A A A A A
Bible Book List

Hebreos 5 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jo̱ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ jmɨgüíbˋ lɨ˜ ˈnáangˋ dseaˋ jaléngˈˋ jmidseaˋ laniingˉ e laco̱ˈ niˈérˉ ta˜ quie̱ˊ júuˆ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ do fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱guɨ e niguiárˉ guiʉ́ˉ jaléˈˋ feáˈˉ e nicuǿˈrˉ Fidiéeˇ, jo̱guɨ e nijngáiñˈˉ jaléngˈˋ jóˈˋ i̱ catɨ́ɨngˉ dseaˋ do e laco̱ˈ niˈíingˉ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ do. Jo̱ co̱ˈ jaléngˈˋ i̱ jmidseaˋ do ñiˊbre jial huɨ́ɨngˊ e jaˋ niténgˈˋ dseaˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ, jo̱baˈ tɨ́ɨmˉbre e nilíˋ fɨ́ɨˉ lɨ́ɨiñˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jaˋ ñiˊ e dseebˉ éerˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmóorˋ do; jo̱ co̱ˈ dseaˋ dseeˉ dseaˋ quibˊ lɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ i̱ jmidseaˋ do, jo̱baˈ ˈnéˉ lɨɨng˜ e feáˈˉ niji̱ˈrˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e laco̱ˈ niˈíingˉ dseeˉ quiáˈrˉ yaaiñ˜ jo̱guɨ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈˉ jaléngˈˋ dseaˋ caguiaangˉguɨ cajo̱. Jo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ jmeángˈˋ ˈñiaˈrˊ e niˈérˉ e ta˜ ˈgooˋ la e niˈuíiñˉ jaangˋ jmidseaˋ laniingˉ, co̱ˈ Fidiéeˇbingˈ ˈnáangˋ dseaˋ e laco̱ˈ niˈérˉ e ta˜ ˈgooˋ jo̱ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ cajméeˋ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜ i̱ jmidseaˋ laˈuii˜ i̱ calɨséngˋ malɨɨ˜guɨ eáangˊ i̱ calɨsíˋ Aarón. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ cajo̱ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ o̱ˈ ˈñiaˈrˊ dseaˋ caˈnángˉ ˈñiaˈrˊ e niˈérˉ e ta˜ ˈgooˋ jo̱ e caˈuíiñˉ jmidseaˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ laniingˉguɨ, dsʉco̱ˈ Fidiéeˇbingˈ i̱ caˈnáangˉ írˋ e niˈérˉ e ta˜ ˈgooˋ jo̱ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨ˜, co̱ˈ ˈñiabˈˊ Fidiéeˇ dseaˋ cajíñˈˉ lala malɨɨ˜guɨ eáangˊ:

ˈNʉbˋ dseángˈˉ lɨnˈˊ Jó̱o̱ˋo̱;
jo̱guɨ jmɨɨ˜ na jneab˜ dseángˈˉ lɨ́ɨnˊn Tiquíiˈˆ cajo̱.

Jo̱ cajímˈˉbɨguɨr cajo̱ fɨˊ ni˜ jiˋ quiáˈrˉ mɨ˜ cajíñˈˉ casɨ́ˈrˉ i̱ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ do lala:
    Jo̱ carˋ ngongɨ́ɨˋ jmɨɨb˜ óoˈˋ ta˜ e lɨnˈˊ jmidseaˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ laniingˉguɨ,
    lɨ́ˈˆ laco̱ˈ calɨ́ngˉ i̱ jmidseaˋ i̱ siiˋ Melquisedec ie˜ malɨɨ˜guɨ do.

Jo̱ lajeeˇ cateáangˋ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ jmɨgüíˋ la, eáamˊ teáˋ caféeiñˈ˜ Fidiéeˇ jo̱guɨ camɨˈrˊ dseaˋ do e ngocángˋ dsíirˊ carjɨˋ quɨˈˊbre e quɨ́ɨˈ˜ dseaˋ do jmɨɨ˜ e nileángˉneiñˈ fɨˊ ni˜ ˈmóˆ; jo̱ uíiˈ˜ e cajmiti˜ Dseaˋ Jmáangˉ carˋ ngocángˋ dsíirˊ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fidiéeˇ, jo̱baˈ jábˈˉ canúuˉ dseaˋ do lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈrˉ. Jo̱ doñiˊ faˈ e Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ɨiñˊ dseángˈˉ i̱ Jó̱o̱ˊ Fidiéeˇ camɨ́ɨngˈ˜ do, dsʉˈ dseángˈˉ ˈnéˉbaˈ e cangongɨ́ɨiñˉ jaléˈˋ e iihuɨ́ɨˊ do e laco̱ˈ calɨlíˈrˆ jial ˈnéˉ jmérˉ nʉ́ʉˈr˜ mɨ˜ quiʉˈˊ Tiquiáˈrˆ ta˜ lajo̱. Jo̱ mɨ˜ caˈuíiñˉ dseángˈˉ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e sɨˈíiñˆ quiáˈˉ Tiquiáˈrˆ Fidiéeˇ, jo̱baˈ nɨcuǿøngˋ leáiñˉ lata˜ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ dseaˋ do. 10 Jo̱baˈ Fidiéeˇ caˈnáaiñˉ dseaˋ do e óorˋ ta˜ ˈgooˋ e lɨ́ɨiñˊ jmidseaˋ dseaˋ féngˈˊ i̱ laniingˉguɨ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ calɨ́ngˉ i̱ jmidseaˋ i̱ siiˋ Melquisedec ie˜ malɨɨ˜guɨ do.

Jial dseáangˈ˜ e nilɨtúngˉ dsíiˊ dseaˋ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

11 Jo̱ jmiguiʉˊbɨ jaléˈˋ e ii˜naaˈ e nisíiˈ˜guɨ́ɨˈ ˈnʉ́ˈˋ uii˜ quiáˈˉ jaléˈˋ júuˆ e nɨcasɨɨ˜naaˈ na, lɨfaˈ huɨ́ɨmˊjiʉ quíˉnaaˈ e niˈéeˆnaaˈ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ jo̱, co̱ˈ eáamˊ táˈˉjiʉ ngángˈˋ ˈnʉ́ˈˋ e júuˆ jo̱. 12 Jo̱ nɨngóobˊ eáangˊ e caˈíingˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ lana nɨdsi˜ íˈˋ e nɨlɨ́ɨngˊnaˈ tɨfabˈˊ quiáˈˉ e júuˆ jo̱; dsʉˈ lɨ́ˈˆ rɨquɨbˈˊ lɨ́ɨˊ quíiˉ ˈnʉ́ˈˋ lana, co̱ˈ ˈnʉ́ˈˋ nɨˈneángˉtu̱ˈ jaangˋ tɨfabˈˊ i̱ niˈéˈˉtu̱ ˈnʉ́ˈˋ jaléˈˋ júuˆ quiáˈˉ Fidiéeˇ e nɨcanʉ́ʉˆnaˈ lamɨ˜ jéengˊguɨ. Co̱ˈ lanaguɨ eáamˊ joˋ teáˋ teáangˉnaˈ có̱o̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, co̱ˈ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ lafaˈ yʉ̱ʉ̱ˋ píˈˆ e jmangˈˆ fibˈˊ iing˜naˈ uˈˆnaˈ, jo̱ jaˋ iing˜naˈ cøˈˆnaˈ laco̱ˈ gøˈˊ dseaˋ cǿøngˈ˜. 13 Jo̱ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ lafaˈ yʉ̱ʉ̱ˋ píˈˆ i̱ ɨ̱́ˈˋ jmangˈˆ fiˈˊ, lajo̱b lɨ́ɨngˊ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ líˈˋ guiˈˊ su guiʉ́ˉ o̱si jaˋ dseengˋ jaléˈˋ e jmóorˋ do. 14 Dsʉˈ jaléngˈˋ i̱ lɨ́ɨngˊ laco̱ˈ dseaˋ cǿøngˈ˜, lafaˈ jmiñibˇ tɨ́ɨngˋ íˋ gøˈrˊ, co̱ˈ íˋbingˈ nɨtɨ́ɨngˋ guiˈˊ e˜ e guiʉ́ˉ jo̱guɨ e˜ e jaˋ dseengˋ, jo̱ nɨsɨtɨ́ɨmˇbre e jmóorˋ jí̱i̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes