Gott, dee to feschiedenste Tiede, en enn fael Waeaj, yoare trig to onnse Fodasch jeraet haft derch dee Profeete,

haft nu enn dise latste Doag to onns jeraet derch sien Saen, daem hee bestemt haft aules to oawe, derch daem hee de Welt jemoakt haft;

dee daut Aufglauns es fonn siene Harlichkjeit, en jeneiwet Faeastalinj fonn siene Werkjlichkjeit, dee aules derch sien kjraftjet Wuat drajcht; en aus hee ne Reinjunk fonn Sinde jemoakt haud, sad sikj dol aune rachte Haunt fonne Majestaet em Himel,

en es so fael hecha jestalt aus dee Enjel aus hee en fael fetraflije Nome je-orwe haft aus dee.

Dan to woone Enjel saed hee jemols: "Du best mien Saen, fonndoag sie ekj dien Foda jeworde?" en wada: "Ekj woa fa am en Foda senne, en hee saul fa mie en Saen senne?"

En uk wada, aus hee daen Easchtjebuarne Saen enne Welt enenn brinjt, sajcht hee: "Lot aule Enjel am aunbaede."

En fonn dee Enjel sajcht hee: "Hee moakt siene Enjel Jeista, en siene Deena to ne Fiaflaum."

Oba fonn daem Saen: "Dien Troon, Gott, es fa emma en emma, en daut Zepta fonn dien Kjeenichrikj es en Zepta fonn Jerachtichkjeit.

Du hast Jerachtichkjeit leef jehaut, en Jesatsloosichkjeit hast du jehaust; doaromm haft dien Gott die met Freid-eelj jesaulft, Gott, meeha aus diene Poatna.

10 En, du Herr, deetst em Aunfank de Ead jrinde, en de Himel bestone derch diene Henj aeara Oabeit;

11 Dee woare fegone, oba du woascht bliewe; dee woare aule soo aus en Auntsuch oolt woare, en so aus en Mauntel woascht du daen opprolle, en dee woare je-endat woare; oba du blifst soo aus du best, en diene Yoare woare nich en Enj habe."

13 Oba to woone fonn dee Enjel haft hee jemols jesajcht: "Set hia bie meine rachte Haunt bott ekj diene Fiend die to ne Footbenkj moake woa?"

14 Sent dee nich aula deenende Jeista dee jeschekjt sent to deene waeajen daen dee boolt Seelichkjeit oawe woare?