Add parallel Print Page Options

Tình yêu của Thượng-Đế dành cho Ít-ra-en

11 “Khi Ít-ra-en còn thơ ấu,
    ta rất yêu nó,
    ta đem con ta ra khỏi Ai-cập.
Nhưng khi ta [a] càng gọi dân Ít-ra-en ta,
    thì chúng càng bỏ đi.
Chúng cúng sinh tế cho Ba-anh
    và đốt hương cho các tượng chạm.
Chính ta dạy cho Ít-ra-en biết đi,
    chính ta nắm tay dẫn dắt chúng,
nhưng nó không biết ta đã chữa lành cho chúng.
Ta dẫn dắt chúng bằng dây nhân từ, bằng dây thừng yêu thương.
Ta đã tháo bỏ ách khỏi cổ chúng [b],
    cúi xuống cho chúng ăn.

Dân Ít-ra-en sẽ bị làm tù binh trở lại
    như thuở ở Ai-cập,
A-xy-ri sẽ làm vua chúng,
    vì chúng không chịu trở về cùng Thượng-Đế.
Chiến tranh sẽ chui vào các thành phố chúng và tiêu diệt chúng,
chiến tranh sẽ giết chúng
    vì những âm mưu độc ác của chúng.

Dân ta đã nhất quyết quay khỏi ta.
    Các nhà tiên tri kêu gọi chúng
    trở về cùng ta,
nhưng chẳng có ai tôn kính ta cả.

Chúa sẽ không tiêu diệt Ít-ra-en

Hỡi Ít-ra-en, làm sao ta bỏ ngươi được?
    Ít-ra-en ơi, ta đâu thể nào giao ngươi cho kẻ khác?
Ta không muốn làm cho ngươi
    giống như Ách-ma
    hay đối với ngươi như Xê-bôi-im [c].
Lòng ta cảm động vì ngươi,
    tình yêu ta cho ngươi khiến ta tội nghiệp ngươi.
Ta sẽ không trừng phạt ngươi
    đang khi ta nóng giận
    ta sẽ không còn tiêu diệt Ít-ra-en nữa.
Ta là Thượng-Đế, không phải là người.
    Ta là Đấng Thánh, ngự giữa ngươi.
Ta sẽ không nghịch ngươi
    trong cơn nóng giận nữa.
10 Chúng sẽ tìm CHÚA,
Ngài sẽ gầm lên như sư tử.
    Khi Ngài gầm lên,
thì từ phương Tây con cái Ngài sẽ chạy lại.
11 Chúng sẽ chạy ào lại
    như chim bay đến từ Ai-cập
    chẳng khác nào bồ câu từ A-xy-ri.
Ta sẽ lại đặt chúng vào ở trong nhà chúng nó,” CHÚA phán vậy.

Chúa nghịch lại Ít-ra-en

12 Ít-ra-en vây ta bằng những lời nói dối;
    dân chúng đã lập mưu ác.
Giu-đa đã nghịch lại Thượng-Đế [d],
    Đấng Thánh của mình.

Footnotes

  1. Hô-sê-a 11:2 ta Đây là theo bản cổ Hi-lạp. Bản tiêu chuẩn Hê-bơ-rơ ghi “chúng” hay “họ.”
  2. Hô-sê-a 11:4 tháo bỏ ách khỏi cổ chúng Hay “giải thoát chúng.”
  3. Hô-sê-a 11:8 Ách-ma, Xê-bôi-im Hai thành phố bị Thượng Đế hủy diệt khi Ngài tiêu hủy hai thành Xô-đôm và Gô-mô-rơ.
  4. Hô-sê-a 11:12 Thượng-Đế Nguyên văn, “En.” Đây có thể là một trong các tên của Thượng Đế hay có thể là thần “En,” một trong những thần quan trọng nhất của người Ca-na-an.