Add parallel Print Page Options

Jesús cwiluiiñê na matioomˈñê ñˈoom cwentaaya

Cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaa na matseina̱ⁿ cantyja ˈnaaⁿ ntyee, luaa ñˈoom na tˈmaⁿti tseixmaⁿnaˈ na chaˈtso. Cristo matseixmaaⁿ tyee na tjacantyja na cwiluiitˈmaⁿñê cwentaaya. Jnda̱ tjaaⁿ cañoomˈlueecheⁿ. Jeˈ mawacatyeeⁿ ntyjaaˈ tsˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom ntyjaya na macwiluiitˈmaⁿñê, na mamandiˈntjoom naquiiˈ yuu na tjacantyja na ljuˈ tseixmaⁿnaˈ, juu na sˈaa nquii Tyˈo̱o̱tsˈom, nchii nnˈaⁿ lˈa joˈ.

Cwii cwii tyee na tjacantyja na tˈmaⁿ cwiluiiñe cwityˈioomna tsˈiaaⁿ jom na nntseicueⁿˈeⁿ quiooˈ ndoˈ na ñequiaaⁿ jooyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaa nnˈaⁿ. Ncˈe na luaaˈ, mati tcaⁿnaˈ na waa na nñequiaa Jesucristo. Xeⁿ na ndi mˈaaⁿ tsjoomnancue, meiⁿ xocˈoomnaˈ jom na nntseixmaaⁿ tyee, ee mˈaⁿ ntyee ljooñe na cwinequia quiooˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈxjeⁿ matseijndaaˈñe ljeii na tqueⁿ Moisés. Watsˈom yuu na cwindyeˈntjom ntyeeˈñeeⁿ, cweˈ tseixmaⁿnaˈ ncwaaⁿˈ na jluiˈtsjaaⁿˈ juu na waa cañoomˈluee. Nquiuuyaaya na cweˈ ncwaaⁿˈ joˈ ee quia to̱ˈ Moisés na nntsˈaaⁿ watsˈomliaa, matso Tyˈo̱o̱tsˈom nnoom: “Queⁿˈ queⁿˈ cwenta na catsaˈ juunaˈ chaˈxjeⁿ na tˈmo̱o̱ⁿya njomˈ quia tˈoomˈ sjo̱ Sinaí.” Sa̱a̱ nquii tyee na tjacantyja cwentaaya, machˈeeⁿ tsˈiaaⁿ yuu na xcweti cwiwitˈmaaⁿˈ, matseitjoom nnˈaⁿ ñequio Tyˈo̱o̱tsˈom ncˈe cwii ñˈoomtyeⁿ na xcwetinaˈ, na cajndati ñˈoom chuunaˈ na tso Tyˈo̱o̱tsˈom na nntseicana̱a̱ⁿ.

Juu ñˈoomtyeⁿ na seijndaaˈñe jndyee Tyˈo̱o̱tsˈom, xeⁿ tqueⁿnaˈ na canda̱a̱ˈndye nnˈaⁿ, quia joˈ tîcaⁿnaˈ cwiicheⁿ ñˈoom. Sa̱a̱ ljeii Tyˈo̱o̱tsˈom na juu ñˈoomˈñeeⁿ tîqueⁿnaˈ nnˈaⁿ na canda̱a̱ˈndye jo nnoom, joˈ chii tsoom:

Matso nquii Ta: Mancueˈntyjo̱ xjeⁿ
na nlqua̱a̱ⁿxco̱ ñˈoomtyeⁿ ñequio nnˈaⁿ Israel ndoˈ ñequio nnˈaⁿ Judá.
Juu ñˈoomˈñeeⁿ tixotseijomnaˈ ñequio ñˈoomtyeⁿ na seijndaaˈndyo̱ ñequio weloona,
quia na tˈuiya lueena
na tjeiiˈa joona ndyuaa Egipto;
sa̱a̱ ncˈe na tîcalaˈcanda̱a̱ˈndyena ñˈoomˈñeeⁿ,
joˈ chii ˈndiya joona, luaaˈ matso nqueⁿ na matsa̱ˈntjoom.
10 Juu ñˈoomtyeⁿ na nntseijndaaˈndyo̱ ñequio nnˈaⁿ Israel
quia na nncueˈntyjo̱ xjeⁿ,
luaa nntseixmaⁿnaˈ matso nquii na matsa̱ˈntjom:
Ñˈoom ˈnaⁿya na matsa̱ˈntjomnaˈ, nncwjaaˈndyo̱ joonaˈ naquiiˈ nqueⁿna,
ndoˈ nntseiljeiya joonaˈ naquiiˈ nˈomna.
Ja nntseixmaⁿya Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaana
ndoˈ joona nlaˈxmaⁿna nnˈaⁿya.
11 Quia ljoˈcheⁿ tixocaⁿnaˈ na caˈmo̱ⁿ cwii cwii tsˈaⁿ nda̱a̱ ncˈiaaˈ,
oo nda̱a̱ nnˈaaⁿˈaⁿ oo nda̱a̱ ntˈomcheⁿ,
cha nntaˈjnaaⁿˈna nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom,
ee xjeⁿˈñeeⁿ chaˈtsondye nnˈaⁿ nntaˈjnaaⁿˈna ja,
meiiⁿ tsˈaⁿ na titˈmaⁿ cwiluiiñe, meiiⁿ tsˈaⁿ na tjacantyja na matsa̱ˈntjom.
12 Ndoˈ natia na cwilˈana nntseitˈmaⁿ tsˈo̱o̱ⁿ
ndoˈ xocañjomti tsˈo̱o̱ⁿya jnaaⁿna.

13 Quia na matseineiⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈ cwii ñˈoomtyeⁿ xco, maˈmo̱ⁿnaˈ na jnda̱ tquieeñe ñˈoom na tyowaa jndyee ndoˈ juu na jnda̱ tquiee tseixmaⁿnaˈ, mawaa xjeⁿ na nntsuunaˈ.

Bible Gateway Sponsors