A A A A A
Bible Book List

Filipským 3 Bible 21 (B21)

Chci ho znát

Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž [a] mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu.

Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky! Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo.

Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše: obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus, co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby.

Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista! V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, [b] s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře. 10 Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti, 11 abych, ať už jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých.

Běžím k cíli

12 Ne že bych už toho dosáhl anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem. 13 Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou. 14 Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.

15 Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to. 16 K čemu jsme ale už došli, toho se držme.

17 Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru. 18 Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. 19 Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci, 20 my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele – Pána Ježíše Krista. 21 Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.

Footnotes:

  1. Filipským 3:1 srov. Flp 2:17–18, 28–29
  2. Filipským 3:9 nebo z Kristovy věrnosti
Bible 21 (B21)

21st Century Translation (Bible21). Copyright © 2009 by BIBLION, o.s.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes