Add parallel Print Page Options

Các Vua Bị Môi-se Ðánh Bại

12 Ðây là các vua trong xứ mà dân I-sơ-ra-ên đã đánh bại. Xứ sở của chúng đã bị chiếm lấy ở bên kia Sông Giô-đanh, tức ở phía đông, từ Suối Ạc-nôn đến Núi Hẹt-môn và tất cả những miền phía đông của A-ra-ba: Vua Si-hôn của dân A-mô-ri, trị vì tại Hếch-bôn. Ông cai trị từ miền A-rô-e, tức từ bờ Suối Ạc-nôn, và từ giữa suối cho đến Sông Gia-bốc, biên giới của dân Am-môn, tức là phân nửa của miền Ghi-lê-át, từ miền A-ra-ba cho đến phía đông Biển Kin-nê-rốt,[a] và từ hướng Bết Giê-si-mốt đến Biển A-ra-ba, tức Biển Chết, về hướng nam thì dưới chân các triền núi của Núi Pít-ga, và Vua Óc của Ba-san, người cuối cùng còn lại của giống dân Rê-pha-im. Ông đã sống tại Ách-ta-rốt và tại Ét-rê, và đã trị vì trên Núi Hẹt-môn, Sa-lê-ca, và cả miền Ba-san cho đến biên giới của dân Ghê-sua và dân Ma-a-ca, và phân nửa của miền Ghi-lê-át cho đến biên giới của Vua Si-hôn ở Hếch-bôn. Môi-se tôi tớ Chúa đã đánh bại các vua ấy, rồi ban xứ sở của các vua ấy làm sản nghiệp cho chi tộc Ru-bên, chi tộc Gát, và phân nửa chi tộc Ma-na-se.

Các Vua Bị Giô-suê Ðánh Bại

Sau đây là tên các vua và xứ sở của họ đã bị Giô-suê và dân I-sơ-ra-ên đánh bại ở phía tây Sông Giô-đanh, từ Ba-anh Gát trong Thung Lũng Li-băng cho đến Núi Ha-lác trở lên hướng Sê-i-rơ. Giô-suê ban xứ ấy cho các chi tộc I-sơ-ra-ên làm sản nghiệp theo thăm họ bốc trúng, bao gồm miền cao nguyên, miền đồng bằng, miền A-ra-ba, miền triền núi, miền đồng hoang, và miền nam. Tất cả các nơi đó vốn là xứ sở của các dân Hít-ti, A-mô-ri, Ca-na-an, Pê-ri-xi, Hi-vi, và Giê-bu-si:

Vua của Giê-ri-cô, một
Vua của Ai gần Bê-tên, một
10 Vua của Giê-ru-sa-lem, một
Vua của Hếp-rôn, một
11 Vua của Giạc-mút, một
Vua của La-kích, một
12 Vua của Éc-lon, một
Vua của Ghê-xe, một
13 Vua của Ðê-bi, một
Vua của Ghê-đe, một
14 Vua của Họt-ma, một
Vua của A-rát, một
15 Vua của Líp-na, một
Vua của A-đu-lam, một
16 Vua của Mác-kê-đa, một
Vua của Bê-tên, một
17 Vua của Táp-pu-a, một
Vua của Hê-phe, một
18 Vua của A-phéc, một
Vua của La-sa-rôn, một
19 Vua của Ma-đôn, một
Vua của Ha-xơ, một
20 Vua của Sim-rôn Mê-rôn, một
Vua của Ách-áp, một
21 Vua của Ta-a-nách, một
Vua của Mê-ghi-đô, một
22 Vua của Kê-đét, một
Vua của Giốc-nê-am ở Cạt-mên, một
23 Vua của Ðô ở Na-phát Ðô, một
Vua của Gô-im ở Ghinh-ganh,[b] một
24 Vua của Tiệc-xa, một.

Tất cả là ba mươi mốt vua.

Footnotes

  1. Giô-suê 12:3 Biển Kin-nê-rốt, tức Hồ Ga-li-lê
  2. Giô-suê 12:23 Có bản dịch là Ga-li-lê