Add parallel Print Page Options

Kính Trọng Người Nghèo

Thưa anh chị em của tôi, những người tin thờ Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa vinh hiển chúng ta, xin anh chị em đừng thiên vị ai. Giả dụ có một người đeo nhẫn vàng, ăn mặc sang trọng, bước vào nơi nhóm họp của anh chị em, và cũng có một người nghèo, áo quần rách rưới, bước vào, nếu anh chị em quan tâm đặc biệt đến người ăn mặc sang trọng và nói, “Xin mời ngồi ở chỗ tốt này,” và nói với người nghèo, “Hãy đứng đằng kia,” hay “Hãy ngồi xuống chỗ bệ chân tôi,” như thế chẳng phải anh chị em đã kỳ thị và lấy ý xấu xét đoán người khác sao?

Thưa anh chị em yêu dấu của tôi, xin hãy nghe đây: Chẳng phải Ðức Chúa Trời đã chọn những người nghèo trong thế gian để trở thành những người giàu trong đức tin và thành những người thừa hưởng vương quốc mà Ngài đã hứa cho những ai yêu kính Ngài sao? Thế mà anh chị em lại khinh dể người nghèo! Chẳng phải những người giàu áp bức anh chị em và đưa anh chị em ra tòa sao? Chẳng phải họ đã xúc phạm đến danh tốt đẹp mà anh chị em đã được gọi sao?

Anh chị em làm tốt, nếu anh chị em thực hành vương luật theo như Kinh Thánh đã dạy,

“Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.”Lê 19:18

Nhưng nếu anh chị em thiên vị, thì anh chị em phạm tội và bị Luật Pháp kết tội là kẻ phạm luật. 10 Vì ai giữ trọn Luật Pháp nhưng chỉ vi phạm một điều, người ấy bị coi như đã vi phạm tất cả. 11 Vì Ðấng đã phán,

“Ngươi chớ phạm tội ngoại tình,”Xuất 20:14; Phục 5:18

cũng đã phán,

“Ngươi chớ sát nhân.”Xuất 20:13; Phục 5:17

Vậy nếu bạn không ngoại tình nhưng bạn sát nhân, bạn đã trở thành kẻ vi phạm Luật Pháp.

12 Thế thì anh chị em hãy nói năng và hành động như những người sẽ bị xét đoán theo luật của tự do. 13 Vì ai không có lòng thương xót sẽ bị xét đoán một cách không thương xót. sự thương xót thắng hơn sự xét đoán.

Ðức Tin và Hành Ðộng

14 Thưa anh chị em của tôi, nếu một người nói mình có đức tin nhưng không có các hành động, thì đức tin ấy có ích gì chăng? Ðức tin ấy có thể cứu người đó chăng? 15 Nếu anh em hay chị em nào thiếu cơm[a] ăn và áo mặc hằng ngày, 16 mà ai trong anh chị em bảo người ấy, “Hãy đi bình an, hãy mặc cho ấm, và hãy ăn uống đầy đủ,” nhưng không cho người ấy những thứ thân xác người ấy đang cần, thì những lời nói đó có ích gì chăng? 17 Ðức tin cũng vậy, nếu nó không có các hành động thì chỉ là đức tin chết.

18 Nhưng nếu ai nói, “Bạn có đức tin, còn tôi có các hành động.” Hãy chỉ cho tôi đức tin không có các hành động của bạn, rồi tôi sẽ chỉ cho bạn đức tin của tôi bằng các hành động của tôi.

19 Bạn tin rằng chỉ có một Ðức Chúa Trời; bạn tin đúng. Ngay cả các quỷ cũng tin và run sợ.

20 Hỡi người khờ dại, bạn muốn biết đức tin không có các hành động là vô ích chăng?

21 Chẳng phải Áp-ra-ham tổ phụ chúng ta được xưng công chính nhờ các hành động khi ông dâng I-sác con trai ông trên bàn thờ sao? 22 Bạn thấy đó, đức tin phối hợp với các hành động của ông, và các hành động làm cho đức tin được trọn vẹn. 23 Và lời Kinh Thánh này đã được ứng nghiệm,

“Áp-ra-ham tin Ðức Chúa Trời, nên ông được kể là công chính,”Sáng 15:6

và ông được gọi là bạn của Ðức Chúa Trời.

24 Bạn thấy đó, một người được kể là công chính nhờ các hành động, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi.

25 Tương tự, chẳng phải Ra-háp, người kỹ nữ, được kể là công chính nhờ các hành động khi nàng tiếp các sứ giả và bày cho họ trốn thoát bằng một con đường khác sao?

26 Như thân thể không có linh hồn[b] thì chết thể nào, đức tin không có các hành động cũng chết như vậy.

Footnotes

  1. Gia-cơ 2:15 nt: bánh
  2. Gia-cơ 2:26 nt: tâm linh; ctd: hơi thở, khí