Add parallel Print Page Options

Giao ước mới

31 CHÚA phán, “Nầy, sẽ đến lúc
    ta lập một giao ước mới
    với dân Ít-ra-en và dân Giu-đa.
32 Không giống như giao ước ta đã lập
    với tổ tiên chúng khi ta dắt tay chúng ra khỏi Ai-cập.
Lúc đó ta làm chồng chúng nó,
    nhưng chúng phá giao ước ấy,” CHÚA phán vậy.
33 “Nhưng đây là giao ước ta sẽ lập
    với dân Ít-ra-en vào lúc đó,”
CHÚA phán:
    “Ta sẽ để lời giáo huấn ta trong trí chúng,
    ghi tạc vào lòng chúng.
Ta sẽ làm Thượng Đế chúng,
    và chúng sẽ làm dân ta.
34 Người ta không cần phải dạy láng giềng
    hay thân nhân để biết CHÚA nữa,
vì mọi người đều sẽ biết ta,
    từ người thấp kém nhất
    cho đến người sang trọng nhất,” CHÚA phán vậy.
“Ta sẽ tha thứ chúng vì những điều ác chúng làm,
    ta sẽ không nhớ đến tội lỗi chúng nữa.”

Read full chapter