A A A A A
Bible Book List

Hechos 14 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Lajeeˇ taang˜ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ Bernabé fɨˊ Iconio

14  Jo̱ mɨ˜ caguilíingˉ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé fɨˊ Iconio, cangotáaiñˈ˜ co̱lɨɨng˜ fɨˊ dsíiˊ guáˈˉ quiáˈˉ dseaˋ góorˋ dseaˋ Israel e siˈˊ fɨˊ jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ quɨ́ˈˉ tɨ́ɨiñˋ. Jo̱ co̱ˈ guiarˊ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ e ˈgøngˈˊ quiáˈˉ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ fɨ́ɨmˊ dseaˋ Israel có̱o̱ˈ˜guɨ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel jáˈˉ calɨ́iñˉ jaléˈˋ e júuˆ do ie˜ jo̱. Jo̱ dsʉˈ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ jaˋ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ e júuˆ e guiaˊ i̱ dseaˋ góorˋ i̱ siiˋ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé, canaaiñˋ jmɨgǿømˋbre i̱ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel e laco̱ˈ dseaˋ íˋ nijmérˉ e ˈníˈˋ níiñˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ do. Jo̱baˈ mɨ˜ canaangˋ calɨ́ˉ lado, huǿøˉbɨ caje̱ˊ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé fɨˊ jo̱ e guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e jaˋ ˈgóˈrˋ jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ, co̱ˈ ta˜ dsíirˊ e eáamˊ jmɨcó̱o̱ˈ˜ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ quiáˈrˉ. Jo̱ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé cangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nijmérˉ jaléˈˋ e li˜ e quɨ́ɨˈ˜ jmɨɨ˜. Jo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jo̱ jmili˜ Fidiéeˇ e jáˈˉ e júuˆ e guiaˊ i̱ dseaˋ do quiáˈˉ jial ˈneáangˋ Fidiéeˇ dseaˋ jmɨgüíˋ. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ seengˋ e fɨɨˋ Iconio do tú̱ˉ ˈléˈˋ caˈuíiñˉ; co̱o̱ˋ ˈléˈˋ casíngˈˉ uii˜ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ jaˋ caˈíngˈˋ júuˆ e caguiaˊ dseaˋ do, jo̱guɨ co̱o̱ˋ ˈléˈˋguɨ casíngˈˉ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ apóoˆ do. Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ jaˋ caˈíngˈˋ e júuˆ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel casɨ́ɨiñˉ røøˋ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseata˜ e quiáˈˉ nijmeáiñˈˋ gaˋ i̱ dseaˋ apóoˆ do, jo̱guɨ nijmɨhuɨ́ɨngˋneiñˈ có̱o̱ˈ˜ layaang˜ cu̱u̱˜. Jo̱ dsʉˈ mɨ˜ calɨñiˊ Paaˉ có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé lají̱i̱ˈ˜ e ɨˊ dsíiˊ i̱ dseaˋ do e gabˋ nijmeángˈˋneiñˈ, jo̱baˈ cangolíiñˆ e sɨˈíˆ jmɨˈǿngˈˋ yaaiñ˜ fɨˊ Listra có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Derbe, co̱o̱ˋ fɨɨˋ e néeˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Licaonia, jo̱ fɨˊ jo̱b caguiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Mɨ˜ casɨˈlóˈˋ dseaˋ cu̱u̱˜ i̱ Paaˉ do fɨˊ Listra

Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ Listra, fɨˊ jo̱ niseengˋ jaangˋ dseañʉˈˋ i̱ nicaang˜ tɨɨˉ latɨˊ mɨ˜ cangáaiñˈ˜, jo̱ jaˋ líˋ ngɨ́rˉ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ. Jo̱ dob guiiñ˜ e núurˋ júuˆ e guiaˊ i̱ Paaˉ do. Jo̱ mɨ˜ cangángˉ i̱ Paaˉ do dseaˋ do, dsifɨˊ lajo̱b calɨlíˈrˆ e i̱ dseaˋ do jábˈˉ lɨ́ɨiñˋ e quɨ́ɨbˈ˜ Fidiéeˇ jmɨɨ˜ e nijmiˈleáangˉ írˋ. 10 Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b cajíngˈˉ i̱ Paaˉ do casɨ́ˈrˉ i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ do e féˈrˋ teáˋ jo̱ cajíñˈˉ:

—¡Ráanˈˉ, jo̱ jmeeˉ sínˈˉ røøˋ!

Jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caˈɨ́ɨngˉ i̱ dseañʉˈˋ do, jo̱ lajo̱b casíngˈˋ ˈñiaˈrˊ jo̱ canaaiñˋ ngɨˊbre. 11 Jo̱ mɨ˜ cangáˉ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱ lají̱i̱ˈ˜ e cajméeˋ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ jlúungˈ˜ do, dsifɨˊ lajo̱b canaaiñˋ féˈrˋ teáˋ có̱o̱ˈ˜ jmíiˊ quiáˈrˉ e éeiñˋ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé jo̱ jíñˈˉ:

—Gángˉ diée˜ nɨcagüɨlíingˉ jee˜ jneaa˜aaˈ i̱ lɨ́ɨngˊ la lɨ́ɨngˊ dseaˋ jmɨgüíˋ.

12 Jo̱ lajalémˈˋbre féˈrˋ e i̱ Bernabé do lɨ́ɨiñˊ jaangˋ diée˜ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Zeus jo̱guɨ i̱ Paaˉ do lɨ́ɨiñˊ jaangˋguɨ diée˜ quiáˈrˉ i̱ siiˋ Hermes, co̱ˈ íˋbre dseaˋ quie̱rˊ nifɨˊ e guiarˊ e júuˆ do jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ do. 13 Jo̱ e guáˈˉ fɨˊ lɨ˜ jmiféngˈˊ dseaˋ i̱ diée˜ Zeus do, dob nisiˈˊ dseángˈˉ lɨ˜ íˉ jee˜ fɨɨˋ do, jo̱ i̱ jmidseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ e fɨˊ guáˈˉ jo̱ caguijéeiñˋ jaléngˈˋ güɨtሠjo̱guɨ caguica̱rˇ jaléˈˋ líˆ fɨˊ lɨ˜ neáangˊ i̱ dseaˋ gángˉ do, co̱ˈ ɨˊ dsíirˊ e nijmifémˈˊbreiñˈ do co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ teáangˉ do ie˜ jo̱ lafaˈ jaangˋ diée˜ quiáˈˉbre; jo̱guɨ lamɨ˜ ɨˊ dsíirˊ e nijngáiñˈˉ i̱ güɨtሠdo fɨˊ quiniˇ i̱ dseaˋ gángˉ do e laco̱ˈ nijmiféngˈˊneiñˈ. 14 Dsʉˈ mɨ˜ calɨlíˈˆ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ Bernabé do lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ˋ dsíiˊ i̱ jmidseaˋ do có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ e nijmérˉ có̱o̱iñˈ˜ do, dsifɨˊ lajo̱b caˈguɨ́rˉ sɨ̱ˈrˆ jo̱ cangotáaiñˈ˜ jee˜ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, jo̱ canaaiñˋ sɨ́ˈˋreiñˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ e teáˋ:

15 —¿Jialɨˈˊ jmooˋnaˈ lana? Co̱ˈ o̱ˈ diée˜ jneaˈˆ, jneaˈˆ lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ jmɨgüíˋ laco̱ˈguɨ la lɨ́ɨngˊ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ cajáˉnaaˈ fɨˊ la uiing˜ jo̱b cajo̱ e cajasíiˈˇnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ e ˈnéˉ nitʉ́ˆbaˈ lají̱i̱ˈ˜ e tɨ́ɨngˋnaˈ jmooˋnaˈ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ iing˜naˈ jmeeˉnaˈ lana có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ, co̱ˈ jaˋ eeˋ ta˜ íingˆ quíiˉnaˈ jí̱i̱ˈ˜ capíˈˆ e jo̱, jo̱ quɨ́ˈˉ jíingˈˇ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ i̱ dseángˈˉ jáˈˉ do, co̱ˈ íbˋ dseaˋ cajméerˋ jmɨgüíˋ có̱o̱ˈ˜guɨ guóoˈ˜ uǿˉ có̱o̱ˈ˜guɨ jmɨñíˈˆ, lɨ́ˈˆ lajaléˈˋ e seaˋ laˈúngˉ fɨˊ jmɨgüíˋ. 16 Jo̱ nañiˊ faˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ jaˋ cajníingˊ Fidiéeˇ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ e cajméebˋ dseaˋ lɨ́ˈˆ doñiˊ eeˋ jáˉ dsíirˊ, 17 jo̱ dsʉˈ contøømˉ nɨcajméerˋ li˜ e seemˋbre jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e guiʉ́ˉ e jmóorˋ, co̱ˈ íˋbre dseaˋ jmóorˋ e seaˋ jaléˈˋ jmɨ́ɨˊ, jo̱guɨ e jlobˈˆ cuøˊ jaléˈˋ e dsijnea˜ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ, jo̱guɨ e seaˋ lalíingˋ jaléˈˋ e quiee˜naaˈ, jo̱guɨ íˋbre cuørˊ e iáangˋ dsiˋnaaˈ cajo̱.

18 Dsʉˈ mɨ˜ cangɨ́ˋ e caféngˈˊ i̱ Paaˉ do jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do, guidseaamˆ calɨ́ˈrˉ cajníiñˊ e jaˋ cajngangˈˊ i̱ dseaˋ do jaléngˈˋ i̱ jóˈˋ i̱ sɨˈíˆ nijngáiñˈˉ e nicuǿiñˈˉ i̱ dseaˋ gángˉ do e nijmiféngˈˊneiñˈ lafaˈ diée˜.

19 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguilíingˉ co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ Israel i̱ jalíingˉ fɨˊ Antioquía có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ Iconio. Jo̱ i̱ dseaˋ íˋ cajméerˋ e calɨ́ˉ ˈníˈˋ níimˉ dseaˋ Listra i̱ Paaˉ do, jo̱guɨ casɨ́ɨiñˉ røøˋ e cu̱u̱b˜ nisɨˈlóˈrˋ dseaˋ do, jo̱ lajo̱b cajméerˋ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e casɨˈlóˈˋreiñˈ do cu̱u̱˜, jo̱ cajñúungˋneiñˈ fɨˊ caluuˇ fɨɨˋ co̱ˈ lɨ́ɨiñˉ e cajngamˈˊbreiñˈ do. 20 Dsʉˈ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguilíingˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ lacúngˈˊ lɨ˜ ráangˋ i̱ Paaˉ do fɨˊ caluuˇ e fɨɨˋ do, jo̱ dsifɨˊ lajo̱b caró̱o̱ˉtu̱iñˈ do, jo̱ caˈíbˉtu̱r e fɨˊ jee˜ fɨɨˋ do. Jo̱ mɨ˜ cajneáˉ e jmɨɨ˜ jo̱, caˈuøømˋ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé e fɨˊ jo̱, jo̱ cangolíiñˆ fɨˊ co̱o̱ˋ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Derbe.

21 Jo̱ mɨ˜ caguilíiñˉ fɨˊ Derbe, fɨˊ jo̱b canaaiñˋ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱ fɨˊ jo̱ fɨ́ɨmˊ dseaˋ i̱ jáˈˉ calɨ́ngˉ júuˆ e guiaˊ dseaˋ do ie˜ jo̱, jo̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉ caˈuíiñˉ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquɨmˈˉtu̱ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé fɨˊ Listra có̱o̱ˈ˜guɨ Iconio jo̱guɨ Antioquía. 22 Jo̱ jaléˈˋ e fɨɨˋ na cangɨ́ɨngˊtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ, jo̱ caféiñˈˊ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ jo̱ e jaˋ nitiúuiñˈˉ do lají̱i̱ˈ˜ fɨˊ guiʉ́ˉ lɨ˜ nɨteáaiñˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱guɨ casɨ́ˈˉguɨreiñˈ do cajo̱ e jaléngˈˋ dseaˋ i̱ iing˜ e Fidiéeˇ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈrˉ ˈnéˉ nidsingɨ́ɨiñˉ jaléˈˋ iihuɨ́ɨˊ. 23 Jo̱guɨ caˈnáamˉbɨr fɨˊ laco̱o̱ˋ fɨɨˋ do co̱o̱ˋ tú̱ˉ mɨ́ɨngˈ˜ dseaˋ cǿøngˈ˜ i̱ nicá̱ˋ nifɨˊ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ laco̱o̱ˋ laco̱o̱ˋ e fɨɨˋ do; jo̱ mɨ˜ calɨ́ˉ jo̱, cajméerˋ ayuno e laco̱ˈ jøøngˉguɨr caféiñˈˊ Fidiéeˇ uii˜ quiáˈˉ i̱ dseaˋ cǿøngˈ˜ do. Jo̱guɨ caseáangˊneiñˈ do lajaléiñˈˋ do fɨˊ jaguóˋ Fíiˋnaaˈ Fidiéeˇ, co̱ˈ jábˈˉ calɨ́ngˉ dseaˋ do júuˆ quiáˈˉ dseaˋ íˋ.

Mɨ˜ cangolíingˆtu̱ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ Bernabé fɨˊ Antioquía lɨ˜ se̱ˈˊ Siria

24 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cataiñˈˉ fɨˊ, jo̱ cangɨ́ɨiñˊ fɨˊ guóoˈ˜ uǿˉ lɨ˜ se̱ˈˊ Pisidia; jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caguilíingˋtu̱r fɨˊ Perge lɨ˜ se̱ˈˊ Panfilia, 25 jo̱ fɨˊ jo̱b caguiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, cangolíingˋtu̱r fɨˊ co̱o̱ˋguɨ fɨɨˋ lɨ˜ siiˋ Atalia. 26 Jo̱ fɨˊ jo̱b cangotáaiñˈ˜ fɨˊ co̱o̱ˋ dsíiˊ móoˊ jo̱ cangolíiñˆ la dsíˋ ni˜ jmɨñíˈˆ carˋ caguilíingˋtu̱r caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ Antioquía lɨ˜ se̱ˈˊ Siria fɨˊ lɨ˜ cajángˈˋ dseaˋ i̱ Paaˉ do có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé fɨˊ jaguóˋ Fidiéeˇ quiáˈˉ e cangoguiarˇ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jaléˈˋ e fɨɨˋ do. Jo̱ co̱ˈ catóbˈˊ e ta˜ do quiáˈrˉ, jo̱baˈ caquɨmˈˉtu̱r. 27 Jo̱ dsifɨˊ mɨ˜ caguilíingˉtu̱ Paaˉ có̱o̱ˈ˜ Bernabé e fɨˊ Antioquía do, dsifɨˊ lajo̱b caseáiñˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ e fɨˊ jo̱, jo̱ cajmeaˈˊreiñˈ júuˆ lajaléˈˋ e guiʉ́ˉ e cajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈr˜ lacaangˋ lɨ˜ cangolíiñˉ do, jo̱guɨ jial cacuøˊ Fidiéeˇ e niˈíngˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 28 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, huǿøˉbɨ caje̱ˊ Paaˉ có̱o̱ˈ˜guɨ Bernabé fɨˊ Antioquía lɨ˜ se̱ˈˊ Siria co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ jo̱.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes