A A A A A
Bible Book List

Giăng 1 New Vietnamese Bible (NVB)

Ngôi Lời Trở Nên Người

Ban đầu[a] đã có Ngôi Lời.[b] Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Từ ban đầu Ngài đã ở cùng Đức Chúa Trời.

Tất cả được dựng nên bởi Ngài. Không gì được dựng nên mà không do Ngài. Trong Ngài có sự sống và sự sống là sự sáng cho nhân loại.[c] Sự sáng chiều sáng trong tối tăm và tối tăm không khống chế được sự sáng.

Có một người được Đức Chúa Trời phái đến, tên là Giăng.[d] Ông đến như một nhân chứng, để làm chứng cho sự sáng, hầu qua ông mọi người có thể tin.[e] Chính Giăng không phải là sự sáng, nhưng ông đến để làm chứng cho sự sáng. Sự sáng thật này đã đến trong trần gian soi sáng cho mọi người.[f]

10 Ngôi Lời đã hiện hữu trong thế giới, là thế giới được dựng nên bởi Ngài nhưng thế giới đã không nhận biết Ngài.[g] 11 Ngài đã đến với dân mình mà dân Ngài không nghênh tiếp. 12 Nhưng những ai tiếp nhận Ngài, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con cái Đức Chúa Trời,[h] 13 là những người không sinh ra bởi huyết thống, bởi xác thịt hay bởi ý người, nhưng bởi Đức Chúa Trời.[i]

14 Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, cư ngụ[j] giữa chúng ta, tràn đầy ân sủng và chân lý. Chúng tôi đã chiêm ngưỡng vinh quang Ngài, là vinh quang của Con Một đến từ Cha.

15 Khi làm chứng về Ngài, Giăng long trọng tuyên bố: “Đây là Đấng tôi vẫn nói rằng: ‘Ngài đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi, vì Ngài đã có trước tôi.’ ”[k] 16 Nhờ sự đầy trọn của Ngài, chúng ta hết thảy đều được ân sủng bội phần. 17 Vì Kinh Luật được ban hành qua Môi-se, còn ân sủng và chân lý được thành qua Chúa Cứu Thế Giê-su.[l] 18 Chưa ai trông thấy Đức Chúa Trời bao giờ, chỉ Con Một Đức Chúa Trời ở tận trong lòng Cha mới giải bày được Đức Chúa Trời cho chúng ta.[m]

Lời Chứng Của Giăng

19 Sau đây là lời chứng của Giăng khi những người Do Thái ở thành Giê-ru-sa-lem phái các thầy tế lễ và người Lê-vi đến hỏi: “Ông là ai?” 20 Giăng tuyên xưng không hề chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Chúa Cứu Thế.”

21 Họ hỏi: “Vậy thì ông là ai? Là Ê-li phải không?” Giăng bảo: “Không phải!” “Ông có phải là Đấng tiên tri không?” Giăng đáp: “Không!”

22 Vậy họ hỏi tiếp: “Ông là ai để chúng tôi có câu trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng mình là ai?”

23 Giăng đáp: “Tôi là một tiếng nói, kêu lên nơi đồng hoang. Hãy làm thẳng con đường Chúa.”[n] Theo lời tiên tri I-sa.

24 Nhóm người được cử đến thuộc phái Pha-ri-si. 25 Họ chất vấn Giăng: “Nếu ông không phải là Chúa Cứu Thế, không phải là Ê-li, cũng không phải là Đấng tiên tri, tại sao ông lại làm phép báp-tem?”

26 Giăng đáp: “Tôi chỉ làm phép báp-tem bằng nước, nhưng ngay giữa vòng các ông hiện có một Người mà các ông không nhận biết. 27 Người ấy đến sau tôi, tôi không đáng tháo quai dép Người!”

28 Những việc này xảy ra ở Bê-tha-ni, bên kia bờ sông Giô-đanh, nơi Giăng đang làm phép báp-tem.

Chiên Con Của Đức Chúa Trời

29 Ngày hôm sau, khi thấy Đức Giê-su đến với mình, Giăng nói: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời, Đấng cất tội lỗi thế gian đi! 30 Đây là Người mà tôi đã nói: Ngài đến sau tôi nhưng cao trọng hơn tôi vì Ngài đã có trước tôi. 31 Phần tôi, tôi vốn không biết Ngài, nhưng để Ngài có thể được bày tỏ ra cho Y-sơ-ra-ên, tôi đã đến làm phép báp-tem bằng nước.”

32 Rồi Giăng dẫn chứng rằng: “Tôi đã thấy Thánh Linh[o] như bồ câu từ trời xuống, đậu trên Ngài. 33 Tôi vốn không biết Ngài là ai, nhưng Đấng sai tôi đến làm phép báp-tem bằng nước có phán dặn tôi: Hễ con thấy Thánh Linh giáng xuống đậu trên ai, đó chính là Đấng sẽ làm phép báp-tem bằng Thánh Linh. 34 Tôi đã thấy, nên làm chứng rằng đây chính là Con Đức Chúa Trời.”

Các Môn Đệ Đầu Tiên

35 Hôm sau, khi Giăng lại đang đứng với hai môn đệ của mình. 36 Nhìn thấy Đức Giê-su đi qua ông nói: “Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời!”

37 Hai môn đệ nghe vậy, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Thấy họ theo mình, Đức Giê-su quay lại hỏi: “Các ngươi tìm ai?” Họ thưa: “Ra-bi, nghĩa là ‘Thưa Thầy’, Thầy trọ ở đâu?”

39 Ngài bảo: “Hãy đến xem!” Lúc đó vào khoảng bốn giờ chiều.[p] Vậy họ đến xem chỗ Ngài trọ và ở lại với Ngài suốt ngày hôm ấy.

40 Một trong hai người đã nghe lời Giăng đi theo Ngài là An-rê, em của Si-môn Phê-rơ. 41 Việc đầu tiên An-rê làm là đi tìm anh mình và nói: “Chúng em đã gặp được Đấng Mê-si-a, nghĩa là Chúa Cứu Thế.” 42 An-rê đưa Si-môn đến gặp Đức Giê-su. Ngài nhìn Si-môn bảo: “Ngươi là Si-môn, con của Giô-na, nhưng ngươi sẽ được gọi là Kê-pha,”[q] nghĩa là Phê-rơ.

Chúa Gọi Phi-líp Và Na-tha-na-ên

43 Qua ngày sau, Đức Giê-su quyết định lên miền Ga-li-lê. Gặp Phi-líp, Ngài bảo: “Hãy theo Ta!”

44 Phi-líp quê ở Bết-sai-đa, cùng thành với An-rê và Phê-rơ. 45 Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói rằng: “Chúng tôi đã gặp Đấng mà Môi-se đã viết trong Kinh Luật, và các tiên tri nói đến. Ngài là Đức Giê-su, con ông Giô-sép ở Na-xa-rét.”

46 Na-tha-na-ên nói: “Có gì tốt ra từ Na-xa-rét đâu?” Phi-líp đáp: “Cứ đến mà xem!”

47 Thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, Đức Giê-su nói về người rằng: “Đây đúng là một người Y-sơ-ra-ên, trong lòng không có gì gian dối!”

48 Na-tha-na-ên hỏi: “Sao Thầy biết tôi?” Đức Giê-su đáp: “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, Ta đã thấy ngươi dưới cây vả!”

49 Na-tha-na-ên thưa: “Thưa Thầy, Thầy đúng là Con Đức Chúa Trời, Thầy là Vua Y-sơ-ra-ên!”

50 Đức Giê-su hỏi lại: “Có phải vì Ta nói Ta thấy ngươi dưới cây vả mà ngươi tin không? Ngươi sẽ còn thấy nhiều việc lớn hơn nữa!” 51 Rồi Ngài tuyên bố: “Các ngươi sẽ thấy bầu trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con Người!”

Footnotes:

 1. 1:1 Ctd: Trước khi sáng tạo
 2. 1:1 Xem Sáng 1:1. Ngôi Lời “Logos” chỉ về lời nói lẫn ý tưởng nhưng cũng chỉ về nguyên lý tác động trong vũ trụ
 3. 1:4 sự sống là chủ đề lớn trong Phúc Âm Giăng. Chúa Giê-su chính là sự Sáng 14:6. Chúa Cứu Thế cũng là ánh sáng của thế giới 8:12
 4. 1:6 Đây là Giăng Báp-tít
 5. 1:7 Giăng Báp-tít là nhân chứng và người giới thiệu Chúa Cứu Thế Giê-su cho mọi người
 6. 1:9 ánh sáng ở đây chỉ về Ngôi Lời giáng thế làm người
 7. 1:10 Giăng dùng từ “thế giới” với nhiều nghĩa khác nhau. Ở đây “thế giới” chỉ về loài người chống lại Đức Chúa Trời hay hệ thống con người chống lại mục đích của Chúa
 8. 1:12 “tiếp nhận” Chúa và “tin” Chúa đồng nghĩa với nhau. Từ “quyền” chỉ về quyền lợi như quyền công dân hay quyền làm người chứ không phải quyền năng
 9. 1:13 Đây là sự “tái sinh” phần tâm linh
 10. 1:14 Ám chỉ “Đền Tạm” trong Cựu Ước (Xuất 40:34-35)
 11. 1:15 Giăng chứng nhận rằng dù Chúa Giê-su sinh ra làm người sau Giăng nhưng Ngài vốn hiện hữu từ vĩnh cửu
 12. 1:17 Nt: “Xristos”, đấng được xức dầu
 13. 1:18 Trong thời Cựu Ước có một số người được thấy Đức Chúa Trời trong một số hình thức nhưng không ai có thể thấy chính Ngài mà còn sống (Xuất 33:20)
 14. 1:23 Isa 40:3
 15. 1:32 Nt: linh
 16. 1:39 Nt: giờ thứ mười
 17. 1:42 Tiếng A-ram
New Vietnamese Bible (NVB)

New Vietnamese Bible. Used by permission of VBI (www.nvbible.org)

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes