A A A A A
Bible Book List

Gálatas 6 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Jmɨcó̱o̱ˈ˜naˈ jaléngˈˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ

Jo̱baˈ fɨ́ɨˉguɨ́ɨ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, song móoˉ ˈnʉ́ˈˋ e jaangˋ dseaˋ rúngˈˋnaˈ nɨcatǿngˈˋ fɨˊ ni˜ dseeˉ, jo̱baˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ seengˋnaˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, ˈnéˉ nijmɨcó̱o̱ˈ˜baˈ i̱ dseaˋ íˋ e laco̱ˈ nilɨseeiñˋ laco̱ˈ la seengˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ jmeeˉbaˈ e guiúngˉnaˈ có̱o̱ˈr˜, jo̱guɨ ñiim˜ áaˊnaˈ e laco̱ˈ jaˋ güɨlíˋ e la quie̱ˊ ˈnʉ́bˈˋ cajo̱ nijiúngˈˋnaˈ fɨˊ ni˜ dseeˉ. Jo̱guɨ jmɨcó̱o̱ˈ˜ rúngˈˋnaˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e huɨ́ɨngˊ lɨ́ɨˊ quíiˉnaˈ, jo̱ lajo̱baˈ dseángˈˉ nilɨti˜ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Jo̱ song jaangˋ dseaˋ ɨˊ dsíirˊ e niingˉguɨr, dsʉˈ o̱ˈ jáˈˉ e lajo̱, co̱ˈ lɨco̱ˈ jmɨgǿøngˋ ˈñiaˈˊbre song ɨˊ dsíirˊ lajo̱. Dsʉco̱ˈ lajaangˋ lajaamˋ dseaˋ ˈnéˉ ɨˊ dsíirˊ su guiʉ́ˉ jaléˈˋ e jmóorˋ o̱si jaˋ dseengˋ é. Jo̱ song ɨˊ dsíirˊ ˈñiaˈrˊ e guiʉ́ˉ lají̱i̱ˈ˜ e jmóorˋ do, jo̱ song dseángˈˉ lajo̱b lɨ́ɨˊ, jo̱baˈ jaˋ ˈnéˉ jǿørˉ jial jmóoˋ dseaˋ jiéngˈˋ. Dsʉco̱ˈ lajaangˋ lajaamˋ dseaˋ ˈnéˉ to̱ˈˋ fɨ́ɨiñˋ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨˊ quiáˈrˉ. Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ jmɨtɨ́ɨngˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ ˈnéˉ cuǿˈˉbre i̱ dseaˋ i̱ eˊ quiáˈrˉ do lají̱i̱ˈ˜ e catɨ́ɨiñˈˉ do e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈ˜reiñˈ do.

Jo̱ jaˋ jmɨgǿøngˋ yaang˜naˈ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e jmooˋnaˈ, co̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ cuǿøngˋ líˋ jmɨgǿøiñˋ Fidiéeˇ. Co̱faˈ lají̱i̱ˈ˜ e jniˊ dseaˋ fɨˊ ni˜ guóoˈ˜ uǿˉ quiáˈrˉ, e jo̱b cajo̱ e nisɨtɨ́ɨiñˊ mɨ˜ niróˋ. Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ có̱o̱ˈ˜ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ laco̱ˈ lɨ́ˋ dsíirˊ yaaiñ˜, co̱ˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ quiáˈrˉ e nijúuiñˉ, niˈnámˋbre quiáˈˉ Fidiéeˇ lata˜. Jo̱guɨ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ laco̱ˈ iing˜ Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ, jo̱baˈ laˈeáangˊ e Jmɨguíˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ dob nilɨseeiñˋ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ dseaˋ do lata˜. Jo̱guɨ song cuøˊ bíˋ yee˜naaˈ e jmóˆooˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ, jo̱guɨ song dseángˈˉ jaˋ jmɨtúngˉ dsiˋnaaˈ e jmóˆooˈ e jo̱, jo̱baˈ mɨ˜ nitɨ́ˉ íˈˋ, niˈíimˈ˜baaˈ guiéeˆ quíˉiiˈ e cuøˈˊ Fidiéeˇ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈrˉ. 10 Jo̱baˈ contøømˉ ˈnéˉ jmóˆnaaˈ jmangˈˉ e guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ jo̱guɨ e jmɨcó̱o̱ˈ˜naaˈre, dsʉˈ la guíingˋguɨ eáangˊ ˈnéˉ jmóˆooˈ lajo̱ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

Júuˆ ɨ́ɨˋ ˈgooˋ quiáˈˉ Paaˉ

11 ¡Jo̱ jǿøˉnaˈ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ, jial tíiˊ cóoˈ˜ e júuˆ e jmoˈˊo la quíiˉnaˈ! 12 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ úungˋ e nitó̱ˆnaˈ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ, jmóorˋ lajo̱ e laco̱ˈ nijé̱rˉ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ caguiaangˉguɨ jo̱guɨ e laco̱ˈ jaˋ nijmeángˈˋ dseaˋ gaˋ írˋ uii˜ quiáˈˉ e guiarˊ júuˆ e cajúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ. 13 Jo̱ jɨˋguɨ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ jmóoˋ úungˋ e tó̱o̱rˊ li˜ fɨˊ ngúuˊ táaiñˋ do jaˋ jmitir˜ jaléˈˋ e júuˆ quiʉˈˊ ta˜ quiáˈˉ Moi˜. Dsʉˈ jmóorˋ úungˋ e ˈnʉ́ˈˋ nitó̱ˆnaˈ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ e laco̱ˈ nijmérˉ ráaiñˉ fɨˊ quiniˇ jaléngˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ e nɨcalɨ́ˈˉbre ˈnʉ́ˈˋ e nɨcajmeeˇnaˈ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ. 14 Dsʉˈ jnea˜, jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaˋ e jmóoˋo ráanˉn e jiéˈˋguɨ; co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e calɨ́ˉ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúubˆ, jí̱i̱ˈ˜ jo̱baˈ sé̱e̱ˈ˜e̱ teáˋ. Co̱ˈ laˈeáangˊ e catángˉ Dseaˋ Jmáangˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆbaˈ, joˋ eeˋ ta˜ íingˆ quiéˉe jí̱i̱ˈ˜ co̱o̱ˋ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la lana, jo̱guɨ lɨ́ɨˊ lafaˈ e cajúmˉbaa, co̱ˈ joˋ seenˉ e quiʉˈˊ ta˜ jnea˜ jaléˈˋ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ. 15 Jo̱guɨ joˋ eeˋ ta˜ íingˆ quíiˉnaˈ song tó̱o̱ˋ li˜ o̱si jaˋ tó̱o̱ˋ li˜ fɨˊ ngúuˊ táangˋnaˈ é; dsʉco̱ˈ lají̱i̱ˈ˜ e quíingˊguɨ quíiˉnaˈ e nɨcaquɨ́ˈˉ jíingˈˇ yaang˜naˈ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ, jo̱ jo̱baˈ nɨlɨ́ɨngˊnaˈ dseaˋ ˈmɨ́ɨmˉ lana. 16 Jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ i̱ seengˋ laco̱ˈ la lɨ́ɨˊ e júuˆ e nɨcafáˈˉa na, có̱o̱ˈ˜guɨ jaléngˈˋ dseaˋ Israel i̱ quie̱ˊ Fidiéeˇ nifɨˊ quiáˈrˉ, güɨlɨseemˋbre juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ, jo̱guɨ güɨlíbˋ fɨˈˋ lɨ́ɨngˉ Fidiéeˇ írˋ cajo̱.

17 Latɨˊ lana jo̱guɨ lɨ˜ dséˉguɨ cajo̱ jí̱i̱ˈ˜ jaangˋ dseaˋ nicuǿˈˉguɨr jnea˜ iihuɨ́ɨˊ; co̱ˈ jaléˈˋ e güɨˈˊ e quie̱e̱ˉ la lana cuøˊ li˜ e jmóoˋo lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ.

18 Jo̱baˈ dseaˋ rúˈˋnaaˈ, nimɨ́ɨˈ˜ɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ líˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seengˋ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galacia.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes