Add parallel Print Page Options

Matsonaˈ na catseiyuˈya tsˈom tsˈaⁿ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom

11  Tsˈaⁿ na matseiyuˈya tsˈom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, majndaaˈya ntyjii na nloˈñom ljoˈ na macantyjaaˈ tsˈom jo nnoom. Ndoˈ mati maniom ˈnaⁿ meiiⁿ na tyoontyˈiaa nda̱a̱ya. Ncˈe na tyolaˈyuˈya nˈom weloo nnˈaⁿ Israel, joˈ chii tjaweeˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿndyena.

Cantyja na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, cwilaˈno̱o̱ⁿˈa na tqueeⁿ tsjoomnancue ñequio tsjo̱ˈluee. Ndoˈ teilˈueeˈñê ˈnaⁿ na xocanda̱a̱ ntyˈiaaˈ tsˈaⁿ joonaˈ na tqueeⁿ ˈnaⁿ na niom na cwintyˈiaaya jeˈ.

Abel tyotseiyuˈya tsˈoom. Ncˈe na ljoˈ xcweti seitˈmaaⁿˈñê juu, nchiiti Caín. Ndoˈ ncˈe na ljoˈ tyotseixmaaⁿ, tso Tyˈo̱o̱tsˈom na tjaa jnaaⁿˈaⁿ ndoˈ ˈnaⁿ na tyoñequiaaⁿ tjaweeˈ tsˈom. Ndoˈ na tyotseiyuˈya tsˈoom, meiiⁿ na jnda̱ tueeⁿˈeⁿ ndicwaⁿ matseijno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ nˈo̱o̱ⁿya.

Mati Enoc tyotseiyuˈya tsˈoom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Wanoomˈm quia na tjañˈoom jom cañoomˈluee, ticueeⁿeⁿ. Taticaliu nnˈaⁿ jom, ndoˈ cwitjo̱o̱cheⁿ na nncjaañˈoom jom, ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na teiljeii matsonaˈ na tjaaweeˈ ntyjii ñˈeⁿñê. Xocjaaweeˈ ntyjii Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈeⁿ tsˈaⁿ xeⁿ ticatseiyuˈya tsˈom ñˈeⁿñê, ee cha na nntseicandyooˈñenaˈ tsˈaⁿ ñˈeⁿñê, macaⁿnaˈ na catseiyuˈ na mˈaaⁿ ndoˈ na tˈmaⁿ naya nntsˈaaⁿ juu na xcweti malˈue jom.

Nquii Noé, ncˈe na tyotseiyuˈya tsˈoom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, quia na seicandii jom na nluii cwii na tijoom ñentyˈiaa nnˈaⁿ na tuii, seicanda̱a̱ˈñê ndoˈ sˈaaⁿ wˈaandaa cha nluiˈnˈmaaⁿndye nnˈaⁿ waⁿˈaⁿ. Ndoˈ ncˈe na tyotseiyoomˈm, tˈmo̱o̱ⁿ na nnˈaⁿ tsjoomnancue laˈxmaⁿ jnaⁿ sa̱a̱ nqueⁿ jluiˈnˈmaaⁿñê ncˈe na tyotseiyuˈya tsˈoom ñˈeⁿñe.

Mati Abraham tyotseiyuˈya tsˈoom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Joˈ chii quia na tˈmaⁿ jom, seicaña̱a̱ⁿ. Jlueeⁿˈeⁿ tsjomˈm na wjaⁿ ndyuaa na macanaaⁿˈaⁿ. Tjaaⁿ meiⁿ ticaljeiiⁿ yuu wjaayom. Ndoˈ ncˈe na tyotseiyuˈya tsˈoom, ñeseijomnaˈ jom na tyomˈaaⁿ tyuaaˈñeeⁿ chaˈna tsˈaⁿ na cweˈ tyjeeˈya, ndoˈ juunaˈ tyuaa na macanaaⁿˈaⁿ na tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom. Cweˈ lˈaaliaa tyomˈaaⁿ joˈ joˈ ndoˈ majoˈti Isaac ñˈeⁿ Jacob na mañejuu ñˈoom tsoom na nndaana na nntsˈaaⁿ. 10 Ee tyomeindooˈntyˈiaañe Abraham na nncjaⁿ yuu waa tsjoom na jeeⁿ tyeⁿ tsiaⁿtsjo̱ˈ ñˈeⁿ tuiinaˈ na seijndaaˈñe nquii Tyˈo̱o̱tsˈom ndoˈ ñenqueⁿ sˈaaⁿ juunaˈ.

11 Mati ncˈe na tyotseiyuˈya tsˈom Sara, meiiⁿ na jnda̱ teinoomˈ xjeⁿ na ncˈoom jnaaⁿ, ndoˈ mati nquii Abraham jnda̱ tquieñeñˈeeⁿ, tyˈoom Sara najneiⁿ na nncˈoom jnaaⁿ ncˈe na tyotseiyoomˈm na tixotseitjo̱o̱ñe Tyˈo̱o̱tsˈom na nntseicanda̱a̱ˈñe ñˈoom na tso nnoom na nntsˈaa. 12 Ncˈe na jeeⁿ ndyaˈ tquieñe Abraham matseijomnaˈ jom chaˈcwijom cwii tsˈoo. Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoˈ, tueˈntyjo̱ na jndyendye nda ntseindacantyjoom chaˈna jndyendye cancjuu na mˈaⁿ tsjo̱ˈluee, oo chaˈna teiˈ ˈndyoo ndaaluee, cwii na xocanda̱a̱ nncuncho tsˈaⁿ.

13 Chaˈtsondye naⁿmˈaⁿˈ tja̱na meiⁿ tîcatoˈñoomna na jnda̱ tso Tyˈo̱o̱tsˈom nda̱a̱na na nndaana, sa̱a̱ ncˈe na tyolaˈyuˈya nˈomna, ntyˈiaatquiana joonaˈ na jnda̱ tso Tyˈo̱o̱tsˈom na nndaana ndoˈ tyomˈaⁿna na neiiⁿna ee jlaˈno̱ⁿˈyana na laˈxmaⁿna nnˈaⁿ na cweˈ mˈaⁿyana ljooñe, cweˈ cwiwinomyana tsjoomnancue. 14 Ndoˈ nnˈaⁿ na cwilue na ljoˈ, cwitˈmo̱o̱ⁿndyeyuna na cwilˈueena cwii joo na tseixmaⁿnaˈ tsjoomna. 15 Ee xeⁿ cweˈ na tyeⁿ ñjom nˈomna ndyuaa yuu na jnaⁿna, tijndeiˈnaˈ na nncˈoolcweeˈna joˈ joˈ. 16 Sa̱a̱ tyolaˈqueeⁿ nˈomna na lquiena cwii joo na yati yuu na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Joˈ chii tijnaaⁿˈaⁿ na cwiluena na cwiluiiñê Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaana, ee jnda̱ seijndaaˈñê cwii tsjoom yuu na nncˈomna.

17 Tueˈntyjo̱ na ñeˈcaljeii Tyˈo̱o̱tsˈom chiuu tsˈom Abraham ñˈeⁿñê. Joˈ chii ncˈe na matseiyuˈya tsˈoom ñˈeⁿñe, tjañˈoom jnaaⁿ na ñecwiiñe na nntsˈaaⁿ ñˈeⁿñe chaˈxjeⁿ cwilaˈcwjee nnˈaⁿ quiooˈ na cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena Tyˈo̱o̱tsˈom. Ljoya tsˈoom na sˈaaⁿ naljoˈ ee ntyjii jndaaˈñê na jnda̱ tso Tyˈo̱o̱tsˈom nnoom chiuu nntsˈaa. 18 Ñˈoom na jnda̱ tso nnoom: “Cantyja ˈnaaⁿˈ Isaac jeeⁿ ndyaˈ jndyendye nda ntseindacantyjoˈ nncˈom.” 19 Ee seiˈno̱ⁿˈ Abraham meiiⁿ na cueˈ Isaac, sa̱a̱ waa najndeii na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na nncwandoˈxco juu. Ndoˈ cantyja na seicanda̱a̱ˈñê, matyˈiomnaˈ na toˈñomnnaaⁿˈaⁿ jnaaⁿ, chaˈcwijom na tueˈ tsaⁿˈñeeⁿ, jnda̱ chii tandoˈnndaˈ.

20 Mati tyotseiyuˈya tsˈom Isaac ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ tioˈnaaⁿñe ntseinaaⁿ Jacob ñˈeⁿ Esaú cantyja ˈnaaⁿˈ ndyu na wjaa wjaatinaˈ. 21 Mati Jacob tyotseiyuˈya tsˈoom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom ee quia na mawaa xjeⁿ na nncueeⁿˈeⁿ, seitˈmaaⁿˈñê Tyˈo̱o̱tsˈom xjeⁿ na tioˈnaaⁿñê we ntseinda José cweˈ tsˈoomlˈeii cwintyjeeˈñê. 22 Mati José tyotseiyuˈya cwii tsˈoom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Quia na mancueeⁿˈeⁿ seineiiⁿ nda̱a̱ nnˈaaⁿˈaⁿ nnˈaⁿ Israel na nncwjiˈlcweˈ Tyˈo̱o̱tsˈom joona ndyuaa Egipto. Ndoˈ sa̱ˈntjoom quia na nluii na ljoˈ, cˈoochona ndeiˈ seiˈtsˈo ˈnaaⁿˈaⁿ.

23 Ndoˈ mati nnˈaⁿ na ndana Moisés tyolaˈyuˈya nˈomna ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Joˈ chii jnda̱ na tuiiñê, tantyˈiuuna jom ndyee chiˈ, ee tqueⁿna cwenta nchii cweˈ meiⁿquia tsˈaⁿ ndana, meiⁿ tîcatyuena na sa̱ˈntjom rey na cwje chaˈtsondye yoˈndaa na naⁿnom. 24 Ndoˈ mati nquii Moisés tyotseiyuˈya tsˈoom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee quia na jnda̱ tueˈntyjo̱ choomˈm tatinquiaañê na nlue nnˈaⁿ na jom tsoñeeⁿ yuscu jnda Faraónˈñeeⁿ. 25 Ee tjaweeˈti tsˈoom na matseijomñê ñequio nnˈaⁿ na cwiluiindye cwentaaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom meiiⁿ wiˈ tyotjoomna, nchiiti na nntseijomñê cantyja ˈnaaⁿˈ jnaⁿ na cwilaˈneiiⁿˈndye nnˈaⁿ. 26 Ee seiˈno̱o̱ⁿˈo̱ⁿ na jndati tseixmaⁿnaˈ quia cwicaluiˈjnaaⁿˈñe tsˈaⁿ ncˈe na matseixmaⁿ cwentaaˈ Cristo, nchiiti na jnda laˈxmaⁿ sˈom cajaⁿ ñequio ntˈomcheⁿ na jeeⁿ cajnda na tyoniom Egipto quia joˈ. Jom tyoqueⁿtyeeⁿ cwenta juu na jndati na nncoˈñoom na nñequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom nnoom.

27 Ndoˈ ncˈe na tyotseiyuˈya tsˈom Moisés, jlueeⁿˈeⁿ ndyuaa Egipto, meiⁿ tinquiaⁿˈaⁿ na matseiwˈii tyo na matsa̱ˈntjom ndyuaaˈñeeⁿ jom, tîˈndiincˈuaaˈñê ee ntyˈiaaⁿˈaⁿ nquii na nñequiaa naya na nnaaⁿˈaⁿ. 28 Ncˈe na tyotseiyuˈya tsˈoom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, tqueeⁿ xuee Pascua ndoˈ sa̱ntjoom na calaˈcanda̱a̱ndye nnˈaⁿ Israel niomˈ we ntyja ndyueelˈa lˈaana cha tintseicueeˈ ángel meiⁿcwii tsaⁿsˈa na tuiiñejndyee wˈaaˈñeeⁿ nda nnˈaⁿ Israel. 29 Ncˈe na tyolaˈyuˈya nˈom nnˈaⁿ Israel ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, joˈ chii teinomna Ndaaluee Wee na sˈaanaˈ chaˈcwijom tyuaatcwii. Sa̱a̱ nnˈaⁿ Egipto quia na lˈana na ljoˈ, seitjomnndaˈnaˈ ndaa, mana tja̱na.

30 Macantyja ˈnaaⁿˈ na tyolaˈyuˈya nˈom nnˈaⁿ Israel, joˈ chii taniaⁿljo̱ˈ tsjoom Jericó tquiaanaˈ jo nda̱a̱na jnda̱ na tyowintcoomndyena ndiocheⁿ tsjoomˈñeeⁿ ntquieeˈ xuee. 31 Mati sculjaaˈ Rahab tyotseiyuˈya tsˈoom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ncˈe na teijneiⁿ nnˈaⁿ Israel na tyˈequeⁿ cwenta chiuu waa tsjoomˈñeeⁿ, joˈ chii ticueeⁿˈeⁿ quia tja̱ nnˈaⁿ tsjoomˈm na tyoolaˈyuˈ.

32 Ndoˈ cwaaⁿ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ na jo̱tseina̱ⁿtya̱ cantyja ˈnaaⁿˈ na cwilaˈyuˈya nˈom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee tileicjuˈnaaⁿñenaˈ na nntseina̱ⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel, ndoˈ ñequio joo profetas. 33 Ee na tyolaˈyuˈya nˈom naⁿˈñeeⁿ ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, joˈ chii tyolaˈtyuiiˈna nˈiaaⁿ ntˈomcheⁿ ndyuaa, tjuˈcjenaˈ naⁿˈñeeⁿ nacje ˈnaaⁿ nnˈaⁿ Israel. Ntˈomndye joona tyotsa̱ˈntjomna nnˈaⁿ ndyuaaˈñeeⁿ cantyja na matyˈiomyanaˈ. Ntˈomndye joona na tyolaˈyuˈna ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom jndaana na seicanda̱a̱ˈñê ñˈoomˈm na jnda̱ tsoom na nntsˈaaⁿ. Ndoˈ juu Daniel na tyotseiyuˈya tsˈom ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, jndyaañê na tîcatquii liom jom quia tueeˈ nnˈaⁿ jom tsˈom tsueˈwˈaa quiooˈñeeⁿ, 34 ndoˈ ntˈomndye joona ncˈe na tyolaˈyuˈya nˈomna, joˈ chii tîcwjena quia tioom nnˈaⁿ joona ntomˈ na waljooˈcheⁿ na jmeiⁿˈ chom, jluiˈnˈmaaⁿndyena. Ntˈomndye joona jndyaandyena quia teijndaaˈ na nlaˈcwjee nnˈaⁿ joona ñequio xjo. Ndoˈ ntˈomndye naⁿˈñeeⁿ na ñeteiwiina sˈaanaˈ na tcoˈyanaˈ joona ncˈe na tyolaˈyuˈya nˈomna ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ndoˈ ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ jndaana na jeeⁿ jnda̱na quia tyowaa ndiaˈ, hasta jleintyjo̱na meiⁿcheⁿ sondaro ncˈe na tyolaˈyuˈya nˈomna ñˈeⁿñê. 35 Ntˈom yolcu ncˈe na tyolaˈyuˈya nˈomna ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, tandoˈnndaˈ nnˈaaⁿna na jnda̱ tja̱.

Sa̱a̱ ntˈom nnˈaⁿ na tyolaˈyuˈya nˈomna ñˈeⁿñê, lˈa nnˈaⁿ na tja̱nioomndyena ñequio na cwajndii tyoquiinaˈ joona. Lˈo̱na meiiⁿ tyolue naⁿˈñeeⁿ nda̱a̱na na nndyaandyena xeⁿ nntjeiiˈndyena cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. Ee jlaˈno̱ⁿˈna meiiⁿ na nncwjena, sa̱a̱ ntyjaaˈ nˈomna na nlcwinndaˈna na xcweti na nntaˈndoˈna ñˈeⁿñê. 36 Ndoˈ ntˈom nnˈaⁿ jeeⁿ tyolajnaaⁿˈ nnˈaⁿ joona na quitˈmaⁿ nˈomna Tyˈo̱o̱tsˈom, ntˈom tyolaˈseiˈyaya nnˈaⁿ jnaaⁿˈ na tyolayuˈya nˈomna ñˈeⁿ jom, ñˈeeⁿndyena na tyochuˈtyeⁿndye lˈuaancjo ndoˈ ñˈeeⁿndyena na tyotioom nnˈaⁿ joona lˈaancjo. 37 Ndoˈ ntˈom nnˈaⁿ na tyolaˈyuˈya nˈomna, tyolaˈcwjee nnˈaⁿ joona ñˈeⁿ ljo̱ˈ. Ntˈom joona to̱ⁿˈndyexcwena lˈa nnˈaⁿ ñˈeⁿ xjo sierra, oo ñˈeⁿ xjo espada. Ntˈomndye joona cweˈ ntjaⁿ canmaⁿ ñequio ntjaⁿ canchˈioo tyocweeˈna. Tyomˈaⁿna na ntyˈiaandyeñˈeⁿna, wiˈ tyotjoomna ndoˈ cwajndii tyolˈa nnˈaⁿ ñˈeⁿndyena. 38 Nnˈaⁿ tsjoomnancue meiⁿchjoo ticalaˈxmaⁿna na nncˈom naⁿˈñeeⁿ quiiˈntaaⁿna, cweˈ jnaaⁿˈ joˈ joona meiⁿ cweˈ tijndaaˈ yuu nncˈomna, aa quiiˈ ntsjo̱, aa ndyuaa yuu tjaa nnˈaⁿ cˈom, aa quiiˈ lueˈljo̱ˈ ñequio lueˈndyuaa. 39 Chaˈtsondye naⁿmˈaⁿˈ na tyolaˈyuˈya nˈomna ñˈeⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom jndaaˈ na tjaweeˈ ntyjeeⁿ ñˈeⁿndyena. Sa̱a̱ tîcandaana ñˈoom na jnda̱ tsoom nda̱a̱na na nntsˈaaⁿ, 40 ee waa cwii na yati na jnda̱ seijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom na nlaˈxmaaⁿya cha ñequiiˈcheⁿ nlaˈxmaⁿna na canda̱a̱ˈndyena ñˈeⁿndyo̱.

Bible Gateway Sponsors