Add parallel Print Page Options

Hebreos

Tquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom ñˈoomˈm nnom Jnaaⁿ na quiaa juunaˈ nda̱a̱ya

Ncuee na ñejndyowa jndye ndiiˈ ndoˈ jndye nnom ñˈoom teilˈueeˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom na tyotseineiiⁿ nda̱a̱ weloo welooya ñequio ñˈoom ndyuee profetas na tyolaˈneiⁿna chiuu na quia nluii. Sa̱a̱ jeˈ ncuee na macanda̱, jnda̱ mamatseineiiⁿ nda̱a̱ya ñequio ñˈoom ˈndyoo Jnaaⁿ. Chaˈtsoti na niom, ñˈeⁿ juu quia tqueeⁿ joonaˈ, ndoˈ seijndaaˈñê na chaˈtso joo joˈ calaxmaⁿnaˈ cwentaaˈ juu. Tyˈo̱o̱tsˈom tˈmaⁿ cwiluiiñê, ndoˈ juu na neiⁿncooˈ na caxuee na cwiluiiñê, maljoˈ cwiluiiñe Jnaaⁿ. Chaˈxjeⁿ na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, maluaaˈ tˈmaⁿ matseixmaⁿ Jnaaⁿ. Manquiityeeⁿ tˈmaⁿ ñˈoom matseixmaaⁿ, joˈ na waa waati tsjoomnancue ñequio chaˈtso na niom cañoomˈluee. Cantyja na tueeⁿˈeⁿ teijndaaˈ na matseiljuˈ Tyˈo̱o̱tsˈom chaˈtso jnaaⁿya. Jnda̱ na teinom na tueeⁿˈeⁿ quia joˈ tjawacatyeeⁿ ntyjaaˈ tsˈo̱ Tyˈo̱o̱tsˈom ntyjaya cañoomˈluee.

Tˈmaⁿti cwiluiiñe Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom nchiiti ángeles

Nquii Jnda Tyˈo̱o̱tsˈom tˈmaⁿti ñˈoom tseixmaaⁿ nchiiti ángeles, ee jnda̱ tqueⁿnaˈ jom na tˈmaⁿti tsˈiaaⁿ tseixmaaⁿ, nchiiti joona. Ee tijoom ñetso Tyˈo̱o̱tsˈom nnom cwii ángel:

ˈU cwiluiindyuˈ Jndaaya;
jeˈ majndaaˈ na cwiluiindyo̱ tsotyeˈ.

Meiⁿ cwii ndiiˈ tîquitso Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿˈ cwii ángel:
    Ja nntseixmaⁿya tsotyeeⁿ
    ndoˈ juu nntseixmaⁿ jndaaya.

Ndoˈ quia na tˈmo̱ⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom Jnaaⁿ na ñequiicheⁿ tuiiñe nda̱a̱ nnˈaⁿ tsjoomnancue, tsoom:
    Chaˈtsondye ángeles ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom calaˈtˈmaaⁿˈndyena juu.

Sa̱a̱ luaa ñˈoom tso Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaaⁿ ángeles:
    Matsˈaa na cjeendyena chaˈna jndye.
    Joona cwindyeˈntjomna no̱o̱ⁿ ndoˈ matseijomnaˈ joona chaˈna ntsaachom.

Nmeiiⁿˈ tsoom cantyja ˈnaaⁿˈ ángeles, sa̱a̱ nnom Jnaaⁿ tsoom:
    ˈU Tyˈo̱o̱tsˈom, juu cantyja na matsa̱ˈntjomˈ,
    mˈaaⁿ ndoˈ mˈaaⁿnaˈ
    juu joˈ mˈaaⁿnaˈ cantyja na matyˈiomyanaˈ.
    ˈU neiⁿˈ na cwilˈa nnˈaⁿ yuu na ya, ndoˈ jeeⁿ jndoˈ natia na cwilˈana,
    Ncˈe na ljoˈ, nquii Tyˈo̱o̱tsˈom na matseitˈmaaⁿˈndyuˈ, jnda̱ tjeiiⁿˈeⁿˈ ˈU,
    ndoˈ mañequiaaⁿ na neiⁿˈtiˈcheⁿ ˈu, nchiiti ncˈiaˈ.

10 Mati matso Tyˈo̱o̱tsˈom:
    ˈU Ta, quia na jnaⁿjndyeecheⁿ chaˈtso, ˈU tqueⁿˈ tsjoomanancue;
    manncuˈtiˈ tqueⁿˈ ljo̱ˈluee.
11     Chaˈtso nmeiⁿˈ nntsuunaˈ,
    sa̱a̱ ˈu mˈaaⁿˈ ndoˈ mˈaaⁿndyuˈ.
    Nleindyo joonaˈ chaˈna liaa.
12     Nntseilcwiindyuˈ joonaˈ chaˈxjeⁿ machˈee tsˈaⁿ ñˈeⁿ cwii liaa,
    nntseijndyoondyuˈ joonaˈ chaˈxjeⁿ tsˈaⁿ nntseijndyooñê liaⁿˈaⁿ.
    Sa̱a̱ ˈu ñecwiixjeⁿ:
    ticantycwii xuee chuˈ.

13 Sa̱a̱ meiⁿjom ndiiˈ tyootso Tyˈo̱o̱tsˈom nnom cwii ángel:
    Cajmaⁿˈ ñjaaⁿñe jo ntyjaaˈ tsˈo̱o̱ ntyjaya
    hasta xjeⁿ na nntsa̱ˈa nnˈaⁿ na jndoo ˈu na laˈxmaⁿna tsˈoom na ntyjo ncˈeˈ.

14 Ee chaˈtso ángeles cwiluiindyena na cwindyeˈntjomna nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na majñoom joona na cateijndeiina nnˈaⁿ na cwicandaa na nluiˈnˈmaaⁿndye añmaaⁿna.

Bible Gateway Sponsors