Add parallel Print Page Options

Giê-ru-sa-lem Sẽ Thất Thủ

21 Ðây là lời của Chúa đến với Giê-rê-mi khi Vua Xê-đê-ki-a sai Pát-khua con của Manh-ki-a và Tư Tế Sô-phô-ni-a con của Ma-a-sê-gia đến với ông, nói rằng, “Xin ông cầu vấn Chúa cho chúng tôi, vì Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn đang tiến đánh chúng tôi. Biết đâu Chúa sẽ làm một việc lạ lùng cho chúng tôi như Ngài vẫn thường làm, và sẽ khiến vua ấy lui quân khỏi chúng tôi.”

Bấy giờ Giê-rê-mi nói với họ, “Xin quý ông về nói lại với Xê-đê-ki-a như thế này, ‘Chúa, Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên, phán thế này, “Ta sẽ làm những binh khí ngươi dùng để đánh vua Ba-by-lôn và quân Canh-đê, những kẻ bao vây ngươi bên ngoài thành, quay ngược lại giết hại ngươi. Ta sẽ đem chúng vào tận trung tâm thành này. Trong cơn giận, trong cơn thịnh nộ, trong cơn uất khí, chính Ta sẽ đưa cánh tay quyền năng của Ta ra đánh ngươi. Ta sẽ đánh hạ mọi kẻ ở trong thành này, cả người ta lẫn súc vật. Chúng sẽ chết vì bịnh dịch kinh hoàng. Sau đó,” Chúa phán, “Ta sẽ trao Xê-đê-ki-a vua Giu-đa, quần thần của nó, và dân chúng trong thành này, tức những kẻ sống sót sau các trận ôn dịch, gươm giáo, và nạn đói, vào tay Nê-bu-cát-nê-xa vua Ba-by-lôn, vào tay quân thù của chúng, vào tay những kẻ tìm cách lấy mạng chúng. Nó sẽ đánh giết chúng bằng lưỡi gươm. Nó sẽ không thương xót chúng, hoặc chừa chúng lại, hoặc thương hại chúng.”’

Bây giờ ngươi hãy nói với dân này, ‘Chúa phán thế này, “Này, Ta đặt trước mặt các ngươi một con đường sống và một con đường chết. Ai ở lại trong thành sẽ phải chết bằng gươm đao, nạn đói, hoặc ôn dịch, còn ai đi ra ngoài thành đầu hàng quân Canh-đê đang bao vây các ngươi, sẽ giữ được mạng mình,” 10 Chúa phán, “Vì Ta đã hướng mặt Ta về thành này để giáng họa chứ không phải để ban phước. Ta sẽ trao nó vào tay vua Ba-by-lôn và hắn sẽ phóng hỏa thiêu rụi nó.”’

Sứ Ðiệp cho Nhà Ða-vít

11 “Hãy nói với triều thần của vua Giu-đa, ‘Hãy nghe lời của Chúa, 12 hỡi nhà Ða-vít, Chúa phán thế này,

“Mỗi sáng hãy thi hành công lý.
Hãy giải thoát kẻ bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức,
Nếu không cơn giận của Ta sẽ bùng lên như lửa cháy,
Và không ai có thể dập tắt,
Vì những việc ác các ngươi đã làm.
13 Này, hỡi kẻ sống dưới thung lũng,
Trên vầng đá trong đồng bằng kia,” Chúa phán,
“Ta chống lại ngươi, những kẻ đã nói rằng, ‘Ai sẽ xuống chống lại chúng ta?
Hay ai sẽ vào được nơi chúng ta ở?’”
14 Chúa phán,
“Nhưng Ta sẽ phạt các ngươi tùy theo kết quả công việc các ngươi làm.
Ta sẽ cho một ngọn lửa bùng cháy trong rừng của nó,
Và ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi mọi vật chung quanh nó.”’”