A A A A A
Bible Book List

Hebreos 6 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Joˈ chii tsatsatya̱a̱ya naquiiˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cha nlaˈxmaaⁿya nnˈaⁿ na jnda̱ tquiee nˈom. Caˈndya̱a̱ya cwii ntyja ñˈoom na cweˈ weˈyandyo na cwitˈmo̱o̱ⁿ nnˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo, nchii macanda̱ tomti nlana̱a̱ⁿya ñˈoom na calcweˈ tsˈom tsˈaⁿ jnaaⁿˈaⁿ, ndoˈ mati ñˈoom na cwjiˈñe tsˈaⁿ cantyja na machˈeeⁿ na titseicantyjaaˈ tsˈoom na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ nluiˈnˈmaaⁿñê, ndoˈ ñˈoom na macaⁿnaˈ na catseiyuˈya tsˈom tsˈaⁿ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, ndoˈ ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ na cwiwitsˈoomndye nnˈaⁿ, ndoˈ ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ na cwitioo nnˈaⁿ lueena nacjooˈ xˈiaana quia cwitaⁿ nnˈaⁿ na cwilˈueeˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom juu, ndoˈ ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ na cwitandoˈxco nnˈaⁿ na jnda̱ tja̱ ndoˈ ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ na ticantycwii na nntˈuiiwiˈnaˈ nnˈaⁿ na nncuˈxeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ xeⁿ nñequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na nntˈmo̱o̱ⁿyâ nda̱a̱ˈyoˈ ñˈoom na nnteijndeiinaˈ na nntseiquieeñenaˈ nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ, maxjeⁿ nlˈaayâ.

Ee nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye cantyja ˈnaaⁿˈ nquii na cwiluiiñe naxuee ndoˈ jnda̱ jliuna na juu na mañequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na cwicandaana, jeeⁿ ya juu joˈ ndoˈ cwitoˈñoomna Espíritu Santo, ndoˈ jnda̱ jliuna na jeeⁿ ya ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ najndeii na cwiluiiñê chaˈwaa ndyu ndoˈ ndyu na cwindyonaˈ, ndoˈ jnda̱ na tajnaaⁿˈna chaˈtso nmeiⁿˈ, xeⁿ cwitjeiiˈndyena cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom, xonda̱a̱ nlcweˈnndaˈ nˈomna, ee na luaaˈ lˈana cwityˈioomxcona Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom tsˈoomˈnaaⁿ na cwiluiˈjnaaⁿñê nda̱a̱ chaˈtso nnˈaⁿ. Nnˈaⁿ na luaaˈ laˈxmaⁿ, matseijomnaˈ joona chaˈna tyuaa na ya cwiwicandiˈ ndaaluaaˈ na cwiquioo cjooˈnaˈ, xeⁿ ya cwiweˈ ntjom na nleilˈueeˈñe tsˈaⁿ na tyochˈee tsˈiaaⁿ, maˈmo̱ⁿnaˈ na matioˈñaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom tyuaaˈñeeⁿ, sa̱a̱ xeⁿ cweˈ nˈoomnioom ñequio lˈo̱o̱nioom cwiˈoom tyuaaˈñeeⁿ, cwiwitquiooˈ na majuˈwiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom tyuaaˈñeeⁿ ndoˈ na macanda̱ njñom tsˈaⁿ chom juunaˈ.

Mateijndeii ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na cwiljooˈndyo̱tya̱a̱ⁿya

Sa̱a̱ ˈo nnˈaⁿya na jeeⁿ wiˈ nˈo̱o̱ⁿyâ, meiiⁿ na luaaˈ waa ñˈoom na cwilˈuuyâ nda̱a̱ˈyoˈ, jndaaˈya nquiuuyâ na titseijomnaˈ ˈo chaˈna tyuaa na tilˈuenaˈ. Niom na cwitˈmo̱o̱ⁿnaˈ na mˈaⁿˈyoˈ nato na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ. 10 Ee Tyˈo̱o̱tsˈom cwiluiiñê na matyˈiomyanaˈ, meiⁿ xocatsuuˈ tsˈoom na jnda nquiuˈyoˈ jom na ñeteijndeiˈyoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ ñˈeⁿñê ndoˈ ndicwaⁿ cwilˈaˈyoˈ na ljoˈ. 11 Lˈue nˈo̱o̱ⁿyâ na cwii cwiindyoˈ ˈo hasta xuee na macanda̱ ñequiiˈcheⁿ nntˈmo̱ⁿˈyoˈ na mˈaⁿˈyoˈ na wiˈ nˈomˈ ntyjeeˈyoˈ na cwilaˈyuˈ cha nndaˈyoˈ juu na cwicantyjaaˈ nˈomˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. 12 Tilˈue nˈo̱o̱ⁿyâ na nncˈomˈyoˈ na ntqueⁿˈyoˈ sa̱a̱ calajnda̱ˈyoˈ na nluiiˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ chaˈxjeⁿ tyolˈa nnˈaⁿ na tyoñˈomtˈmaaⁿˈndyena nˈomna na nntoˈñoomna chaˈtso na jnda̱ tso Tyˈo̱o̱tsˈom na nñequiaaⁿ nda̱a̱na.

13 Quia na tso Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈoom nnom Abraham waa na nntsˈaaⁿ, tjaa ˈñeeⁿ cwiicheⁿ na tˈmaⁿti cwiluiiñe chaˈna jom na cantyja ˈnaaⁿˈ xueeˈ juu nnda̱a̱ nntseityeⁿtyeeⁿ ñˈoomˈm. Joˈ chii tqueⁿtyeⁿñe cheⁿnqueⁿ ñˈoomˈm nnom tsaⁿˈñeeⁿ.

14 Tsoom nnom: “Na mayuuˈcheⁿ tˈmaⁿ nntio̱ˈnaaⁿndyo̱ ˈu ndoˈ nntsˈaa na nleijndyendye nnˈaⁿ tsjaaⁿ ˈnaⁿˈ na nncjawintyjooˈ.” 15 Tyomˈaaⁿ Abraham na jeeⁿ tˈmaⁿ tsˈoom na ñeteinomˈm na nluii na ljoˈ, ndoˈ jnaaⁿˈaⁿ chaˈxjeⁿ na tso Tyˈo̱o̱tsˈom nnoom. 16 Quia na ntyjaaˈ tsˈom tsˈaⁿ na calaˈyuˈ nnˈaⁿ na nntseicanda̱a̱ˈñê ñˈoom na jnda̱ tsoom nnom cwii xˈiaaⁿˈaⁿ na nntsˈaaⁿ, malcweeⁿˈeⁿ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na queⁿya cwenta na nchii cantu matseineiiⁿ. Ndoˈ na ljoˈ machˈeeⁿ, meiⁿchjoo xonquiaanaˈ na nntseineiⁿti tsˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomˈñeeⁿ. 17 Joˈ chii lˈue tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom na nleitquiooˈya nda̱a̱ nnˈaⁿ na mantoˈñoomna juu na nndaana na jnda̱ tsoom na nntoˈñoomna, ee na nntseicanda̱a̱ˈñê ñˈoom na jnda̱ tqueⁿtyeeⁿ, meiⁿ xocatseichueeⁿˈeⁿ ñˈoom na jnda̱ tsoom. Joˈ chii cha na mˈmo̱ⁿnaˈ na mayuuˈ juu ñˈoomˈñeeⁿ, seityeⁿñê cheⁿnqueⁿ ñˈoomtyeⁿ nacjoomˈm. 18 Cantyja ˈnaaⁿ we nnom ñˈoommeiiⁿñe na xocwijndyoonaˈ meiⁿ xonquiuˈnnˈaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿ joonaˈ, jaa cwitoˈño̱o̱ⁿya cwii na mañequiaanaˈ na tˈmaⁿ nˈo̱o̱ⁿya na xotseichuiiˈnaˈ ncˈe cwilaˈquitˈmaⁿ nˈo̱o̱ⁿya juu na cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya jom. 19 Ndoˈ juu na mˈaaⁿya na cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya jom, matseixmaⁿnaˈ cwii na tyeⁿ matseiljonaˈ añmaaⁿya cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. Juu joˈ meiⁿ tixocatyuiiˈnaˈ, mˈaaⁿ ndoˈ mˈaaⁿnaˈ. Macjaquieeˈnaˈ naxeⁿˈ liaa na ntyja quiiˈ watsˈom cañoomˈluee, 20 yuu na jnda̱ tjaquieeˈ Jesús cantyja ˈnaaⁿya. Ndoˈ na luaaˈ, maqueⁿnaˈ jom na cwiluiiñê tyee na tjacantyja cantyja ˈnaaⁿya, na mañecwii tsˈiaaⁿ matseixmaaⁿ chaˈxjeⁿ ñeseixmaⁿ Melquisedec.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes