Doaromm, miene Breeda daen ekj leef ha, en jearen seene mucht, dee jie miene Freid en miene Kroon sent, stoht faust emm Herr, miene leefste Frind.

Drinjent pracha ekj Sintiche en Efodia daut jie enn Eenichkjeit sent emm Herr.

En ekj baed die, mien trueha Kommarod, halp dee Fruehes dee mie emm Deenst aum Evanjeelium biestunde, uk Klement en dee aundre Metoabeida, daen aeare Nomes emm Laewesbuak jeschraewe sent.

Freit ju emma emm Herr, en ekj saj ju wada, Freit junt!

Lot aulamaun seene woo leeftolich jie sent! De Herr kjemt boolt!

Doot nich sorje, leewa komt met aules emm Jebaed en aunhoole met Dank fer Gott, en lot am weete waut junt faelt!

En Gott siene Fraed, dee wiet aewa aules jeit daut Mensche festone kjenne, woat june Hoate en Jedanke enn Jesus Christus bewoare!

To goode latst, Breeda: Wautemma woa es, wuatemma bediedensweat es, wautemma rajcht es, wautemma rein es, wautemma leeftolich es, waut goode Eajenschoffte haft, en lowensweat es, doa denkt aun!

Eeft junt doarenn waut jie fonn mie jeleat en jekraeaje en jeheat en jeseene ha; dan woat dee Fraedensgott met ju senne.

10 Ekj freid mie seeha emm Herr, daut jie entlich bott doa jekome sent wada fa mie to sorje; ekj weet goot daut junt daut eara omm mie to doone wea, jie haude bloos nich dee Jelaeajenheit daut to bewiese.

11 Ekj raed nich ut daem Senn daut mie daut aun waut faelt; dan ekj ha jeleat unja aule Ommstend tofraed to senne.

12 Ekj weet waut daut meent nich jenuach to habe, en ekj weet uk waut daut meent riew to habe. Ekj ha daut jeleat enn aule Loag tofraed to senne: auf saut oda hunjrich, auf rikjlich oda knaup to habe.

13 Ekj kaun aules doone enn Christus dee mie kjraftich moakt.

14 Emmahan, jie ha goot jedone daut jie mie enn mien Aelend biestunde.

15 En jie Filipe weete selfst, daut sikj kjeene Jemeent, buta jie, aum Jaewe en Naeme bedeeljde aus ekj Matsedoonea feleet en aunfunk daut Evanjeelium to praedje.

16 Dan sogoa aus ekj enn Tesaloonich wea schekjt jie eascht eemol, en donn noch eemol mie met to halpe.

17 Nich daut ekj daut Jeschenkj seakj; ekj seakj dee Frucht derch woont jun Loon toonemt.

18 Oba ekj ha aules, en daut rikjlich. Ekj sie goot fesorcht derch daut waut jie mie derch Epafrodietus schekjte: en scheenrikjendet, aunjenaemet Opfa daut Gott jefelt.

19 Oba mien Gott woat ju aules schenke daut junt faelt no sien Rikjdom enn siene Harlichkjeit derch Jesus Christus.

20 Nu oba saul onns Gott en Foda oppemma en emma je-eat woare. Amen.

21 Jreest aule Heilje enn Christus Jesus. Dee Breeda, dee hia bie mie sent lote junt jreese.

22 Aule Heilje schekje aea Gruss, aum measchte dee fomm Kjeisahus.

23 Mucht Jesus Christus siene Jnod met jun Jeist senne!

Bible Gateway Sponsors