Add parallel Print Page Options

Na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ, jeeⁿ tˈmaⁿ tseixmaⁿnaˈ

Ncˈe na jeeⁿ tˈmaⁿ cwiluiiñe Cristo, joˈ chii macaⁿnaˈ na jaa nnˈaⁿ na cwilaˈyuuˈa ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom qua̱ⁿtya̱a̱cheⁿ cwenta ñˈoom na cwindya̱a̱ya, tintsˈaanaˈ na nˈndya̱a̱ya joonaˈ. Ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ na tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom tandyo xuee ñequio luee ángeles, tyeⁿ tyoqueⁿnaˈ xjeⁿ nnˈaⁿ, ndoˈ chaˈxjeⁿ na matyˈiomyanaˈ tyotˈuiinaˈ nnˈaⁿ na waa jnaⁿ tyolaxmaⁿ ndoˈ tyolaˈtjo̱o̱ndyena nnom juunaˈ. Ncˈe na luaaˈ waa, ¿chiuu nlˈaa na nndyaandyo̱ xeⁿ tilaˈñˈo̱o̱ⁿˈndyo̱ juu na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ na jeeⁿ jnda tseixmaⁿ juunaˈ? Juu joˈ tyotseicandii jndyee nquii Ta Jesús cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ, ndoˈ nnˈaⁿ na tyondye na seineiiⁿ, tyotˈmo̱o̱ⁿna juunaˈ nda̱a̱yâ. Ndoˈ mati tjeiˈyuuˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomˈñeeⁿ na sˈaaⁿ ˈnaaⁿ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ, ñequio ntˈomcheⁿ nnom na jeeⁿ tyojaaweeˈ nˈomna, ñequio tsˈiaaⁿ na tixocaluiinaˈ cantyja ˈnaaⁿˈ najndeii nquii tsˈaⁿ, ñequio cwii nnom tsˈiaaⁿ na cwicandaana na machˈee Espíritu Santo chaˈxjeⁿ na lˈue tsˈoom.

Tuiiñe Jesucristo na matseixmaaⁿ chaˈna jaa nmeiiⁿ

Juu tsjoomnancue na quia ncuaa na cwilana̱a̱ⁿya cantyja ˈnaaⁿˈnaˈ, nchii tjuˈcje Tyˈo̱o̱tsˈom juunaˈ nacje ˈnaaⁿ ángeles. Ee waa ñˈoom naquiiˈ libro Salmos na seineiⁿ David nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Tsoom:

¿Ljoˈto cwiluiindye nnˈaⁿ tsjoomnancue na jeeⁿ mˈaaⁿˈ tsˈomˈ joona?
Ndoˈ ¿ljoˈ cwiluiindyena na macheˈ cwenta joona?
Cweˈ cwantindyo xuee tqueⁿˈ joona na ticueˈntyjo̱ na tˈmaⁿ cwiluiindyena ñequio ángeles.
Sa̱a̱ matseiweˈndyeˈ joona na matseiˈtˈmaaⁿˈndyuˈ joona,
chaˈtsoti na tqueⁿˈ, tjuˈcjeˈ joonaˈ nacje ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ.

Ndoˈ na tjuˈcjeeⁿ chaˈtsoti tjaaˈnaⁿ na ˈñeeⁿ na quia nncˈomnaˈ nacje ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ. Sa̱a̱ meiⁿ na luaaˈ tsoom, tyoontyˈiaaya chaˈtsoti na mˈaⁿnaˈ nacjee ˈnaaⁿˈ tsˈaⁿ. Sa̱a̱ cwintyˈiaaya Jesús, na cweˈ cwantindyo xuee na tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na ticueeˈntyjo̱ na tˈmaⁿ cwiluiiñê chaˈna ángeles, jeˈ canda̱a̱ˈya matseitˈmaaⁿˈñenaˈ jom ncˈe na teinoom nawiˈ na tueeⁿˈeⁿ, cha cantyja ˈnaaⁿˈ naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, tueeⁿˈeⁿ cwentaa chaˈtsondye nnˈaⁿ.

10 Chaˈtsoti na mˈaⁿ, mˈaⁿ ncˈe na tqueⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ laxmaⁿ cwentaaⁿˈaⁿ. Jom lˈue tsˈoom na chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwiluiindyena ntseinaaⁿ, calaˈjomndyena na matseitˈmaaⁿˈñenaˈ jom. Ncˈe na ljoˈ, seijndaaˈñê na tquiinaˈ Jesús cha nntseixmaⁿ na canda̱a̱ˈñe, nquii na macwjiˈnˈmaaⁿñe nnˈaⁿ. 11 Ee jaa nnˈaⁿ na laˈxmaaⁿya na ljuˈ nˈo̱o̱ⁿya ñecwii Tsotya̱a̱ya ñequio nquii na maqueⁿ jaa na ljuˈ nˈo̱o̱ⁿya. Ncˈe na ljoˈ tijnaaⁿˈ Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom na nntseicajñoom jaa ntyjee nqueⁿ. 12 Ee naquiiˈ libro Salmos teiljeii ñˈoom na tsoom:

ˈU Tsotya̱ya, nntseina̱ⁿya cantyja ˈnaⁿˈ nda̱a̱ chaˈtso ndyentyjo̱ na cwilaˈyuˈ ñˈeⁿndyo̱.
Ñequio luantsa nntseitˈmaaⁿˈndyo̱ ˈu ñˈeⁿndye joona yuu na cwitjomndyena.

13 Ndoˈ waa cwiicheⁿ ñˈoom na teiljeii na tsoom:
    Ñequiiˈcheⁿ nntseicantyjaaˈtyeⁿ tsˈo̱o̱ⁿya Tyˈo̱o̱tsˈom.

Ndoˈ mati waa cwiicheⁿ ñˈoom na tsoom:
    Luaa ja ñequio ntseindaaya na jnda̱ tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom lˈo̱o̱.

14 Ndoˈ chaˈxjeⁿ ntseinda we tsˈaⁿ laxmaⁿna mañecwii seiˈ ñequio niomˈ mati tyotseixmaⁿ Jesús seiˈ ñequio niomˈ chaˈxjeⁿ laxmaⁿ nnˈaⁿ cha cantyja na nncueeⁿˈeⁿ nnda̱a̱ nntseityueeⁿˈeⁿ najndeii na machˈee na cwiwje nnˈaⁿ, manquii tsaⁿjndii joˈ. 15 Ndoˈ na luaaˈ, jnda̱ seicandyaañê chaˈtsondye nnˈaⁿ na chaˈwaa xuee chuuna na laˈxmaⁿna chaˈcwijom moso na mandiˈntjomtyeⁿ na mˈaⁿna na nquiaana na nncwjena. 16 Ee ñˈoom na mayuuˈ tachii cweˈ ángeles na jndyoteijneiⁿ, sa̱a̱ jndyoteijneiⁿ nnˈaⁿ tsjaaⁿ Abraham na jndyoteincooˈ. 17 Ndoˈ cha na nluii na ljoˈ, tcaⁿnaˈ na ñecwii xjeⁿ tseixmaaⁿ ñequio ntyjeeⁿ, cha jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom nntseixmaaⁿ cwii tyee na tjacantyja na tˈmaⁿ cwiluiiñê, na matseicana̱a̱ⁿ ndoˈ na mˈaaⁿ na wiˈ tsˈoom ncˈiaaⁿˈaⁿ cha nnda̱a̱ nntseitˈmaⁿ tsˈom Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ jnaⁿ na laxmaⁿna ncˈe na tueeⁿˈeⁿ cwentaana. 18 Ee chaˈxjeⁿ na tjoom nawiˈ ndoˈ tyocantyjaaˈñenaˈ na catseitjo̱o̱ñê, joˈ chii jeˈ nnda̱a̱ nnteijneiⁿ nnˈaⁿ na maqueⁿnaˈ xjeⁿ joona na nlaˈtjo̱o̱ndyena.