A A A A A
Bible Book List

Hê-bơ-rơ 1 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ðức Chúa Trời Phán qua Con Ngài

Thời xưa Ðức Chúa Trời đã phán với các tổ phụ chúng ta qua các vị tiên tri nhiều lần và nhiều cách, nhưng trong những ngày cuối cùng nầy Ngài phán với chúng ta qua Con Ngài, Ðấng Ngài lập làm Người Thừa Kế của mọi sự, và cũng qua Ðấng ấy Ngài đã dựng nên vũ trụ. Ðức Chúa Con là phản ánh của vinh quang Ðức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ðức Chúa Trời. Ðức Chúa Con duy trì muôn vật bằng lời quyền năng của Ngài. Sau khi tẩy trừ tội lỗi, Ngài ngồi bên phải Ðấng Tối Cao trong nơi chí cao.

Ðức Chúa Con Cao Trọng Hơn Các Thiên Sứ

Ðức Chúa Con đã trở nên cao trọng vượt xa các thiên sứ, như danh Ngài thừa hưởng cũng cao trọng vượt xa các thiên sứ. Vì có bao giờ Ðức Chúa Trời phán với một vị thiên sứ nào rằng,

“Con là Con Ta,
Ngày nay Ta đã sinh Con”[a]

Và lại phán,

“Ta sẽ làm Cha Người,
Và Người sẽ làm Con Ta”[b]

chăng?

Nhưng khi đưa Con Ðầu Lòng của Ngài vào trần gian, Ngài phán,

“Mọi thiên sứ của Ðức Chúa Trời phải thờ phượng Con.”[c]

Còn đối với các thiên sứ, Ngài phán,

“Ngài làm cho các thiên sứ của Ngài như những luồng gió,
Và các tôi tớ của Ngài như những ngọn lửa.”[d]

Nhưng về Ðức Chúa Con, Ngài phán,

“Lạy Ðức Chúa Trời, nguyện ngôi Người còn đến đời đời vô cùng.
Nguyện vương trượng công lý là vương trượng của vương quốc Người.
Vì Người yêu công chính và ghét gian tà,
Nên Ðức Chúa Trời, Thần[e] của Người, đã xức dầu cho Người bằng dầu vui mừng, để lập Người trên các đồng bạn của Người.”[f]

10 Và rằng,

“Lạy Chúa, từ thuở ban đầu Ngài đã lập nền trái đất;
Các từng trời là công việc của tay Ngài.
11 Dù trời đất sẽ tiêu tan, nhưng Ngài vẫn còn nguyên;
Dù chúng cũ mòn như chiếc áo,
12 Và Ngài sẽ cuộn chúng lại như cuộn một chiếc áo;
Giống như y phục, chúng sẽ bị thay đổi,
Nhưng Ngài vẫn y nguyên;
Các năm của Ngài sẽ không hề chấm dứt.”[g]

13 Ðức Chúa Trời có bao giờ phán với một thiên sứ nào rằng,

“Hãy ngồi xuống bên phải Ta,
Cho đến chừng Ta đặt những kẻ thù của Con làm bệ chân Con”[h]

chăng?

14 Chẳng phải tất cả các thiên sứ là những thần được phái đi để phục vụ những người sẽ thừa hưởng ơn cứu rỗi sao?

Footnotes:

 1. Hê-bơ-rơ 1:5 Thi 2:7
 2. Hê-bơ-rơ 1:5 2Sa 7:14; Thi 89:2
 3. Hê-bơ-rơ 1:6 Thi 97:7; Phục 32:43 LXX
 4. Hê-bơ-rơ 1:7 Thi 104:4 LXX
 5. Hê-bơ-rơ 1:9 ctd: Ðức Chúa Trời
 6. Hê-bơ-rơ 1:9 Thi 45:6-7
 7. Hê-bơ-rơ 1:12 Thi 102:25-27 LXX
 8. Hê-bơ-rơ 1:13 Thi 110:1
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 2 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ơn Cứu Rỗi Lớn Lao

Vì vậy chúng ta cần phải chú ý kỹ càng về những gì chúng ta đã nghe, kẻo chúng ta bị trôi giạt đi mất. Vì nếu sứ điệp do các thiên sứ rao truyền chắc chắn phải xảy ra, và mọi vi phạm và sự bất tuân đã nhận lấy hình phạt đích đáng, thì làm thế nào chúng ta có thể tránh khỏi hình phạt khi chúng ta thờ ơ với ơn cứu rỗi cực kỳ quan trọng dường ấy? Ơn cứu rỗi ấy đã được Chúa rao truyền trước tiên, và đã được xác thực cho chúng ta bằng những người nghe. Ðức Chúa Trời còn chứng thực cho ơn cứu rỗi ấy bằng những dấu kỳ, những phép lạ, những việc quyền năng, và những ân tứ Ðức Thánh Linh theo thánh ý Ngài.

Ðức Chúa Jesus Hạ Mình Ðể Cứu Chúng Ta

Vì Ngài không đặt thế giới sẽ đến, mà chúng ta đang nói đây, dưới quyền các thiên sứ. Nhưng có người đã làm chứng ở đâu đó rằng,

“Con người là gì mà Ngài nhớ đến nó?
Con của loài người là chi mà Ngài quan tâm đến nó?
Ngài đã làm cho nó thấp hơn các thiên sứ một ít;
Ngài đội cho nó vinh hiển và tôn trọng.[a]
Ngài khiến muôn vật phục dưới chân nó.”[b]

Khi bắt muôn vật phục dưới nó, Ngài không chừa một vật nào không phục dưới nó, mặc dù hiện nay, chúng ta chưa thấy mọi vật đều phục dưới nó. Ngược lại chúng ta thấy Ðức Chúa Jesus đã bị làm thấp hơn các thiên sứ một ít, nay được đội mão chiến thắng với vinh hiển và tôn trọng vì Ngài đã chịu đau đớn của sự chết, để bởi ân sủng của Ðức Chúa Trời, Ngài có thể nếm trải sự chết vì mọi người.

10 Thật là phù hợp khi Ðức Chúa Trời, Ðấng dựng nên muôn vật và muôn vật hiện hữu vì Ngài, vì muốn đưa muôn vàn con cái đến nơi vinh hiển đã làm cho Ðấng Dẫn Ðầu họ vào hưởng ơn cứu rỗi trở nên hoàn toàn khi trải qua sự đau đớn. 11 Vì Ðấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều là con của một Cha;[c] vì lẽ đó Ngài không thẹn gọi họ là các em,[d] 12 như có chép rằng,

“Con sẽ rao truyền danh Chúa cho các em[e] con;
Con sẽ ca tụng Ngài ở giữa hội chúng.”[f]

13 Và rằng,

“Tôi sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài.”[g]

Lại nữa,

“Nầy, tôi đây với các con cái Ðức Chúa Trời đã ban cho tôi.”[h]

14 Thế thì vì các con đều cùng chung một huyết nhục, nên Ngài cũng mang cùng một huyết nhục giống như họ, để qua sự chết của chính mình, Ngài có thể hủy diệt kẻ cầm quyền của sự chết là Ác Quỷ, 15 và giải thoát những người vì sợ chết mà làm nô lệ suốt đời. 16 Vì rõ ràng rằng không phải Ngài đến để giúp đỡ các thiên sứ, nhưng để giúp đỡ dòng dõi của Áp-ra-ham.

17 Vì vậy Ngài phải trở nên giống như các em[i] mình trong mọi phương diện, để có thể trở thành một vị Thượng Tế thương xót và thành tín trong sự thờ phượng Ðức Chúa Trời, hầu chuộc tội cho dân. 18 Vì chính Ngài đã bị cám dỗ trong khi chịu đau đớn, nên Ngài có thể giúp đỡ những người đang bị cám dỗ.

Footnotes:

 1. Hê-bơ-rơ 2:7 Ở cuối câu 7, một số bản cổ ghi thêm: "Và lập nó lên trên mọi việc của tay Ngài."
 2. Hê-bơ-rơ 2:8 Thi 8:4-6 LXX
 3. Hê-bơ-rơ 2:11 nt: con của một Ðấng
 4. Hê-bơ-rơ 2:11 nt: anh em
 5. Hê-bơ-rơ 2:12 nt: anh em
 6. Hê-bơ-rơ 2:12 Thi 22:22
 7. Hê-bơ-rơ 2:13 Ê-sai 8:17 LXX
 8. Hê-bơ-rơ 2:13 Ê-sai 8:18
 9. Hê-bơ-rơ 2:17 nt: anh em
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 3 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Ðấng Christ Cao Trọng Hơn Môi-se

Vì vậy thưa anh chị em[a] thánh, những người cùng dự phần ơn kêu gọi từ trời, xin hãy suy nghĩ kỹ đến Ðức Chúa Jesus, Vị Sứ Ðồ[b] và Vị Thượng Tế mà chúng ta xưng nhận. Ngài đã trung tín với Ðấng bổ nhiệm Ngài, như Môi-se đã trung tín với cả nhà Ðức Chúa Trời.[c] Ngài đã được xem là vinh hiển hơn Môi-se, giống như người xây nhà được tôn trọng hơn cái nhà –Nhà nào cũng do người nào đó xây dựng, còn Ðức Chúa Trời là Ðấng đã dựng nên muôn vật– Môi-se đã trung tín như một đầy tớ trong cả nhà của Ðức Chúa Trời, để làm chứng về những điều sẽ được công bố, còn Ðấng Christ trung tín với tư cách là Con, quản trị cả nhà Ðức Chúa Trời, mà chúng ta là nhà của Ngài, nếu chúng ta giữ vững đức tin và hãnh diện về hy vọng của chúng ta cho đến cuối cùng.

Sự An Nghỉ của Con Dân Chúa

Vậy như Ðức Thánh Linh phán,

“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
Thì chớ cứng lòng như đã làm trong ngày nổi loạn,
Như trong ngày thử thách trong đồng hoang,
Nơi tổ phụ các ngươi đã thử và thách thức Ta,
Dù họ đã thấy những việc của Ta trong bốn mươi năm.
10 Vì thế Ta đã giận thế hệ ấy và đã nói, ‘Lòng chúng nó cứ lầm lạc luôn;
Chúng chẳng biết các đường lối của Ta.’
11 Như Ta đã thề trong cơn giận của Ta,
‘Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta.’”[d]

12 Thưa anh chị em, hãy cẩn thận, kẻo có ai trong anh chị em sinh lòng xấu và vô tín mà lìa bỏ Ðức Chúa Trời hằng sống chăng; 13 nhưng ngày qua ngày hãy khuyên bảo nhau trong khi còn cơ hội được gọi là “ngày nay,” để không ai trong anh chị em trở nên cứng lòng vì sự lừa gạt của tội lỗi. 14 Thật vậy, chúng ta trở thành những người dự phần với Ðấng Christ, nếu chúng ta giữ vững đức tin đã có từ ban đầu cho đến cuối cùng, 15 như lời đã chép,

“Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng Ngài,
Thì chớ cứng lòng như đã làm trong ngày nổi loạn.”[e]

16 Ai là những người đã nghe tiếng Ngài mà vẫn còn nổi loạn? Chẳng phải là tất cả những người đã được Môi-se dẫn dắt ra khỏi Ai-cập sao? 17 Ngài đã giận ai trong bốn mươi năm? Chẳng phải là những người đã phạm tội và thân thể họ đã ngã xuống trong đồng hoang sao? 18 Ai là những người Ngài đã thề sẽ không cho vào nơi an nghỉ của Ngài? Chẳng phải là những người đã không vâng lời Ngài sao? 19 Thế thì chúng ta thấy rằng họ không vào được bởi vì họ chẳng tin.

Footnotes:

 1. Hê-bơ-rơ 3:1 nt: anh em (tương tự cho cả sách)
 2. Hê-bơ-rơ 3:1 nt: Apostolos; ctd: Vị Sứ Giả, Vị Khâm Sai
 3. Hê-bơ-rơ 3:2 nt: nhà Ngài
 4. Hê-bơ-rơ 3:11 Thi 95:7-11 LXX
 5. Hê-bơ-rơ 3:15 Thi 95:7-8 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Hê-bơ-rơ 4:1-13 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Vậy trong khi lời hứa cho vào nơi an nghỉ của Ngài vẫn còn hiệu lực, chúng ta khá lo sợ, kẻo có người bị hụt mất cơ hội được vào chăng. Vì chúng ta đã được nghe giảng Tin Mừng giống như họ đã được nghe giảng Tin Mừng, nhưng sứ điệp họ nghe không ích lợi gì cho họ, bởi vì họ không lấy đức tin để kết hiệp với sứ điệp đã nghe. Còn chúng ta, những người có lòng tin, thì bước vào nơi an nghỉ đó, như Ngài đã phán,

“Như Ta đã thề trong cơn giận của Ta,
‘Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta,’”[a]

mặc dù các công việc của Ngài đã hoàn tất từ khi sáng thế. Vì đâu đó Ngài đã nói về ngày thứ bảy rằng,

“Ngày thứ bảy Ðức Chúa Trời nghỉ làm mọi công việc Ngài đã làm.”[b]

Nhưng trong chỗ nầy Ngài lại nói,

“Chúng sẽ không được vào nơi an nghỉ của Ta.”[c]

Như vậy nơi an nghỉ ấy vẫn còn để dành cho một số người vào, vì những người được nghe giảng Tin Mừng trước kia đã không vào được, vì họ không chịu vâng lời. Do đó sau một thời gian khá lâu, qua một thánh thi của Ða-vít, Ngài đã ấn định một ngày khác, gọi là “ngày nay,” như đã nói ở trên,

“Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng..”[d]

Vì nếu Giô-suê đã đưa họ vào nơi an nghỉ rồi thì Ngài đã không nói về một ngày khác nữa. Cho nên một ngày Sa-bát để nghỉ vẫn còn đó cho con dân của Ðức Chúa Trời. 10 Vì người nào đã vào nơi an nghỉ của Ngài thì nghỉ làm công việc của mình, cũng như Ðức Chúa Trời đã nghỉ làm công việc của Ngài. 11 Thế thì chúng ta hãy cố gắng vào nơi an nghỉ đó, kẻo có ai bị ngã xuống vì theo gương không vâng lời chăng.

12 Vì lời Ðức Chúa Trời là sống và linh nghiệm, sắc bén hơn mọi gươm hai lưỡi, xuyên thấu vào đến nỗi có thể chia hồn và linh, cốt và tủy, phân biệt những tư tưởng và ý định trong lòng. 13 Không vật thọ tạo nào có thể che giấu được trước mặt Ngài, nhưng tất cả đều trần trụi và bị phơi bày ra trước mắt Ngài là Ðấng chúng ta phải khai trình.

Footnotes:

 1. Hê-bơ-rơ 4:3 Thi 95:11
 2. Hê-bơ-rơ 4:4 Sáng 2:2
 3. Hê-bơ-rơ 4:5 Thi 95:11
 4. Hê-bơ-rơ 4:7 Thi 95:7-8 LXX
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes