Add parallel Print Page Options

Moştenitorul şi credinţa

Dar câtă vreme moştenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebeşte cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. Ci este sub epitropi şi îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. Tot aşa şi noi, când eram nevârstnici, eram(A) sub robia învăţăturilor începătoare ale lumii. Dar când(B) a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut(C) din femeie(D), născut sub(E) Lege, ca să(F) răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca(G) să căpătăm înfierea. Şi pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul(H) Fiului Său, care strigă: „Ava”, adică „Tată!” Aşa că nu mai eşti rob, ci fiu; şi dacă(I) eşti fiu, eşti şi moştenitor prin Dumnezeu.

Galatenii şi învăţătorii mincinoşi

Odinioară, când nu cunoşteaţi(J) pe Dumnezeu, eraţi robiţi(K) celor ce, din firea lor, nu sunt dumnezei. Dar acum, după ce(L) aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum(M) vă mai întoarceţi iarăşi la acele învăţături(N) începătoare, slabe şi sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi din nou? 10 Voi păziţi zile(O), luni, vremuri şi ani. 11 Mă tem să(P) nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. 12 Fraţilor, vă rog să fiţi ca mine, căci şi eu sunt ca voi. Nu(Q) mi-aţi făcut nicio nedreptate. 13 Dimpotrivă, ştiţi că(R), în neputinţa trupului, v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia(S) dată. 14 Şi n-aţi arătat nici dispreţ, nici dezgust faţă de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, dimpotrivă, m-aţi primit ca(T) pe un înger al lui Dumnezeu, ca(U) pe Însuşi Hristos Isus. 15 Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putinţă, v-aţi fi scos până şi ochii şi mi i-aţi fi dat. 16 M-am făcut oare vrăjmaşul vostru pentru că(V) v-am spus adevărul? 17 Nu cu gând bun(W) sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiţi plini de râvnă faţă de ei. 18 Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de faţă la voi. 19 Copilaşii mei(X), pentru care iarăşi simt durerile naşterii până ce va lua Hristos chip în voi! 20 O, cum aş vrea să fiu acum de faţă la voi şi să-mi schimb glasul, căci nu ştiu ce să mai cred!

Pilda Agarei şi a Sarei

21 Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi Legea? 22 Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul(Y) din roabă şi unul(Z) din femeia slobodă. 23 Dar cel din roabă s-a(AA) născut în chip firesc, iar(AB) cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă. 24 Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înţeles – acestea sunt două legăminte: unul de pe muntele Sinai(AC) naşte pentru robie şi este Agar, 25 căci Agar este muntele Sinai din Arabia; şi răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. 26 Dar Ierusalimul(AD) cel de sus este slobod şi el este mama noastră. 27 Fiindcă este scris: „Bucură-te(AE), stearpo, care nu naşti deloc! Izbucneşte de bucurie şi strigă, tu, care nu eşti în durerile naşterii! Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat.” 28 Şi voi, fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii(AF) ai făgăduinţei. 29 Şi cum s-a întâmplat atunci, că cel(AG) ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot aşa(AH) se întâmplă şi acum. 30 Dar ce zice Scriptura(AI)? „Izgoneşte(AJ) pe roabă şi pe fiul ei, căci fiul(AK) roabei nu va moşteni împreună cu fiul femeii slobode.” 31 De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci(AL) ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

Rămâneţi dar tari(AM) şi nu vă plecaţi iarăşi sub(AN) jugul robiei.

Slobozenia creştină

Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă(AO) vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Şi mărturisesc iarăşi încă o dată, oricărui om care primeşte tăierea împrejur, că(AP) este dator să împlinească toată Legea. Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi(AQ) despărţit de Hristos; aţi căzut din(AR) har. Căci noi, prin Duhul, aşteptăm(AS) prin credinţă nădejdea neprihănirii. Căci(AT), în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa(AU) care lucrează prin dragoste. Voi alergaţi(AV) bine: Cine(AW) v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce(AX) v-a chemat. Puţin(AY) aluat face să se dospească toată plămădeala. 10 Eu(AZ), cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiţi altfel. Dar cel(BA) ce vă tulbură va(BB) purta osânda, oricine ar fi el. 11 Cât despre mine(BC), fraţilor, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce(BD) mai sunt prigonit? Atunci, pricina de poticnire a crucii s-a dus(BE). 12 Şi(BF) schilodească-se odată cei ce(BG) vă tulbură!

Îndemn să trăiască în dragoste

13 Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie(BH) o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci(BI) slujiţi-vă unii altora în dragoste. 14 Căci toată(BJ) Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să(BK) iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”. 15 Dar, dacă vă muşcaţi şi vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii de alţii.

Faptele firii pământeşti şi Duhul

16 Zic dar: umblaţi(BL) cârmuiţi de Duhul şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. 17 Căci firea(BM) pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul, împotriva firii pământeşti; sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că(BN) nu puteţi face tot ce voiţi. 18 Dacă(BO) sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. 19 Şi faptele(BP) firii pământeşti sunt cunoscute şi sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, 20 închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, 21 pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei(BQ) ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. 22 Roada(BR) Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea(BS), facerea de bine(BT), credincioşia(BU), 23 blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva(BV) acestor lucruri nu este lege. 24 Cei ce sunt ai lui Hristos Isus şi-au răstignit(BW) firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. 25 Dacă(BX) trăim prin Duhul, să şi umblăm prin Duhul. 26 (BY) nu umblăm după o slavă deşartă, întărâtându-ne unii pe alţii şi pizmuindu-ne unii pe alţii.

Fraţilor, chiar dacă(BZ) un om ar cădea deodată în vreo greşeală, voi, care sunteţi duhovniceşti(CA), să-l ridicaţi cu(CB) duhul blândeţii. Şi ia seama la tine însuţi ca(CC) să nu fii ispitit şi tu. Purtaţi-vă(CD) sarcinile unii altora şi veţi împlini astfel legea(CE) lui Hristos. Dacă(CF) vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic(CG), se înşală singur. Fiecare(CH) să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu ce să se laude numai în ceea ce-l priveşte pe el, şi nu(CI) cu privire la alţii; căci fiecare(CJ) îşi va purta sarcina lui însuşi. Cine(CK) primeşte învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă. Nu(CL) vă înşelaţi: „Dumnezeu(CM) nu Se lasă să fie batjocorit”. Ce(CN) seamănă omul, aceea va şi secera. Cine(CO) seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veşnică. (CP) nu obosim în facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă(CQ) nu vom cădea de oboseală. 10 Aşadar(CR), cât avem prilej, să(CS) facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor(CT) în credinţă. 11 Uitaţi-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însăşi mâna mea! 12 Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă(CU) silesc să primiţi tăierea împrejur numai(CV) ca să nu sufere(CW) ei prigonire pentru Crucea lui Hristos. 13 Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc doar ca voi să primiţi tăierea împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. 14 În ceea ce mă priveşte(CX), departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită(CY) faţă de mine şi eu, faţă de lume! 15 Căci în(CZ) Hristos Isus nici tăierea împrejur şi nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură(DA) nouă. 16 Şi(DB) peste toţi cei ce vor umbla după(DC) dreptarul acesta şi peste Israelul(DD) lui Dumnezeu să fie pace şi îndurare! 17 De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port(DE) semnele Domnului Isus pe trupul meu. 18 Fraţilor, harul(DF) Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.