11 Nu, de Gloowe es ne Werklichkjeit fonn daut waut maun hopt, en Bewiess fonn daut waut nich to seene es.

Dan derch dit kjreaje dee to oole Tiede aea Zeichness.

Derchem Gloowe festo wie daut Welte derch Gott sien Wuat toojerecht worde, so daut waut nu to seene es, nich fonn daut haeajekome es daut rom onns to seene es.

Derchem Gloowe oppfad Abel en baetret Opfa aus Kain, derch woont he Zeichness kjreach daut hee jeracht wea, enndaem daut Gott Zeichness jeef waeajen siene Gow, en doaderch raet hee noch, wan hee uk Doot es.

Derchem Gloowe wort Heenoch wajch jenome daut hee daen Doot nich sach, en wea nich to finje wiel Gott am wajch jenome haud. Dan eeha hee wajch jenome wort, haud hee Zeichness jekjraeaje daut Gott en Jefaule haud aun am.

Oba oone Gloowe eset ommaeajlich Gott to jefaule: dan waea sikj no Gott nodat, mott jleewe daut Gott es, en daut hee daen beloont dee am ut seakje.

Derchem Gloowe, aus Gott am woarnd fonn soont waut noch nich to seene wea, wiel hee From wea, bud Nooha en Schep siene Famielje to rade, en doaderch fadaumd hee de Welt, en oawd dee Jerachtichkjet dee derchem Gloowe kjemt.

Derchem Gloowe wea Obraum jehuarsaum aus hee beroopt wort no ne Staed to reise dee hee nohaea sull kjriehe aus en Oawgoot, en festunnt nich wua hee han deed.

Derchem Gloowe wond hee enn daut fesproaknet Launt enn Tselte, so aus en Framda, met Iesak en Joakopp, daen daut Oawgoot uk fesproake wea;

10 Dan hee luad no ne Staut dee Gruntloag haud, daen Gott selfst utjelajcht en jebut haft.

11 Derchem Gloowe kjreach Sara selfst uk dee Krauft Mutta to woare sogoa wan see uk too oolt wea doato, wiel see doamet raeakjend daut dee Tru wea dee daut fesproake haud.

12 Doaromm kjeem doa fonn eenem, en dee sogoot aus Doot, soo fael aus dee Stearens em Himel, en es daut Saunt aum kaunt fomm Maea, daut nich to tale jeit.

13 Dise sent aule em Gloowe jestorwe en ha dee Fespraeakjunje nich jekjraeaje, sage dee oba fonn wiet auf, en jreeste dee, en bekjande daut see Framde en Derchwaundra weare.

14 Soone dee soont saje bekjane doaderch daut see en Fodalaunt seakje.

15 Aun eene Haunt, wan see jedocht haude aun daut Launt fonn wua see jekome weare, haude see feleicht Jelaeajenheit jehaut trig to trakje;

16 Nu oba aune aundre Haunt straewde see no en baetret, daut heet en himleschet; doaromm shaemt Gott sikj nich aea Gott jenant to woare, dan hee haft fa an ne Staut reed jemoakt.

17 Derchem Gloowe opfad Obraum sien Saen Iesak aus am oppe Proow jestalt wort, en dee de Fespraeakjunje jekjraeaje haud opfad sien eensje Saen;

18 fonn daem jesajcht wea: "Enn Iesak saul dien Some senne",

19 wiel hee doamet raeakjend daut Gott am kunn fomm Doot oppwakje; fonn wua hee am uk enn en Jlikness trig kjreach.

20 Derchem Gloowe saeajend Iesak beid Joakopp en Eesau waejen daut waut noch kome sull.

21 Derchem Gloowe, aus hee bottem stoawe wea, saeajend Joakopp Joosef siene Saens, en baed Gott aun waearent hee opp sien Gonstok laend.

22 Derchem Gloowe, aus Joosef storf, raed hee doafonn daut dee Kjinja Iesrael felote wudde, en jeef Befael waeajen siene Knoakes.

23 Derchem Gloowe festuake Mooses siene Elre am fa dree Moonat aus hee jebuare wea, wiel see saje daut hee en scheenet Kjint wea, en see engste sikj nich fa daem Kjeenich sien Befael.

24 Derchem Gloowe, aus Mooses oppjewosse wea, leet hee sikj nich meeha aus Farao siene Dochte aea Saen nane,

25 en waeld sikj leewa met Gott sien Follkj to liede, aus fa en Stootje dee Sind Jenuss to habe;

26 Hee raeakjend fa Christus to liede en fael jratret Rikjdom to senne aus aul daut Iejipteschet Schats, dan hee kjikjt wajch no dee Beloonunk.

27 Derchem Gloowe feleet hee Iejipte, en engst sikj nich fa daem Kjeenich sien Oaja, dan hee hilt ut aus wan hee daem sach dee nich to seene es.

28 Derchem Gloowe hilt hee daut Passafast, en daut Bloot Bespretse, so daut dee, dee aul dee easchtjebuarne ommbrocht, an nich aunreare wudd.

29 Derchem Gloowe jinje see derch daut Roodet Maea aus opp dreaje Ead, waut dee Iejipte uk proowde, oba fedrunke.

30 Derchem Gloowe folle Jieriko aeare Wenj omm, aus see doa fa saewen Doag eromm jinje.

31 Derchem Gloowe wort Rahab dee Hua, nich met dee Onnjehuarsaume omm jebrocht, aus see dee Spione oppneem met Fraed.

32 En waut saul ekj meeha saje? dan dee Tiet wudd mie faele wan ekj fetale wull fonn Gideon, Barak, Simsoon, Jefta, fonn beid Doft en Samuel, en dee Profeete,

33 dee derch Gloowe Kjeenichrikje enn neeme, Jerachtichkjeit wirkte, kjreaje Fespraeakjunje, festoppte Leewes aeare Miela,

34 aeawakjeeme dee Krauft fomm Fia, brennde derch fonn daut Schweat, worde Stoakj jemoakt enn Schwakheit, weare Stoakj emm Kjrich, en sade de Fiend aeare Haead enne Flucht.

35 Fruhes kjreaje aeare Doodes trig derch oppstone fom Doot; en aundre worde doot jeschloage leewa aus Frie to woare, daut see en baetret Oppstone fom Doot kunne kjriee;

36 en aundre worde derch fespotte en fekjiele jeprooft, en uk noch meeha, worde faustjenome en enjestopt em Jefenknes;

37 daen wort jesteenicht, see worde jeprooft, tweijesoacht, metem Schweat jemordet, see waundeda enn Schopsfal, en Kosefal, weare enn Noot, enn Aelend, worde schlajcht behaundelt,

38 - de Welt wearet nich Weat daut see dee haud, - see waundada enne Wiltnes, en manke Boaj, en enne Boajcheele en Lajche enne Ead.

39 En dise aula kjreaje en goodet Zeichnes derch aea Gloowe, kjreaje oba nich waut fesproake wea,

40 dan Gott haud waut baetret em Senn omm onnset haulwe, daut jane nich oone onns sulle follkome woare.