Add parallel Print Page Options

De aceea, preaiubiţii şi mult doriţii(A) mei fraţi, bucuria(B) şi cununa mea, rămâneţi(C) astfel tari în Domnul, preaiubiţilor! Îndemn pe Evodia şi îndemn pe Sintichia să fie cu un gând(D) în Domnul. Şi pe tine, adevărat tovarăş de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora, care au lucrat(E) împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement şi cu ceilalţi tovarăşi de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea(F) vieţii. Bucuraţi-vă(G) totdeauna în Domnul! Iarăşi zic: Bucuraţi-vă! Blândeţea voastră să fie cunoscută de toţi oamenii. Domnul este aproape(H). Nu(I) vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea(J) lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus. Încolo, fraţii mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot(K) ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice laudă, aceea să vă însufleţească. Ce(L) aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul(M) păcii va fi cu voi. 10 Am avut o mare bucurie în Domnul, că, în sfârşit, aţi putut să vă înnoiţi iarăşi simţămintele(N) voastre faţă de mine. Vă gândeaţi voi la aşa ceva, dar vă lipsea prilejul. 11 Nu zic lucrul acesta având în vedere nevoile mele; căci m-am deprins să fiu(O) mulţumit cu starea în care mă găsesc. 12 Ştiu(P) să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flămând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă. 13 Pot totul(Q) în Hristos, care mă întăreşte. 14 Dar bine aţi făcut că aţi(R) luat parte la strâmtorarea mea. 15 Ştiţi voi înşivă, filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio(S) Biserică n-a avut legătură cu mine în ceea ce priveşte „darea” şi „primirea” afară de voi. 16 Căci mi-aţi trimis în Tesalonic, o dată şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele. 17 Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câştigul(T) care prisoseşte în folosul vostru. 18 Am de toate şi sunt în belşug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit(U) ce mi-aţi trimis…, un miros(V) de bună mireasmă, o jertfă(W) bine primită şi plăcută lui Dumnezeu. 19 Şi Dumnezeul meu să îngrijească(X) de toate trebuinţele voastre după(Y) bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos. 20 A lui(Z) Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor! Amin. 21 Spuneţi sănătate fiecărui sfânt în Hristos Isus.

Fraţii care(AA) sunt cu mine vă trimit sănătate. 22 Toţi sfinţii vă trimit sănătate, mai(AB) ales cei din casa cezarului. 23 Harul(AC) Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

Pavel, apostol(AD) al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Timotei, către sfinţii şi fraţii credincioşi în(AE) Hristos, care sunt în Colose: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos. Mulţumim(AF) lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi, şi am auzit despre credinţa voastră în Hristos Isus şi despre dragostea(AG) pe care o aveţi faţă de toţi sfinţii din pricina nădejdii care vă aşteaptă(AH) în ceruri şi despre care aţi auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei, care a ajuns până la voi şi(AI) este în toată lumea, unde dă(AJ) roade şi merge crescând, ca şi între voi. Şi aceasta, din ziua în care aţi auzit şi aţi cunoscut harul(AK) lui Dumnezeu, în adevăr, cum aţi învăţat de la Epafras(AL), preaiubitul nostru tovarăş de slujbă. El este un credincios slujitor(AM) al lui Hristos pentru voi şi ne-a vorbit despre dragostea(AN) voastră în Duhul. De aceea(AO), şi noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi şi să cerem să(AP) vă umpleţi de cunoştinţa(AQ) voiei Lui, în orice fel de înţelepciune(AR) şi pricepere duhovnicească; 10 pentru ca(AS) astfel să vă purtaţi într-un chip vrednic de Domnul, ca(AT) să-I fiţi plăcuţi în orice lucru, aducând roade(AU) în tot felul de fapte bune şi crescând în cunoştinţa lui Dumnezeu, 11 întăriţi(AV) cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare(AW) şi îndelungă răbdare cu bucurie(AX), 12 mulţumind(AY) Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină. 13 El ne-a izbăvit de sub puterea(AZ) întunericului şi(BA) ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui, 14 în(BB) care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor. 15 El este chipul(BC) Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut(BD) din toată zidirea. 16 Pentru că prin El(BE) au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii(BF), fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El(BG) şi pentru El. 17 El(BH) este mai înainte de toate lucrurile şi toate se ţin prin El. 18 El(BI) este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, Cel întâi născut(BJ) dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietate. 19 Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în(BK) El 20 şi să împace totul(BL) cu Sine(BM) prin El, atât(BN) ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. 21 Şi pe voi, care(BO) odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele(BP), El v-a împăcat acum 22 prin(BQ) trupul Lui de carne, prin moarte, ca(BR) să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină; 23 negreşit, dacă rămâneţi şi mai departe întemeiaţi(BS) şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi(BT) de la nădejdea Evangheliei pe care aţi(BU) auzit-o, care a fost propovăduită oricărei(BV) făpturi de sub cer şi al cărei(BW) slujitor am fost făcut eu, Pavel. 24 Mă bucur acum(BX) în suferinţele mele pentru(BY) voi; şi în trupul meu împlinesc ce lipseşte(BZ) suferinţelor lui Hristos, pentru(CA) trupul Lui, care este Biserica. 25 Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia(CB) pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi, ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu. 26 Vreau să zic: taina(CC) ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar(CD) descoperită acum sfinţilor Lui, 27 cărora(CE) Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia(CF) slavei tainei acesteia între neamuri, şi anume Hristos în voi, nădejdea(CG) slavei. 28 Pe El Îl propovăduim noi şi sfătuim(CH) pe orice om şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca(CI) să înfăţişăm pe orice om desăvârşit în Hristos Isus. 29 Iată la(CJ) ce lucrez eu şi mă lupt(CK) după lucrarea puterii(CL) Lui, care lucrează cu tărie în mine.

Vreau, în adevăr, să ştiţi cât de mare luptă(CM) duc pentru voi, pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi cei ce nu mi-au văzut faţa în trup; pentru ca(CN) să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniţi(CO) în dragoste şi să capete toate bogăţiile plinătăţii de pricepere, ca să cunoască(CP) taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în(CQ) care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale ştiinţei. Spun lucrul acesta pentru ca(CR) nimeni să nu vă înşele prin vorbiri amăgitoare. Căci măcar că(CS) sunt departe cu trupul, totuşi cu duhul sunt cu voi şi privesc cu bucurie la buna rânduială(CT) care domneşte între voi şi la tăria(CU) credinţei voastre în Hristos. Astfel dar, după cum(CV) aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri către Dumnezeu. Luaţi seama(CW) ca nimeni să nu vă fure cu filozofia şi cu o amăgire deşartă după datina(CX) oamenilor, după învăţăturile începătoare ale lumii(CY), şi nu după Hristos. Căci în El(CZ) locuieşte trupeşte toată plinătatea Dumnezeirii. 10 Voi aveţi totul deplin(DA) în El, care(DB) este Capul oricărei domnii(DC) şi stăpâniri. 11 În El aţi fost tăiaţi împrejur(DD) nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea(DE) de trupul poftelor firii noastre pământeşti, 12 fiind îngropaţi(DF) împreună cu El prin botez şi înviaţi(DG) în El şi împreună cu El prin credinţa(DH) în puterea lui Dumnezeu, care(DI) L-a înviat din morţi. 13 Pe voi(DJ), care eraţi morţi în greşelile voastre şi în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viaţă împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greşelile. 14 A şters(DK) zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră şi ne era potrivnic, şi l-a nimicit pironindu-l pe cruce. 15 A dezbrăcat(DL) domniile şi stăpânirile(DM) şi le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce. 16 Nimeni dar să(DN) nu vă judece cu privire la mâncare(DO) sau băutură, cu(DP) privire la o zi de sărbătoare, cu privire la o lună nouă sau cu privire la o zi de Sabat, 17 care(DQ) sunt umbra lucrurilor viitoare, dar trupul este al lui Hristos. 18 Nimeni(DR) să nu vă răpească premiul alergării, făcându-şi voia lui însuşi printr-o smerenie şi închinare la îngeri, amestecându-se în(DS) lucruri pe care nu le-a văzut, umflat de o mândrie deşartă, prin gândurile firii lui pământeşti, 19 şi nu se ţine strâns de Capul(DT) din care tot trupul, hrănit şi bine închegat, cu ajutorul încheieturilor şi legăturilor, îşi primeşte creşterea pe care i-o dă Dumnezeu. 20 Dacă aţi murit(DU) împreună cu Hristos faţă de învăţăturile începătoare(DV) ale lumii, de ce, ca şi cum aţi trăi încă în lume, vă supuneţi la porunci ca acestea: 21 „Nu(DW) lua, nu gusta, nu(DX) atinge cutare lucru!” 22 Toate aceste lucruri, care pier odată cu întrebuinţarea lor şi sunt întemeiate pe(DY) porunci şi învăţături omeneşti, 23 au(DZ), în adevăr, o înfăţişare de înţelepciune într-o închinare(EA) voită, o smerenie şi asprime faţă de trup, dar nu sunt de niciun preţ împotriva gâdilării firii pământeşti.