A A A A A
Bible Book List

Filipos 2 Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB)

Ang Pagpaubos ni Cristo

Dili ba tungod kay anaa na kamo kang Cristo lig-on kamo? Dili ba malipayon man kamo tungod kay nasayran ninyo nga ginahigugma kamo ni Cristo? Ug dili ba may pakighiusa kamo sa Espiritu Santo, ug maaghop kamo ug maluloy-on sa usag usa? Busa nagahangyo ako kaninyo: aron mahingpit gayod ang akong kalipay paghigugmaay kamo ug paghiusa. Hinaut nga magkahiusa ang inyong mga hunahuna ug katuyoan. Ayaw kamo pagbuhat ug bisan unsa tungod lang sa kahakog o sa pagkamapahitas-on; kondili pagpaubos kamo ug hunahunaa ninyo nga mas maayo pa ang uban kay kaninyo. Dili lang ang inyong kaayohan ang inyong hunahunaon kondili ang kaayohan usab sa uban. Batoni ninyo kini nga panghunahuna nga iya usab ni Cristo Jesus:

Bisan ang kinaiya sa Dios anaa kaniya, wala niya hunahunaa ang iyang pagkatupong sa Dios nga mahimong hinungdan sa pagpamintaha.
Kondili gipakaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagsul-ob sa kinaiya sa usa ka ulipon.
Nagpakatawo siya sama sa mga tawo.
Sa dihang nahimo siyang usa ka tawo, gipaubos niya ang iyang kaugalingon pinaagi sa pagtuman sa Dios hangtod sa kamatayon, bisan pa ang kamatayon didto sa krus.
Tungod niini gipasidunggan siya sa Dios ug gihatagan ug gahom nga labaw sa tanang mga gahom.[a]
10 Aron nga ang tanan nga anaa sa langit ug sa yuta, bisan ang anaa sa ilalom sa yuta, mangluhod ug mosimba kaniya.
11 Ug ang tanan moila nga si Jesu-Cristo mao ang Ginoo, ug pinaagi niini madayeg ang Dios nga Amahan.

Magdan-ag Kita sa Kalibotan Sama sa mga Suga

12 Mga hinigugma kong mga igsoon, sa diha pa ako uban kaninyo nagmatinumanon na kamo kanako. Ilabi na gayod karon nga wala na ako diha, paningkamoti ang inyong kaluwasan[b] nga may pagtahod ug kahadlok sa Dios. 13 Kay ang Dios mao ang nagahatag kanato ug tinguha ug katakos sa pagbuhat sa iyang kabubut-on.

14 Buhata ninyo ang mga buluhaton nga walay pagbagulbol o paglalisay, 15 aron mahimo kamong hingpit nga mga anak sa Dios, hinlo ug walay ikasaway sa inyong pagkinabuhi niining kalibotan nga gipuy-an sa mga tawo nga daotan ug makasasala. Angay nga kamo mahisama sa mga suga nga nagadan-ag kanila 16 sa inyong pagsugilon sa pulong sa Dios nga nagahatag sa kinabuhi nga walay kataposan. Ug kon sama kamo niini, may ikapasigarbo ako sa pagbalik ni Cristo tungod kay may kapuslanan ang akong paghago diha kaninyo.

17 Ang inyong pagtuo sama sa halad alang sa Dios. Sa pagkatinuod kon kinahanglan nga iula ko ang akong dugo alang sa inyong pagtuo, ikalipay ko. Ug dili lang ako ang malipay kondili kamo usab. 18 Busa paglipay kamo uban kanako tungod niini.

Si Timoteo ug si Epafroditus

19 Nagasalig ako kang Ginoong Jesus nga sa dili madugay mapaanha ko diha kaninyo si Timoteo, aron malipay usab ako kon masuginlan niya ako bahin sa inyong kahimtang. 20 Siya lang ang akong nasayran nga nagahandom alang sa inyong kaayohan sama kanako. 21 Kay ang uban, ang ila lang kaugalingon nga kaayohan ang ilang gihunahuna ug dili ang kabubut-on ni Jesu-Cristo. 22 Apan nasayran ninyo ang maayong pamatasan ni Timoteo. Gipakasama ko siya nga akong anak sa iyang pagtabang kanako sa pagsangyaw sa Maayong Balita. 23 Nagalaom ako nga mapaanha ko dayon siya diha kaninyo kon masayran ko na ang resulta sa akong kaso. 24 Ug nagasalig gayod ako sa Ginoo nga sa dili madugay makaanha usab ako diha.

25 Nahunahuna ko nga kinahanglan pabalikon ko diha sa inyo ang atong igsoon nga si Epafroditus nga inyong gisugo aron sa pagtabang kanako. Kauban ko siya sa pagpangalagad sa Dios ug paglaban sa kamatuoran. 26 Papaulion ko siya diha tungod kay gimingaw na siya kaninyong tanan, ug dili na siya mahimutang dinhi sa kabalaka tungod kay nakabalita man kamo nga nagsakit siya. 27 Tinuod nga nagsakit siya ug hapit gani mamatay. Apan gikaloy-an siya sa Dios, ug dili lang siya kondili ako usab, kay nalikay ako sa dako nga kaguol. 28 Busa gusto ko na gayod nga pabalikon siya diha, aron nga kon makita ninyo siya pag-usab malipay kamo, ug dili na ako mabalaka. 29 Ug dawata ninyo siya sa tumang kalipay isip igsoon diha sa Ginoo. Ang mga tawo nga sama kaniya angay pasidunggan. 30 Kay hapit siya mamatay tungod sa iyang pag-alagad kang Cristo. Nahimutang ang iyang kinabuhi sa kakuyaw aron lamang matabangan niya ako isip inyong representante.

Footnotes:

  1. Filipos 2:9 gahom . . . gahom: Sa literal, ngalan nga labaw sa tanan nga mga ngalan.
  2. Filipos 2:12 paningkamoti ang inyong kaluwasan: posible ang buot ipasabot, ingon nga usa ka iglesia alang sa inyong espirituhanong paglig-on.
Ang Pulong Sa Dios (APSD-CEB)

Ang Pulong Sa Dios (Cebuano New Testament) Copyright © 1988, 2001 by International Bible Society® Used by Permission. All rights reserved worldwide.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes