A A A A A
Bible Book List

Hechos 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Dseeˉ e caˈéeˋ Ananías có̱o̱ˈ˜ Safira

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, caˈnɨ́ɨbˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Ananías co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Safira co̱o̱ˋ uǿˉ. Jo̱ røøbˋ casɨ́ɨngˉ i̱ dseañʉˈˋ do có̱o̱ˈ˜ dseamɨ́ˋ quiáˈrˉ e caje̱ˊbre có̱o̱ˈ˜ condseáˈˉ e cuuˉ e calɨ́ˈrˉ do, jo̱ dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ condseáˈˉbaˈ cacuøˈrˊ i̱ dseaˋ apóoˆ do. Jo̱baˈ lalab casɨ́ˈˉ Tʉ́ˆ Simón i̱ Ananías do jo̱ cajíñˈˉ:

—Ananías, ¿jialɨˈˊ cacuǿøˈ˜ fɨˊ uøˈˊ e caˈíˉ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás fɨˊ oˈˊ e cajmeeˈˉ adseaanˈˋ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ cajé̱ˈˆ có̱o̱ˈ˜ condseáˈˉ e cuuˉ e calɨ́ˈˉ quiáˈˉ uǿˉ e caˈnɨɨˈ˜ do? ¿Su o̱ˈ quíiˈˉ e uǿˉ do? Jo̱guɨ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caˈnɨɨˈ˜, ¿su o̱ˈ quíiˈˉ e cuuˉ e calɨ́ˈˉ do? ¿Jialɨˈˊ caˈíˋ oˈˊ e cajmeeˈˉ lajo̱? Jo̱ o̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ, dseaˋ apóoˆ, nɨcajmeeˈˉ adseaanˈˋ, co̱ˈ có̱o̱ˈ˜ Fidiéebˇ dseaˋ nɨcajmeeˈˉ lajo̱.

5-6 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ núuˉ Ananías e júuˆ jo̱, dsifɨˊ lajo̱b caquɨ́iñˈˉ jo̱ cajúmˉbre. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguilíingˉ tú̱ˉ ˈnɨˊ mɨ́ɨngˈ˜ sɨmingˈˋ, jo̱ caquɨ́iñˈˋ ˈmɨˈˊ i̱ ˈlɨɨ˜ Ananías do jo̱ cangojéengˋneiñˈ fɨˊ lɨ˜ caˈáamˉbreiñˈ do. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ calɨñiˊ lají̱i̱ˈ˜ e calɨ́ˉ do ie˜ jo̱ dsíngˈˉ cafǿiñˈˊ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ ˈnɨˊ oor˜ lajo̱, caguiéngˈˉ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ Ananías fɨˊ jo̱, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñirˊ jaléˈˋ e nɨcalɨ́ˉ do. Jo̱ cajmɨngɨ́ˈˉ Tʉ́ˆ Simón i̱ dseamɨ́ˋ quiáˈˉ ˈlɨɨ˜ Ananías do jo̱ cajíñˈˉ:

—Jméeˈ˜ jnea˜ júuˆ, ¿su caˈnɨɨ˜baˈ e uǿˉ do có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ ˈmóoˈ˜ e nɨcaféeˈ˜naˈ do?

Jo̱ cañíiˋ i̱ dseamɨ́ˋ do:

—E jáˈˉ, lajo̱b calɨ́ˉ, co̱ˈ caˈnɨɨ˜baaˈ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ e ˈmóoˈ˜ jo̱.

Jo̱baˈ casɨ́ˈˉ Tʉ́ˆ Simón i̱ dseamɨ́ˋ do:

—¿Jialɨˈˊ casiing˜naˈ røøˋ có̱o̱ˈ˜ dseañʉˈˋ quíiˈˉ e cajmeeˉnaˈ adseaangˋnaˈ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ? Lana dob nɨjalíingˋ i̱ sɨmingˈˋ i̱ cangoˈáangˊ dseañʉˈˋ quíiˈˉ do, jo̱guɨ ˈnʉˋguɨ nijéiñˉ e nidsiˈáaiñˊ lana.

10 Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caquɨ́ngˈˉ i̱ Safira do uii˜ tɨɨˉ Tʉ́ˆ Simón e nɨˈlɨɨm˜bre. Jo̱ mɨ˜ caguilíingˉ i̱ sɨmingˈˋ do, nɨˈlɨɨm˜ i̱ dseamɨ́ˋ do. Jo̱ cangojéemˋbreiñˈ do fɨˊ lɨ˜ caˈáaiñˈˉ jo̱ cataiñˈˉ cáangˋ e lɨ˜ caˈángˉ i̱ ˈlɨɨ˜ dseañʉˈˋ quiáˈrˉ do. 11 Jo̱ lajɨɨngˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ calɨñiˊ jaléˈˋ e calɨ́ˉ do, eáamˊ cafǿiñˈˊ.

Jaléˈˋ e li˜ e quɨ́ɨˈ˜ dseaˋ apóoˆ jmɨɨ˜ e cajméerˋ

12 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jmiguiʉbˊ jaléˈˋ li˜ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜ cajméeˋ i̱ dseaˋ apóoˆ do jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ. Jo̱ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do seáiñˈˊ fɨˊ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel lɨ˜ siiˋ Niˈnʉ́ʉˊ quiáˈˉ dseata˜ Salomón. 13 Dsʉˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ jiéngˈˋ jaˋ teáˋ dsíirˊ e nidsitáaiñˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ do doñiˊ faˈ eáamˊ jmɨˈgóˋreiñˈ do. 14 Jo̱ lajeeˇ jo̱ ngóoˊ lɨfɨ́ɨmˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jángˈˋ yaang˜ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ, do dseañʉˈˋ jo̱guɨ dseamɨ́ˋ. 15 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ uǿøiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ quiáˈrˉ e dsíiñˋ ni˜ ˈmaˋ, jo̱ dsijéeiñˋ fɨˊ jee˜ ˈnʉ́ʉˊ e laco̱ˈ mɨ˜ ningɨ́ngˉ Tʉ́ˆ Simón fɨˊ jo̱, faˈ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ i̱ˈˆ quiáˈˉbre nitɨ́ˉ lɨ˜ tengˈˊ jaangˋ gángˉ i̱ dseaˋ dséeˈ˜ do, jo̱ lajo̱b niˈleáaiñˈˉ do. 16 Jo̱guɨ fɨ́ɨmˊ dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ jaléˈˋ fɨɨˋ e téeˈ˜ quiá̱ˈˉ Jerusalén dsilíiñˉ fɨˊ jo̱ e jéeiñˋ jaléngˈˋ dseaˋ dséeˈ˜ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jéeˊ i̱ ˈlɨngˈˆ quiáˈˉ. Jo̱ lajaléngˈˋ i̱ dseaˋ do ˈláamˉbre.

Mɨ˜ cangotáangˈ˜tu̱ i̱ dseaˋ apóoˆ do fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ

17 Jo̱ i̱ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ saduceo eáangˊ calɨ́ˉ dsihuɨ́ɨiñˊ quiáˈˉ i̱ dseaˋ apóoˆ do có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóoiñˈˋ do. 18 Jo̱baˈ casamˈˉbre i̱ dseaˋ apóoˆ do, jo̱ catángˈˋneiñˈ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ quiáˈˉ fɨ́ˋ. 19 Dsʉˈ lajeeˇ teáaiñˈ˜ e dsíiˊ ˈnʉñíˆ dob, casíingˋ Fidiéeˇ jaangˋ ángel quiáˈrˉ, jo̱ íbˋ i̱ caneáaˊ jnɨ́ˆ quiáˈˉ e ˈnʉñíˆ do lajeeˇ uǿøˋ, jo̱ caˈuǿømˋbre i̱ dseaˋ apóoˆ do, jo̱ mɨfɨ́ɨngˋ casɨ́ˈˉreiñˈ do lala:

20 —Güɨlíingˉtu̱ˈ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ féˈˋ do quíiˉnaˈ, jo̱ güɨsíiˈ˜tu̱ˈ jaléngˈˋ dseaˋ fɨˊ jo̱ jial laco̱ˈ nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Fidiéeˇ lata˜.

21 Jo̱baˈ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ co̱o̱ˋguɨ do, eeˋguɨ cangolíingˆ i̱ dseaˋ apóoˆ do fɨˊ lɨ˜ siˈˊ e guáˈˉ féˈˋ do quiáˈrˉ, jo̱ cangotáaiñˈ˜ dsíiˊ, jo̱ canaaiñˋ eˈrˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caseángˈˊ fɨˊ jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ ta˜ caquiʉˈˊ i̱ ángel do.

Jo̱ lajeeˇ jo̱, i̱ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ i̱ teáangˉguɨ do, catǿˈrˉ jaléngˈˋ dseata˜ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel. Jo̱ mɨ˜ nɨsɨseáiñˈˊ lajaléiñˈˋ do, cahuɨ̱́ˈˋ ta˜ e nidsitéeˋ i̱ néeˊ ni˜ guáˈˉ do i̱ apóoˆ i̱ teáangˈ˜ dsíiˊ ˈnʉñíˆ do, jo̱ nidsijgeáangˉneiñˈ e fɨˊ lɨ˜ sɨseángˈˊ dseaˋ do. 22 Dsʉˈ mɨ˜ caguilíingˉ i̱ dseaˋ néeˊ ni˜ guáˈˉ i̱ sɨˈíˆ ngotéeˋ i̱ dseaˋ apóoˆ i̱ teáangˈ˜ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ do, jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ jo̱, joˋ i̱i̱ˋ cadséiñˈˋ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ. Jo̱ caquɨmˈˉbre e quié̱e̱rˋ e júuˆ do fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ sɨseángˈˊ do jo̱ lalab casɨ́ˈˉreiñˈ:

23 —Mɨ˜ caguiéˉnaaˈ, dseángˈˉ jnɨˊ guiʉ́bˉ jnɨ́ˆ quiáˈˉ e ˈnʉñíˆ do, jo̱guɨ i̱ ˈléeˉ i̱ jmóoˋ íˆ do, dob teáaiñˉ fɨˊ quiniˇ jnɨ́ˆ; dsʉˈ mɨ˜ caneáˆnaaˈ, jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ joˋ i̱i̱ˋ seengˋ fɨˊ dsíiˊ jo̱.

24 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ fii˜ jmidseaˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ mogui˜ i̱ fii˜ i̱ néeˊ ni˜ guáˈˉ féˈˋ do e júuˆ jo̱, jo̱baˈ canaaiñˋ sɨ́ɨiñˋ e˜ nidsijéeˊ quiáˈrˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ góorˋ do. 25 Jo̱ lajeeˇ jo̱, co̱o̱ˋ caguiébˉ jaangˋ dseaˋ i̱ quie̱ˊ júuˆ e fɨˊ lɨ˜ sɨseángˈˊ dseaˋ do, jo̱ lalab casɨ́ˈrˉ dseaˋ íˋ:

—I̱ dseaˋ i̱ cateángˈˊ ˈnʉ́ˈˋ ˈnʉñíˆ do, dob nɨteáaiñˈ˜ fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ féˈˋ quíiˉnaˈ lana e eˊtu̱r.

26 Jo̱baˈ cangolíingˆ i̱ fii˜ néeˊ ni˜ guáˈˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ e cangoˈnéemˈˇbreiñˈ do. Jo̱ mɨ˜ cadséngˈˋneiñˈ do, jaˋ eeˋ cajmeáiñˈˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, co̱ˈ ˈgóˈˋbre fɨng casɨˈlóˈˋ i̱ dseaˋ i̱ teáangˈ˜ do cu̱u̱˜ írˋ. 27 Jo̱ catǿˉbreiñˈ do fɨˊ lɨ˜ sɨseángˈˊ i̱ dseata˜ i̱ quie̱ˊ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ Israel. Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˋ fɨˊ jo̱, lalab casɨ́ˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ mogui˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ do írˋ:

28 —Jneaˈˆ nɨcaté̱ˈˆbaaˈ føˈˊ quíiˉnaˈ jéengˊguɨ e joˋ niˈéˈˆnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ góoˋnaaˈ i̱ siiˋ Jesús do, jo̱ jǿøˉnaˈ lana e fɨˊ latøømˉ fɨɨˋ Jerusalén nɨcaguiáˆnaˈ e júuˆ jo̱, jo̱guɨ la quie̱ˊguɨ jneaˈˆ iing˜naˈ cuǿˈˆnaˈ dseeˉ cuaiñ˜ quiáˈˉ e cajngaˈˊ dseaˋ quiáˈˉ i̱ Jesús do.

29 Jo̱baˈ cañíiˋ Tʉ́ˆ Simón có̱o̱ˈ˜ i̱ apóoˆ caguiaangˉguɨ do, jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ góorˋ i̱ sɨseángˈˊ do:

—Laniingˉguɨ eáangˊ ˈnéˉ e jmitíˆnaaˈ jaléˈˋ ta˜ quiʉˈˊ Fidiéeˇ laco̱ˈguɨ e nijmitíˆnaaˈ ta˜ quiʉˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 30 Co̱ˈ i̱ Fidiéeˇ i̱ jmiféngˈˊ ˈlɨɨ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ quíˉnaaˈ do, dseaˋ íˋbingˈ cajméeˋ e cají̱ˈˊtu̱ Jesús, i̱ dseaˋ góoˋnaaˈ i̱ cajngangˈˊnaˈ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ do. 31 Jo̱guɨ Fidiéeˇ nɨcaseángˈˊneiñˈ do, jo̱guɨ nɨcaguiéeiñˋ lɨ́ˈˉ lɨˊ dséeˊ laco̱ˈ guiiñ˜ ˈñiaˈrˊ, jo̱guɨ nɨcacuøˈˊreiñˈ do ta˜ e nicá̱rˋ nifɨˊ quiáˈˉ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱guɨ e leáiñˉ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáiñˈˉ. Jo̱guɨ cajméeˋ Fidiéeˇ lajo̱ e laco̱ˈ niquɨ́ˈˉ jíingˈˇ yee˜naaˈ fɨˊ quinirˇ, jneaa˜aaˈ dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel, jo̱ lajo̱baˈ niˈíiñˉ dseeˉ quíˉiiˈ. 32 Jo̱ neb˜ jneaˈˆ guiʉ́ˉ laˈuiing˜ e júuˆ jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la ñiˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ cajo̱, jo̱ e Jmɨguíˋ jo̱ e nɨcacuøˈˊ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ nʉ́ʉˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ.

33 Jo̱ mɨ˜ canúuˉ i̱ dseaˋ Israel i̱ sɨseángˈˊ do lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ i̱ dseaˋ góorˋ Tʉ́ˆ Simón do, dsifɨˊ ladob calɨguíiñˉ jo̱ cartɨˊ mɨ˜ iiñ˜ nijngámˈˉbreiñˈ do. 34 Dsʉˈ jee˜ i̱ dseata˜ i̱ sɨseángˈˊ do niquiéengˋ jaangˋ dseaˋ Israel i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ fariseo i̱ siiˋ Gamaliel, jo̱ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ tɨfaˈˊ quiáˈˉ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ, jo̱ eáamˊ jmɨˈgóˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ tɨfaˈˊ do. Jo̱ i̱ tɨfaˈˊ do caró̱o̱rˉ lɨ˜ guiiñ˜ jo̱ caquiʉˈrˊ ta˜ e caˈuøøngˋtea i̱ dseaˋ apóoˆ do e lɨ˜ sɨseáiñˈˊ do. 35 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, i̱ tɨfaˈˊ fariseo do casɨ́ˈrˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ sɨseángˈˊ do ie˜ jo̱, jo̱ cajíñˈˉ:

—Dseaˋ góoˋnaaˈ dseaˋ Israel, ñiing˜ óoˊnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ɨˊ óoˊnaˈ nijmeeˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ góoˋnaaˈ na. 36 Té̱e̱ˊ óoˊnaˈ ie˜ nɨngóoˊjiʉ do caseáangˋ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Teudas do teáˋ ˈñiaˈrˊ e jíñˈˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ laniingˉ, jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ calɨgǿiñˋ lɨ́ˈˆ lɨˊ quiʉ̱́ˋ ciento dseaˋbingˈ cangotáangˉ có̱o̱ˈr˜ ie˜ jo̱. Dsʉˈ cajngamˈˊ dseaˋ i̱ Teudas do mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱guɨ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ casojǿmˉbingˈ do, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jo̱ cadséngˉ quiáˈrˉ. 37 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, co̱o̱ˋ jmɨɨ˜ e calɨˈíingˆ dseaˋ, caró̱o̱ˉ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Judas i̱ seengˋ fɨˊ Galilea i̱ cajíngˈˉ e lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ laniingˉ; jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ calɨ́ˈrˉ i̱ calɨgǿngˋ ie˜ jo̱. Dsʉˈ mɨ˜ cangɨ́ˋguɨ lajo̱, dseabˋ cajngaˈˊ quiáˈrˉ cajo̱, jo̱guɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈrˉ do casojǿmˉbiñˈ do cajo̱. 38 Jo̱baˈ fɨ́ɨˉ jnea˜ ˈnʉ́ˈˋ e tiúungˊnaˈ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ na, jo̱ jaˋ quɨ́ngˈˋnaˈ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ có̱o̱ˈr˜. Co̱ˈ faco̱ˈ e júuˆ la quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ yaang˜ dseaˋ jmɨgüíˋ, cuǿømˋbɨ ningɨ́ngˉ. 39 Dsʉˈ song e júuˆ la e quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ jaˋ quɨ́ˈˉ jmɨɨ˜ nilíˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e niˈíing˜naˈ. Jo̱baˈ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ e ñiim˜ óoˊnaˈ, jo̱ jieˊ mɨ˜ jmeeˉnaˈ e teáangˉnaˈ gaˋ uii˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ.

Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e féˈˋ i̱ tɨfaˈˊ Gamaliel do e júuˆ jo̱, caˈímˉ i̱ dseaˋ do júuˆ. 40 Jo̱ catǿbˈˉtu̱r i̱ dseaˋ apóoˆ do caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ lɨ˜ sɨseángˈˊ i̱ dseaˋ fɨ́ɨngˊ do; jo̱ mɨ˜ nɨteáaiñˈ˜ do, jo̱ cabǿøngˉneiñˈ jo̱guɨ caˈɨ́ɨˉtu̱r ˈgooˋ quiáiñˈˉ do e joˋ niguiáˉguɨiñˈ do júuˆ quiáˈˉ i̱ Jesús do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jo̱guɨbaˈ caleáangˋneiñˈ do. 41 Jo̱ caˈuøømˋ i̱ dseaˋ apóoˆ do e fɨˊ jo̱ e iáangˋ dsíirˊ, co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ nɨcacuøˊ írˋ e laco̱ˈ nidsingɨ́ɨiñˉ iihuɨ́ɨˊ uíiˈ˜ Jesús. 42 Jo̱ canaangˋtu̱ i̱ dseaˋ apóoˆ do e eˈrˊ jaléngˈˋ dseaˋ júuˆ quiáˈˉ Jesús laco̱o̱ˋ jmɨɨ˜, jo̱guɨ guiarˊ jaléˈˋ e júuˆ do fɨˊ dsíiˊ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ féˈˋ quiáˈˉ dseaˋ Israel e siˈˊ fɨˊ Jerusalén jo̱guɨ lajo̱bɨ lacaangˋ fɨˊ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ dseaˋ cajo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes