Add parallel Print Page Options

Jesús matseixmaaⁿ tsˈiaaⁿ tyee chaˈxjeⁿ Melquisedec

Nquii Melquisedec tyomˈaaⁿ rey nda̱a̱ nnˈaⁿ tsjoom Salem ndoˈ mati tyotseixmaaⁿ tyee cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na mˈaaⁿ na ndyeticheⁿ. Quia na jndyolcweˈ Abraham jnda̱ na tantjoom tiaˈ ñˈeⁿ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na cwitsa̱ˈntjom, tjacatjomñe Melquisedec jom, tcaⁿ tsaⁿˈñeeⁿ na catioˈnaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom jom. Ndoˈ chaˈtso ˈnaⁿ na tjeiˈ Abraham luee nnˈaⁿ ñˈeⁿ na sˈaaⁿ tiaˈ, tquiaaⁿ diezmo cantyja ˈnaaⁿ joo joˈ nnom Melquisedec. Xueeˈ Melquisedec maˈmo̱ⁿnaˈ na cwiluiiñê tsˈaⁿ na matsa̱ˈntjom chaˈxjeⁿ na matyˈiomyanaˈ ndoˈ xueeˈ tsjoom Salem maˈmo̱ⁿnaˈ na tjaa tiaˈ nnˈaⁿ tsjoomˈñee, joˈ maˈmo̱ⁿnaˈ na tyoluiiñê tsˈaⁿ na ya matsa̱ˈntjoom naⁿˈñeeⁿ na tjaa tiaˈ cachona. Tijndaaˈ meiⁿ tsotyeeⁿ, meiⁿ tsoñeeⁿ, meiⁿ cwaaⁿ nnˈaⁿ tsjaaⁿ na tuiiñê. Tijndaaˈ cwaaⁿ na tuiiñê, meiⁿ cwaaⁿ na tueeⁿˈeⁿ. Ndoˈ na ljoˈ ñequiiˈcheⁿ matseijomnaˈ jom chaˈna nquii Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom, ñequiiˈcheⁿ matseixmaaⁿ tyee.

Cˈoomˈ nˈomˈyoˈ na jeeⁿ tˈmaⁿ tyoluiiñe Melquisedec na nquii weloo welooya Abraham, chaˈtso na tjeiiⁿˈeⁿ luee nnˈaⁿ na ñequio sˈaaⁿ tiaˈ, tquiaaⁿ diezmo nnom. Cantyja ˈnaaⁿˈ ljeii na tqueⁿ Moisés, nquiee ntyee na cwiluiindye tsjaaⁿ Leví na jndyowicantyjooˈ, matsa̱ˈntjom ljeiiˈñeeⁿ na quia nnˈaⁿ judíos diezmo nda̱a̱na, meiiⁿ na nnˈaaⁿndyena ndoˈ mati cwiluiindye ntyeeˈñeeⁿ tsjaaⁿ ˈnaaⁿˈ Abraham. Sa̱a̱ juu Melquisedec, meiⁿ nchii cwiluiiñê tsjaaⁿ Leví jom, toˈñoom cwenta diezmo lˈo̱ Abraham, tsaⁿ na jnda̱ tso Tyˈo̱o̱tsˈom nnom chiuu nntsˈaaⁿ. Ndoˈ tcaⁿ Melquisedec na catioˈnaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom Abraham. Ee ñˈoom na mayuuˈ tsˈaⁿ na tˈmaⁿti cwiluiiñe matioˈnaaⁿñê tsˈaⁿ na cjeti tseixmaⁿ. Cantyja ˈnaaⁿˈ na waa quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ judíos, nnˈaⁿ na cwitoˈñoom diezmo, joona nnˈaⁿ na cwiwje, sa̱a̱ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na jnda̱ teiljeii matseineiⁿnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Melquisedec na chaˈcwijom na ndicwaⁿ wanoomˈm. Joˈ chii nnda̱a̱ nntso tsˈaⁿ na joo ntyee na laˈxmaⁿna tsjaaⁿ Leví na jeˈ cwitoˈñoomna diezmo, mati tquiana diezmo cantyja ˈnaaⁿna nnom Melquisedec ncˈe nquii Abraham. 10 Ee quia na tquiaa Abraham diezmo nnom Melquisedec xjeⁿ na tjacatjomñe tsaⁿˈñeⁿ jom, meiiⁿ na tyooluiiñe Leví sa̱a̱ cantyja na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwenta, ncˈe nquii Abraham, joˈ matyˈiomnaˈ na tquiaa Leví diezmo.

11 Toˈñoom nnˈaⁿ Israel ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ntyee tsjaaⁿ Leví na joona tsjaaⁿ Aarón na jndyowicantyjooˈ. Quia joˈ tsˈiaaⁿ na ñelˈa ntyeeˈñeeⁿ, xeⁿ nnda̱a̱ nlqueⁿnaˈ tsˈaⁿ na canda̱a̱ˈñe jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, maxjeⁿ taxocaⁿnaˈ na nncˈoom cwiicheⁿ tyee na nchii chaˈna tsˈiaaⁿ na ñeseixmaⁿ Aarón sa̱a̱ nlcaⁿnaˈ cwii tyee na nntseixmaⁿ tsˈiaaⁿ chaˈna juu na ñeseixmaⁿ Melquisedec. 12 Ee quia na cwileijndyoo tsˈiaaⁿ na laˈxmaⁿ ntyee, mati macaⁿnaˈ na nleijndyoo ljeii na matseijndaaˈñenaˈ tsˈiaaⁿ na cwilˈana. 13 Ndoˈ nquii na cwiluiiñe na matsa̱ˈntjom jaa na cantyja ˈnaaⁿˈ matseineiⁿ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii, jom tuiiñê tsjaaⁿ cwiicheⁿ tmaaⁿˈ nnˈaⁿ Israel, ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ tmaaⁿˈñeeⁿ, tjaa meiⁿ ncwii tsˈaⁿ na jnda̱ ñetˈoom tyee. 14 Ee maxjeⁿ majndaaˈya na nquii na cwiluiiñe na matsa̱ˈntjom jaa, tuiiñe tsjaaⁿ tmaaⁿˈ Judá, ndoˈ quia seineiⁿ Moisés cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈiaaⁿ ntyee, ticwjaaˈñê ñˈoom cantyja ˈnaaⁿ nnˈaⁿ tmaaⁿˈñeeⁿ.

15 Ndoˈ majndaaˈya na ljoˈ quia cwiwitquiooˈ na juu tyee cantyja ˈnaaⁿya matseijomnaˈ jom chaˈna Melquisedec, 16 na nchii ñeseixmaaⁿ tyee ncˈe na mawaa ljeii na matseijndaaˈñenaˈ cwaaⁿ tsjaaⁿ nnˈaⁿ nlaˈxmaⁿna ntyee, sa̱a̱ ncˈe na waa najndeii na wandoˈ na tijoom catyuiiˈ. 17 Ee matso Tyˈo̱o̱tsˈom na ljoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo:

ˈU ñequiiˈcheⁿ matseixmaⁿˈ tyee
chaˈxjeⁿ tsˈiaaⁿ na tyotseixmaⁿ Melquisedec.

18 Joˈ chii ñˈoom na teijndaaˈjndyee na tyotsa̱ˈntjomnaˈ, ˈndiinaˈ, ncˈe na tijndeiinaˈ na nluiˈnˈmaaⁿñe tsˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ, ticwilˈuenaˈ. 19 Ee ljeii na tqueⁿ Moisés meiⁿcwii tsˈaⁿ tîqueⁿnaˈ na canda̱a̱ˈñe jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Sa̱a̱ waa cwiicheⁿ na matseinoomñe juunaˈ na laˈxmaaⁿya cwii na canda̱a̱ˈti na mañequiaanaˈ na cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya na cantyja ˈnaaⁿˈ juu joˈ matseicandyooˈñenaˈ jaa na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom.

20 Ndoˈ tˈmo̱o̱ⁿ na mayuuˈ na ljoˈ ncˈe ñˈoomtyeⁿ na seineiiⁿ. Ntˈomcheⁿ ntyee na ñetˈom, quia na tˈomna tsˈiaaⁿ, tjaaˈnaⁿ ñˈoomtyeⁿ tuaa cantyja ˈnaaⁿna. 21 Sa̱a̱ cantyja ˈnaaⁿˈ Ta Jesús tyˈiomnaˈ tsˈiaaⁿ tyee jom ñequio ñˈoomtyeⁿ ee matso ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii:

Nquii na matsa̱ˈntjom seineiiⁿ ñˈoomtyeⁿ
meiⁿ xotseichueiiⁿˈeⁿ na seitioom:
“ˈU ñequiiˈcheⁿ nntseixmaⁿˈ tsˈiaaⁿ tyee chaˈxjeⁿ tsˈiaaⁿ na tyotseixmaⁿ Melquisedec.”

22 Ncˈe juu ñˈoomtyeⁿwaaˈ, maˈmo̱ⁿndyeyunaˈ na Jesús waa ñˈoom na canda̱a̱ˈti cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ, nchiiti juu na tyowaajndyee. 23 Jeeⁿ jndyendye ntyee na tyomˈaⁿ najndyee, ee leicaljooˈndye tsˈiaaⁿˈñeeⁿ ncˈe na tyowjena, 24 sa̱a̱ ncˈe na ticueˈ Jesús, joˈ chii tjaaˈnaⁿ cwiicheⁿ tsˈaⁿ tjaquieeˈ tsˈiaaⁿ tyee na matseixmaaⁿ. 25 Joˈ chii canda̱a̱ˈya nnda̱a̱ nncwjiˈnˈmaaⁿñê chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwilaˈcandyooˈndyena na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ, ee ticantycwii na wanoomˈm ndoˈ na macaaⁿ nnom cantyja ˈnaaⁿna.

26 Joˈ chii canda̱a̱ˈya cwiluiiñe Jesús tyee na tjacantyja na macaⁿnaˈ jaa. Jom ljuˈ tsˈoom, tyootseitjo̱o̱ñê, juu na cwajndii tjaaˈnaⁿ na tˈaaˈnaˈ jom, tiquichˈeeⁿ chaˈna cwilˈa nnˈaⁿ jnaⁿ, jeˈ matseitˈmaaⁿˈñenaˈ jom nandyeti cañoomˈluee. 27 Meiⁿ ticaⁿnaˈ na catsˈaaⁿ chaˈna tyolˈa ntˈomcheⁿ ntyee na tjacantyja tyoluiitˈmaⁿndye, na ˈio ndii ˈio tyolaˈcwjeena quiooˈ na tyoñequiana jooyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, najndyee cwentaa jnaaⁿ nquieena ndoˈ nda̱ joˈ mati cwentaa jnaaⁿ nnˈaⁿ. Sa̱a̱ xuiiˈ na sˈaa Jesús, ñejomndiiˈ tquiaañe cheⁿnqueⁿ na tueeⁿˈeⁿ, cwii na macanda̱. 28 Ljeii na tqueⁿ Moisés tqueⁿnaˈ nnˈaⁿ tsˈiaaⁿ ntyee na ticanda̱a̱ˈ laˈxmaⁿna. Sa̱a̱ ñˈoom na nda̱nquia tqueⁿtyeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom matyˈiomnaˈ tsˈiaaⁿ nquii Jnaaⁿ na tjaa yuu ntycwii na tseixmaaⁿ na canda̱a̱ˈñê.

Bible Gateway Sponsors