A A A A A
Bible Book List

Hebreos 4 Mushuj Testamento Diospaj Shimi (MTDS)

Diospaj huahuacunapajca samarinamari tiyan

Shina cajpica, Diosta manchanamari canchij. Ñataj Paihuan samarichun ñucanchijta yaicuchisha nicujpiraj, maijan cancunaca mana yaicunguichijman. Paicunaman shinallatajmi, ñucanchijmanpish alli huillaitaca huillarca. Chai huillashcata uyashpapish mana crishcamantami, mana ima allita japircacuna. Ashtahuanpish Taita Diosmari, paicunataca:

«Ñuca p'iñarishpami:
    “Manataj Ñucahuan samarinaman yaicungacunachu” nircani» nishca.

Chaimantami ñucanchijpish crishpalla, Paihuan samaringapajca yaicunchij. Pai imalla ruracushcamanta samarishcataca mana ninchu, chaicunataca tucui ima tiyajta rurashca punllallatajmi ña tucuchishpa saquirca. Chaimantami Quillcallapitaj maipitajshica, chai canchis punllamantaca cashna nicun: «Taita Diosca, ña tucuita rurashpaca, canchis punllapica samarircami» nicunmi. Cutin caipica: «Ñucahuan samaringapajca, manataj yaicungacunachu» nishcatamari ricunchij.

Shinashpaca maijancunaca, manarajmari chai samarinaman yaicushca ricurinchu. Chai alli huillaita punta uyajcunacarin, uyashpapish mana caźushcamantami chaimanca mana yaicushcacuna. Chaimantami Diosca, unai huatacuna huasha chaillatataj yuyachina tucushca. Chaitami Davidman yuyaita cushpa: «Cunan» nishpa cashna huillachishca:

«Dios rimashcata cunan cancuna uyashpaca,
    ama sinchi shungu caichijchu» nishca.

Israelcunaman chai samarinata Josué cushca cajpica, Diosca mana cutintaj chai q'uipaca, shujtaj punllapi samarinata cusha ninmanchu carca. Shinashpaca, Taita Dios agllashcacunapajca, samarinaca tiyanrajmari. 10 Dioshuan samarinaman yaicujca, Pai Taita Dios imallata ruracushcamanta samarij shinallatajmi, Pai imalla ruracushcamantaca samaringa. 11 Amalla pipish chai mana caźujcuna shinallataj urmachun. Ashtahuanpish chai samarinamanca, yaicuna yuyailla catishunchij.

12 Diospaj Shimica causajmari, tucuita rurai tucujmari. Ishqui filoyuj ima espadatapish yallimari. Almatapish, espiritutapish, mucucunatapish, tullu ñutcutapish, chaupishpa yaicunllami. Yuyaipi ima tiyacujtapish, shungu imata munacujtapish tucuita ricuchijmi. 13 Ñucanchijca, Diosmanmari tucui imalla rurashcataca ricuchina canchij. Pai Dios imalla rurashcacunaca, Paipaj ñaupajmantaca ima mana pacalla cai tucunchu. Ashtahuanpish Paipaj ñahui ricuipica tucui lluchulla, pascashca, ricunallamari tiyacun.

Jesusca curacunata Mandaj Jatun Curami

14 Chaimanta ñucanchijca, Paita crishpa caticushcataca, alli catishunchigari. Diospaj Churi Jesusca, jahua pachacunata huichiyashpa yaicuj, curacunata Mandaj Jatun Curamari. 15 Manamari ñucanchij irquicunata mana llaquipaj, curacunata mandaj Curata charinchijchu. Ashtahuanpish Paica, ñucanchijta shinallataj tucui imapipish umasha nij llaquicuna shamujpipish, mana juchayuj tucurcachu. 16 Chashna cashcamantaca, mana c'uyaipajta c'uyaj Pai Dios mandashpa tiyacunmanca mana manchashpa c'uchuyashunchijlla. Paica mana c'uyaipajta c'uyaj, llaquij cashcamantaca, ñucanchij atichicujpica ayudangallamari.

Mushuj Testamento Diospaj Shimi (MTDS)

Mushuj Testamento Diospaj Shimi (Quichua‐Chimborazo New Testament) Copyright © 2010 by Biblica, Inc.™ Used by permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes