A A A A A
Bible Book List

Giê-rê-mi 42 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Chúa Bảo Chớ Xuống Ai-cập

42 Bấy giờ tất cả lãnh tụ các lực lượng kháng chiến, Giô-ha-nan con của Ca-rê-a, A-xa-ri-a[a] con của Hô-sai-a, và mọi người từ nhỏ đến lớn, đều đến với Tiên Tri Giê-rê-mi và nói, “Xin ông nhận lời yêu cầu của chúng tôi và làm ơn cầu nguyện với Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, cho chúng tôi, là tất cả những người còn sót lại đây, vì từ một dân đông đúc mà bây giờ chúng tôi chỉ còn lại một ít người nầy, như mắt ông đã thấy. Nguyện Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, chỉ cho chúng tôi biết chúng tôi phải đi đâu và làm gì.”

Tiên Tri Giê-rê-mi trả lời họ, “Ðược. Này, tôi sẽ cầu nguyện với Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, cho anh chị em, như lời anh chị em yêu cầu. Hễ Chúa trả lời cho anh chị em như thế nào, tôi sẽ nói lại cho anh chị em thể ấy. Tôi sẽ không giữ lại điều gì mà không nói ra hết cho anh chị em biết.”

Họ nói lại với Giê-rê-mi, “Nguyện Chúa, Ðấng chân thật và thành tín, làm chứng cho chúng ta nếu chúng tôi không làm theo mọi điều mà Chúa, Ðức Chúa Trời của ông, đã sai ông báo cho chúng tôi. Bất kể việc đó lành hay dữ thế nào chúng tôi quyết sẽ vâng theo tiếng Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng ta, Ðấng chúng tôi đã nhờ ông cầu thay, để chúng tôi sẽ được phước khi vâng theo tiếng Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng ta.”

Sau mười ngày, lời của Chúa đến với Giê-rê-mi. Bấy giờ ông mời Giô-ha-nan con của Ca-rê-a, tất cả lãnh tụ các lực lượng kháng chiến đi với ông ấy, và mọi người từ nhỏ đến lớn đến, rồi ông nói với họ, “Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, Ðấng anh chị em đã nhờ tôi trình dâng lời cầu xin của anh chị em trước mặt Ngài, phán thế nầy, 10 ‘Nếu các ngươi cứ ở lại trong xứ thì Ta sẽ xây dựng các ngươi lên chứ không kéo đổ các ngươi xuống. Ta sẽ trồng ngươi xuống, chứ không nhổ các ngươi lên, vì Ta lấy làm tiếc về tai họa Ta đã giáng trên các ngươi. 11 Chớ sợ vua Ba-by-lôn như các ngươi đang sợ; chớ sợ nó,’ Chúa phán, ‘vì Ta ở với các ngươi, để cứu các ngươi và giải thoát các ngươi khỏi tay nó. 12 Ta sẽ thương xót các ngươi, và khiến nó thương xót các ngươi và cho các ngươi trở về xứ của các ngươi. 13 Nhưng nếu các ngươi nói, “Chúng tôi sẽ không ở trong xứ nầy đâu,” như thế các ngươi không vâng theo tiếng Chúa, Ðức Chúa Trời của các ngươi, 14 và nói rằng, “Không, chúng tôi sẽ đi đến đất Ai-cập, nơi đó chúng tôi sẽ không còn thấy chiến tranh, hoặc phải nghe tiếng kèn xung trận, hoặc phải lo không có bánh ăn, và đó là nơi chúng tôi sẽ đến ở.”’ 15 Nếu thế thì hỡi những kẻ còn sót lại của Giu-đa, hãy nghe lời của Chúa. Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên phán thế nầy, ‘Nếu các ngươi quyết định di cư vào Ai-cập và đến định cư ở đó, 16 thì gươm giáo các ngươi sợ sẽ đuổi theo các ngươi đến đó, trong đất Ai-cập, nạn đói các ngươi sợ sẽ theo sát các ngươi vào Ai-cập, và các ngươi sẽ chết tại đó. 17 Tất cả những kẻ quyết định đi đến Ai-cập để sống ở đó sẽ bị gươm giáo, nạn đói, và ôn dịch mà chết ở đó. Sẽ không còn ai sống sót hoặc thoát khỏi tai họa Ta sẽ giáng trên chúng.’ 18 Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên phán thế nầy, ‘Như cơn giận của Ta và cơn thịnh nộ của Ta giáng xuống trên dân cư Giê-ru-sa-lem thể nào, cơn thịnh nộ của Ta cũng sẽ giáng xuống trên các ngươi khi các ngươi đi đến Ai-cập cũng thể ấy. Các ngươi sẽ thành một đối tượng để bị khinh ghét, gớm ghiếc, nguyền rủa, và sỉ nhục. Các ngươi sẽ không được thấy xứ nầy nữa.’

19 Hỡi những người còn sót lại của Giu-đa, Chúa phán với anh chị em, ‘Chớ đi đến Ai-cập.’ Hãy biết rằng ngày nay tôi đã báo trước cho anh chị em rồi. 20 Anh chị em đã sai lầm rất nghiêm trọng, vì anh chị em đã nhờ tôi đến với Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mà rằng, ‘Hãy cầu nguyện với Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng ta, cho chúng tôi. Bất cứ điều gì Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng ta, phán bảo, xin nói lại với chúng tôi, chúng tôi sẽ làm theo.’ 21 Thế nhưng ngày nay sau khi tôi nói lại với anh chị em, anh chị em lại quyết định không vâng lời của Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, mà không làm theo bất cứ điều gì Ngài sai tôi nói với anh chị em. 22 Vì vậy khá biết rằng anh chị em sẽ chết bằng gươm giáo, nạn đói, và ôn dịch ở nơi anh chị em muốn đến và định cư.”

Footnotes:

  1. Giê-rê-mi 42:1 nt: Giê-xa-ni-a (ông nầy có hai tên, xem 43:2)
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes