Donn featean Yoa lota reisd ekj wada no Jerusalm met Barnabas, en neem Tietus uk met;

en ekj jinkj han derch ne Oppenboarinj; en laed an daut Evanjeelium faea daut ekj mank dee Heide praedj; oba enn Priewaut met daen dee Aunjeseene weare, daut ekj nich fejaefs rand, oda jerant haud.

Oba see felangde nich emol daut Tietus, dee met mie wea, sul beschnaede woare wan hee uk Jriechesh wea;

Oba dee faulsche Breeda dee emm Jeheeme enenn jebrocht weare, en sikj enenn jeschlikjt haude omm onnse Frieheit dee wie enn Christus ha, utospione, omm daut see onns wada fesklowe muchte,

ha wie onns opp kjeen Wajch hanjejaeft, nae, nich mol fa ne Stund, daut dee Woarheit fom Evanjeelium bie ju bliewe kunn.

Oba dise, dee schiende waut to senne - [fonn waut fonne Sort see weare moakt mie kjeen unjasheet, Gott sit kjeene Persoon aun], dee, dee schiende waut to senne, leade mie nusscht niehet,

oba emm jaeajendeel, aus see sage daut mie daut Evanjeelium to dee onnbeschnaedne aunfetrut wea, so aus Peeta daut aunfetrut wea to dee Beschnaedne;

dan dee, dee derch Peeta wirkjt to daut Apostelaumt to dee Beschnaedne, oabeid uk enn mie to dee Heide.

En aus Joakopp, en Peeta, en Jehaun, dee aunjeseene weare aus Stenda enne Jemeent, dee Jnod sage dee mie jejaeft wea, jeewe see mie en Barnabas de rajchte Haunt enn Jemeenschoft, daut wie sulle no dee Heide gone, oba see wudde no dee Beschnaedne gone;

10 see wulle bloos ha daut wie aun dee Oame denkje sulle, en daut wull ekj uk jearen doone.

11 Oba aus Peeta no Antiochean kjeem, wadastunnt ekj am to Jesecht, wiel hee schuldich wea.

12 Dan fer daem daut walkje fonn Joakopp kjeeme, aut hee met dee Heide; oba aus dee jekome weare, trok hee sikj trig en hilt sikj appoat, wiel hee sikj fa dee Beschnaedne engste deed;

13 en dee aewrije Jude heichelde met am met, so daut sogoa Barnabas met aea Heichle wajch jeleit wea.

14 Aus ekj oba sach daut see nich daen jerode Wajch jinje no dee Woarheit fomm Evanjeelium, saed ekj to Peeta fer an aula: "Wan du, dee du en Jud best, so laefst aus dee Heide, en nich so aus en Jud, woo bedwingst du dan dee Heide so to laewe aus dee Jude?

15 Wie sent fonn Natua Jude, en nich Sinda fonn mank dee Heide;

16 en weete daut en Mensch nich derch dee Jesatseswoakje jeracht jemoakt woat, oba derch daen Gloowe enn Jesus Christus. Wie ha selfst aun Jesus Christus jejleeft, daut wie derch daen Gloowe enn Christus kjenne Jeracht jemoakt woare, en nich derch dee Jesatseswoakje, dan derch dee Jesatseswoakje kaun kjeen Mensch Jeracht jemoakt woare."

17 Oba wan wie feseakje enn Christus Jeracht to woare, en aus Sinda jefunge worde, es Christus dan en Deena fa de Sind? Muchtet nich senne!

18 Dan wan ekj daut wada oppbu waut ekj fenicht ha, dan hab ekj mie selfst to en Aewatraede jemoakt.

19 Dan ekj sie derch daut Jesats, to daut Jesats jestorwe, so daut ekj fa Gott laewe kaun.

20 Ekj sie met Christus jekjrietsicht, nu laew ekj nich meeha, oba Christus laeft enn mie; en daut Laewe daut ekj nu em Fleesch laew, laew ekj em Gloowe enn Gott sien Saen, dee mie jeleeft haft, en haft sikj selfst fa mie hanjejaeft.

21 Ekj doo Gott siene Jnod nich auntsied sate; dan wan Jerachtichkjeit derch daut Jesats kjemt, dan es Christus emsonst jestorwe.