Add parallel Print Page Options

Colbˈi ribˈ Esteban chiwchak mak comontak bˈabˈal

Xpe man nimlaj jbˈabˈalak yak ajcˈamaltak jbˈeak cristian riqˈui Kakaj Dios, xtzˈonaj re Esteban: ¿Tzˈetniˈ ri tijin tibˈijsaj chawij? xcheˈ re.

Xpe Esteban, xij: Atak kaj y atak inwinak, tatak impuch tambˈij jcholajl chawechak. Kakaj Dios ri subˈlaj nim jkˈij xwabˈaˈ ribˈ chiwch kamam Abraham cuando ajwiˈ Mesopotamia, ajquiˈ chi bˈe waˈxtak Harán y xij re jilonri: Can yeˈ awulew pach yak awechˈelxic. Y jat li man luwar ri tancˈut chawch, xcheˈ Kakaj Dios re.

Jilonli Abraham xelbˈi laj jluwrak mak aj Caldea y xeˈ waˈx Harán. Y cuando xcam jkaj Abraham, Kakaj Dios xcˈam chicch Abraham laˈ man luwar ri jbˈij Canaán, lamas watakwiˈ atak lajori. Cuando xyuk neri taˈ xjachsaj ni jun raquitz ulew laj jkˈabˈ, pero xijsajiˈ re jwiˈl Kakaj Dios chi man ulew ri, tina yeˈsajna rechak yak rijajl nen or cuando camnakchak re. Y Abraham ajquiˈ jono ralcˈwal laˈ mak kˈij li cuando xijsaj re jilonli.

Xpe Kakaj Dios, xij re Abraham: Yak awijajl nen or tina bˈe waˈxtakna li jun jalan tilmit ri maˈ jtilmitak taˈn y tina waˈxna rajwak. Claˈ tina bˈansajna cˈax rechak chiwch quejabˈ cient (400) junabˈ. In tina imbˈanna inkˈatbˈitzij chibˈak mak cristian re man tilmit li ri tijcoj ribˈak pi rajwak y rechak tina eltaknach claˈ y tina jnimirsajtak inkˈij neri, xcheˈ Kakaj Dios re Abraham.

Kakaj Dios xan jun jchomorsaˈn riqˈui Abraham re jcojic retal tioˈjl pire retal ri jchomorsaˈn ri xan. Y jwiˈliˈli cuando xqˈuisiˈy ra jcˈajol ri jbˈij Isaac, waxakibˈ (8) kˈij jqˈuisiˈy cuando xcoj retal jtioˈjl y jilon xan chic Isaac re Jacob cuando xqˈuisiˈyc, xcoj retal jtioˈjl. Y Jacob cuando xqˈuisiˈy yak cabˈlajuj (12) jcˈajol, xcoj retal jtioˈjlak y riˈtakaˈ li yak cabˈlajuj (12) jmamak yak rijajl Israel.

Yak jcˈajol Jacob li, riˈtakaˈ kamam ri xtiˈtijtak José ri jkˈunak y xcˈayajtakbˈi Egipto, pero Kakaj Dios wiˈ riqˈui José. 10 Kakaj Dios xresaj José laj jkˈabˈ cˈax y xyeˈ jnoˈj, jwiˈliˈli subˈlaj tzi xilsaj jwiˈl man faraón ri rey re Egipto. Xpe man faraón, xcoj José pi jcabˈ jbˈabˈal kˈatbˈitzij re Egipto y xjach richoch y kelen re laj jkˈabˈ.

11 Xpe jun nimlaj wiˈjal Egipto y Canaán ri lamas wiˈtak kamam, rechak taˈ chiquiˈ nen tijtijtak. 12 Cuando xta jtaquil Jacob chi wiˈ trig Egipto, xtakbˈi kamam chi jlokˈic rechak claˈ, riˈ li cuando kamam xeˈtak nabˈe bˈwelt Egipto. 13 Y cuando xeˈtak chic jcaˈmul, ajrucˈreˈ xij José rechak chi jkˈunakiˈn, riˈ re ri xcˈayajtakbˈi ojr y jilonli man faraón xretemaj nen jkaj José.

14 Ajrucˈreˈ José xtak jcˈamic Jacob ri jkaj pach yak ratz y jkˈun y juntir ralcˈwalak, oxcˈal joˈlajuj (75) ribˈilak xeˈtak Egipto. 15 Y jilonli xeˈ waˈx Jacob Egipto y claˈ xcamwiˈ pach yak jcˈajol. 16 Jcamnaklak Jacob pach José xesajtakbˈi claˈ, xeˈ muksajtak li tilmit Siquem li ra luwar ri lokˈan jwiˈl Abraham riqˈui yak jcˈajol Hamor, xcheˈ Esteban.

17 Esteban xij chic: Jilonli xkˈax junabˈ. Cuando tawem tran kˈij tran Kakaj Dios ri bˈil jwiˈl re Abraham ojr, yak kamam subˈlaj xqˈuiyantak Egipto. 18 Y xoc chic jun rey re Egipto ri taˈ xchˈobˈ jwich José. 19 Y man rey li xoc chi jbˈanic cˈax rechak yak kawinak y xyeˈ jun takon chi tijxuttak tra ralcˈwalak winak ri ajqˈuisiˈy pire ticamtak.

20 Y laˈ mak kˈij li xqˈuisiˈy Moisés, jun ral acˈl ri jor tzi xilsaj jwiˈl Kakaj Dios. Uxibˈ icˈ xqˈuitzaj jwiˈl jkaj jchuch la ja. 21 Pero cuando xresajtakbˈi la ja, xpe man jrabˈin man faraón, xcˈambˈi laj richoch pire tijqˈuitzaj chapcaˈ ricˈlal. 22 Y xtijoj Moisés chirij jnoˈjak mak aj Egipto y wiˈ mas jnoˈj chi jbˈij nen raj tijbˈij y nen raj tran.

23 Pero cuando xtzˈakat caˈwinak (40) junbˈ Moisés, xchomorsaj laj ranm xeˈ chi jsolajcak yak rijajl Israel ri jwinak. 24 Y cuando xril Moisés chi jun aj Egipto tijin tran cˈax re jun rechak yak jwinak, xeˈ chi jcolic y xcamsaj man aj Egipto. 25 Moisés riˈ chijchˈol re chi tretemajtakaˈ yak jwinak chi Kakaj Diosiˈ takowinak re chi jcolicak. Pero yak jwinak taˈ xretemajtak. 26 Laj jcabˈ kˈij chic, Moisés xril quibˈ rechak yak jwinak tijintak chi chˈoˈj, re raj roj xjacheˈ jwichak, xij rechak: Atak, awinakiˈ aybˈak, ¿nen chac tabˈan cˈax aybˈak chawibˈil aybˈak? xcheˈ Moisés rechak.

27 Xpe man ri tijin tran cˈax re jpach, xchikajbˈi Moisés y xij re: ¿Nen xatcojow pi kˈatbˈitzij chikabˈ? Y, ¿nen xatcojow chi jbˈanic kˈatbˈitzij chikabˈ? 28 ¿Miti chawaj inacamsaj chapcaˈ xabˈan re jun aj Egipto iwr? xcheˈ re Moisés.

29 Cuando xta Moisés chi jilonli xijsaj re, xelmajbˈic, xeˈ waˈx li jun jalan luwar ri jbˈij Madián, xwaˈx li jun tilmit ri maˈ jtilmit taˈn y claˈ xwaˈx quibˈ jcˈajol.

30 Y caˈwinak (40) junabˈ jtawic Moisés claˈ, xwabˈaˈ ribˈ jun ranjl Kakaj Dios ri Kajawl chiwch ri wiˈ laj jxak jkˈakˈal jun mat loˈquiej li chekej luwar, chijcˈulel man nimlaj witz ri jbˈij Sinaí. 31 Moisés subˈlaj xsaach jchˈol chi rilic, xjutun chijcˈulel, riˈ raj tran rilic nen chi kelen lal, riˈchak xta xchˈaˈw Kakaj Dios ri Kajawl, xij jilonri:

32 Iniˈ ri in jDios amam, Abraham, Isaac y Jacob, xcheˈ.

Cuando xta Moisés xchˈabˈejc, tichak querquen jwiˈl jtzakic jchˈol y taˈ chiquiˈ raj xril. 33 Y Kakaj Dios ri Kajawl xij chic re jilonri:
    Esaj axajbˈ jwiˈl man luwar ri lamas watwiˈ tosoliˈ pi we.
34     In ilaniˈ inwiˈl nen cˈax tijin tijtijtak yak walcˈwal Egipto y tantaˈ cuando tijbˈijtak chi subˈlaj cˈax tijin tijtijtak, jwiˈliˈli xinkejch chi jcolicak.
    Lajori, tzaj impuch, atintakbˈi Egipto, xcheˈ Kakaj Dios re Moisés.

35 Onque kamam nabˈe xxutaˈtakaˈ Moisés cuando xijtak re: ¿Nen xatcojow pi kˈatbˈitzij chikabˈ? Y, ¿nen xatcojow chi jbˈanic kˈatbˈitzij chikabˈ? xcheˈtak re.

Pero Kakaj Dios xtakna pire kˈatbˈitzij chibˈak y pire ajcolol rechak cuando xwabˈaˈ ribˈ jun anjl chiwch ri wiˈ laj jxak jkˈakˈal jun mat loˈquiej. 36 Y riˈ Moisés li xesan rechak kamam Egipto y riˈ xanow nimaktak cˈutbˈi jcwinel Kakaj Dios Egipto y li Mar Quiek y li chekej luwar chiwch mak caˈwinak (40) junabˈ. 37 Y riˈ Moisés li xin rechak yak rijajl Israel: Kakaj Dios ri Kajawl tina jchaˈna jun chijxoˈlak yak awinakak pi ajkˈasal Jyolj chaxoˈlak chapcaˈ in, xcheˈ rechak.

38 Y riˈ Moisés xwaˈx xoˈlak yak rijajl Israel ri kamam li chekej luwar. Riˈ re xchˈabˈej jwiˈl anjl bˈa witz Sinaí. Riˈ re xtaw Jyolj Kakaj Dios ri tiyeˈw cˈaslemal y xij chic chike oj, xcheˈ Esteban rechak yak rijajl Israel.

39 Esteban xij chic: Pero kamam taˈ rajak xcojtak Jyolj Kakaj Dios ri tijbˈij Moisés, xxuttak Moisés, riˈ rajak roj xkˈajtak chic Egipto. 40 Xijtak re Aarón: Bˈan nicˈj katiox pi jqˈuexwach kadios pire tinabˈertak chikawch chi jcˈamic kabˈe jwiˈl taˈ ketam nen xan Moisés ri xojesanch Egipto, xcheˈtak re Aarón.

41 Jilonli xantak jun tiox richbˈal jun wacx, xcojtak pi jdiosak. Y xcamsajtak awaj pire tijsujtak re, xantak jun nimakˈij pire xcˈultak jkˈij man jtioxak ri riˈke rechak xanowtak. 42 Jwiˈliˈli xcan yeˈsajtak jwiˈl Kakaj Dios chi jcojic jkˈijak mak chˈumil pach kˈij pach icˈ pi jdiosak. Jilon chapcaˈ tijbˈij lak jwujak yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios ojr cuando Kakaj Dios xij jilonri:

Atak rijajl Israel, taˈ xacamsajtak awaj pire xasujtak chwe, ni xasipajtak kelen chwe cuando xatwaˈxtak caˈwinak (40) junabˈ li chekej luwar.
43 Atak xawikajtakbˈi man atioxak ri jbˈij Moloc pach man chinam ri richoch man atioxak, pach man atioxak richbˈal jun chˈumil ri jbˈij Refán, ri mak tiox ri atake xatbˈanowtak pire tacojtak jkˈij.
Jwiˈliˈli atwesajtakbˈi laj atilmitak y atintaktakbˈi jilibˈi re Babilonia, xcheˈ Kakaj Dios, xcheˈ Esteban rechak.

44 Esteban xij chic: Cuando xwaˈxtak kamam li chekej luwar ojr, wiˈ jun chinam riqˈuilak ri richoch Kakaj Dios ri lamas tijcˈoltakwiˈ mak tzˈalam abˈaj ri tzˈibˈal mak lajuj Jpixbˈ Kakaj Dios chiwch. Jilon jbˈanic xantak re chapcaˈ rilic man ri xcˈutsaj chiwch Moisés jwiˈl Kakaj Dios. 45 Kamam katitˈ xcˈultak laj jkˈabˈak jmam jtitˈak man chinam li, ri richoch Kakaj Dios y aj cˈamaliˈ man chinam li jwiˈlak pach Josué cuando xmajtak man ulew lamas xesajtak mak cristian jwiˈl Kakaj Dios chiwchak pire tijachsaj man ulew rechak. Y man chinam li xwaˈxna riqˈuilak asta laˈ mak kˈij cuando xwaˈx David.

46 David jor tzi xilsaj jwiˈl Kakaj Dios, re xtzˈonaj chi tiyeˈsaj luwar re tran jun tzˈetel ja lamas tiwaˈxwiˈ Kakaj Dios ri jDios Jacob. 47 Pero taˈ xyeˈsaj luwar re xan. Riˈ Salomón ri jcˈajol xanow jwaˈx man ja li. 48 Pero Kakaj Dios lecj taˈ tiwaˈx li jun ja ri bˈanalke laˈ jkˈabˈak cristian chapcaˈ xcan jtzˈibˈaj ajkˈasal Jyolj Kakaj Dios ojr cuando Kakaj Dios xij jilonri:

49 Caj tzˈakatke tran pire lamas incubˈarwiˈ chi uxlan y ulew xike tran pire jluwr wakan.
Taˈ ni jun ja atcwintak chi jbˈanic pi we y taˈ jun inluwr aacˈlak lamas inuxlanwiˈ.
50 Jwiˈl laˈyiˈ inkˈbˈ bˈanalwiˈ caj pach ulew inwiˈl, xcheˈ Kakaj Dios.

51 Atak, subˈlaj atak jip, jilon axicnak y awanmak chapcaˈ rechak yak ri taˈ tijcojtak Jyolj Kakaj Dios, takˈattak jwich Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios.

Atak atake nicˈ riqˈui amamak ojr. 52 Juntir yak ajkˈasaltak Jyolj Kakaj Dios xansajiˈ cˈax rechak jwiˈl yak amamak. Rechak xcamsajtak ri tibˈintak chi tina pena jun ri sucˈul ranm. Y cuando xyuk Kakaj Jesús jun winak ri sucˈul ranm, xajachtak pi cˈax y xacamsajtak.

53 Atak xijsajiˈ Jpixbˈ Kakaj Dios chawechak ri xyeˈsaj re Moisés jwiˈl yak anjl, pero taˈ xacojtak, xcheˈ Esteban rechak.

Jcamic Esteban

54 Mak comontak jbˈabˈalak yak rijajl Israel cuando xtatak chi jilonli xijsaj rechak, subˈlaj xkuchˈuchˈuj reeak jwiˈl retzalak chi jtaic jyolj Esteban. 55 Pero Esteban nojsaliˈ ranm laˈ Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios, xnaˈtun lecj y xrilbˈi jkˈakˈal jnimal jkˈij Kakaj Dios y xrilbˈi Kakaj Jesucristo waˈl laj jpaach Kakaj Dios.

56 Ajrucˈreˈ Esteban xij: Iltak impuch lecj, twil in xteriˈ caj. In tijin twil Jcˈajol Kakaj Dios ri xwux pi cristianil waˈl laj jpaach Kakaj Dios, xcheˈ rechak.

57 Rechak xtzˈapij jxicnak y subˈlaj cow xchˈejejtak y juntir nicˈ jwichak xpetak chi jchapic Esteban. 58 Xresajtakbˈi Jerusalén. Ajrucˈreˈ xcholtak jcamsaj chi abˈaj. Y mak ri xkˈabˈantak tzij chirij xrokxaˈnijtak ritzˈikak ri tijkˈuˈjtak riqˈui jun cˈojol winak ri jbˈij Saulo. 59 Y cuando tijintak chi jcamsaj Esteban chi abˈaj, Esteban xchˈaˈw riqˈui Kakaj Dios, xij: Kaj Jesús ri Wajawl, cˈul insantil, xcheˈ.

60 Ajrucˈreˈ xxucar y cow xchˈejejc, xij: ¡At Wajawl, cuy jmacak, ma yeˈ riqˈui awanm ri tijin trantak chwe! xcheˈ.

Xijmaj jilonli jwiˈl, xcamc.