A A A A A
Bible Book List

Gálatas 1 Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Gálatas

Jnea˜ Paaˉ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ apóoˆ i̱ óoˋ ta˜ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, dsʉˈ o̱ˈ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ caˈnáangˉ jnea˜ o̱ˈguɨ dseaˋ jmɨgüíˋ i̱ casíingˋ jnea˜ e nijmee˜e e ta˜ la, dsʉco̱ˈ Dseaˋ Jmáangˉ ˈñiaˈˊbre có̱o̱ˈ˜guɨ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ, íˋbingˈ i̱ cajméeˋ lajo̱, jo̱ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ, íbˋ cajo̱ cajméerˋ e cají̱ˈˊtu̱ Jó̱o̱rˊ Dseaˋ Jmáangˉ mɨ˜ cangɨ́ˋ e cajúiñˉ. Jo̱ jnea˜, co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ caguiaangˉguɨ i̱ taang˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ la, guiéengˈ˜naaˈ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ, dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Galacia. Jo̱ nimɨ́ɨˈ˜ɨ Tiquíˆnaaˈ Fidiéeˇ có̱o̱ˈ˜guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ e seengˋnaˈ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ. Jo̱ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ i̱ cacuǿøngˋ ˈñiaˈˊ e cajúiñˉ fɨˊ dseˈˋ crúuˆ uíiˈ˜ dseeˉ quíˉnaaˈ e laco̱ˈ jaˋ nisíngˈˆ yee˜naaˈ fɨˊ gaˋ có̱o̱ˈ˜ jaléˈˋ e ˈlɨˈˆ e seaˋ fɨˊ jmɨgüíˋ la, co̱ˈ lajo̱b calɨˈiing˜ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ e cajméerˋ. ¡Majmifémˈˊbaaˈre lata˜! Jo̱ lajo̱b ˈnéˉ líˋ.

Jaˋ seaˋ e jiéˈˋguɨ júuˆ laco̱ˈ e júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

Jo̱ eáamˊ dsigáˋ dsiiˉ e lajmɨnábˉ catiúungˊ ˈnʉ́ˈˋ Fidiéeˇ e jaˋ mɨˊ ngóoˊ eáangˊ e cajáangˈ˜ yaang˜naˈ fɨˊ jaguórˋ, co̱ˈ dseaˋ dobingˈ i̱ caguíngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ uíiˈ˜ e eáangˊ guiúngˉ Dseaˋ Jmáangˉ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ; jo̱ dsʉˈ lana, ˈnʉ́ˈˋ nɨnaangˋnaˈ e jáˈˉ lɨ́ɨngˋnaˈ júuˆ e jiéˈˋguɨ laco̱ˈguɨ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ. Dsʉˈ dseángˈˉ e jáˈˉ e jaˋ seaˋ e jiéˈˋguɨ júuˆ, co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáamˉbaˈ seaˋ. Dsʉˈ lají̱i̱ˈ˜ e lɨ́ɨˊ e seengˋ dseaˋ i̱ jmɨcaang˜ quíiˉnaˈ jo̱guɨ iiñ˜ nijmɨsɨ́ɨiñˉ júuˆ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ. Dsʉˈ song seengˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lajo̱, jaˋ e lɨ́ɨˊ faˈ jneab˜ o̱si jaangˋ ángel i̱ lɨ́ɨngˊ guotɨɨˉ Fidiéeˇ i̱ jáaˊ fɨˊ yʉ́ˈˆ jmɨgüíˋ i̱ guiaˊ júuˆ e jiéˈˋguɨ laco̱ˈ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ e nɨcaguiáˆnaaˈ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ, jo̱ jnea˜ fáˈˉa, güɨguiémˈˋ Fidiéeˇ fɨˊ lɨ˜ ˈlɨˈˆ i̱ dseaˋ íˋ lata˜. Jo̱guɨ fɨ́ɨˉtú̱u̱ ˈnʉ́ˈˋ caléˈˋ catú̱ˉ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcafɨ́ɨˉɨ ˈnʉ́ˈˋ do: Lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ i̱ guiaˊ júuˆ e sɨsɨ́ɨngˆguɨ laco̱ˈ e júuˆ e nɨcaˈíingˈ˜ ˈnʉ́ˈˋ do quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱ güɨˈnaangˋ i̱ dseaˋ íˋ quiáˈˉ Fidiéeˇ lata˜.

10 Jo̱ e jáˈˉ, jaˋ jmóoˋ jnea˜ jí̱i̱ˈ˜ e jmiˈiáangˋ dsíiˊ dseaˋ jmɨgüíˋ, co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ e jmiˈiáangˋ dsíiˊ Fidiéeˇbaˈ jmóoˋo. Dsʉco̱ˈ faco̱ˈ jnea˜ iin˜n e lɨco̱ˈ nilɨseenˉ guiʉ́ˉ có̱o̱ˈ˜ jí̱i̱ˈ˜ dseaˋ jmɨgüíˋ, jo̱baˈ jaˋ lɨ́ɨnˊn jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ lají̱i̱ˈ˜ e iing˜ Dseaˋ Jmáangˉ jóng.

Jial mɨ˜ caˈuíingˉ Paaˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ

11 Jo̱baˈ iin˜n e ñíˆbaˈ, dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, e lají̱i̱ˈ˜ e júuˆ e guiaˋ jnea˜ quiáˈˉ jial laangˋ dseaˋ jee˜ dseeˉ quiáˈrˉ, dsʉˈ e júuˆ jo̱ jaˋ lɨ́ɨˊ laco̱ˈ la ɨˊ dsíiˊ mogui˜ dseaˋ jmɨgüíˋ. 12 Jo̱guɨ jaˋ caˈíingˈ˜ jnea˜ o̱ˈguɨ calɨtɨ́nˋn quiáˈˉ lɨ́ˈˆ doñiˊ i̱i̱ˋ dseaˋ jmɨgüíˋ cajo̱, co̱ˈ dseángˈˉ lají̱i̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ cacuøˈˊ jnea˜ e calɨcuíiˋi e júuˆ jo̱.

13 Jo̱ nɨcanʉ́ʉbˉ ˈnʉ́ˈˋ e ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e nilɨcuíinˋn Dseaˋ Jmáangˉ, cajméˉbaa úungˋ e cajmitiiˆ røøˋ lají̱i̱ˈ˜ e tɨ́ɨngˋ dseaˋ áangˊ quiéˉe dseaˋ Israel. Jo̱guɨ eáamˊ gaˋ cajmeáanˈ˜n jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ co̱ˈ cartɨˊ cajméˉe úungˋ e nijúumˉ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ íˋ. 14 Jo̱ ie˜ jo̱, jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋn dseaˋ Israel i̱ conrøøngˋjiʉ có̱o̱ˈ˜ jnea˜, lají̱i̱ˈ˜ jnea˜bingˈ i̱ jmiti˜guɨ røøˋ jaléˈˋ e quɨ́ˈˉ tɨ́ɨngˋ dseaˋ góoˋo dseaˋ Israel e jmóorˋ, jo̱guɨ cuǿøˉøre bíˋ e laco̱ˈ nijmitir˜ laco̱ˈ sɨˈíˆ e jo̱. 15 Dsʉˈ Fidiéeˇ caguíñˈˋ jnea˜ e niˈuíinˉn dseaˋ quiáˈrˉ latɨˊ jí̱i̱ˈ˜ ie˜ nʉ́ˈˉguɨ nilɨseemˉbaa, jo̱guɨ co̱ˈ eáamˊ ˈneáaiñˋ jnea˜ jo̱baˈ catǿˈrˉ jnea˜ e nijmee˜e ta˜ quiáˈrˉ. Jo̱ mɨ˜ catɨ́ˋ íˈˋ e iing˜ 16 Fidiéeˇ e nilɨñiiˉ e Jesús lɨ́ɨngˊ Jó̱o̱rˊ, jo̱baˈ calɨcuíinˋnre e laco̱ˈ jnea˜ niguiaaˉ e júuˆ quiáˈˉ jial láaiñˋ dseaˋ jee˜ jaléˈˋ dseeˉ quiáˈrˉ, jo̱ nijmee˜e e jo̱ jee˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jaˋ lɨ́ɨngˊ dseaˋ Israel. Dsʉˈ ie˜ jo̱ jaˋ cangóˉo faˈ e cangojmɨngɨ́ɨˈˇɨ dseaˋ jiéngˈˋ quiáˈˉ e júuˆ jo̱, 17 o̱ˈguɨ ngóˉo fɨˊ Jerusalén ladsifɨˊ cajo̱ e ngosiin˜n e júuˆ do có̱o̱ˈ˜ jaléngˈˋ dseaˋ i̱ lɨ́ɨngˊ dseaˋ apóoˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lajeeˇ nʉ́ˈˉguɨ e nilíinˉn lajo̱ cajo̱. Dsʉˈ jaˋ cajméˉe lajo̱, co̱ˈ dsifɨˊ ladob cangóˉo fɨˊ Arabia fɨˊ lɨ˜ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ dseaˋ seengˋ, jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ jo̱, caquɨmˈˉtú̱u̱ fɨˊ Damasco.

18 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ ˈnɨˊ ji̱i̱ˋ e calɨcuíinˋn Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱guɨbaˈ cangóˉo fɨˊ Jerusalén e cangojmicuíinˋn Tʉ́ˆ Simón, jo̱ có̱o̱ˈ˜ íbˋ cataan˜n jí̱i̱ˈ˜ guiˈñiáˋ jmɨɨ˜. 19 Jo̱ fɨˊ jo̱, lají̱i̱ˈ˜ Tiáa˜ i̱ rúngˈˋ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáamˉbingˈ camánˉn, jo̱ jaˋ camánˉn dseaˋ apóoˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ jiéngˈˋguɨ. 20 Jo̱guɨ dseángˈˉ nɨtab˜ dsiiˉ fɨˊ quiniˇ Fidiéeˇ e jaléˈˋ e jmoˈˊo la dseángˈˉ e jábˈˉ, co̱ˈ jaˋ fáˈˉa júuˆ ta˜ júuˆ.

21 Jo̱ mɨ˜ cangɨ́ˋ e táanˋn fɨˊ Jerusalén, jo̱guɨbaˈ cangóˉo fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Siria có̱o̱ˈ˜guɨ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Cilicia. 22 Dsʉˈ ie˜ jo̱, jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ neáangˊ fɨˊ lɨ˜ se̱ˈˊ Judea jaˋ mɨˊ cuíiñˋ jnea˜ dseángˈˉ quiniiˉ lana. 23 Jo̱ lɨco̱ˈ núuˋ i̱ dseaˋ do e féˈˋ dseaˋ jiéngˈˋ lala uii˜ quiéˉe: “I̱ dseañʉˈˋ i̱ jmángˈˋ jneaa˜aaˈ gaˋ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do, lana nɨngɨrˊ guiarˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ røøbˋ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ júuˆ e jáˈˉ lɨ́ɨˋ jneaa˜aaˈ do, jo̱ ie˜ lamɨ˜ jéengˊguɨ do cartɨˊ jngamˈˊbre jaléngˈˋ dseaˋ i̱ jáˈˉ lɨ́ɨngˋ júuˆ jo̱, co̱ˈ lamɨ˜ iiñ˜ dseángˈˉ niˈíimˉ e júuˆ do conguiaˊ.” 24 Jo̱baˈ i̱ dseaˋ íˋ jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ uíiˈ˜ e nɨcalɨsɨ́ɨmˉ jnea˜.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes