A A A A A
Bible Book List

Gálatas 5 Amuzgo de Guerrero (AMU)

Cwintyjeˈtyeⁿˈyoˈ naquiiˈ na jnda̱ seicandyaañe Cristo ˈo

Jnda̱ tquiaa Cristo na cwiluiindyo̱ nnˈaⁿ na mˈaⁿ candyaandye jo nnom ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ. Caljooˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na laxmaⁿˈyoˈ naljoˈ, tantueˈndyoˈcjeˈnndaˈyoˈ nacje ˈnaaⁿˈ ñˈoom na nleichuunaˈ ˈo na cwindyeˈntjomˈtyeⁿˈyoˈ nnomnaˈ.

Candyeˈyoˈ ñˈoom na matsjo̱o̱ya, xeⁿ cwiñequiandyoˈ na nluii ˈnaaⁿ ntjaaⁿˈyoˈ chaˈxjeⁿ cwilˈa nnˈaⁿ judíos yoˈndaa ndana na naⁿnom, machˈeenaˈ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ na meiⁿchjoo ticajndañe Cristo. Cwiicheⁿ cwii ndiiˈ matsjo̱o̱nndaˈa meiⁿquiaa tsaⁿsˈa na nñequiaa na nluii ˈnaaⁿˈñeeⁿ tjaaⁿˈ jndeiˈnaˈ na catseinda̱a̱ˈñˈeeⁿ ljoˈ na matsa̱ˈntjom ljeii na tqueⁿ Moisés. ˈO na cwilaˈtiuuˈyoˈ na tjaa jnaⁿ cwicolaˈxmaⁿˈyoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom ncˈe na cwilaˈcanda̱a̱ˈndyoˈ chiuu tˈmaⁿ ljeiiˈñeeⁿ jnda̱ seitquio̱o̱ˈnaˈ ˈo cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo. Ndoˈ jnda̱ to̱ⁿˈnaˈ ˈo ñequio na mˈaaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom na candyaˈ tsˈoom ˈo. Ee mˈaaⁿya na cwicantyjaaˈ nˈo̱o̱ⁿya na maqueⁿnaˈ jaa na tjaa jnaⁿ cwicolaˈxmaaⁿya ncˈe nquii Espíritu ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya. Ndoˈ quia na mˈaaⁿya cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo Jesús, meiⁿ cwii ticajnda tseixmaⁿnaˈ na aa tuii ˈnaaⁿ ntjaaⁿya oo aa tyooluii. Ñeˈcwii waa na jnda tseixmaⁿnaˈ, na cwilaˈyuˈya nˈo̱o̱ⁿya ñˈeⁿñê ndoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ juu joˈ mˈaaⁿya na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya nnˈaⁿ.

ˈO ya ñejlaˈjomndyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. ¿ˈÑeeⁿ seitsaaⁿˈñe ˈo na ticalaˈcanda̱ˈyoˈ jo nnom ñˈoom na mayuuˈ? Nchii Tyˈo̱o̱tsˈom sˈaaⁿ naljoˈ ee jom maqueeⁿˈñê ˈo. Tintsuuˈ nˈomˈyoˈ ñˈoom na matsonaˈ: “Chjoowiˈ ndaaljoˈ matseicandeiiˈñˈeⁿnaˈ chaˈwaa tsqueeⁿtyooˈ.” 10 Cantyja ˈnaⁿˈ ˈo, jo nnom nquii na cwiluiiñe na matsa̱ˈntjom, quitˈmaⁿ tsˈo̱o̱ⁿ na tixocalaˈtiuuˈyoˈ na waa cwiicheⁿ chiuu ya cha nlaˈxmaⁿˈyoˈ na tjaa jnaⁿˈyoˈ jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee nqueⁿ nncuˈxeeⁿ tsˈaⁿ na matseiñˈeeⁿˈñe ˈo cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoomwaaˈ, tjacwenta ˈñeeⁿ cwiluiiñe tsaⁿˈñeeⁿ.

11 ˈO nnˈaⁿya, cantyja ˈnaⁿ ja luaañe, xeⁿ ndicwaⁿ mañequiaya ñˈoom na macaⁿnaˈ na caluii ˈnaaⁿ tjaaⁿˈ tsˈaⁿ, xocantyjo̱ nnˈaⁿ judíos ja. Ee xeⁿ mañequiaya ñˈoomˈñeeⁿ, quia joˈ tixocalaˈliooˈndyena ñequio ñˈoom na tyˈioom nnˈaⁿ Jesús tsˈoomˈnaaⁿ. 12 Toom cweˈ joo nnˈaⁿ na cwilaˈñˈeeⁿˈndyena ˈo ñequio ñˈoomwaaˈ nntyjeñˈeⁿna yuu na naⁿnom joona.

13 Ee ˈo nnˈaⁿya tqueeⁿˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom na calaˈxmaⁿˈyoˈ nnˈaⁿ na jnda̱ jndyaandyoˈ. Sa̱a̱ nchii na nleilˈueeˈndyoˈ nayaˈñeeⁿ na nlaˈjomndyoˈ ñequio na neiⁿncooˈ na ntyjii seiiˈ tsˈaⁿ. ˈO cˈomˈyoˈ na nnteijndeiindyoˈ ntyjeeˈyoˈ ncˈe na mˈaⁿˈyoˈ na wiˈ nˈomˈyoˈ joona. 14 Ee ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio ñˈoomwaa matseicanda̱a̱ˈñenaˈ: “Cˈoomˈ na wiˈ tsˈomˈ tyje tsˈaⁿndyuˈ chaˈxjeⁿ na jnda ntyjiˈ nncuˈ.” 15 Ee xeⁿ cwityeⁿnquiendyoˈ cheⁿncjoˈyoˈ, calˈandyoˈ cwenta na nchii nlaˈtyuiˈyoˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom quiiˈntaaⁿˈyoˈ.

Natia na matseiqueeⁿnaˈ tsˈom tsˈaⁿ

16 Luaa matsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ: Cˈomˈyoˈ nacje ˈnaaⁿˈ Espíritu quia joˈ tixolaˈcanda̱ˈyoˈ chiuu queeⁿ tsˈom seiiˈyoˈ. 17 Ee ljoˈ na queeⁿ tsˈom seiiˈ tsˈaⁿ mˈaaⁿnaˈ nacjooˈ Espíritu, ndoˈ Espíritu wjaamˈaaⁿ nacjooˈ na queeⁿ tsˈom seiiˈ tsˈaⁿ. Ndoˈ we ndiiˈ nmeiⁿˈ mˈaⁿ ndiaaˈndye. Ncˈe na luaaˈ waa, tixocanda̱a̱ nlˈaˈyoˈ ljoˈ na lˈue nˈomˈyoˈ. 18 Sa̱a̱ quia cwiñeˈquiandyoˈ na wjaaˈmo̱ⁿ Espíritu nda̱a̱ˈyoˈ chiuu waa na calˈaˈyoˈ, quia joˈ cwindyaandyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ljeii na tqueⁿ Moisés.

19 Cwiwitquiooˈya ljoˈ na cwilˈa nnˈaⁿ na teincoondye: mˈaⁿna na cweˈ luaaˈndyo ñequio nnˈaⁿ, tiljuˈ ljoˈ mˈaaⁿˈ nˈomna, wiˈndyena ñequio nnˈaⁿ, 20 cwilaˈtˈmaaⁿˈndyena ˈnaⁿ na jnda̱ lˈa nnˈaⁿ, ndoˈ cwilˈana tsˈiaaⁿ caluaˈ, mˈaⁿna na jndoona ncˈiaana, xueena nnˈaⁿ. Cwii ñˈoom titˈmaⁿnaˈ, sa̱a̱ cwilawjeyayana, cwilˈana na chaˈtso nnˈaⁿ tixcwe mˈaⁿ, manda̱ nquieena xcwe cwilˈana. Ñequiiˈcheⁿ na mˈaaⁿˈ nˈomna cantyja ˈnaaⁿ nquieena, 21 cwilaˈta̱a̱ˈ nˈomna ncˈiaana, cwilaˈcwjeena nnˈaⁿ, cwicandyeena, cwicwaˈcaxiiˈndyena, ndoˈ niom ntˈomcheⁿ na matseijomnaˈ nmeiⁿˈ na cwilˈana. Matseijndo̱ˈa nˈomˈyoˈ chaˈxjeⁿ jnda̱ ñetsjo̱o̱ nda̱a̱ˈyoˈ, nnˈaⁿ na cwilaˈjomndye naquiiˈ natiameiⁿˈ, tixocalaˈjomndyena cantyja na matsa̱ˈntjom Tyˈo̱o̱tsˈom.

Nmeiiⁿ cwiwitquiooˈ machˈee Espíritu Santo

22 Sa̱a̱ luaa waa tsˈiaaⁿˈ Espíritu: machˈeeⁿ na mˈaaⁿya na wiˈ nˈo̱o̱ⁿya nnˈaⁿ, mˈaaⁿya na neiiⁿya, mˈaaⁿya na tjaa ñomtiuu cˈo̱o̱ⁿya jo nnom Tyˈo̱o̱tsˈom, mˈaaⁿya na nioomˈcheⁿ nˈo̱o̱ⁿya quia tixcwe ljoˈ cwilˈa nnˈaⁿ ñˈeⁿndyo̱, mˈaaⁿya na ya nnˈaⁿndyo̱ ñequio nnˈaⁿ, machˈeeⁿ na cwiteijndeiiya nnˈaⁿ, cwilaˈcanda̱a̱ˈndyo̱ ñˈoom ntyua̱a̱ya, 23 machˈeeⁿ na cje cwilˈaaya jo nda̱a̱ nnˈaⁿ, ndoˈ na cwiqueⁿndyo̱ cheⁿncjo̱o̱ya xjeⁿ joo na lˈue tsˈom seiiˈa na calˈaaya. Quia cwilˈaaya nmeiⁿˈ juu ljeii na matsa̱ˈntjomnaˈ xocatˈuiinaˈ jaa. 24 Joo nnˈaⁿ na cwiluiindyena cwentaaˈ Cristo, nnom tsˈoomˈnaaⁿ jnda̱ tyˈioomna chaˈtso na queeⁿ tsˈom seiina ñequio na tijoˈndyo na lˈue tsˈomnaˈ. 25 Quia joˈ chaˈxjeⁿ na cwitando̱o̱ˈa cantyja ˈnaaⁿˈ Espíritu, mati matsonaˈ na nñequiaaya na caˈmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ya chiuu waa na tsamˈaaⁿtya̱a̱ya.

26 Ticatsonaˈ na nlaˈsˈandyo̱ nlaˈscundyo̱ na nlˈaaya na nlaˈlio̱o̱ˈa nnˈaⁿ, meiⁿ na nncˈo̱o̱ⁿya na ta̱a̱ˈ nˈo̱o̱ⁿya ntˈomcheⁿ ncˈiaaya.

Amuzgo de Guerrero (AMU)

Copyright © 1973, 1999 by La Liga Biblica

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes