Add parallel Print Page Options

Jesús tˈmaⁿti cwiluiiñê, nchiiti Moisés

Joˈ chii, ˈo nnˈaⁿya na jnda̱ tjeiˈndyo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom ˈo, na jnda̱ tqueeⁿˈñê ˈo na laˈxmaⁿˈyoˈ nnˈaaⁿˈaⁿ, cˈoomˈya nˈomˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo Jesús, na cwiluiiñê apóstol ndoˈ mati tyee na tjacantyja cantyja ˈnaaⁿˈyoˈ na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿñê. Tyotseicana̱a̱ⁿ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na tyˈiom tsˈiaaⁿ jom chaˈxjeⁿ tyotseicanda̱ Moisés quiiˈ waaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Sa̱a̱ Jesús tˈmaⁿti tseixmaaⁿ na nluiitˈmaⁿñê nchiiti Moisés chaˈxjeⁿ tsˈaⁿ na machˈee wˈaa cwiluiitˈmaⁿñetyeⁿ nchiiti wˈaa na sˈaaⁿ. Cwii cwii wˈaa majndaaˈ tsˈaⁿ na sˈaa juunaˈ, sa̱a̱ chaˈtso na niom, Tyˈo̱o̱tsˈom sˈaa joo joˈ. Tyotseixmaⁿ Moisés moso quiiˈ waaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Tyotseicaña̱a̱ⁿ tsˈiaaⁿ na tyˈiom jom. Tsˈiaaⁿ na tyochˈeeⁿ tyocwjiˈyuuˈñê nda̱a̱ naⁿˈñeeⁿ ñˈoom na secandii jom. Sa̱a̱ Cristo na cwiluiiñê jnda Tyˈo̱o̱tsˈom, matseicana̱a̱ⁿ quiiˈ waaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Jaa laxmaaⁿya wˈaaˈñeeⁿ xeⁿ ticaˈndya̱a̱ ncˈuaaˈndyo̱o̱ na mˈaaⁿya na jom quitˈmaⁿ nˈo̱o̱ⁿ ndoˈ na cwicantyjaaˈtyeⁿ nˈo̱o̱ⁿya jom.

Waa na nntaˈjndyee nnˈaⁿ cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom

Joˈ chii chaˈxjeⁿ matso Espíritu Santo naquiiˈ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii:
    Xuee jeˈ, xeⁿ cwindyeˈyoˈ ñˈoom na matseineiⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom,
    talaˈquieˈ nˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ ñelˈa nnˈaⁿˈyoˈ nnˈaⁿ Israel,
    na tyolaˈwendyena nacjooˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ tyoqueⁿna xjeⁿ jom quia na tyomˈaⁿna ndyuaa yuu tjaa nnˈaⁿ cˈom.
    Joˈ joˈ weloo weloˈyoˈ tyoqueⁿna xjeⁿ ˈnaaⁿna ja
    meiiⁿ wennˈaaⁿ ndyu tyontyˈiaana tsˈiaaⁿ tˈmaⁿ na tyotsˈaaya quiiˈntaaⁿna,
10     macweˈ joˈ seiwˈiiya naⁿˈñeeⁿ.
    Ndoˈ tsjo̱o̱ya:
    “Naⁿmˈaⁿˈ ñenquiiˈcheⁿ cwilaˈtjo̱o̱ndyena no̱o̱ⁿ.
    Tîcantyjaaˈ nˈomna ja.
    Meiⁿ tiñeˈcalaˈno̱ⁿnaˈ chiuu waa na lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na cˈomna.”
11     Ndoˈ tio̱o̱ ñˈoom wiˈ cjoona ncˈe na jeeⁿ seiwˈiiya joona
    na tijoom nncˈooquieeˈndyena yuu na seijndaaˈndyo̱ na nntaˈjndyeena.

12 Joˈ chii ˈo nnˈaⁿya, calˈandyoˈ cwenta na tjaa meiⁿ cwiindyoˈ ˈo na nntseixmaⁿ jnaⁿ na ticatseiyuˈ ñˈeⁿ nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na wandoˈ. 13 ˈO jeˈ ˈio ndi ˈio quiaˈyoˈ na tˈmaⁿ nˈom ncˈiaaˈyoˈ yocheⁿ na ndicwaⁿ wanaaⁿ na matseineiⁿ ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ, cha tjaa ˈñeeⁿ juu quiiˈntaaⁿˈyoˈ na nñequiuˈnnˈaⁿ jnaⁿ juu na mati nntseiquieˈ tsˈom. 14 Ee cha nnda̱a̱ nlaxmaaⁿya cwentaaˈ Cristo, macaⁿnaˈ na caljooˈndyo̱tya̱a̱ⁿya cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ chaˈxjeⁿ quia na to̱o̱ˈa na cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya jom hasta na macanda̱.

15 Chaˈxjeⁿ ñˈoom na matsonaˈ:
    Xeⁿ xuee jeˈ cwindyeˈyoˈ ñˈoom na matseineiⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom,
    talaquieˈ nˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ lˈa nnˈaⁿ Israel quia tyolaˈwendyena nacjoomˈm.

16 ¿Cwaaⁿ nnˈaⁿ na tyolaˈwendye jnda̱ na jndyena jndyeeˈ Tyˈo̱o̱tsˈom? Manquieeti nnˈaⁿ na tjeiˈ Moisés ndyuaa Egipto. 17 Mawaxˈa̱tya̱, ¿ˈñee naⁿˈñeeⁿ na tyotseiwˈeeⁿ joona wennˈaaⁿ ndyu? Ñequio joo na tyolaxmaⁿ jnaⁿ na tja̱ ndyuaa yuu tjaa nnˈaⁿ cˈom. 18 Ndoˈ ¿ˈñeeⁿ naⁿˈñeeⁿ na tso Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈoomtyeⁿ na wˈiinaˈ na tijoom xuee nncˈooquieeˈndye yuu na nñequiaaⁿ na nntaˈjndyeena? Tsoom na ljoˈ nda̱a̱ joo nnˈaⁿ na tîcalacanda̱a̱ˈndye. 19 Ndoˈ na luaaˈ waa, maˈmo̱ⁿtyeⁿnquionaˈ nda̱a̱ya ncˈe na tîcalaˈyuˈ naⁿˈñeeⁿ, joˈ na seicuˈnaˈ na nncˈooquieˈna ndyuaaˈñeeⁿ.

Bible Gateway Sponsors