A A A A A
Bible Book List

Ga-la-ti 5 Bản Dịch 2011 (BD2011)

Bảo Vệ Tự Do Thuộc Linh

Ðấng Christ đã giải thoát chúng ta để chúng ta hưởng tự do. Vậy hãy đứng vững, và đừng đặt mình dưới ách nô lệ nữa.

Xin anh chị em hãy chú ý. Tôi, Phao-lô, nói với anh chị em rằng nếu anh em phải được cắt bì thì Ðấng Christ chẳng ích lợi gì cho anh chị em cả. Tôi xin xác chứng lại với mọi người đã được cắt bì rằng người nào chịu cắt bì thì bị buộc phải tuân giữ toàn bộ Luật Pháp. Anh chị em nào muốn được xưng công chính bởi Luật Pháp thì đã đoạn tuyệt với Ðấng Christ, anh chị em đã đánh mất ân sủng. Nhưng chúng ta nhờ Ðức Thánh Linh, bằng đức tin, đang nôn nóng chờ đợi hy vọng của sự công chính. Vì trong Ðức Chúa Jesus Christ, được cắt bì hay không được cắt bì chẳng có giá trị gì, nhưng điều có giá trị là đức tin được tỏ ra qua hành động yêu thương.

Anh chị em đang chạy ngon trớn, thế mà ai đã ngăn trở anh chị em trong nỗ lực vâng theo chân lý vậy? Sự xúi giục đó dĩ nhiên không đến từ Ðấng đã kêu gọi anh chị em. Một ít men làm dậy cả đống bột. 10 Trong Chúa, tôi tin tưởng ở anh chị em rằng anh chị em không có ý gì khác, nhưng kẻ gây rối cho anh chị em sẽ phải mang lấy án phạt, bất kể kẻ ấy là ai.

11 Thưa anh chị em, về phần tôi, nếu tôi giảng rằng sau khi tin Chúa người tin cần phải được cắt bì nữa thì tại sao tôi còn bị bắt bớ? Nếu vậy thì chướng ngại của thập tự giá đã được dẹp bỏ rồi. 12 Tôi ước gì những kẻ cứ gây rối cho anh chị em hãy tự cắt cho chính mình đi!

Ðức Thánh Linh và Xác Thịt

13 Thưa anh chị em, anh chị em đã được kêu gọi để hưởng tự do, xin anh chị em đừng lợi dụng sự tự do đó để sống theo xác thịt, nhưng hãy lấy tình thương mà phục vụ như thể làm nô lệ lẫn nhau, 14 vì toàn bộ Luật Pháp được tóm lại trong một câu nầy,

“Ngươi hãy yêu người lân cận như mình”[a]

15 Nhưng nếu anh chị em cứ cắn xé và ăn nuốt lẫn nhau, hãy coi chừng, kẻo anh chị em sẽ tiêu diệt nhau.

16 Vậy tôi nói, anh chị em hãy sống theo Ðức Thánh Linh, đừng bao giờ chiều theo những dục vọng của xác thịt. 17 Vì những dục vọng của xác thịt nghịch với Ðức Thánh Linh, và Ðức Thánh Linh nghịch với xác thịt. Hai bên nghịch nhau như thế, nên anh chị em không làm được những điều mình muốn. 18 Nhưng nếu anh chị em được Ðức Thánh Linh dẫn dắt thì anh chị em không ở dưới Luật Pháp. 19 Những việc của xác thịt thật là rõ ràng: gian dâm, ô uế, trụy lạc, 20 thờ thần tượng, phù phép, thù hận, gây gổ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, chia rẽ, phe đảng, 21 ganh tị, say sưa, ham ăn mê uống, và những điều tương tự. Tôi xin cảnh cáo anh chị em, như tôi đã nói trước đây, hễ ai làm những việc như thế sẽ không được thừa hưởng vương quốc Ðức Chúa Trời.

22 Nhưng trái của Ðức Thánh Linh là yêu thương, vui vẻ, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, 23 khiêm tốn, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. 24 Những người thuộc về Ðức Chúa Jesus Christ đã đóng đinh vào thập tự giá xác thịt với những tham muốn và dục vọng của mình rồi. 25 Nếu chúng ta sống nhờ Ðức Thánh Linh, chúng ta hãy bước đi theo Ðức Thánh Linh. 26 Xin chúng ta đừng tìm kiếm hư vinh mà khiêu khích nhau và ganh tị nhau.

Footnotes:

  1. Ga-la-ti 5:14 Lê 19:18
Bản Dịch 2011 (BD2011)

Copyright © 2011 by Bau Dang

Ga-la-ti 5 1934 Vietnamese Bible (VIET)

Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa.

Tôi là Phao-lô nói với anh em rằng, nếu anh em chịu làm phép cắt bì, thì Đấng Christ không bổ ích chi cho anh em hết.

Tôi lại rao cho mọi người chịu cắt bì rằng, họ buộc phải vâng giữ trọn cả luật pháp.

Anh em thảy đều muốn cậy luật pháp cho được xưng công bình, thì đã lìa khỏi Đấng Christ, mất ân điển rồi.

Về phần chúng ta, ấy là bởi đức tin và nhờ Thánh Linh mà chúng ta được nhận lãnh sự trông cậy của sự công bình.

Vì trong Đức Chúa Jêsus Christ, cái điều có giá trị, không phải tại chịu phép cắt bì hoặc không chịu phép cắt bì, nhưng tại đức tin hay làm ra bởi sự yêu thương vậy.

Anh em chạy giỏi; ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật?

Sự xui giục đó không phải đến từ Đấng gọi anh em.

Một ít men làm cho dậy cả đống bột.

10 Trong Chúa, tôi đối với anh em có lòng tin cậy nầy, là anh em chắc không có ý khác; nhưng kẻ làm rối trí anh em, bất luận người nào, sẽ chịu hình phạt về điều đó.

11 Hỡi anh em, về phần tôi, nếu tôi còn giảng phép cắt bì, thì sao tôi còn bị bắt bớ nữa? Sự vấp phạm về thập tự giá há chẳng phải bỏ hết rồi sao?

12 Nguyền cho kẻ gieo sự rối loạn trong anh em thà họ tự chặt mình là hơn!

13 Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.

14 Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.

15 Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khác.

16 Vậy tôi nói rằng: Hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ hề làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt.

17 Vì xác thịt có những điều ưa muốn trái với của Thánh Linh, Thánh Linh có những điều ưa muốn trái với của xác thịt; hai bên trái nhau dường ấy, nên anh em không làm được điều mình muốn làm.

18 Nhưng, ví bằng anh em nhờ Thánh Linh chỉ dẫn, thì chẳng hề ở dưới luật pháp.

19 Vả, các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng,

20 thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng,

21 ganh gổ, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi: hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời.

22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ:

23 không có luật pháp nào cấm các sự đó.

24 Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Jêsus Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi.

25 Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống, thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy.

26 Chớ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau.

1934 Vietnamese Bible (VIET)

Copyright © 1934 by Public Domain

Viewing of
Cross references
Footnotes