Add parallel Print Page Options

Cateijndeiindyo̱ ntyja̱a̱ na cwilaˈyuˈ

ˈO nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈyoˈ, xeⁿ mˈaaⁿ cwii nnˈaⁿˈyoˈ na jnda̱ tjuˈcje jnaⁿ juu, ˈo na cwitsamˈaⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu, laxmaⁿˈyoˈ na cateijndeiˈyoˈ jom na cˈoomnnaaⁿˈaⁿ nacje ˈnaaⁿˈ Cristo, sa̱a̱ calˈaˈyoˈ naljoˈ ñequio na cwitueˈndyoˈcjeˈyoˈ. Ndoˈ ticwiindyoˈ ˈo calˈandyoˈ cwenta cantyja ˈnaⁿˈyoˈ, tintsˈaanaˈ na mati nncjuˈcje jnaⁿ ˈo. Cwii ndoˈ cwiindyoˈ cateiˈjndeiˈyoˈ nnˈaⁿˈyoˈ na cwilaˈyuˈ meiⁿquia na cwitjoomna, ee na nlˈaˈyoˈ naljoˈ nlaˈcanda̱ˈyoˈ ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ.

Ee xeⁿ na mˈaaⁿˈ tsˈom tsˈaⁿ na tˈmaⁿ cwiluiiñê meiiⁿ ticatseixmaaⁿ na ljoˈ, manquiuˈnnˈaⁿñe cheⁿnqueⁿ. Cwii cwiindyoˈ ˈo queⁿñe cheⁿnquii cwenta aa machˈee chaˈxjeⁿ na matsonaˈ, ee xeⁿ matseicanda̱a̱ˈñe quia joˈ nnda̱a̱ nncˈoom na neiiⁿˈ cantyja ˈnaaⁿˈ, nchii ee macwjiˈ cwenta na xcweti machˈee, nchiiti cwiicheⁿ, ee cwii cwiindyo̱ cho̱o̱ya xuu ˈnaaⁿya.

Joo nnˈaⁿ na cwindye ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom na cwitˈmo̱o̱ⁿ nnˈaⁿ nda̱a̱na, matsonaˈ nñequiana ˈnaⁿ na macaⁿnaˈ naⁿˈñeeⁿ.

Tiñeˈquiandyoˈ na nnquiuˈnnˈaⁿnaˈ ˈo, tjaa ˈñeeⁿ juu na nda̱a̱ ntioñˈoom Tyˈo̱o̱tsˈom, ee meiⁿljoˈcheⁿ na nnomˈ tsˈaⁿ, majoˈ joˈ nncueˈ. Ee tsˈaⁿ na nñequiaañeñˈeⁿ cantyja na lˈue tsˈom seiiˈ, majuu joˈ nntsˈaanaˈ chaˈcwijom cwiweˈ ntjom, nntseiˈndaaˈna jom ndoˈ nncueeⁿˈeⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ machˈeeⁿ yuu na cjaweeˈ tsˈom Espíritu, nñequiaaⁿ na nnloˈñom tsaⁿˈñeeⁿ na ticantycwii na wandoˈ añmaaⁿˈ. Joˈ chii tilanchqueeⁿˈndyo̱ na nlˈaaya yuu naya ee xeⁿ tiˈndya̱a̱ncˈuaaˈndyo̱, nncueˈntyjo̱ xjeⁿ na nntoˈño̱o̱ⁿya na ticantycwii na cwitando̱o̱ˈa. 10 Ndoˈ ncˈe na ljoˈ, cwii cwii ndiiˈ na mañequiaanaˈ na nnda̱a̱ nnteiˈjndeiiya nnˈaⁿ, calˈaaya na ljoˈ, majndeiiticheⁿ joo nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈya nˈom.

Ñˈoom na cwimacanda̱ na maˈmo̱ⁿ tsomwaa

11 Queⁿˈyoˈ cwenta na tˈmaⁿ ljeii matsa̱ˈa. 12 Joo naⁿˈñeeⁿ na cwilaˈjnda̱na na quiandyoˈ na caluii ˈnaaⁿ ntjaaⁿˈyoˈ cwilˈana na luaaˈ ee lˈue nˈomna na ljoyaandye nnˈaⁿ judíos ñˈeⁿndyena sa̱a̱ xeⁿ nlaˈjomndyena cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈoomˈnaaⁿ na tueˈ Cristo, nntyjo̱ naⁿˈñeeⁿ joona. 13 Ee meiiⁿ joo nnˈaⁿ na cwilaˈjnda̱na na caluii ˈnaaⁿ seiiˈyoˈ ticalacanda̱na chiuu tˈmaⁿ ljeiiˈñeeⁿ. Sa̱a̱ cwijooˈ nˈomna na quiandyoˈ na caluii naljoˈ cha nnda̱a̱ nlaˈsˈandye na jnda̱ tantjomna ˈo. 14 Sa̱a̱ cantyja ˈnaⁿya, tijoom cwjiˈsˈandyo̱. Manda̱ macwjiiˈsˈaya cantyja ˈnaaⁿˈ juu na tueˈ nquii Ta Jesucristo nacjooˈ tsˈoomˈnaaⁿ, ee cantyja ˈnaaⁿˈ tsˈoomˈnaaⁿ, juu na matseixmaⁿ tsjoomnancue, maqueⁿnaˈ tsˈoo cantyja ˈnaⁿya ndoˈ mati cwiluiindyo̱ tsˈoo cantyja ˈnaaⁿˈ juunaˈ. 15 Ee quia na macwjaaˈñenaˈ tsˈaⁿ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo Jesús, ticajnda meiiⁿ na aa jnda̱ tuii ˈnaaⁿ seiiⁿˈeⁿ oo aa tjaaˈnaⁿ. Juu na tuiiñexco tsˈaⁿ, juu joˈ cajnda. 16 Chaˈtsondye nnˈaⁿ na cwilajomndyena ñˈoomwaaˈ, quiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na meiⁿcwii ñomtiuu ticˈomna jo nnoom ñequio juu na mˈaaⁿ na candyaˈ tsˈoom joona.

17 Na xuee jeˈ na wjaa wjaatinaˈ, meiⁿcwii tsˈaⁿ tintseintjaaⁿˈ ja cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoommeiⁿˈ. Ee cantsaaⁿ na cho̱ya cwitˈmo̱o̱ⁿnaˈ na cwiluiindyo̱ tsˈaⁿ na mandiˈntjomtyeⁿ nnom Ta Jesús.

18 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ ñequio Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ˈntjoom jaa, macaⁿˈa na catioˈnaaⁿñê chaˈtsondyoˈ ˈo. Amén.