A A A A A
Bible Book List

Hechos 26 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ caféˈˋ Paaˉ fɨˊ quiniˇ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Agripa

26  Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caféˈˋ dseata˜ Festo júuˆ quiáˈrˉ, jo̱baˈ casɨ́ˈˉ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Agripa i̱ Paaˉ do jo̱ cajíñˈˉ:

—Cuǿømˋ foˈˆ júuˆ quíiˈˉ lana.

Jo̱ dsifɨˊ ladob cajméeˋ Paaˉ li˜ có̱o̱ˈ˜ guóorˋ e quiáˈˉ niféˈrˋ jo̱ lalab canaaiñˋ féˈrˋ:

—Dseata˜ Agripa, eáamˊ iáangˋ dsiiˉ e nifáˈˆa júuˆ quiéˉe fɨˊ quiníˆ ˈnʉˋ lana e nijmɨˈǿngˈˋ ˈñiáˈˋa quiáˈˉ jaléˈˋ dseeˉ e nɨcajaca̱˜ dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel quiéˉe. Jo̱ co̱ˈ cuíibˋ ˈnʉˋ jaléˈˋ e tɨ́ɨngˋ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléˈˋ júuˆ quíˉiiˈ e sɨɨ˜naaˈ, jo̱baˈ mɨɨˉ jmɨˈeeˇ quiníˈˆ lana e ninúuˈˆ jaléˈˋ júuˆ quiéˉe e nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉˋ carˋ niteámˈˊbaa.

Jial seengˋ Paaˉ nʉ́ˈˉguɨ e calɨcuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ

’Lajɨɨmˋ dseaˋ góoˊooˈ dseaˋ Israel ñirˊ jial calɨsénˋn jee˜ írˋ fɨˊ góoˊooˈ jo̱guɨ fɨˊ Jerusalén latɨˊ jí̱i̱ˈ˜ leˈeáamˆbaa. Jo̱guɨ ñiˊbɨ guiʉ́ˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ e dseaˋ fariseob lɨ́ɨngˊ jnea˜ latɨˊ jí̱i̱ˈ˜ malɨɨ˜, jo̱guɨ cuǿømˋ nijíñˈˉ lajo̱ song iiñ˜. Jo̱guɨ lajeeˇ jaléngˈˋ jneaˈˆ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel, dseaˋ fariseo i̱ lajangˈˉguɨ jmiti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quíˉiiˈ quiáˈˉ jial ˈnéˉ nijmiféngˈˊ dseaˋ Fidiéeˇ. Jo̱guɨ lanaguɨ nɨcajéeiñˋ jnea˜ fɨˊ la e quiáˈˉ nitɨdsiˇ íˈˋ quiéˉe, dsʉco̱ˈ e jnea˜ jábˈˉ lɨ́ɨnˋn lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e caséeˊ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ e jí̱ˈˊtu̱ jaléngˈˋ dseaˋ mɨ˜ ningɨ́ˋ e júuiñˉ. Jo̱ e lab júuˆ e cacuøˈˊ Fidiéeˇ ˈlɨɨ˜ dseaˋ áangˊ quíˉiiˈ do, jo̱ lajɨˋ guitu̱ˊ ˈléˈˋ dseaˋ góoˊooˈ dseaˋ Israel sɨjeemˇbre i̱ dseaˋ i̱ cajíngˈˉ Fidiéeˇ i̱ nisíñˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la. Jo̱baˈ uǿøˋ jmɨɨ˜ jaˋ tʉ́ˋ dseaˋ góoˊooˈ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ jo̱guɨ e jmóorˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseaˋ do. Jo̱ uíiˈ˜ e jáˈˉ lɨ́ɨnˋn e nɨcagüéngˉ i̱ dseaˋ i̱ sɨjeengˇnaaˈ do, jo̱baˈ cuøˈˊ dseaˋ góoˊooˈ dseaˋ Israel jnea˜ dseeˉ lana, dseata˜ quíˉiiˈ Agripa. Jo̱baˈ ¿jialɨˈˊ jaˋ iing˜ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ góoˊooˈ dseaˋ Israel, jáˈˉ líingˋnaˈ e Fidiéeˇ cajméerˋ e cají̱ˈˊtu̱ Jesús jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ?

Mɨ˜ cajíngˈˉ Paaˉ jial cajmeáiñˈˋ gaˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

’Dsʉˈ e jáˈˉbaˈ e caˈɨ́ˋ dsiiˉ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do e cajmeáanˈ˜n gaˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Jesús i̱ seengˋ fɨˊ Nazaret. 10 Jo̱ lajo̱b cajméˉe fɨˊ jee˜ fɨɨˋ Jerusalén, e cangomɨɨˉ júuˆ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ e catánˈˋn fɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ. Jo̱guɨ mɨ˜ huɨ̱́ˈˋ ta˜ e júungˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ, dob sínˈˋn e cuøøˉ júuˆ quiéˉe cajo̱. 11 Jo̱guɨ jmiguiúungˋ néeˈ˜bɨ cajmeáanˈ˜nre e laco̱ˈ nitʉ́rˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e jáˈˉ lɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do. Jo̱ jaléˈˋ e na cajméˉe fɨˊ laco̱o̱ˋ sɨnʉ́ʉˆ guáˈˉ quíˉiiˈ, dseaˋ lɨ́ɨˊɨɨˈ dseaˋ Israel. Jo̱guɨ dseángˈˉ eáamˊ ˈníˈˋ camánˉnre lajaléiñˈˋ do, co̱ˈ jɨˋguɨ ngɨɨˉ e jmáanˈ˜nre gaˋ cartɨˊ doñiˊ jiéˈˋ fɨˊ seemˋbre. Lajo̱b cajméˉe lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e calɨcuíinˋn Dseaˋ Jmáangˉ.

Mɨ˜ cajíngˈˉguɨ Paaˉ júuˆ quiáˈˉ mɨ˜ calɨcuíiñˋ Dseaˋ Jmáangˉ

12 ’Jo̱ co̱o̱ˋ ya̱ˈˊ, lajeeˇ e iuunˉ fɨˊ ngóoˊo fɨˊ Damasco cuaiñ˜ quiáˈˉ e jmáanˈ˜n gaˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ do, jo̱ ie˜ jo̱ nɨngóoˊo quie̱e̱ˉ ta˜ có̱o̱ˈ˜guɨ júuˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ fii˜ jmidseaˋ quiáˈˉ dseaˋ góoˊooˈ dseaˋ Israel e nijmeáanˈ˜n gaˋ jaléngˈˋ dseaˋ cuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ. 13 Jo̱ lajo̱b fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉˋ, dseata˜ Agripa, e lajeeˇ guiˈnáˈˆ iuunˉ fɨˊ e ngóoˊo fɨˊ Damascob, íˈˋ e ngóoˊ guieñíˈˉ jóobˋ camóˉo co̱o̱ˋ jɨˋ e jɨˈˋ jloˈˆ e eáangˊguɨ jíingˋ jɨˈˋ laco̱ˈguɨ jɨ˜ iee˜. Jo̱ e jɨˋ do jáaˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ, jo̱ cajneáˉ fɨˊ lacúngˈˊ lajíingˋ lɨ˜ ngóoˊnaaˈ do lajeeˇ e téeˈ˜naaˈ fɨˊ ngóoˊnaaˈ fɨˊ Damasco. 14 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajneáˉ e jɨˋ do, lajɨɨˉbaaˈ laˈóˈˋ ngóoˊnaaˈ do caquɨ́ngˈˉnaaˈ fɨˊ ni˜ uǿˉ. Jo̱ canúˉ jnea˜ e lɨɨng˜ i̱i̱ˋ guicaféˈˋ có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ hebreo e tǿˈrˋ jnea˜ jo̱ guicajíñˈˉ lala: “Saulo, Saulo, ¿jialɨˈˊ jmáanˈ˜ jnea˜ gaˋ? Co̱ˈ jaléˈˋ e jmooˈˋ na e jmáangˈ˜ uǿøˊbaˈ na, laco̱ˈguɨ dsingɨ́ɨngˉ jaangˋ güɨtሠmɨ˜ iáˋ fii˜reˈ sɨɨˉ sʉ̱ˈˋ moˈuǿøˊreˈ song jaˋ nʉ́ʉˈ˜reˈ.”

15 ’Jo̱ cangɨɨˉ quiáˈˉ i̱ guicaféˈˋ do jo̱ cafáˈˉa: “¿I̱˜ ˈnʉˋ, Fíiˋi?” Jo̱ cañíiˋtu̱ i̱ guicaféˈˋ do jo̱ guicajíñˈˉ: “Jneab˜ Jesús i̱ ngɨˋ ˈnʉˋ jmáanˈ˜ gaˋ lana. 16 Jo̱ lana, ráanˈˉ jo̱ jmeeˉ sínˈˉ, dsʉco̱ˈ lana cajmijnéengˋ ˈñiáˈˋa fɨˊ quiníˈˆ e laco̱ˈ nijmeˈˆ lají̱i̱ˈ˜ e iin˜n jo̱guɨ niguiáˈˆ júuˆ quiéˉe fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ jaléˈˋ e nɨcañíiˈˉ la lana jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e nabɨ nilɨñíˈˆ quiéˉe cajo̱. 17 Jo̱guɨ lana nilaamˉbaa ˈnʉˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ góoˈˋ dseaˋ Israel i̱ ˈníˈˋ níingˉ ˈnʉˋ có̱o̱ˈ˜guɨ jee˜ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel cajo̱. Jo̱guɨ jneab˜ nisɨ́ɨnˆn ˈnʉˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. 18 Jo̱ ta˜ lajo̱baˈ nisɨ́ɨnˆn ˈnʉˋ e laco̱ˈ güɨˈéeˈ˜ dseaˋ jial laco̱ˈ nineaˊ moguir˜, jo̱guɨ e joˋ nilɨseengˋguɨr e dseeˉ quiáˈrˉ quiʉˈˊ ta˜ írˋ, co̱ˈ lɨ́ˈˆ lɨˊ ˈnéˉ e niquɨ́ˈˉ jíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇbaa, jo̱ lajo̱baˈ joˋ nilɨseeiñˋ e quiʉˈˊguɨ fii˜ i̱ ˈlɨngˈˆ i̱ siiˋ Satanás ta˜ quiáˈrˉ, jo̱ nináiñˋ e jnea˜ dseaˋ nica̱a̱ˉ nifɨˊ quiáˈrˉ. Jo̱ nisɨ́ɨnˆn ˈnʉˋ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel lajo̱ e laco̱ˈ jáˈˉ nilíingˋ i̱ dseaˋ íˋ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiéˉe, jo̱baˈ niñíiñˋ e niˈíingˉ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱guɨ niˈíñˈˋ lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨngˉ e cuǿøˉø jaléngˈˋ dseaˋ quiéˉe, dseaˋ i̱ caguíngˈˋ Fidiéeˇ e laco̱ˈ niˈuíingˉ dseaˋ güeangˈˆ quiáˈrˉ.”

Mɨ˜ cajméeˋ Paaˉ nʉ́ʉˈr˜ quiáˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e cangárˉ do

19 ’Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, dseata˜ Agripa, cajméˉbaa nʉ́ʉˈ˜ʉ lají̱i̱ˈ˜ e camóˉo jo̱guɨ canúˉu e jáaˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ. 20 Jo̱ laˈuii˜ canaanˉ e jmóoˋo ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ Damasco, jo̱guɨ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱ fɨˊ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ seengˋ fɨˊ Jerusalén, lɨ́ˈˆ latøøngˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea. Jo̱guɨ lajo̱bɨ fɨˊ jee˜ dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel e fɨ́ɨˉɨre e nijángˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ jaguóˋ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ e niquɨ́ˈˉ nijíngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱guɨ e ˈnéˉ niˈérˉ jmangˈˉ e guiʉ́bˉ e laco̱ˈ cuøˊ li˜ e nɨcaquɨ́ˈˉ jímˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ. 21 Jo̱ uíiˈ˜ jaléˈˋ e júuˆ e guiaaˉ dob, casangˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ góoˋooˈ dseaˋ Israel jnea˜ fɨˊ siguiˊ quiáˈˉ guáˈˉ quíˉiiˈ, jo̱ jɨˋguɨ lamɨ˜ iiñ˜ e nijngámˈˉbre jnea˜. 22 Dsʉˈ Fidiéeˇ eáamˊ jmɨcó̱o̱ˈr˜ jnea˜, jo̱baˈ guiʉ́bˉ seenˉ latɨˊ lana. Jo̱guɨ dseángˈˉ jaˋ jmɨtúngˆ dsiiˉ e guiaˋbɨ́ɨ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jee˜ lajɨɨngˋ dseaˋ, jiuuiñ˜ táˈˉ e cǿøiñˈ˜. Jo̱guɨ jaˋ fáˈˋa jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ júuˆ e jaˋ cǿøngˋ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e caféˈˋ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ, faˈ la Moi˜ e caséerˊ júuˆ e la guíimˋ ˈnéˉ nilɨti˜ faˈ la e féˈˋ lala 23 e dseángˈˉ nɨsɨˈíˆbaˈ e nijúungˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉˈ mɨ˜ ningɨ́ˋ e nijúuiñˉ do, íˋbre dseaˋ laˈuii˜ nijí̱ˈˊtu̱r jee˜ jaléngˈˋ ˈlɨɨ˜. Jo̱guɨ íˋbre dseaˋ niguiárˉ júuˆ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ góoˊooˈ dseaˋ Israel jial nileángˋ jaléngˈˋ dseaˋ íˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ jo̱guɨ cajo̱ jial nileángˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ. Jo̱ e júuˆ e niguiáˉ Dseaˋ Jmáangˉ do lɨ́ɨˊ la lɨ́ɨˊ co̱o̱ˋ jɨˋ e jneáˋ e jmɨcó̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ.

Mɨ˜ caféngˈˊ Paaˉ dseata˜ Agripa jial niˈuíingˉ dseaˋ do dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

24 Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ féˈˋ Paaˉ e júuˆ jo̱ e jmɨˈǿngˈˋ ˈñiaˈrˊ, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caféˈˋ i̱ dseata˜ Festo do có̱o̱ˈ˜ júuˆ teáˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Ngaamˋ ˈnʉˋ, Paaˉ, nɨcaˈléebˊ quíiˈˉ e nɨcajmɨtɨ́ɨnˈˋ eáangˊ, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e jo̱ nɨcaˈuíingˉ e nɨcalɨcaam˜baˈ!

25 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ Paaˉ do quiáˈˉ dseata˜ Festo jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Jaˋ ngaang˜ jnea˜, dseata˜ quíˉiiˈ Festo, dsʉˈ ˈnʉˋ ɨˊ oˈˊ lɨ́ˈˉ rɨjíimˋ, co̱ˈ lajaléˈˋ e fáˈˋ jnea˜ la jmangˈˉ júuˆ guiʉ́bˉ jo̱guɨ jmangˈˉ júuˆ jábˈˉ cajo̱. 26 Nab guiing˜ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Agripa, jo̱ ñiˊbre laˈuiing˜ jaléˈˋ e júuˆ na. Jo̱ jaˋ ˈgóˈˋo e fáˈˋa fɨˊ quinirˇ, co̱ˈ ñiˋbaa røøˋ e ñiˊbre laˈuiing˜ lanʉ́ˈˉ cajo̱ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméeˋ Jesús fɨˊ jmɨgüíˋ la, dsʉco̱ˈ jaléˈˋ e jo̱ o̱ˈ e calɨ́ˉ lɨ˜ jaˋ i̱i̱ˋ jǿøˉ o̱si lɨ˜ jaˋ jnéengˉ é. 27 Jo̱guɨ ˈnʉˋ, dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Agripa, nɨñibˋ jnea˜ e jábˈˉ lɨ́ɨngˋ ˈnʉˋ jaléˈˋ júuˆ e caguiaˊ i̱ dseaˋ i̱ caféˈˋ cuaiñ˜ quiáˈˉ Fidiéeˇ malɨɨ˜guɨ eáangˊ.

28 Jo̱baˈ cañíiˋ i̱ dseata˜ Agripa do quiáˈˉ Paaˉ jo̱ cajíñˈˉ:

—Jiʉʉ˜baˈ jaˋ mɨˊ calɨˈˊ jnea˜ e niˈuíinˉn dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

29 Jo̱baˈ cañíiˋtu̱ Paaˉ quiáˈˉ dseata˜ Agripa jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Nañiˊ si jiʉ˜ o̱si jmiguiʉˊbɨ é jaˋ mɨˊ calɨˈˊɨ ˈnʉˋ, dsʉˈ iing˜ Fidiéeˇ e lajɨɨmˋ ˈnʉ́ˈˋ niˈuíingˉnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ jnea˜; jo̱ dsʉˈ o̱ˈ laco̱ˈ jnea˜ lana e ˈñúunˈ˜n có̱o̱ˈ˜ ñíˆ cadena.

30 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Paaˉ e júuˆ jo̱, jo̱ caró̱o̱bˉ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Agripa do có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseata˜ Festo do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ i̱ rúiñˈˋ dseaˋ ngáangˈ˜ có̱o̱ˈr˜ i̱ siiˋ Berenice lɨ́ˈˆ lajɨɨngˋ i̱ dseaˋ i̱ neáangˊ do ie˜ jo̱. 31 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈuøømˋbre e cangosiiñˇ e júuˆ do lajeeˇ yaaiñ˜ fɨˊ lɨ˜ jiéˈˋ. Jo̱ lalab sɨ́ɨiñˋ lajeeˇ yaaiñ˜ jo̱ féˈrˋ:

—I̱ dseañʉˈˋ la jaˋ e mɨˊ caˈléerˊ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ faˈ dsi˜ íˈˋ e nijúuiñˉ o̱ˈguɨ e sɨjnɨ́ɨngˇguɨr fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ.

32 Jo̱guɨ cañíiˋ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ Agripa do quiáˈˉ dseata˜ Festo jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ:

—Cuǿømˋ nileángˋ i̱ dseañʉˈˋ la lana faco̱ˈ mɨ˜ jaˋ mɨˊ camɨrˊ ˈñiaˈrˊ jéengˊguɨ e niquidsiˊ i̱ dseata˜ dseaˋ féngˈˊ i̱ guiing˜ fɨˊ Roma do íˈˋ quiáˈrˉ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨˊ quiáˈrˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes