A A A A A
Bible Book List

Giê-rê-mi 36 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Sách Ðược Ðọc trong Ðền Thờ

36 Trong năm thứ tư của triều đại Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa, có lời nầy từ Chúa đến với Giê-rê-mi,

“Hãy lấy một cuộn sách, rồi viết vào đó mọi lời Ta đã phán với ngươi nghịch lại I-sơ-ra-ên, Giu-đa, và mọi nước, từ ngày Ta phán bảo ngươi, tức từ thời Giô-si-a cho đến ngày nay. Biết đâu khi toàn thể nhà Giu-đa nghe về mọi tai họa Ta định giáng trên chúng, ai nấy sẽ từ bỏ các đường lối tội lỗi của mình, và Ta sẽ tha thứ các tội lỗi của chúng và các vi phạm của chúng.”

Vậy Giê-rê-mi gọi Ba-rúc con của Nê-ri-a đến, rồi theo lời Giê-rê-mi đọc cho, Ba-rúc viết vào một cuộn sách mọi lời của Chúa đã phán với ông. Sau đó Giê-rê-mi bảo Ba-rúc, “Tôi bị ngăn cản, không thể vào nhà Chúa được. Vậy đến ngày lễ kiêng ăn, xin anh đi vào nhà Chúa, đọc lớn tiếng cho mọi người nghe rõ những lời của Chúa trong cuộn sách tôi đã đọc cho anh chép. Anh cũng hãy đọc những lời ấy vào tai mọi người Giu-đa, những người sẽ từ các thành của họ đi lên dự lễ được nghe nữa. Biết đâu họ sẽ trình dâng lời van xin của họ lên trước thánh nhan Chúa, và ai nấy sẽ từ bỏ những đường lối tội lỗi của họ, vì cơn giận và cơn thịnh nộ Chúa đã công bố để nghịch lại dân nầy thật lớn thay!”

Vậy Ba-rúc con của Nê-ri-a làm theo mọi điều Tiên Tri Giê-rê-mi đã truyền cho ông về việc vào trong nhà Chúa và đọc cho mọi người nghe những lời của Chúa trong cuộn sách ấy.

Vào tháng chín, năm thứ năm của triều đại Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa, người ta rao một cuộc kiêng ăn trước mặt Chúa cho mọi người ở Giê-ru-sa-lem và mọi người từ các thành ở Giu-đa đi lên Giê-ru-sa-lem dự lễ. 10 Bấy giờ Ba-rúc đọc cho mọi người nghe những lời của Giê-rê-mi đã đọc được ghi chép trong cuộn sách, ngay tại nhà Chúa, ở phòng lớn nơi làm việc của Ghê-ma-ri-a con của Thư Ký Sa-phan, phòng ấy ở trong sân thượng, kế bên lối vào Cổng Mới của nhà Chúa.

Sách Ðược Ðọc trong Cung Vua

11 Khi Mi-cai-a con của Ghê-ma-ri-a con của Sa-phan đã nghe những lời của Chúa trong cuộn sách, 12 ông đi xuống cung vua, vào trong phòng lớn nơi làm việc của quan thư ký; lúc đó tất cả các triều thần đang ngồi họp, gồm Ê-li-sa-ma quan thư ký, Ðê-la-gia con của Sê-ma-gia, Ên-na-than con của Ách-bơ, Ghê-ma-ri-a con của Sa-phan, Xê-đê-ki-a con của Ha-na-ni-a, và tất cả các triều thần. 13 Mi-cai-a thuật lại cho họ mọi lời ông đã nghe khi Ba-rúc đọc cuộn sách cho dân nghe. 14 Bấy giờ tất cả các quan sai Giê-hu-đi con của Nê-tha-ni-a cháu của Sê-lê-mi-a chắt của Cư-si đến nói với Ba-rúc, “Hãy lấy cuộn sách ông đã đọc cho dân nghe và mang nó đến đây.” Vậy Ba-rúc con của Nê-ri-a ôm cuộn sách trong tay và đến với họ. 15 Họ bảo ông, “Xin ông ngồi xuống đây và đọc cho chúng tôi nghe.” Ba-rúc bèn đọc cho họ nghe. 16 Khi họ đã nghe xong mọi lời ấy, họ nhìn nhau và lấy làm lo sợ, rồi họ nói với Ba-rúc, “Chắc chắn chúng tôi phải báo mọi lời nầy cho vua hay.” 17 Kế đó họ hỏi Ba-rúc, “Bây giờ xin ông nói cho chúng tôi biết, làm thể nào ông có những lời nầy để ghi vào sách? Có phải ông ấy đã đọc cho ông chép không?”

18 Ba-rúc trả lời họ, “Chính miệng ông ấy đã đọc mọi lời đó cho tôi, còn tôi thì dùng viết mực chép chúng vào cuộn sách nầy.”

19 Bấy giờ các quan nói với Ba-rúc, “Ông và Giê-rê-mi hãy đi mau và trốn kỹ, đừng để ai biết các ông trốn ở đâu.”

Giê-hô-gia-kim Ðốt Sách

20 Sau khi cất cuộn sách trong phòng lớn, nơi làm việc của Ê-li-sa-ma quan thư ký, họ cùng nhau vào triều đình để tâu với vua mọi lời họ đã nghe. 21 Vua bèn sai Giê-hu-đi đi lấy cuộn sách. Ông ấy đến phòng lớn, nơi làm việc của Ê-li-sa-ma quan thư ký, lấy nó đem đến. Giê-hu-đi đọc sách ấy cho vua và tất cả các quan đứng hầu bên cạnh nghe. 22 Vả lúc ấy vua đang ngồi sưởi ấm trong cung mùa đông, vì bấy giờ là tháng chín. Trước mặt vua có một lò sưởi, và lửa đang cháy bập bùng. 23 Hễ mỗi khi Giê-hu-đi đọc xong được ba hay bốn đoạn, vua lấy con dao gọt bút của thư ký mà cắt bỏ các đoạn ấy và ném chúng vào lửa đang cháy. Vua cứ làm thế cho đến khi toàn thể cuộn sách bị thiêu rụi trong lửa. 24 Chính vua và các triều thần của ông đã nghe các lời ấy, nhưng không ai lấy làm lo sợ và không ai xé áo mình. 25 Mặc dù Ên-na-than, Ðê-la-gia, và Ghê-ma-ri-a cố can gián vua đừng đốt sách, nhưng vua chẳng nghe. 26 Ðã thế vua còn ra lệnh cho Giê-ra-mê-ên con của vua, Sê-ra-gia con của A-ri-ên, và Sê-lê-mi-a con của Áp-đê-ên đi bắt Thư Ký Ba-rúc và Tiên Tri Giê-rê-mi, nhưng Chúa đã giấu họ.

Giê-rê-mi Ðọc Ðể Ba-rúc Chép Lại Sách Khác

27 Lúc ấy sau khi vua đã đốt cuộn sách chứa những lời Giê-rê-mi đọc cho Ba-rúc ghi chép, có lời của Chúa đến với Giê-rê-mi: 28 “Hãy lấy một cuộn sách khác và viết vào đó mọi lời đã chép trong cuộn sách trước kia, tức cuộn sách mà Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa đã đốt. 29 Còn về Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa, ngươi hãy nói, ‘Chúa phán thế nầy, “Vì ngươi đã đốt cuộn sách ấy mà bảo rằng, ‘Tại sao ông dám viết vào sách đó rằng vua Ba-by-lôn chắc chắn sẽ đến tàn phá xứ nầy và tiêu diệt cả người ta lẫn thú vật?’”’ 30 Vì thế Chúa phán thế nầy về Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa, ‘Nó sẽ không có con ngồi trên ngai của Ða-vít để kế vị. Thây nó sẽ bị vứt ra ngoài để bị phơi nắng ban ngày và bị giá lạnh ban đêm. 31 Ta sẽ phạt nó, các con cháu nó, và bầy tôi của nó, vì tội của chúng. Ta sẽ giáng trên chúng, tức trên dân Giê-ru-sa-lem và trên dân Giu-đa, mọi tai họa Ta đã cảnh cáo, nhưng chúng đã chẳng nghe.’”

32 Giê-rê-mi lấy một cuộn sách khác và trao nó cho Thư Ký Ba-rúc con của Nê-ri-a. Giê-rê-mi đọc cho ông ấy viết vào đó mọi lời đã ghi trong cuộn sách bị Giê-hô-gia-kim vua Giu-đa đốt trong lửa. Ngoài ra còn có nhiều lời tương tự được thêm vào những lời đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes