Add parallel Print Page Options

Cwiñequiana ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom tsjoom Iconio

14  Ndoˈ Pablo ñˈeⁿ Bernabé majoˈti lˈana tsjoom Iconio. Tyˈequieˈna naquiiˈ watsˈom ˈnaaⁿ nnˈaⁿ judíos. Tyoñequiana ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Jeeⁿ ya tyolaˈneiⁿna. Joˈ chii jndyendye nnˈaⁿ judíos jlayuˈ ndoˈ mati ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na nchii judíos. Sa̱a̱ nnˈaⁿ judíos na tyoolayuˈ tyolaˈndaaˈna nˈom nnˈaⁿ na nchii judíos. Tyolˈana na calancjooˈndye naⁿˈñeeⁿ nacjoo nnˈaⁿ na cwilayuˈ. Joˈ chii Pablo ñˈeⁿ Bernabé majndye xuee ljooˈndyena tsjoomˈñeeⁿ. Ndoˈ ñequio na tˈmaⁿya nˈomna tyoñequiana ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ee nquiuna na ñˈeⁿñˈeeⁿ ñˈeⁿndyena. Ndoˈ jom tˈmo̱o̱ⁿ na mayuuˈ ñˈoom na tyoñequiana ee sˈaaⁿ na tyolˈana ˈnaaⁿ tˈmaⁿ na xocanda̱a̱ nntsˈaa na cweˈ najndeii nquii tsˈaⁿ meiⁿ xocatseiˈno̱ⁿˈ tsˈaⁿ chiuu tuiiyuu. Sa̱a̱ nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ to̱ⁿˈnaˈ joona. Ee ntˈomndyena tyolaˈjomndyena ñequio nnˈaⁿ judíos ndoˈ ntˈomcheⁿ tyolaˈjomndye ñequio apóstoles. Quia joˈ nnˈaⁿ judíos ñequio nnˈaⁿ na nchii joˈ jlaˈjomndyena ñequio naⁿmaⁿnˈiaaⁿ tsjoomna na tyolˈueendyena chiuu nntaˈwiˈna naⁿˈñeeⁿ ndoˈ na njñomna ljo̱ˈ. Sa̱a̱ Pablo ñˈeⁿ Bernabé jndyena na ljoˈ. Joˈ chii jleinomna. Tyˈena tsjoom Listra ñequio tsjoom Derbe, joˈ joˈ ndyuaa Licaonia. Ndoˈ tyˈena ndyuaa na matˈuiinaˈ ñˈeⁿ ndyuaaˈñeeⁿ. Joˈ joˈ tyoñequiana ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.

Nnˈaⁿ tsjoom Listra cwijñomna ljo̱ˈ Pablo

Tsjoom Listra tyowacatyeeⁿ cwii tsaⁿsˈa na tileicjaacaa ee maxjeⁿ ntjeiⁿ ncˈeeⁿ tuiiñê. Meiⁿjom ndiiˈ tyoojaacaⁿ. Jndii tsaⁿˈñeeⁿ na seineiⁿ Pablo. Ndoˈ nquiee ntyˈiaaⁿˈaⁿ juu, ee seiˈno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na tseixmaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ na matseiyuˈya tsˈom na nlcoˈyanaˈ juu. 10 Quia joˈ jndeii seineiiⁿ, matsoom:

—Quintyjaˈ, cwintyjeˈ.

Quia joˈ mañoomˈ teintyjeeˈ, to̱ˈ tjacaa. 11 Ndoˈ nnˈaⁿ ndyuaa Licaonia, quia na ntyˈiaana na luaaˈ sˈaa Pablo, to̱ˈna tyolaˈxuaana ñequio ñˈoomna. Tyoluena:

—Cwa we ntyˈo̱o̱ chaˈna nnˈaⁿ jnda̱ tquiecañomna jaa.

12 Joˈ chii jluena na Bernabé tyˈo̱o̱ Júpiter jom, ndoˈ Pablo jeˈ jluena na jom tyˈo̱o̱ Mercurio ee jom mañequiaaⁿ ñˈoom nda̱a̱na. 13 Nnom tsjoom meintyjeeˈ watsˈom cwentaaˈ tyˈo̱o̱ Júpiter. Ndoˈ tyee cwentaaˈ Júpiterˈñeeⁿ jndyochom quiooˈndyo na taˈnjoomˈ lˈuaaljaaˈ cantyoˈyoˈ hasta ˈndyootsˈatioomˈ tsjoom ee jom ñequio nnˈaⁿ quiiˈ tsjoom ñeˈcalaˈcwjeena quiooˈñeeⁿ na nlaˈtˈmaaⁿˈndyena Bernabé ñˈeⁿ Pablo. 14 Sa̱a̱ apóstoles, quia na ntyˈiaana na luaaˈ nlˈa nnˈaⁿ, to̱ˈna tyojndiiˈndyena liaana na matseiˈndaaˈnaˈ nquiuna na luaaˈ cwilˈa naⁿˈñeeⁿ. Jndeii tyˈequieˈna quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ. 15 Tyolaxuaana tyoluena:

—Chiuu sa ˈo nnˈaⁿ na luaaˈ ñeˈcalˈaˈyoˈ. Mannˈaⁿ jâ chaˈna ˈo. Tquioñˈo̱o̱ⁿyâ ñˈoom naya na nndyeˈyoˈ cha caˈndyeˈyoˈ nmeiⁿˈ na cweˈ tsˈiaaⁿˈndyo. Calatˈmaaⁿˈndyoˈ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na wandoˈ ee jom tqueeⁿ cañoomˈluee ñequio tsjoomnancue ñequio ndaaluee ndoˈ chaˈtso nnom na cwilaxmaⁿnaˈ. 16 Ncuee na ñejndyowaanaˈ ñeˈndiitoom na calˈa chaˈtso nnˈaⁿ meiⁿljoˈcheⁿ na lˈue nˈomna. 17 Sa̱a̱ tîcaˈñeeⁿ na ticwjiˈyuuˈñê cantyja ˈnaaⁿˈ nqueⁿ, ee machˈeeⁿ naya chaˈtsondye nnˈaⁿ. Mañequiaaⁿ ndaaluaaˈ na cwinaⁿnaˈ tsjo̱ˈluee. Ndoˈ machˈeeⁿ na cwiquie ntjom. Machˈeeⁿ na cwijaacjooya ñˈeⁿ nantquie na mañequiaaⁿ ndoˈ machˈeenaˈ na neiiⁿya.

18 Sa̱a̱ meiiⁿ na jluena ñˈoommeiⁿˈ jeeⁿ ncˈuaaˈ tjawitsaaⁿˈ na ñeˈcalacwjee nnˈaⁿ quiooˈ jo nda̱a̱na na nlatˈmaaⁿˈndye naⁿˈñeeⁿ joona.

19 Juu xjeⁿˈñeeⁿ tquiecañom nnˈaⁿ judíos na jnaⁿ tsjoom Antioquía ñequio Iconio. Lˈana na ñeˈcwii ñˈoom tˈmaⁿna ñequio nnˈaⁿ tsjoom Listra. Joˈ chii tyojñomna ljo̱ˈ Pablo. Jnda̱ chii tyˈeñˈomtsco̱o̱ˈndyena jom nnom tsjoom ee jlaˈtiuuna na jnda̱ tueeⁿˈeⁿ. 20 Sa̱a̱ nnˈaⁿ na cwilayuˈ tyˈecwintyjeeˈna ndiocheⁿ nacañomˈm. Quia joˈ teicantyjaaⁿ, tjaquieˈnnaaⁿˈaⁿ quiiˈ tsjoom. Ndoˈ teincoo cwiicheⁿ xuee jlueeⁿˈeⁿ tjaaⁿ ñˈeⁿ Bernabé tsjoom Derbe.

21 Tyoñequiana ñˈoom naya nda̱a̱ nnˈaⁿ tsjoomˈñeeⁿ, ndoˈ jndye nnˈaⁿ jlayuˈ. Jnda̱ chii tyˈelcweeˈnndaˈna Listra ñequio Iconio ñequio Antioquía. 22 Njoomˈñeeⁿ tyoteijndeiitina nnˈaⁿ na cwilayuˈ na cˈomtˈmaaⁿˈndyeti naⁿˈñeeⁿ nˈomna. Tyolaˈjndo̱ˈna nˈom naⁿˈñeeⁿ na cwintyjeeˈtyeⁿna na cwilayuˈna. Ndoˈ tyoluena:

—Maxjeⁿ cwilaxmaaⁿya na jndye nawiˈ nntjo̱o̱ⁿya na cwitsaaquia̱a̱ˈa cantyja ˈnaaⁿˈ na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom.

23 Mati tjeiiˈndyena nnˈaⁿ na nntioona tsˈiaaⁿ na nluiitquiendye cwentaaˈ cwii cwii tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ. Tyolaˈneiⁿna nnoom Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ tyolaˈcwejndoˈndyena. Ndoˈ tioona naⁿˈñeeⁿ lˈo̱o̱ⁿ ee na ñˈeⁿ jom jnda̱ jlayuˈna.

Cwiˈoolcweeˈnndaˈna tsjoom Antioquía ndyuaa Siria

24 Jnda̱ joˈ teiˈnomna ndyuaa Pisidia, tquiena ndyuaa Panfilia. 25 Joˈ joˈ tyoñequiana ñˈoom tsjoom Perge. Jnda̱ chii tyˈena tsjoom Atalia. 26 Tsjoomˈñeeⁿ tuo̱na wˈaandaa. Tyˈelcweeˈnndaˈna tsjoom Antioquía yuu na jnaⁿna jnda̱ na tioo nnˈaⁿ joona lˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ jeˈ jnda̱ jlacanda̱na tsˈiaaⁿˈñeeⁿ. 27 Ndoˈ jnda̱ na tquiena Antioquía jlaˈtjomna nnˈaⁿ tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ. Tyoluena nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ chaˈtso na tyoteijndeii Tyˈo̱o̱tsˈom na tyolˈana ndoˈ na mati sˈaaⁿ na cwilayuˈ nnˈaⁿ na nchii judíos. 28 Jndye xuee ljooˈndyena ñequio nnˈaⁿ na cwilayuˈ joˈ joˈ.

Bible Gateway Sponsors