Add parallel Print Page Options

Những Lời Tiên Tri của Giê-rê-mi Công Bố tại Ðền Thờ

26 Vào đầu triều đại của Giê-hô-gia-kim con của Giô-si-a vua Giu-đa có lời này của Chúa đến, phán rằng, Chúa phán thế này, ‘Hãy đến đứng nơi sân nhà Chúa và hãy nói với mọi người từ các thành của Giu-đa đến thờ phượng trong nhà Chúa. Hãy nói cho chúng mọi lời Ta truyền cho ngươi, chớ bỏ sót lời nào. Biết đâu chúng sẽ nghe, rồi tất cả chúng sẽ xây bỏ con đường tà, và Ta sẽ đổi ý về tai họa Ta định giáng trên chúng vì những việc ác chúng làm. Ngươi hãy bảo chúng, Chúa phán thế này, “Nếu các ngươi không nghe Ta, để bước đi trong luật pháp Ta mà Ta đã đặt trước mặt các ngươi, và làm theo lời các đầy tớ Ta là các tiên tri mà Ta đã cấp bách sai đến với các ngươi, mặc dù cho đến nay các ngươi vẫn chưa chịu nghe theo, thì Ta sẽ làm cho ngôi đền này trở nên giống như Si-lô, và Ta sẽ làm cho thành này thành một lời nguyền rủa cho mọi dân trên đất.”’”

Các tư tế, các tiên tri, và toàn dân đã nghe Giê-rê-mi nói những lời ấy trong nhà Chúa. Khi Giê-rê-mi vừa nói xong mọi lời của Chúa truyền ông nói với toàn dân, thì các tư tế, các tiên tri, và toàn dân bắt ông và nói, “Ông phải chết! Tại sao ông dám nhân danh Chúa nói tiên tri rằng nhà này sẽ trở nên như Si-lô, thành này sẽ bị hoang phế, không người ở?” Bấy giờ mọi người a lại quanh Giê-rê-mi trong nhà Chúa.

10 Khi những người lãnh đạo của Giu-đa nghe báo cáo những điều đó, họ từ hoàng cung đến nhà Chúa và ngồi vào chỗ của họ để xét xử, ở lối vào của Cổng Mới nhà Chúa. 11 Bấy giờ các tư tế và các tiên tri nói với các nhà lãnh đạo và với toàn dân, “Người này đáng tội chết, vì ông ấy đã nói tiên tri chống lại thành này, như chính tai quý vị đã nghe.”

12 Bấy giờ Giê-rê-mi nói với toàn thể quý vị lãnh đạo và mọi người có mặt tại đó, “Ấy là Chúa đã sai tôi nói tiên tri mọi lời mà quý vị đã nghe để nghịch lại ngôi đền này và thành này. 13 Vậy bây giờ hãy sửa đổi đường lối của quý vị và việc làm của quý vị, hãy vâng lời của Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, thì Chúa sẽ đổi ý về tai họa mà Ngài đã tuyên bố chống lại quý vị. 14 Còn phần tôi, này, tôi ở trong tay quý vị. Quý vị muốn làm gì với tôi mà quý vị thấy là tốt và đúng thì cứ tự nhiên. 15 Tuy nhiên tôi chỉ muốn quý vị biết rằng, nếu quý vị giết tôi, quý vị sẽ chuốc lấy án phạt cho mình, cho thành này, và cho dân cư của thành, vì đã làm đổ máu vô tội, vì quả thật Chúa đã sai tôi nói những lời ấy vào tai quý vị.”

16 Bấy giờ các nhà lãnh đạo và toàn dân nói với các tư tế và các tiên tri, “Người này không đáng tội chết, vì ông ấy đã nhân danh Chúa, Ðức Chúa Trời chúng ta, nói với chúng ta.”

17 Lúc đó có mấy vị trưởng lão trong nước đứng dậy nói với toàn dân đang tụ tập ở đó, 18 “Mi-chê ở Mô-rê-sết, người đã nói tiên tri trong thời của Ê-xê-chia vua Giu-đa, đã bảo toàn dân ở Giu-đa rằng,

Chúa các đạo quân phán thế này,

“Si-ôn sẽ bị cày xới như một cánh đồng,

Giê-ru-sa-lem sẽ trở thành một đống đổ nát,

Ngọn núi mà ngôi đền này đang tọa lạc sẽ biến nên một rừng cây cao chót vót.”’

19 Thế nhưng Ê-xê-chia vua Giu-đa và toàn dân Giu-đa lúc đó có giết ông ấy không? Há chẳng phải ông ấy kính sợ Chúa và đã cầu xin ơn thương xót của Chúa sao? Há chẳng phải Chúa đã đổi ý về tai họa Ngài đã tuyên bố nghịch lại họ sao? Còn chúng ta, chúng ta sắp gây lấy tai họa lớn cho mình rồi đó.”

20 Thuở ấy cũng có một người nhân danh Chúa nói tiên tri, đó là U-ri-a con của Sê-ma-gia, quê ở Ki-ri-át Giê-a-rim. Ông ấy đã nói những lời tiên tri nghịch lại thành này và nghịch lại dân này giống như những lời của Giê-rê-mi. 21 Nhưng khi Vua Giê-hô-gia-kim, cùng tất cả các dũng sĩ của ông và tất cả triều thần của ông nghe những lời ấy, vua ra lịnh xử tử ông ta. Khi U-ri-a nghe lệnh đó, ông sợ, bỏ trốn, và xuống lẩn tránh ở Ai-cập. 22 Nhưng Vua Giê-hô-gia-kim sai Ên-na-than con của Ách-bơ và một số người xuống Ai-cập tầm nã ông ấy. 23 Họ bắt được U-ri-a ở Ai-cập và mang ông ấy về nộp cho Vua Giê-hô-gia-kim. Vua đã dùng gươm giết ông ấy và ném thây ông vào nghĩa địa của thường dân.

24 Tuy nhiên Giê-rê-mi đã được A-hi-cam con của Sa-phan ra tay binh vực hết sức, nên ông đã không bị trao vào tay của dân chúng để bị giết.