Doarom wel wie onns ferchte, wiel daut Fespraeakje noch doa es enn siene Ru enenn to kome, daut nich jemaunt sull too kort kome doaraun.

Dan werklich, onns es daut Evanjeelium uk fekjindicht worde, jrod so aus jane; oba daut Wuat daut jane fekjindicht wort holp an nusscht wiel daut nich met Gloowe febunge wea enn daen dee daut heade.

Dan wie, dee wie jleewe, gone enn dee Ru enenn, so aus hee saed: "Soo aus ekj schwua enn mien Oaja, wan see enn miene Ru sulle enenn kome", wan uk dee Woakje fonn de Welt Grunt foadich weare.

Dan hee saed opp ne jewesse Staed fonn daem saewende Dach soo aus dit: "En Gott rued aum saewende Dach fonn aul siene Oabeit."

en enn dise Staed: "Auf see woare enn miene Ru enenn kome".

Wiel daut nu soo blift daut eenje doa enenn gone woare, en jane daen daut Evanjeelium eascht jepreadicht wort, nich enenn kjeeme waeajen Onnjehuarsaum,

Wada, stalt hee en jewesse Dach: "Fonndoag", sajcht hee enn Doft, no soone lange Tiet, soo aus hee ferhaea saed: "Fonndoag, wan jie siene Stem heare, fehoat june Hoate nich."

Dan wan Joosua an haud Ru jejaeft, wudd hee nich fonn noch en aundra Dach jeraet ha.

Aulso blift doa noch en Saubatru fa Gott sien Follkj.

10 Dan waea enn Gott siene Ru enenn jekome es, rut uk fonn siene eajne Woakje, soo aus Gott selfst fonn siene.

11 Dan wel wie iewrich senne enn dee Ru enenn to kome, daut nich waea enn daem selwje Biespel fonn Onnjehuarsaum enenn felt.

12 Dan Gott sien Wuat es en laewendjet en kjraftjet Wuat, shoapa aus en tweeschniedjet Schweat, en schnit derch bott Seel en Jeist utaneen, en Jliet en Moakjt, en kaun Jedanke en Hoat Faeanaeme rechte;

13 en doa es kjeene Kjreatua daut am nich oppenboa es: oba aules es Noakt en opjedakjt fer siene Uage - fer daem met waem wie to doone habe.

14 Wiel wie nu en groota Huagapriesta ha dee derch dee Himels jegone es, Jesus, Gott sien Saen, wel wie dan onns Bekjantnes faust hoole.

15 Dan wie ha nich en Huagapriesta dee nich metliede kaun met onnse Schwakjheite, sentamol hee enn aulem krakjt soo es fesocht worde aus wie sent, bloos oone Sind.

16 Doaromm wel wie dan emm folle Fetruehe nom Jnodestool kome, daut wie Erboarmunk kjriehe kjenne, en Jnod finje to dee Tiet wan onns daut faelt.