Add parallel Print Page Options

Filipenses

Xmaⁿndye nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ tsjoom Filipos

Maja Pablo ñequio Timoteo cwiluiindyô̱ nnˈaⁿ na cwindyeˈntjomtyeⁿ nnom Jesucristo, cwilaljeiiyâ cartawaañe, cwilacwano̱o̱ⁿyâ juunaˈ na mˈaⁿˈ ˈo na cwilaˈyuˈyoˈ tsjoom Filipos na cwilaˈjomndyoˈ ñˈeⁿ Cristo Jesús, ñequiondyoˈ ˈo na cwijndoˈyoˈ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio ˈo na cwindyeˈntjomˈyoˈ nda̱a̱ tmaaⁿˈ nnˈaⁿ na macwjiˈ Tyˈo̱o̱tsˈom cwentaaⁿˈaⁿ. Nquii Tsotya̱a̱ya Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio Ta Jesucristo quiana na canda̱a̱ˈya nntoˈñoomˈyoˈ naya na laˈxmaⁿna ñequio juu na tjaa ñomtiuu cˈoom tsˈaⁿ jo nda̱a̱na.

Macaⁿ Pablo cwentaa nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ

Cwii cwii ndiiˈ na macjaañjoomˈ tsˈo̱o̱ⁿya ˈo, nnom Tyˈo̱o̱tsˈomya, mañequiaya na quianlˈuaaⁿˈaⁿ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ. Quia na matseina̱ⁿya nnoom, ñequio na neiⁿya macaⁿˈa na cateijneiⁿ ˈo na chaˈtsondyoˈ. Ee cantyjati xuee najndyee hasta xjeⁿ jeˈcheⁿ, ñecwii cwilaˈjomndyô̱ naquiiˈ tsˈiaaⁿ na cwiñequiaayâ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈ Tyˈo̱o̱tsˈom. Ee ntyjiiyaya na juu tsˈiaaⁿ nayawaañe na to̱ˈ Tyˈo̱o̱tsˈom naquiiˈ nˈomˈyoˈ, ñeˈcwii tco nntsˈaaⁿ na nncjaacanda̱a̱ˈñˈeⁿnaˈ hasta xjeⁿ na nncwjeeˈnndaˈ Jesucristo. Maxjeⁿ matyˈiomyanaˈ na luaaˈ mˈaaⁿˈ tsˈo̱o̱ⁿya cantyja ˈnaaⁿ chaˈtsondyoˈ ee na jeeⁿ jnda ntyjiiya ˈo na cwilaˈjomndyoˈ ñˈeⁿndyo̱ naya na matseixmaⁿ Tyˈo̱o̱tsˈom, meiiⁿ na mˈaaⁿya wˈaancjo oo meiiⁿ na meiⁿntyja̱a̱ˈa jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnˈiaaⁿ na mawaño̱ⁿˈa ñˈoom naya ˈnaaⁿˈaⁿ oo na mañequiaya ñˈoom nda̱a̱ nnˈaⁿ cantyja na macwjiˈnˈmaaⁿñê nnˈaⁿ. Ee mantyjiijndaaˈñe Tyˈo̱o̱tsˈom na jeeⁿ jnda ntyjiiya ˈo ncˈe juu na mˈaaⁿ Jesucristo na jeeⁿ candyaˈ tsˈoom ˈo chaˈxjeⁿ na jeeⁿ wiˈ tsˈom yuscu jnaaⁿ na ˈndaañe. Macaⁿˈa nnom Tyˈo̱o̱tsˈom na nncˈomˈtiˈyoˈ na jnda nquiuˈyoˈ ncˈiaaˈyoˈ, ñequio na jndo̱ˈti nˈomˈyoˈ ndoˈ na nlaˈno̱ⁿˈtiˈyoˈ chaˈtso, 10 cha nnda̱a̱ nntjeiˈyoˈ cwenta cwaaⁿ cwii nnom na xcweti tseixmaⁿnaˈ. Ee na ljoˈ nnda̱a̱ nncˈom ljuˈndyoˈ na cwitsamˈaⁿˈtiˈyoˈ quiiˈntaaⁿ nnˈaⁿ, meiⁿ ticalaxmaⁿˈyoˈ nnˈaⁿ na cwilaˈtjo̱o̱ndye jo nnom Cristo xuee quia na nncwjeeˈnnaaⁿˈaⁿ, 11 ndoˈ na luaaˈ, nleilˈueeˈñe Jesucristo joo na jnda̱ jlaˈjomndyoˈ ñˈeⁿñê na nntseijomnaˈ joonaˈ chaˈcwijom cwii ntjom na cwiweˈ na cantyja ˈnaaⁿ joonaˈ nntseitˈmaaⁿˈñenaˈ Tyˈo̱o̱tsˈom.

Yocheⁿ na waˈndo̱ˈa nndiˈtjo̱ⁿya nnom Cristo

12 ˈO nnˈaⁿya na cwilaˈyuˈyoˈ, lˈue tsˈo̱o̱ⁿ na calaˈno̱ⁿˈyoˈ na joo nawiˈmeiiⁿ na matjo̱ⁿya, mayuuˈcheⁿ cwiteijndeiinaˈ na ˈoonndye nnˈaⁿ ñˈoom naya na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ. 13 Ee chaˈtso nnˈaⁿ na mˈaⁿ watsˈiaaⁿ ñequio ntˈomcheⁿ nnˈaⁿ, manquiuyana na mˈaaⁿya wˈaancjo ncˈe na majo̱ntyjo̱ya cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo. 14 Ndoˈ majndyeti nnˈaⁿ na cwilaˈyuˈ na cwintyˈiaana na mˈaaⁿya pra̱so, cwinˈomtˈmaaⁿˈndyena nˈomna na tiˈmaaⁿˈ nˈomna cwilaneiⁿna ñˈoomˈ Tyˈo̱o̱tsˈom ñequio na cwicantyjaaˈ nˈomna Ta Jesús.

15 Ñˈoom na mayuuˈ na cwantindye joona cwilaneiⁿna ñˈoomˈñeeⁿ na ta̱a̱ˈ nˈomna ja ndoˈ ñequio na ñeˈcwinomˈna ja, sa̱a̱ ntˈomcheⁿ ñequio na xcweeˈ nˈom cwilˈana tsˈiaaⁿˈñeeⁿ. 16 Sa̱a̱ ntˈomndyena cwiñequiana ñˈoomˈñeeⁿ na ñequiiˈcheⁿ mˈaaⁿˈ nˈomna cantyja ˈnaaⁿ nquieena, tixcweeˈ nˈomna ee cwilaˈtiuuna na cwilˈana na ljoˈ, cha nnchjeetinaˈ ja na mˈaaⁿya pra̱so, 17 sa̱a̱ ntˈomndyena cwiñeˈquiana ñˈoomˈm ee na jnda nquiuna ja. Ee cwilaˈno̱ⁿˈyana na tyˈiom Tyˈo̱o̱tsˈom tisˈaaⁿ ja na nncwintyja̱a̱ˈa jo nda̱a̱ naⁿmaⁿnˈiaaⁿ tsjoomwaañe. Sˈaaⁿ na ljoˈ ee lˈue tsˈoom na nncwjiˈyuuˈndyo̱ ñˈoom naya ˈnaaⁿˈaⁿ nda̱a̱na. 18 Sa̱a̱ meiiⁿ na luaaˈ waa tjaa na cochˈeenaˈ ja, ee meiiⁿ na xcweeˈ nˈomna oo na aa tixcweeˈ nˈomna na cwiñequiana ñˈoom cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo, mˈaaⁿya na neiⁿya na ljoˈ.

Ndoˈ nncˈo̱o̱ⁿtya̱ya na neiⁿya, 19 ee ntyjiiya na chaˈtso nmeiiⁿˈ nntseijndaaˈñenaˈ na nndyaandyo̱ wˈaancjo ncˈe na cwilaneiⁿˈyoˈ nnom Tyˈo̱o̱tsˈom cantyja ˈnaⁿya ndoˈ na mateijndeii nquii Espíritu na cwiluiiñe Jesucristo ja. 20 Ee ntyjaaˈya cwii tsˈo̱o̱ⁿ na tixonquiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na nntsˈaa cwii na cantyja ˈnaaⁿˈ joˈ nluiˈjnaaⁿˈndyo̱, xeⁿ nchii ñequio na tˈmaⁿya tsˈo̱o̱ⁿ nnda̱a̱ nntseina̱ⁿ nda̱a̱ chaˈtsondye nnˈaⁿ ndoˈ na majeˈ ndoˈ ˈiocha luaaˈ nleitquiooˈ cantyja ˈnaⁿya na tjacantyja na tˈmaⁿ cwiluiiñe Cristo, meiiⁿ na nncwando̱ˈtya̱ oo meiiⁿ na nntseicueeˈtonaˈ ja. 21 Ee cantyja ˈnaⁿya, meiiⁿ xeⁿ nncwando̱ˈa, maxjeⁿ nnom Cristo nndiˈntjo̱ⁿya, ndoˈ xeⁿ nlaˈcueeˈna ja, majoˈ tˈmaⁿti naya ˈnaⁿya. 22 Sa̱a̱ xeⁿ na aa nncwando̱ˈtya̱ nnda̱a̱ nntsˈaatya̱ tsˈiaaⁿ ˈnaaⁿˈ Ta Jesús, joˈ chii ticaljeii cwaaⁿ cwii na we joo nmeiⁿˈ na nncwjiiˈndyo̱. 23 Ee quiiˈntaaⁿ we nmeiⁿˈ, jeeⁿ jndeiˈnaˈ cwaaⁿ cwii na nncwjiiˈndyo̱ nayati, ee xeⁿ nncˈio̱ nncjo̱ na mˈaaⁿ Cristo, na juu joˈ jndati tseixmaⁿnaˈ cantyja ˈnaⁿya, 24 sa̱a̱ cantyja ˈnaaⁿˈ cwiicheⁿ luaaˈ macaⁿnaˈ na nncwando̱ˈtya̱ cha cateijndeiinaˈ ˈo. 25 Ndoˈ na mantyjiiyaya na ljoˈ, matseiˈno̱ⁿˈa na nncˈo̱ⁿtya̱ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ cha nnteijndeiinaˈ ˈo na nntsatsatiˈyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo ndoˈ na tˈmaⁿti nñequiaanaˈ na neiⁿˈyoˈ na cwilayuˈya nˈomˈyoˈ ñˈeⁿ jom. 26 Joˈ chii na nncˈo̱o̱ⁿnndaˈa quiiˈntaaⁿˈyoˈ cha juu na neiⁿˈyoˈ na cwiluiindyoˈ cwentaaˈ Jesucristo, nleitˈmaⁿtinaˈ.

27 Luaa queⁿˈyoˈ cwenta: juu cantyja na cwitsamˈaⁿˈyoˈ, cjooˈ nˈomˈyoˈ na matseijomnaˈ juunaˈ ñequio ñˈoom naya cantyja ˈnaaⁿˈ Cristo, quia joˈ meiiⁿ na nncjo̱ nntyˈia ˈo oo meiiⁿ na aa tiˈcjo̱, nnda̱a̱ nndiiya ñˈoom na cwiljooˈndyoˈtyeⁿˈyoˈ na ñeˈcwii nˈomˈyoˈ na cwilaˈjnda̱ˈyoˈ na chaˈtsondyoˈ cantyja ˈnaaⁿˈ ñˈoom na cwilaˈyuuˈa na laˈxmaaⁿya ncˈe juu ñˈoom na macwjiˈnˈmaaⁿñe Tyˈo̱o̱tsˈom nnˈaⁿ, 28 na meiⁿcwii tintseicatyˈuenaˈ ˈo ljoˈ na nlˈa nnˈaⁿ na jndoona ˈo. Na nlˈaˈyoˈ na ljoˈ, nntseixmaⁿnaˈ cwii ˈnaaⁿ nda̱a̱ joona na nntsuundyena, sa̱a̱ cantyja ˈnaⁿˈyoˈ tseixmaⁿnaˈ cwii ˈnaaⁿ na nñequiaa Tyˈo̱o̱tsˈom na nluiˈnˈmaaⁿndyoˈ. 29 Ee nchii ñequiiˈcheⁿ cwicandaˈyoˈ na cwilaˈyuˈyoˈ ñˈeⁿ Cristo, sa̱a̱ mati na lcoˈwiˈnaˈ ˈo cantyja ˈnaaⁿˈaⁿ. 30 ˈO ndoˈ mati ja mañeˈcwii waa na cwilaˈjnda̱a̱ˈya. ˈO jnda̱ ntyˈiaˈnda̱a̱ˈyoˈ chiuu waa na seijndo̱ya ndoˈ jeˈ macwindyeˈyoˈ na ndicwaⁿ matseijndo̱.

Bible Gateway Sponsors