Add parallel Print Page Options

Tái Lập Sau Khi Bị Lưu Ðày

23 “Khốn thay cho những kẻ chăn bầy đã làm hại và làm tản lạc đàn chiên của đồng cỏ Ta.” Vì thế Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này về những kẻ chăn bầy có nhiệm vụ chăn dắt dân Ta, “Chính các ngươi đã làm tan tác đàn chiên của Ta, các ngươi đã làm chúng phải đi xa, và các ngươi đã không chăm sóc chúng. Này, Ta sẽ để ý đến các ngươi và sẽ đoán phạt các ngươi vì những việc ác do các ngươi gây ra,” Chúa phán. “Sau đó Ta sẽ gom nhóm đàn chiên còn sót lại của Ta từ mọi nước Ta đã đùa chúng đến. Ta sẽ đem chúng trở về ràn của chúng, rồi chúng sẽ sinh sản đông đúc và tăng lên nhiều. Ta sẽ dấy lên những người chăn tốt để chăn dắt chúng. Bấy giờ chúng sẽ không phải sợ hãi nữa, chúng sẽ không kinh khiếp nữa, và chúng sẽ không bị lạc mất nữa,” Chúa phán.

Nhánh Công Chính của Ða-vít

“Này, trong những ngày đến,” Chúa phán, “Ta sẽ dấy lên cho Ða-vít một Nhánh Công Chính. Người ấy sẽ làm vua cai trị cách khôn ngoan. Người ấy sẽ thi hành công lý và công chính trong xứ. Trong thời của người ấy, Giu-đa sẽ được cứu và I-sơ-ra-ên sẽ sống an toàn. Ðây là danh người ta sẽ gọi người ấy, ‘Chúa Là Sự Công Chính của Chúng Ta.’

Vì thế trong những ngày đến,” Chúa phán, “Người ta sẽ không còn nói, ‘Nguyện Chúa hằng sống, Ðấng đã đem dân I-sơ-ra-ên lên khỏi xứ Ai-cập,’ nhưng sẽ nói, ‘Nguyện Chúa hằng sống, Ðấng đã đem và đã đưa con cháu của nhà I-sơ-ra-ên ra khỏi phương bắc và ra khỏi mọi nước mà họ đã bị đùa đến.’ Bấy giờ chúng sẽ sống trong đất nước của chúng.”

Các Tiên Tri Giả Bị Lên Án

Về các tiên tri:

Lòng tôi tan nát trong tôi,
Tất cả xương cốt tôi rã rời;
Tôi đã trở nên như một người say rượu,
Như một kẻ choáng váng vì bị rượu làm cho say,
Chúa và vì những lời thánh của Ngài,
10 Vì đất nước đang đầy những kẻ ngoại tình,
Vì lời nguyền rủa mà đất nước phải chịu sầu thảm;
Những đồng cỏ trong đồng hoang đã trở nên khô cằn.
Người ta chỉ lo đeo đuổi những chuyện gian tà;
Họ chỉ dồn nỗ lực để làm những điều bất chính.

11 “Cả giới tiên tri và giới tư tế đều là phường vô đạo;
Ngay ở trong nhà của Ta mà Ta còn thấy chúng làm những việc gian tà,” Chúa phán.
12 “Vì thế đường chúng đi sẽ trở nên trơn trợt,
Chúng sẽ bị đẩy vào nơi tăm tối mịt mù,
Và chúng sẽ bị ngã nhào trong đó,
Vì Ta sẽ mang tai họa đến trên chúng,
Vào năm chúng bị đoán phạt,” Chúa phán.

13 “Về các tiên tri ở Sa-ma-ri:
Ta đã thấy những điều gớm ghiếc:
Chúng nhân danh Ba-anh mà nói tiên tri,
Chúng đã dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên của Ta đi lạc.”

14 “Còn các tiên tri ở Giê-ru-sa-lem:
Ta lại thấy những điều gớm ghiếc bội phần hơn:
Chúng phạm tội ngoại tình và sống bằng những lời nói dối;
Chúng tiếp tay củng cố quyền lực của kẻ làm ác, để không ai quay khỏi điều ác;
Ðối với Ta, tất cả chúng đều giống như Sô-đôm,
Dân cư của thành ấy đều giống như Gô-mô-ra.”
15 Vì thế Chúa các đạo quân phán thế này về bọn tiên tri ấy,
“Ta sẽ bắt chúng phải ăn ngải đắng,
Ta sẽ cho chúng uống nước độc;
Vì từ các tiên tri ở Giê-ru-sa-lem sự vô đạo đã lan tràn khắp nước.”

16 Chúa các đạo quân phán thế này, “Chớ nghe lời các tiên tri đó nói tiên tri với các ngươi. Chúng bảo các ngươi tin vào những hy vọng hão huyền. Chúng nói với các ngươi những khải tượng do lòng chúng suy tưởng, chứ không phải những lời do miệng Chúa phán ra. 17 Chúng luôn nói với những kẻ khinh bỉ Ta rằng, ‘Chúa phán, “Anh chị em sẽ được bình an.”’ Còn đối với mọi kẻ đi theo sự tham muốn của lòng mình, chúng bảo, ‘Chẳng có tai họa gì sẽ xảy đến với anh chị em đâu.’”

18 Vì ai đã đứng dự trong cuộc nghị luận của Chúa,
Ðể được thấy và nghe lời phán của Ngài?
Ai đã chăm chú ghi nhận lời Ngài để công bố ra?
19 Này, cơn bão tố của Chúa đang đến!
Cơn thịnh nộ của Ngài đã nổi lên như trận cuồng phong dữ dội;
Nó sẽ phủ xuống trên đầu của quân gian ác.
20 Cơn thịnh nộ của Chúa sẽ không nguôi,
Cho đến khi Ngài thi hành và hoàn tất những ý định của lòng Ngài.

Về sau này các người sẽ hiểu được điều đó.

21 “Ta không hề sai các tiên tri ấy,
Nhưng chúng đã chạy đi rao báo.
Ta đã không phán với chúng điều gì,
Nhưng chúng đã tự động nói tiên tri.
22 Giá mà chúng chịu đứng dự trong cuộc nghị luận của Ta,
Chúng có thể công bố những lời Ta cho dân Ta rồi,
Và chúng đã có thể giúp dân Ta quay khỏi con đường gian ác,
Tức lìa bỏ những việc gian tà của chúng rồi.”

23 Chúa phán, “Ta há chỉ là Ðức Chúa Trời ở gần chứ không phải Ðức Chúa Trời ở xa sao? 24 Ai có thể trốn trong những nơi bí mật nào mà Ta không thể thấy được chăng?” Chúa phán.

25 “Ta đã nghe rõ những gì các tiên tri đã nhân danh Ta nói tiên tri dối rằng, ‘Tôi có thấy chiêm bao. Tôi có thấy điềm chiêm bao.’ 26 Cho đến bao giờ lòng các tiên tri nói dối đó, tức những kẻ nói tiên tri theo sự tưởng tượng của lòng chúng, mới quay về với Ta? 27 Chúng tưởng rằng những giấc chiêm bao chúng kể cho nhau nghe sẽ làm cho dân Ta quên danh Ta, giống như tổ tiên chúng đã quên hẳn danh Ta mà chỉ nhớ đến Ba-anh thôi sao?

28 Hãy để cho tiên tri nào nhận được sứ điệp qua giấc chiêm bao cứ thuật lại giấc chiêm bao, và hãy để cho tiên tri nào nhận được lời Ta cứ rao báo lời Ta cách trung thực. Rơm với lúa có gì giống nhau chăng?” Chúa phán. 29 “Lời Ta há chẳng phải như lửa, như búa đập vỡ đá ra từng mảnh sao?” Chúa phán. 30 “Vì thế, này,” Chúa phán, “Ta chống lại các tiên tri ấy, tức những kẻ ăn cắp lẫn nhau những lời Ta. 31 Này,” Chúa phán, “Ta chống lại các tiên tri ấy, tức những kẻ dùng lưỡi chúng và nói, ‘Chúa phán.’ 32 Này,” Chúa phán, “Ta chống lại những kẻ nói tiên tri dựa vào những giấc chiêm bao giả dối. Chúng thuật lại những điềm chiêm bao không có thật và làm cho dân Ta đi lạc bằng những lời nói dối và những chuyện phù phiếm của chúng, trong khi Ta không hề sai chúng hoặc chỉ định chúng làm. Bọn ấy thật là vô dụng cho dân này,” Chúa phán.

33 “Khi dân này, hoặc một tiên tri, hoặc một tư tế nào hỏi ngươi, ‘Sấm ngôn[a] của Chúa là gì?’ Ngươi hãy trả lời chúng, ‘Sấm ngôn gì?’ Này Ta sẽ từ bỏ các ngươi,” Chúa phán. 34 “Còn tiên tri nào, tư tế nào, hay người nào tự ý nói, ‘Sấm ngôn của Chúa,’ thì Ta sẽ phạt nó và nhà nó.”

35 Vì thế giữa vòng anh chị em, anh chị em phải hỏi kỹ lẫn nhau, “Chúa đã đáp lời thế nào?” hay “Chúa đã phán thế nào?” 36 Nhưng anh chị em chớ nói càn, “Sấm ngôn của Chúa,” bởi vì mỗi người nói lời riêng mình mà bảo là sấm ngôn, đến nỗi đã làm cho người ta không còn phân biệt được sứ điệp nào thật sự là những lời của Ðức Chúa Trời hằng sống, Chúa các đạo quân, Ðức Chúa Trời chúng ta. 37 Vậy anh chị em phải hỏi người làm tiên tri, “Chúa đã trả lời ông thế nào?” hay “Chúa đã nói gì với ông?” 38 Nhưng nếu anh chị em cứ nói càn, “Sấm ngôn của Chúa,” thì Chúa phán thế này, “Vì các ngươi đã nói những lời này, ‘Sấm ngôn của Chúa,’ trong khi Ta đã sai người đến nói với các ngươi rằng các ngươi không được nói càn, ‘Sấm ngôn của Chúa.’ 39 Vì thế, này, Ta sẽ nhấc các ngươi lên và quăng các ngươi ra xa để khuất mặt Ta, tức các ngươi cùng với thành phố Ta đã ban cho các ngươi và tổ tiên các ngươi. 40 Ta sẽ đem nỗi sỉ nhục muôn đời và nỗi tủi hổ trường kỳ, khó nhạt phai, giáng trên các ngươi.”

Footnotes

  1. Giê-rê-mi 23:33 Chữ này (massá) trong Hebrew có hai nghĩa: sấm ngôn và gánh nặng