Add parallel Print Page Options

Timoteo tijpachij Pablo pach Silas

16  Pablo pach Silas xtawtak Derbe y xeltak chicbˈi claˈ xeˈtak Listra, claˈ xtaˈtak jun ajtakel re Kakaj Jesucristo ri jbˈij Timoteo, jchuch rijajliˈ Israel y takeliˈ Kakaj Jesucristo jwiˈl y jkaj maˈ rijajl taˈ Israel.

Yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Listra pach yak ri wiˈtak Iconio tijbˈijtak chi subˈlaj tziyiˈ jnoˈj Timoteo.

Pablo riˈ raj tibˈe Timoteo chirij, jwiˈliˈli xcoj retal jtioˈjl Timoteo pire maˈ tipe retzalak yak rijajl Israel chirij ri wiˈtak claˈ jwiˈl rechak retamakiˈ chi jkaj Timoteo maˈ rijajl taˈ Israel.

Juntir tilmit lamas xkˈaxtak, xcan jbˈijtak rechak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo chi trantak nen tijbˈij man cˈutuˈn ri xchomorsajtak yak jtakoˈn Kakaj Jesucristo y yak ajililtak jcholajl chijxoˈlak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo ri wiˈtak Jerusalén.

Jilonli xyeˈsaj mas jcowil ranmak yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo pire ticubˈar mas jchˈolak chirij Kakaj Jesucristo y nojel kˈij tijin tiqˈuiyantak.

Ri tril Pablo chapcaˈ li ichicˈ

Taˈ xyeˈsaj luwar rechak Pablo, Silas y Timoteo jwiˈl Lokˈlaj Jsantil Kakaj Dios xijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo Asia, jwiˈliˈli jiˈ xkˈaxtak laˈ mak luwar re Frigia y re Galacia. Xtawtak li cˈulbˈatˈ re Misia. Claˈ xchomorsajtak chi tibˈetak Bitinia, pero Lokˈlaj Jsantil Kakaj Jesucristo taˈ xyeˈ luwar rechak xeˈtak claˈ. Jwiˈliˈli jiˈ xkˈaxtak Misia, xtawtak Troas ri wiˈ chiˈ mar. Y claˈ lakˈabˈ Pablo xril jun kelen chapcaˈ li ichicˈ. Xril jwich jun winak tipe Macedonia, waˈl chiwch y xij re: Pablo, tzaj kiqˈuil neri Macedonia y cojatˈoweˈ, xcheˈ re.

10 Cuando Pablo xril man kelen li chapcaˈ li ichicˈ, laj or xojbˈe Macedonia, jwiˈl xkachomorsaj chi Kakaj Diosiˈ xojsiqˈuin chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo claˈ.

Lidia tijjach ribˈ laj jkˈabˈ Kakaj Jesucristo

11 Troas xojjawbˈi li barc, xojbˈe sucˈul li man luwar ri jbˈij Samotracia ri wiˈ li mar y laj jcabˈ kˈij xojtaw Neápolis ri wiˈ chiˈ mar. 12 Ajrucˈreˈ xojbˈe Filipos jun tilmit re Macedonia. Wiˈ subˈlaj cristian aj Roma jekeltak claˈ y xojwaˈx quibˈ uxibˈ kˈij claˈ.

13 Li jun kˈij re uxlan xojelbˈi chirij man tilmit li. Xojbˈe chiˈ jun nimi jaˈ ri wiˈbˈi chirij man tilmit, jwiˈl xkachomorsaj chi wiˈ jono luwar claˈ lamas tibˈe chˈaˈwtak yak rijajl Israel riqˈui Kakaj Dios. Xojcubˈar claˈ y xojoc chi jbˈij tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo rechak yak anm ri wiˈtak claˈ. 14 Chijxoˈlak yak anm ri wiˈtak claˈ, wiˈ jun ri jbˈij Lidia aj Tiatira, ajcˈayal morad itzˈik y re tijnimirsajiˈ jkˈij Kakaj Dios. Kakaj Jesucristo ri Kajawl xanow re Lidia xoc juntir jyolj Pablo laj ranm. 15 Jilonli xansaj jaˈtiox re pach juntir yak ri wiˈtak laj richoch y cuando xantaj jaˈtiox rechak, xpe anm li, xij chike: Wi kes tzˈet iniˈ ajtakel re Kakaj Jesucristo ri Kajawl tawiltak, bˈanta aposadak la ja kiqˈuil, xcheˈ chike.

Pwers xan chike, xojcan riqˈuil.

Ticojsaj Pablo pach Silas li cars

16 Li jun kˈij bˈesalcoj laˈ man luwar lamas tibˈe chˈaˈwtak yak rijajl Israel riqˈui Kakaj Dios, xkacˈul jun kˈapoj anm ri wiˈ rajw. Re wiˈ etzl laj ranm ticwin chi jkˈijaj rij jun kelen, subˈlaj pwak tijchˈec pire mak jpatron. 17 Y man kˈapoj anm li xambˈer chikij kapach Pablo y xchˈejej chi jbˈij: Yak winak ri jtakoˈntakaˈ tzˈetel Dios lecj, riˈ tiyuk jbˈij chawechak nen mo atcolmajtak laj jkˈabˈ amacak, xcheˈ rechak cristian.

18 Qˈuilaj kˈij xambˈer chikij y jilon xan li. Xpe Pablo, xqˈuistaj ranm chi jtaic, xsolcopij ribˈ, xij re man etzl ri wiˈ laj ranm man kˈapoj anm: Laj jbˈij Kakaj Jesucristo tambˈij chawe chi atel laj ranm anm ri, xcheˈ re man etzl.

Y man etzl laj or xelbˈic. 19 Xriltak mak jpatron man kˈapoj anm li chi taˈ chiquiˈ tijchˈectak pwak chirij xchaptak Pablo pach Silas, xcˈamtakbˈi li kˈatbˈitzij ri wiˈ lamas tijmulbˈaˈ ribˈak cristian. 20 Xjachtak laj jkˈabˈak mak kˈatbˈitzij y xijtak: Mak winak ri rijajltakaˈ Israel tijin trantak cˈax rechak cristian laj katilmit. 21 Tijin ojjtijojtak re jun jalan cˈutuˈn chic ri taˈ tijnaˈ tikacoj y tikabˈan jwiˈl ojiˈ aj Roma, xcheˈtak.

22 Juntir cristian xbˈit ribˈak chirijak Pablo pach Silas y mak kˈatbˈitzij xtaktak resaj ritzˈikak Pablo pach Silas y xtak jseqˈuicak chi xicˈaˈy. 23 Subˈlaj cˈax jseqˈuicak xansaj. Y xantaj jseqˈuic Pablo pach Silas jwiˈlak, xcojtak li cars. Mak kˈatbˈitzij xijtak re man ajchajal prexbˈ chi tzi jchajaj tran. 24 Xta man ajchajal prexbˈ chi jilonli xijsaj re, xcojbˈi Pablo pach Silas li qˈuisbˈi jpam man cars y xcoj rakanak li cepo.

25 Xtaw nicˈaj akˈabˈ, Pablo pach Silas tijin tichˈaˈwtak riqˈui Kakaj Dios y tijin tijbˈixajtak jcojic jkˈij Kakaj Dios. Yak nicˈj prexbˈ chic ri wiˈtak li cars tijin tijtatak. 26 Etke xpe jun nimlaj cabˈrakn. Xyucxij man tzˈaak re jxeˈ man cars y xtertak juntir mak pwert re man cars y xquirmaj mak caden ri quiek laˈ ximiltakwiˈ juntir mak prexbˈ. 27 Xcˈastaj jwich man ajchajal prexbˈ, xril chi telchak mak pwert re man cars, laj or xresajch man respad, raj roj xcamsaj ribˈ jwiˈl chijchˈol re xelmajtakaˈbˈi juntir mak prexbˈ.

28 Pero Pablo subˈlaj cow xchˈejejc, xij: ¡Ma bˈan cˈax aybˈ, oj juntir wojiˈ neri! xcheˈ re.

29 Ajrucˈreˈ xtzˈonaj jun kˈakˈ man ajchajal prexbˈ, xocbˈi jol chi rilicak. Y tichak querquen jwiˈl jtzakic jchˈol, xxucaj ribˈ chiwch Pablo pach Silas. 30 Laj or xresajbˈi Pablo pach Silas li cars, xcˈamtakbˈi chirij man cars y xij rechak: Atak kaj, ¿nen tambˈan pire incolmaj laj jkˈabˈ immac? xcheˈ re Pablo pach Silas.

31 Pablo pach Silas xijtak re: Cubˈaˈ achˈol chirij Kakaj Jesús ri Kajawl pire atcolmaj laj jkˈabˈ amac pach awixokl y juntir awalcˈwal, xcheˈtak re.

32 Y xijtak tzilaj jtaquil chirij Kakaj Jesucristo ri Kajawl re man ajchajal prexbˈ pach rixokl y juntir ralcˈwal. 33 Man ajchajal prexbˈ li, laˈ man or li lakˈabˈ xoc chi jchˈajic jwich lamas nak xsocmaj rechak Pablo pach Silas chi xicˈaˈy.

Ajrucˈreˈ xpe Pablo pach Silas, xantak jaˈtiox re pach rixokl y ralcˈwal.

34 Xpe man ajchajal prexbˈ, xcˈambˈi Pablo pach Silas laj richoch y xyeˈ jwaak. Subˈlaj tiquiˈcottak man ajchajal prexbˈ pach rixokl y ralcˈwal jwiˈl xcubˈariˈ jchˈolak chirij Kakaj Dios.

35 Akˈabˈ laj jcabˈ kˈij, xtawtak nicˈj takoˈn chi jbˈij re man ajchajal prexbˈ jilonri: Tijbˈij mak kˈatbˈitzij chi tatakbˈi mak winak, xcheˈtak.

36 Man ajchajal prexbˈ li xij re Pablo: Mak kˈatbˈitzij xtaktakch jbˈij chi atintaktakbˈic. Lajori jattak pi quiˈcotemal, taˈ chiquiˈ nen tibˈanow cˈax chawechak, xcheˈ rechak.

37 Pero Pablo xij rechak mak jtakoˈn mak kˈatbˈitzij: Oj ojiˈ aj Roma. Xojjsecˈtak chiwchak juntir cristian chi maˈ retamak wi wiˈ kamac o taˈn y xojjcojtak li cars. Y lajori raj ojjtaktakbˈi chi mukukil chiwch cristian. Oj taˈ ojbˈec, petakna rechak ojyuk resajtak, xcheˈ rechak mak takoˈn.

38 Y mak takoˈn xeˈ jbˈijtak re mak kˈatbˈitzij nen xijsajbˈi rechak. Mak kˈatbˈitzij subˈlaj xtzaak jchˈolak cuando xtatak chi Pablo pach Silas aj Romatakaˈn. 39 Laj or xeˈtak chi jtzˈonaj jcuyic jmacak chiwchak Pablo pach Silas y xresajtak li cars, xtzˈonajtak tokˈobˈ rechak chi tieltakbˈi li tilmit. 40 Pablo pach Silas xeltakbˈi li cars, xeˈtak laj richoch Lidia. Cuando xmulbˈaˈ chic ribˈak pach yak ajtakeltak re Kakaj Jesucristo, xyeˈtak jcowil ranmak y ajrucˈreˈ xeltak chicbˈi claˈ.