Add parallel Print Page Options

Watsˈom tsjoomnancue ndoˈ watsˈom cañoomˈluee

Juu ñˈoomtyeⁿ na tqueⁿjndyee Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio nnˈaⁿ Israel, jndaaˈ seijndaaˈñenaˈ chiuu nlaˈtˈmaaⁿˈndyena jom ndoˈ na nlˈana cwii wˈaaliaa. Juu cuarto na cweˈ weˈyandyo cantyja ˈnaaⁿˈ wˈaaliaaˈñeeⁿ tyomeintyjeeˈ xjo na tyocantyjoo chom ndoˈ ñˈeⁿ cwii meiⁿsa yuu na tyocantyjo ntyooˈ. Cuartoˈñeeⁿ jndyunaˈ Cuarto Ljuˈ. Naxeⁿˈ liaa na ntyja na jnda̱ we, tyowaa cwiicheⁿ cuarto na jndyunaˈ na Ljuˈticheⁿ Tseixmaⁿ. Naquiiˈ cuartoˈñeeⁿ tyowaa tio sˈom cajaⁿ yuu tyolaˈco ntyee suu ndoˈ cwii castom na tcweeñˈeⁿnaˈ sˈom cajaⁿ. Tsˈom castomˈñeeⁿ tyowaa cwii xuaa na tuiinaˈ ñˈeⁿ sˈom cajaⁿ na tooˈcheⁿ ñjom maná ndoˈ mati ñˈeⁿ tsˈoom lˈeii ˈnaaⁿˈ Aarón na jndeiˈnaˈ ndoˈ ñjom lcaaˈ ljo̱ˈ na chonaˈ ljeii ñˈoomtyeⁿ na seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyena. Nacjooˈ castomˈñeeⁿ tyocantyjo we querubines na tuii ñequio sˈom cajaⁿ. Joonaˈ cwitˈmo̱o̱ⁿnaˈ na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio nnˈaⁿ. Ndyeyu nacjooˈ tscaaˈ na ta̱ˈ ˈndyoo castomˈñeeⁿ, tjom lquii querubinesˈñeeⁿ yuu cwiñequia ntyee nioom quiooˈ na jnda̱ jlaˈcwjeena cha catseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom jaa nnˈaⁿ Israel. Jndye ñˈoom maniom na cwitˈmo̱o̱ⁿ cwii cwii nmeiⁿˈ, sa̱a̱ ticaⁿnaˈ na nlana̱a̱ⁿyâ cantyja ˈnaaⁿ joonaˈ na majeˈndyo.

Quia na jnda̱ teijndaaˈ chaˈtso nmeiⁿˈ, nquiee ntyee ˈio ndi ˈio tyoˈooquieˈna cuarto na weˈyandyo na tyolˈana tsˈiaaⁿ na laˈxmaⁿna. Sa̱a̱ cuarto na jnda̱ we, macanda̱ tyojaaquieeˈ nquii tyee na tjacantyja cwiluiitˈmaⁿñe, ndoˈ ñejom ndiiˈ na cwii cwii chu. Tyojaachom nioom quiooˈ na cwilaˈcwjee nnˈaⁿ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom. Niomˈñeeⁿ tyoñequiaaⁿ cwentaaˈ jnaaⁿˈ nqueⁿ ndoˈ mati cwentaa jnaaⁿ nnˈaⁿ. Ndoˈ na luaaˈ tuaa, maˈmo̱ⁿ Espíritu Santo na yocheⁿ na tyowaa watsˈom liaaˈñeeⁿ, ticwanaaⁿ na nncjaquieeˈ meiⁿquia tsˈaⁿ cuarto na ljuˈticheⁿ tseixmaⁿnaˈ. Chaˈtso nmeiⁿˈ laˈxmaⁿnaˈ cwii na maˈmo̱ⁿnaˈ nda̱a̱ya ncuee meiiⁿñe, ee ˈnaⁿ na tyoñequia nnˈaⁿ ñequio quiooˈ na tyolaˈcwjeena na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom, tsˈiaaⁿˈñeeⁿ tîcanda̱a̱ nlqueⁿnaˈ joona na laˈxmaⁿna na canda̱a̱ˈndyena jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 10 Ñˈoomˈñeeⁿ cweˈ tˈuiinaˈ cantyja ˈnaⁿ na cwicwaˈna ndoˈ na cwiwena ñequio ntˈomcheⁿ nnom na maqueⁿljuˈnaˈ joona. Sa̱a̱ cweˈ tomti laˈxmaⁿnaˈ cwii na matsa̱ˈntjomnaˈ chiuu na ncˈomna, ndoˈ joo ñˈoommeiⁿˈ ñequiiˈcheⁿ tyowaa najnda̱naˈ hasta xjeⁿ na seichuiiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom chiuu nlaˈtˈmaaⁿˈndye nnˈaⁿ jom.

Nioomˈ Cristo

11 Sa̱a̱ jnda̱ jndyo Cristo na cwiluiiñê tyee na tjacantyja cantyja ˈnaaⁿˈ chaˈtso naya na maniom. Juu watsˈom yuu na mandiˈntjoom, yati ndoˈ canda̱a̱ˈti tseixmaⁿnaˈ, meiⁿ nchii nnˈaⁿ lˈa juunaˈ ee nchii tseixmaⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomnancue. 12 Jnda̱ tjaqueⁿˈeⁿ yuu na ljuˈticheⁿ watsˈom cañoomˈluee, sa̱a̱ nchii cha na nñequiaaⁿ nioom canchˈioo ñequio nioom quiooˈndyo nchˈu, jom tquiaaⁿ nioomˈ nqueⁿ, meiⁿ ticaⁿnaˈ na nntsˈaannaaⁿˈaⁿ na ljoˈ ndoˈ ncˈe joˈ, seijndaaˈñê na laˈxmaaⁿya na ticatycwii na cwicaluiˈnˈmaaⁿndyo̱. 13 Ñˈoom na mayuuˈ quia tyolacanda̱a̱ndye ntyee nioom quiooˈndyo ñequio nioom canchˈioo nacjoo nnˈaⁿ ñequio tsjaaˈ na tcoñe casondyecu, tyowaa najndeii na tyolaˈxmaⁿ tsˈiaaⁿmeiⁿˈ na tqueⁿ ljuˈnaˈ nnˈaⁿ cha nnda̱a̱ nlaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom. 14 Ndoˈ ncˈe na luaaˈ waa, juu nioomˈ Cristo matˈmaⁿti waa najndeii na matseixmaⁿnaˈ, ee cantyja ˈnaaⁿˈ najndeii na matseixmaⁿ Espíritu Santo na ticantycwii na mˈaaⁿ, Cristo tquiaañe cheⁿnqueⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na seijomnaˈ jom chaˈna quiooˈ na canda̱a̱ˈñe ndoˈ nioomˈ jom matseiljuˈnaˈ na mˈaaⁿˈtyeⁿ nˈo̱o̱ⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ joo tsˈiaaⁿ na wjaachuunaˈ jaa na nncwja̱a̱ya cha nnda̱a̱ nndya̱ˈntjo̱o̱ⁿya nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na wandoˈ.

15 Ncˈe na luaaˈ, tquiaañe Cristo na tueeⁿˈeⁿ cha cantyja ˈnaaⁿˈ cwii ñˈoom xco na matseijndaaˈñê nnda̱a̱ nntseitjoom nnˈaⁿ ñequio Tyˈo̱o̱tsˈom, ndoˈ na ljoˈ nnda̱a̱ nntseitˈmaⁿ tsˈoom nnˈaⁿ jnaaⁿna na ñelˈana quia tyomˈaⁿna nacje ˈnaaⁿˈ ñˈoomtyeⁿ na tyowaajndyee ndoˈ cha joo nnˈaⁿ na maˈmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom nnda̱a̱ nntoˈñoomna juu naya na tijoom ntycwii na jnda̱ tsoom na nñequiaaⁿ nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ. 16 Quia matseiljeii tsˈaⁿ tsom na matseijndaaˈñenaˈ cwii na lˈue tsˈom, ñˈoom na chuu tsomˈñeeⁿ, tjaaˈnaⁿ najndeiinaˈ yocheⁿ na ndicwaⁿ wandoˈ tsaⁿˈñeeⁿ. 17 Ee tsom na seiljeii tsˈaⁿ na maˈmo̱ⁿnaˈ chiuu waa na matseijndaaˈñe, tjaaˈnaⁿ najndeii tsomˈñeeⁿ yocheⁿ na wandoˈ tsaⁿˈñeeⁿ, xeⁿ jnda̱ tueeⁿˈeⁿ quia joˈ waa najndeii na matseixmaⁿnaˈ. 18 Ncˈe na ljoˈ, ñˈoom na teijndaaˈ najndyee mati tqueⁿtyeⁿnaˈ cweˈ ñˈeⁿ nioom quiooˈ. 19 Ee quia na jnda̱ seiˈnaaⁿˈ Moisés chaˈtso ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ nda̱a̱ nnˈaⁿ Israel, quia joˈ seityeeⁿ soo wee cwii tsˈoom hisopo, seicanaⁿˈaⁿ sooˈñeeⁿ quiiˈ nioom catsondyenchˈu ñequio nioom canchˈioo na tjoomˈnaˈ ñˈeⁿ ndaatioo, jnda̱ joˈ seicanda̱a̱ñê niomˈñeeⁿ tsom na chuu ljeiiˈñeeⁿ ndoˈ mati nnˈaⁿ Israel. 20 Ndoˈ tsoom nda̱a̱na: “Cantyja ˈnaaⁿˈ niomˈwaa maˈmo̱ⁿnaˈ na cwiljotyeⁿ ñˈoom na matsa̱ˈntjomnaˈ na matseijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyoˈ.” 21 Ndoˈ mati seicanda̱a̱ñê niomˈñeeⁿ watsˈomliaa ñequio chaˈtso ˈnaⁿ na cwiwilˈue joˈ joˈ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom. 22 Cantyja ˈnaaⁿˈ ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ, mandyo na chaˈtsoti ˈnaⁿ maqueⁿljuˈnaˈ ñequio niomˈ, ndoˈ xeⁿ ticweˈ niomˈ, ticatseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom jnaaⁿ nnˈaⁿ.

Tquiaañe Cristo na tueeⁿˈeⁿ, joˈ na matseiljoomˈm jnaaⁿya

23 Ndoˈ na luaaˈ, joˈ chii tcaⁿnaˈ na cweˈ nioom quiooˈ cha queⁿljuˈnaˈ joo ˈnaⁿ na teilˈue quiiˈ watsˈomliaa na joonaˈ jluiˈtsjaaⁿˈnaˈ joo ˈnaⁿ na niom cañoomˈluee, sa̱a̱ joo ˈnaⁿˈñeeⁿ tcaⁿnaˈ na cueˈ cwii na canda̱a̱ˈti. 24 Ee Cristo, nchii tjaqueⁿˈeⁿ watsˈom na ñelˈa nnˈaⁿ, cwii na cweˈ jluiˈtsjaaⁿˈnaˈ watsˈom na mayuuˈcheⁿ na waa cañoomˈluee. Jom tjaqueⁿˈeⁿ cañoomˈluee yuu na matioomˈñê ñˈoom ˈnaaⁿya jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 25 Nchii tjaqueⁿˈeⁿ cañoomˈluee na jndye ndiiˈ na nncueeⁿˈeⁿ cwentaa nnˈaⁿ, chaˈxjeⁿ quichˈee tyee na cwiluiitquieñe jo nda̱a̱ nnˈaⁿ judíos na chu ndoˈ chu mawjaaqueⁿˈeⁿ cuarto na macanda̱ na ljuˈ tseixmaⁿnaˈ na nñequiaaⁿ nioom quiooˈ. 26 Ee xeⁿ na ljoˈ tcaⁿnaˈ, quia joˈ jndye ndiiˈ xjeⁿ na tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom tsjoomnancue, nlcaⁿnaˈ na cueˈ Cristo. Sa̱a̱ ncueemeiiⁿ na mawjaantycwii cantyja ˈnaaⁿˈ tsjoomnancue, ñejomndiiˈ teitquiooˈñe Cristo, na tquiaañê na tueeⁿˈeⁿ na nntseicanoomˈm jnaaⁿ nnˈaⁿ. 27 Ndoˈ chaˈxjeⁿ na majndaaˈ na ñejom ndiiˈ nncwja̱a̱ya na chaˈtsondyo̱, ndoˈ jnda̱ joˈ nncuˈxeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom jaa, 28 maluaaˈ ñejomndiiˈ na tquiaañe Cristo na tueeⁿˈeⁿ cha nntseinoomˈm jnaaⁿ jndyendye nnˈaⁿ. Nda̱ joˈ nleitquiooˈñê na nnda̱ we, nchii cweˈ na nntseijndaaˈñê cantyja ˈnaaⁿ jnaaⁿ nnˈaⁿ, sa̱a̱ na nncwjiˈnˈmaaⁿñê nnˈaⁿ na cwicantyjaaˈ nˈom jom.

Bible Gateway Sponsors