A A A A A
Bible Book List

Galata 3 Reimer 2001 (REIMER)

Jie onnfestendje Galata, waea haft junt betsaubat? fer june Uage es Jesus Christus faeajemolt worde aus dee Jekjrietsichta.

Dit wel ekj jearen fonn junt weete: Ha jie daen Jeist jekraeaje derch dee Jesatseswoakje, oda derch dee Praedicht fomm Gloowe?

Se jie noch soo domm? Em Jeist funj jie aun, woa jie nu dan derch daut Fleesch follkome woare?

Ha jie soo fael fejaefs jelaede? Wanet werklich fejaefs es!

Dee, dee junt daen Jeist hanreakjt, en kjraftje Wunnda mank junt deit, deit hee daut derch de Jesatses Woakje? oda derch dee Praedicht fomm Gloowe?

So aus Obraum Gott jleewd, en am wea daut too jeraeakjent aus Jerachtichkjeit.

Weet dan, daut dee, dee fomm Gloowe sent, sent Obraum siene Kjinja.

Dee Schreft sach ferut daut Gott dee Heide derch daem Gloowe jeracht moake wudd, en praedjd to Obraum dee goode Norecht daut: "Enn die woare aule Heide jesaeajent woare".

Aulso dee, dee jleewe, sent met Obraum jesaeajent, dee Gloowe haud.

10 Dan dee, dee sikj opp Woakje felote, sent unja daem Fluch; dan daut steit jeschraewe: "Feflucht es jieda eena dee nich aules helt, daut em jesats jeschraewe es, daut to doone."

11 Nu daut kjeena fer Gott jeracht jemoakt woat derch daut Jesats es kloa, dan "dee Jerachte woat laewe derch Gloowe";

12 en daut Jesats es nich fomm Gloowe, oba: "waea daut deit, woat doaderch laewe".

13 Christus haft onns loosjekofft fonn daem Fluch dautet Jesats brocht, enn daem daut hee en Fluch wort fa oons; dan daut steit jeschraewe: "Feflucht es en jieda dee oppem Kjriets hengt";

14 daut Obraum sien saeajen kunn enn Jesus Christus opp dee Heide kome, so daut wie daen Jeist, dee fesproake wea, kjriehe kunne derch daen Gloowe.

15 Breeda, ekj raed so aus en Maun. Doch wan en Mensch en Tastement jemoakt haft, en daut unjaschraewe es, woat nusscht doafonn auntsied jesat, uk nich waut meeha too jelacht.

16 Nu dee Fespraeakjunje worde to Obraum en sien Nokome jejaeft. Daut sajcht nich: "En to Nokome," aus wan daut fael weare, oba bloos to eenem: "En to dien Nokome", en daut es Christus.

17 En dit saj ekj: daut daut Jesats daut feehahundat en featich Yoa lota kjeem, deit daut Bunt nich auntsied sate daut Gott ferhaea bestaedicht haud, so daut daut Fespraeakje nich jelte sull.

18 Dan wan daut Oawgoot derchem Jesats kjemt, dan esset nich meeha derch Fespraeakje. Oba Gott haft Obraum daut jejaeft derch en Fespraeakje.

19 Wuaromm dan daut Jesats? Daut wort toojelajcht waeajen daut Aewatraede, bott dee kome wudd daem daut fesproake wea. En daut Jesats wort bestaedicht derch Enjel, derch en Femdla siene Haunt.

20 Nu en Femedla es nich fonn eenem auleen, oba Gott es mau Eena.

21 Es daut Jesats dan doaromm jaeajen Gott sien Fespraeakje? Muchtet nich senne! Dan wan doa en Jesats jejaeft wea daut laewe bringe kunn, dan wudd Jerachtichkjet werkjlich derch Jesats jekome senne.

22 Oba nu haft dee Schreft aule Mensche unja Sind enjeschlote, so daut daut Fespraeakje derch Gloowe enn Jesus Christus daen kunn jejaeft woare dee Jleewe.

23 Oba fer daem daut Gloowe kjeem, wea wie aula bewoat, enjeschlote enn daut Jesats fa daen Gloowe dee em korte jeoppenboat sull woare.

24 Aulso es daut Jesats onns Leara jeworde, no Christus han, daut wie kunne jerachtfoadicht woare derch daen Gloowe.

25 Oba nu daut dee Gloowe jekome es, se wie nich meeha unja daem Leara.

26 Dan wie sent aula Gott siene Kjinja derch daen Gloowe enn Christus Jesus.

27 Dan waea emma enn Jesus Christus enenn jetauft es, haft Christus aunjetrokke.

28 Nu kaun doa nich meeha en Jud oda en Jrieche senne, nich meeha en Sklow oda eena dee frie es, doa kaun nich meeha Maun oda Fru senne, dan jie sent aula eent enn Christus Jesus.

29 En wan jie Christus aunjeheare, dan sent jie uk Obraum sien Some, en Oaw no daut Fespraeakje.

Reimer 2001 (REIMER)

Copyright © 2001 by Elmer Reimer

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes