A A A A A
Bible Book List

Hechos 20 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Mɨ˜ cangóˉtu̱ Paaˉ fɨˊ Macedonia có̱o̱ˈ˜ Grecia

20  Jo̱ mɨ˜ casóongˉ e taˈˊ dseaˋ mɨ́ɨˈ˜ do, catǿˈˉ i̱ Paaˉ do jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e laco̱ˈ lɨɨng˜ eeˋ niféngˈˊneiñˈ do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈɨ́ɨˉbre júuˆ i̱ dseaˋ íˋ jo̱ cangóbˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Macedonia. Jo̱ laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ e téeˈ˜ fɨˊ jo̱ cangórˉ e dsiˈeer˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱, jo̱ eáangˊ jmɨcó̱o̱ˈ˜reiñˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱ caguiébˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Grecia, jo̱ fɨˊ jo̱b caje̱rˊ gaangˋ sɨˈˋ.

Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, dseángˈˉ nɨˈiuuiñˉ fɨˊ e nisó̱ˈrˋ móoˊ e nidséˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Siria mɨ˜ calɨñirˊ e jaléngˈˋ i̱ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel do nɨcasɨ́ɨiñˉ røøˋ e lɨɨng˜ eeˋ nijmeáiñˈˋ i̱ Paaˉ do. Jo̱baˈ caˈɨ́ˋ dsíiˊ Paaˉ e caquɨmˈˉtu̱r fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ jo̱ cangɨ́ɨngˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ Macedonia. Jo̱ có̱o̱ˈ˜bre jaléngˈˋ i̱ dseaˋ la: jaangˋ i̱ siiˋ Sópater dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ Berea, jó̱o̱ˊ jaangˋ dseaˋ i̱ siiˋ Pirro; jo̱guɨ Aristarco, có̱o̱ˈ˜ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Segundo i̱ seengˋ fɨˊ Tesalónica; jo̱guɨ jaangˋguɨ i̱ siiˋ Gayo i̱ seengˋ fɨˊ Derbe; jo̱guɨ Timoteo, jo̱guɨ lajo̱bɨ Tíquico có̱o̱ˈ˜ Trófimo, dseaˋ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia. Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ la jéemˊbre cangolíiñˆ, jo̱ doguɨb cajéeiñˋ jneaˈˆ cartɨˊ ooˉ jmɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Troas. Jo̱guɨ jnea˜, Lucas, cají̱ˈˉ rúˈˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Paaˉ fɨˊ Filipos, jo̱ fɨˊ jo̱b caˈuøøˉnaaˈ cangóˉnaaˈ e téeˈ˜naaˈ dsíiˊ móoˊ mɨ˜ cangɨ́ˋ jmɨɨ˜ e gøˈˊ dseaˋ iñíˈˆ e jaˋ quie̱ˈˆ quiéengˋ. Jo̱ lajeeˇ ˈñiáˋ jmɨɨ˜guɨbaˈ caguiéˉnaaˈ cartɨˊ Troas, jo̱ fɨˊ jo̱b cataang˜naaˈ guiéˉ jmɨɨ˜; jo̱guɨ fɨˊ jo̱b cajo̱ cají̱ˈˉ rúˈˋnaaˈ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ caguiaangˉ do.

Mɨ˜ cateáangˋ Paaˉ fɨˊ Troas

Jo̱ e jmɨɨ˜ laˈuii˜ quiáˈˉ semaan˜ caseángˈˊ rúˈˋnaaˈ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e quiáˈˉ niquiee˜naaˈ iˋnaaˈ co̱lɨɨng˜ e laco̱ˈ jmiguiéngˈˊ dsiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ lajeeˇ jo̱ caféˈˋ Paaˉ güɨ́ˉ quiáˈrˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ i̱ caseángˈˊ e uǿøˋ do. Jo̱ co̱ˈ iuungˉ Paaˉ fɨˊ e nigüɨˈɨ́ɨˊbre mɨ˜ nijneáˋ e uǿøˋ jo̱, jo̱baˈ cueebˋ júuˆ quiáˈrˉ cajméerˋ cartɨˊ uǿøˋ guienʉ́ʉbˊ. Jo̱ fɨˊ jo̱b téeˈ˜naaˈ lajɨɨˉnaaˈ fɨˊ co̱o̱ˋ ˈnʉ́ʉˊ yʉ́ˈˆ, jo̱ fɨˊ jo̱b seaˋ jmiguiʉˊ jɨˋ e jneáˋ. Jo̱ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do quiéengˋ jaangˋ sɨmingˈˋ i̱ siiˋ Eutico, jo̱ i̱ sɨmingˈˋ íˋ dob guiiñ˜ otooˋ e núurˋ júuˆ guiaˊ Paaˉ. Jo̱ co̱ˈ eáamˊ cueeˋ júuˆ quiáˈˉ Paaˉ e caféˈrˋ, jo̱baˈ cajáˉ jaligüɨ́ngˋ i̱ sɨmingˈˋ do lajeeˇ guiiñˈ˜ do, jo̱ caquiamˈˉbre e eáangˊ. Jo̱ lajeeˇ guiing˜ i̱ sɨmingˈˋ do e güɨɨiñˋ lanab, co̱o̱ˋ catǿmˈˋbre cartɨˊ ni˜ uǿˆ. Jo̱ e otooˋ tɨˊ lɨ˜ catǿiñˈˋ do gui˜ tɨˊ lɨ˜ catɨ́ˋ ˈnɨˊ fɨ́ngˉ e ˈnʉ́ʉˊ do. Jo̱ mɨ˜ cangoseáangˈˇneiñˈ do nɨˈlɨɨm˜biñˈ do. 10 Jo̱baˈ cajgángˉ Paaˉ e lɨ˜ iuuiñˉ guiarˊ güɨ́ˉ do, jo̱ cangoseáaiñˈ˜ i̱ sɨmingˈˋ do, jo̱ carǿøngˋneiñˈ do jo̱ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ caguiaangˉ do:

—¡Jaˋ fǿøngˈ˜naˈ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ! Co̱ˈ jí̱bˈˊtu̱ i̱ sɨmingˈˋ la.

11 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caseangˈˊ Paaˉ i̱ sɨmingˈˋ do, cajgóobˉtu̱r fɨˊ lɨ˜ iuuiñˉ guiarˊ júuˆ fɨˊ lɨ˜ catɨ́ˋ ˈnɨˊ fɨ́ngˉ e ˈnʉ́ʉˊ do. Jo̱ fɨˊ jo̱b cafíiñˋ iñíˈˆ, jo̱ caquiee˜naaˈ co̱lɨɨng˜. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e jo̱, canaamˋtu̱r féˈrˋ júuˆ quiáˈrˉ cartɨˊ cajneáˉ e uǿøˋ jo̱. Jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ e jo̱, jo̱ ngɨ́ˋ jo̱guɨbaˈ caˈírˉ fɨˊ cangórˉ. 12 Jo̱ mɨ˜ catǿˉ dseaˋ sɨnʉ́ʉˆ quiáˈˉ i̱ sɨmingˈˋ do fɨˊ quiáˈrˉ e nɨcají̱bˈˊtu̱iñˈ, jo̱baˈ eáamˊ calɨˈiáangˋ dsíiˊ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do.

Mɨ˜ cagüɨˈɨ́ɨˊ Paaˉ fɨˊ Troas jo̱ cangórˉ fɨˊ Mileto

13 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, jneaˈˆ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ caguiaangˉguɨ do cangojéemˊbaaˈ quiáˈˉ Paaˉ e téeˈ˜naaˈ dsíiˊ móoˊ cartɨˊ caguiéˉnaaˈ tɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ e siiˋ Aso. Jo̱ fɨˊ jo̱guɨb sɨˈíˆ e dsiteeˉnaaˈ Paaˉ laco̱ˈ nɨcasɨɨ˜naaˈ røøˋ jéengˊguɨ, co̱ˈ ˈñiaˈrˊ calɨˈiiñ˜ e cangórˉ e ngɨrˊ la tó̱o̱ˋ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ. 14 Jo̱ mɨ˜ cají̱ˈˉ rúˈˋnaaˈ có̱o̱ˈr˜ fɨˊ Aso, jo̱ caˈíˉbre dsíiˊ móoˊ lɨ˜ téeˈ˜naaˈ, jo̱ cangóˉbaaˈ fɨˊ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Mitilene.

15 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caˈuøøˉbaaˈ fɨˊ Mitilene, jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ co̱o̱ˋguɨ do, cangɨɨng˜naaˈ fɨˊ quiniˇ e fɨɨˋ e siiˋ Quío. Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ tú̱ˉ jmɨɨ˜ lajo̱, cangɨɨng˜naaˈ co̱o̱ˋ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉjiʉ e néeˊ ni˜ jmɨñíˈˆ e siiˋ Samos. Jo̱ co̱o̱ˋguɨ jmɨɨ˜ calɨˈɨɨ˜naaˈ e téeˈ˜naaˈ fɨˊ, jo̱guɨbaˈ caguiéˉnaaˈ fɨˊ Mileto.

16 Jo̱ cajmóˆnaaˈ lajo̱, co̱ˈ i̱ Paaˉ do jaˋ calɨˈiiñ˜ ngórˉ fɨˊ Éfeso ie˜ do lɨ́ˈˆ laco̱ˈ jaˋ niquɨ́iñˋ eáangˊ e dsérˉ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia, dsʉco̱ˈ iiñ˜ e niguieiñˈˊ lajmɨnábˉ fɨˊ Jerusalén e nidsitíiñˈ˜ jmɨɨ˜ Pentecostés e tɨˊ fɨˊ jo̱.

Júuˆ güɨ́ˉ e cacuøˊ Paaˉ fɨˊ quiniˇ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ seengˋ fɨˊ Éfeso

17 Jo̱ lajeeˇ táangˋ Paaˉ fɨˊ Mileto, catǿˈrˉ jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜ quiáˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ Éfeso e nidsilíiñˈˉ do fɨˊ lɨ˜ táaiñˋ fɨˊ Mileto. 18 Jo̱ mɨ˜ caguilíingˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ do, jo̱ casɨ́ˈˉreiñˈ jo̱ cajíñˈˉ:

—Ñíbˆ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ jial guiʉ́ˉ nɨcaˈeeˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ latɨˊ mɨ˜ cagüénˉn fɨˊ la fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Asia. 19 Jo̱guɨ contøømˉ nɨcangɨ́ˋɨ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ e jmóoˋo lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ e jaˋ jmiféngˈˊ ˈñiáˈˋa, jo̱guɨ e jiuung˜ dsiˋbaa có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e lamɨ˜ iing˜ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel nijmeáiñˈˋ jnea˜ uíiˈ˜ e guiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 20 Dsʉˈ jaˋ catʉ́ˋʉ e guiaaˉ jaléˈˋ e júuˆ na, co̱ˈ jmangˈˉ jaléˈˋ júuˆ e guiʉ́ˉ quíiˉbaˈ e nɨcaˈéeˉe ˈnʉ́ˈˋ lacaangˋ jee˜ dseaˋ jo̱guɨ cajo̱ lacaangˋ sɨnʉ́ʉˆ quíiˉnaˈ. 21 Jo̱ eáangˊ nɨcafɨ́ɨˉɨ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel, có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel, e niquɨ́ˈˉ jíingˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ jo̱guɨ e jáˈˉ nilíingˋnaˈ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. 22 Jo̱guɨ lanaguɨ nii˜i fɨˊ Jerusalén laco̱ˈ ta˜ quiʉˈˊ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e jí̱i̱ˈ˜ jaˋ ñiiˉ eeˋ nɨsɨjé̱e̱ˇ quiéˉe jo̱guɨ eeˋ nidsingɨ́ɨnˉn fɨˊ jo̱. 23 Jo̱ lají̱i̱ˈ˜ e ñiiˉ e laco̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ níiˋi, jmabˈˊ jnea˜ júuˆ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨsɨjé̱e̱ˇ ˈnʉñíˆ quiéˉe o̱si jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ e jiéˈˋguɨ é. 24 Dsʉˈ jaˋ e lɨ́ɨˊ quiéˉe e seenˉ táˈˉ e júunˉn dsʉˈ lɨfaˈ e jmiti˜baa jaléˈˋ e ta˜ na e iáangˋ dsiiˉ, lají̱i̱ˈ˜ ta˜ e caˈíinˈ˜n quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús e nijmiti˜baa carˋ catóˈˊ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ ta˜ guiaˊ júuˆ e Fidiéebˇ dseaˋ nijmiˈneáaiñˋ jneaa˜aaˈ nañiˊ faˈ jaˋ catɨ́ɨˉnaaˈ e jo̱.

25 ’Jo̱guɨ lana nɨñiˋbaa e jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ ˈnʉ́ˈˋ joˋ nimáang˜guɨˈ jnea˜ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, dsʉˈ lajeeˇ táanˋn có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ nɨcanʉ́ʉˉnaˈ júuˆ e guiaaˉ quiáˈˉ jial iing˜ Fidiéeˇ quie̱rˊ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ. 26 Jo̱baˈ iin˜n fɨ́ɨˆɨ ˈnʉ́ˈˋ lana, jaléngˈˋ dseaˋ cǿøngˈ˜, e song seengˋ ˈnʉ́ˈˋ i̱ jaˋ cajmicuíingˋ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ o̱ˈ dseeˉ quiéˉe song lajo̱. 27 Dsʉco̱ˈ lajɨbˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e sɨˈíˆ guiaaˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ nɨcajmiti˜baa, jo̱ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ faˈ cajméˉe e jaˋ cajmitiiˉ. 28 Jo̱ lajo̱b eáangˊ ˈnéˉ ñiing˜ óoˊnaˈ, jo̱guɨ jmeeˉ íˆ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜guɨ lajaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ ta˜ nɨcaquiʉˈˊ quíiˉnaˈ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ laco̱ˈ dseaˋ jmóoˋ íˆ guiʉ́ˉ joˈseˈˋ quiáˈˉ. Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ nijmeeˉnaˈ íˆ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ jmɨˈøøiñˉ ˈñiaˈrˊ dob e caˈuíingˉnaˈ dseaˋ quiáˈrˉ. 29 Jo̱ nɨñibˋ jnea˜ e mɨ˜ ningɨ́ˋ e ninínˈˆn do, nijalíingˉ dseaˋ jiéngˈˋguɨ i̱ iing˜ nijmɨgǿøngˋ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ i̱ dseaˋ íˋ lɨ́ɨiñˊ laco̱ˈ ieˈdsinúuˆ i̱ nɨˈˋ ooˉ i̱ iing˜ nijmiguiéengˋ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ e laco̱ˈ nitiúungˉ dseaˋ Dseaˋ Jmáangˉ. 30 Jo̱ lajeeˇ yaam˜bɨˈ nigüeángˈˋ i̱ lɨɨng˜ ˈnʉ́ˈˋ i̱ niˈéˉ júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ e laco̱ˈ nijmɨgǿøngˋnaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nijmitir˜ e júuˆ e o̱ˈ jáˈˉ do. 31 Jo̱baˈ ˈnéˉ e sɨñiimˇ áaˊnaˈ contøøngˉ; jo̱guɨ té̱e̱ˊ óoˊnaˈ e lajeeˇ ˈnɨˊ ji̱i̱ˋ e calɨsénˋn có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ, dseángˈˉ jaˋ catʉ́ˋʉ e fǿnˈˋn ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ cartɨˊ quɨ́ˈˉbaa uii˜ quíiˉnaˈ na.

32 ’Jo̱guɨ lana, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, nijáanˈ˜n ˈnʉ́ˈˋ fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ jo̱guɨ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ júuˆ e iáangˋ dsíiˊ quiáˈrˉ. Co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ íbˋ dseaˋ líˈrˋ e jmɨcó̱o̱ˈr˜ ˈnʉ́ˈˋ e laco̱ˈ nilɨcuíingˋguɨˈ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ e sɨˈíˆ nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ lɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ güeangˈˆ quiáˈrˉ, lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e nɨcacuørˊ jéengˊguɨ. 33 Dsʉˈ jaˋ e mɨˊ camɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉ́ˈˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, o̱ˈguɨ cuuˉ o̱ˈguɨ ˈmɨˈˊ. 34 Jo̱ jaˋ cajméˉe lajo̱, co̱ˈ nɨñíbˉ ˈnʉ́ˈˋ guiʉ́ˉ e cajméˉe ta˜ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ guóoˋbaa e laco̱ˈ seaˋbaˈ jaléˈˋ e ˈnéˉ quiéˉe có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ ngɨˊ có̱o̱ˈ˜o̱ cajo̱. 35 Jo̱ contøømˉ nɨcaˈéeˉe ˈnʉ́ˈˋ e lajo̱b ˈnéˉ nijmeeˉnaˈ ta˜, jo̱guɨ e jmɨcó̱o̱ˈˇnaˈ jaléngˈˋ dseaˋ ˈnéˉ quiáˈˉ lajo̱, jo̱ lajeeˇ jo̱ jmiguiéngˈˊ óoˊnaˈ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ e cajíngˈˉ Fíiˋnaaˈ Jesús lajeeˇ táaiñˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la mɨ˜ cajíñˈˉ lala: “Juguiʉ́ˉguɨ quiáˈˉ i̱ dseaˋ i̱ lɨɨng˜ eeˋgo̱ cuøˈrˊ dseaˋ rúiñˈˋ laco̱ˈguɨ i̱ dseaˋ i̱ lɨɨng˜ eeˋgo̱ íngˈˋ quiáˈˉ dseaˋ rúiñˈˋ.”

36 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajíngˈˉ Paaˉ jaléˈˋ e júuˆ na, jo̱ casíˈrˋ uǿˉ jnir˜, jo̱ caféiñˈˊ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ caguiaangˉ do. 37 Jo̱ lajɨɨmˋ i̱ dseaˋ do calɨjiuung˜ dsíirˊ jo̱guɨ canaaiñˋ rǿøiñˋ Paaˉ jo̱guɨ casá̱ˈrˉ guooˋ dseaˋ do, 38 jo̱guɨ eáamˊbɨ fɨˈíˆ calɨ́iñˉ cajo̱, co̱ˈ e cajíngˈˉ Paaˉ e joˋ niníingˉguɨ rúiñˈˋ có̱o̱iñˈ˜ do. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangojeáamˆ i̱ dseaˋ do Paaˉ cartɨˊ lɨ˜ caˈíˉ dseaˋ do fɨˊ dsíiˊ móoˊ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes