Fa daut aewrije, Breeda, freit junt em Herr. Junt dit emma wada to schriewe felt mie nich schwoa, en fa ju eset fael sechra.

Seet junt faea fa dee Hunj, fa dee beese Oabeida, fa daen dee ju aum Fleesch feschniede wele.

Dan wie sent dee Beschniedunk dee Gott em Jeist aunbaede, en sent froo em Herr, en felote onns nich oppet Fleesch.

Ekj kunn je mie uk oppet Fleesch felote. Wann irjent sestwaea meent daut hee sikj oppet Fleesch felote kunn, ekj wudd meeha Uasoak habe:

Ekj wort aum achte Dach beschnaede, utem Jeschlacht Iesrael, ut daut Benjamien Staum, enn Hebraea fonn Hebraea, waut daut Jesats aunbelangt en Farisaea,

iewrich jenuach dee Jemeent to fefolje, en waut dee Jerachtichkjeit em Jesats aunbelangt, onnschuldich.

Oba wautemma mie donn to Jewenst wea, raeakjen ekj nu omm Christus sien haulwe aus Feluss.

Meeha aus daut: ekj see aules aun aus Feluss jaeajen dee fael fetraflije Jenuss mien Herr Jesus Christus to kjanne; omm daen sien haulwe ekj daut aules feloare ha, en see daut aula aun aus Schunnt, daut ekj Christus jewenn,

en enn am mucht jefunje senne, nich met miene eajne Jerachtichkjeit dee derch daut Jesats kjemt, oba eene dee derch daen Gloowe aun Christus kjemt, ne Jerachtichkjeit fonn Gott dee derch daen Gloowe kjemt;

10 daut ekj am mucht kjanne leare, uk dee Krauft enn sien oppstone fom Doot; uk dee Jemeenschofft en sien Liede, omm sien Doot aenlich to woare;

11 daut ekj opp irjend en Wajch uk kunn kome bottem oppstone fom Doot;

12 Nich daut ekj daut aul aules ha, oda daut ekj follkome sie; oba ekj doo aules waut ekj kaun daut tohoole to kjriehe wuato Jesus Christus mie aul tohoole haft.

13 Breeda, ekj raeakjen nich doamet daut ekj aul aules tohoole ha, oba eenalei doo ekj: ekj fejaet daut waut hinja mie licht, en strenj mie aun daut to kjriehe waut feropp es,

14 en sat doaropp loos aum Ziel to kome omm dee Belooninj to jewenne, wuato Gott onns enn Jesus Christus himelaun beroope haft.

15 En aula, dee aul follkome sent, sulle soo jesonne senne. En wan jie enn irjent waut aundasch denke, woat Gott ju uk doarenn trachthalpe.

16 Emmahan, waut wie nu aul ha, soo well wie uk waundle en onns eenich senne.

17 Breeda, schlut ju met daen toop, dee mie enn aea Waundel tom Faeabilt naeme.

18 Wiel soo aus ekj ju aul foaken jesajcht ha, en nu wada met Trone saj: faele waundle soo aus dee, dee Fiend sent jaeajen Christus sien Kjriets.

19 Oba daen aea Enj es Fedaumnes, aea Buk es aea Gott, doone sikj stollt met daut wuamet see sikj schaeme sulle, en denke bloos aun daut waut to dise Welt jeheat.

20 Onns Birjaracht oba es em Himel, en wie luare aul seeha doano, daut onns Heilant Jesus Christus, dee Herr, fonn doa kome woat.

21 En hee woat derch siene Krauft, derch dee hee sikj aules kaun unjadon moake, onns schwacka, oama Lief endre, so daut dee so harlich woat senne aus sien Lief.

Bible Gateway Sponsors