A A A A A
Bible Book List

Filemón Chinanteco de Comaltepec (CCO)

Filemón

Jnea˜ Paaˉ, jo̱ fɨˊ ˈnʉñíbˆ sɨjnɨ́ɨnˇn dsʉˈ uíiˈ˜ e guiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ sɨ́ɨnˋn e jiˋ la co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jaangˋguɨ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ siiˋ Timoteo. Jo̱ fɨˊ ni˜ e jiˋ la to̱o̱˜ júuˆ quiéˉe e catɨ́ɨngˉ ˈnʉˋ, Filemón, co̱ˈ lɨnˈˊ jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ˈneáangˋnaaˈ eáangˊ jo̱guɨ i̱ jmóoˋ ta˜ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jneaˈˆ jee˜ ta˜ guiaˊ júuˆ quiáˈˆ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱guɨ catɨ́ɨmˉ e jiˋ la cajo̱ jaléngˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ seángˈˊ fɨˊ quíiˈˉ e jmiféiñˈˊ Fidiéeˇ, jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ catɨ́ɨmˉ i̱ dseamɨ́ˋ i̱ siiˋ Apia có̱o̱ˈ˜guɨ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Arquipo. Jo̱ i̱ dseañʉˈˋ na eáamˊ cuøˈˊ bíˋ ˈñiaˈrˊ jee˜ ta˜ e cangɨ́ɨiñˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmóoˋ jneaˈˆ. Jo̱ mɨ́ɨˈ˜naaˈ Tiquíˆiiˈ Fidiéeˇ jo̱guɨ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ ˈnʉ́ˈˋ jo̱guɨ e nicuǿˈrˉ ˈnʉ́ˈˋ juguiʉ́ˉ júuˆ røøˋ.

Jial ˈneáangˋ Filemón jaléngˈˋ dseaˋ rúiñˈˋ

Jo̱ laco̱o̱ˋ ya̱ˈˊ mɨ˜ fǿnˈˋn Fíiˋi Fidiéeˇ, contøømˉ cuǿøˉøre guiˈmáangˈˇ uii˜ quíiˈˉ, Filemón, dsʉco̱ˈ nɨcaˈíimˈ˜baa júuˆ quiáˈˉ jial tíiˊ e ˈneáanˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ jo̱guɨ jial jáˈˉ lɨ́ɨnˈˋ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ cajo̱. Jo̱ uíiˈ˜ e jáˈˉ lɨ́ɨˋnaaˈ e júuˆ jo̱, jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ Fidiéeˇ e nicuǿˈrˉ ˈnʉˋ e guiʉ́ˉguɨ ningánˈˋ jial tíiˊ jloˈˆ niguoˈˆ e ngɨ́ɨngˋnaaˈ quiáˈˉ Fidiéeˇ laˈeáangˊ e se̱e̱ˉnaaˈ cøøngˋ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ. Jo̱ uíiˈ˜ e ˈneáanˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ, jo̱baˈ eáamˊ iáangˋ dsiiˉ jo̱guɨ nɨcatíiˈ˜tu̱ dsiiˉ cajo̱, co̱ˈ laˈeáangˊ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉbˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ nɨcalɨtíibˈ˜tu̱ dsíirˊ caléˈˋ catú̱ˉ.

Mɨ˜ camɨˊ Paaˉ jmɨˈeeˇ uii˜ quiáˈˉ Onésimo

8-9 Jo̱ co̱ˈ eáamˊ ˈneáanˈˋ jaléngˈˋ dseaˋ rúnˈˋ jo̱guɨ uíiˈ˜ e co̱o̱bˋ fɨˊ tɨ́ˈˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ lɨ́nˉn e seabˋ fɨˊ quiéˉe e nifɨ́ɨˆɨ ˈnʉˋ co̱o̱ˋ e ˈnéˉ jmeˈˆ. Dsʉˈ jaˋ iin˜n jmeeˉ lajo̱, co̱ˈ lɨ́nˉn e guiʉ́ˉguɨ e nimɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉˋ jmɨˈeeˇ uíiˈ˜ e eáangˊ ˈneáanˋn ˈnʉˋ. Jo̱baˈ jnea˜, Paaˉ, mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉˋ co̱o̱ˋ jmɨˈeeˇ, nañiˊ faˈ jaangˋ dseaˋ fémˈˊ nɨlɨ́ɨnˊn, jo̱ lana lab iuunˉ sɨjnɨ́ɨnˇn fɨˊ dsíiˊ ˈnʉñíˆ dsʉˈ uíiˈ˜ e guiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 10 Jo̱baˈ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉˋ e jmɨˈeeˇ jo̱ cuaiñ˜ quiáˈˉ i̱ dseañʉˈˋ i̱ siiˋ Onésimo, co̱ˈ i̱ dseaˋ la, lajeeˇ iuunˉ jnea˜ fɨˊ la, jábˈˉ nɨcalɨ́iñˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ lana lafaˈ jó̱o̱ˋbaa nɨcaˈuíiñˉ.

11 Jo̱ lamɨ˜ jéengˊguɨ i̱ Onésimo la lamɨ˜ lɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quíiˈˉ e jaˋ ˈléeiñˈ˜ i̱ jaˋ ˈgaˈˊ lɨˊ ta˜ íingˆ quíiˈˉ. Jo̱ dsʉˈ lanaguɨ, eáamˊ nɨˈíiñˆ ta˜ quíiˈˉ jo̱guɨ quiéˉ jnea˜ cajo̱. 12 Jo̱ niguiéemˈ˜tú̱u̱re có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ caléˈˋ catú̱ˉ fɨˊ na, jo̱ có̱o̱ˈ˜ e guiʉ́bˉ ˈnéˉ íinˈ˜re lɨ́ˈˆ laco̱ˈguɨ la jmooˈˋ có̱o̱ˈ˜ jnea˜. 13 Jo̱ eáamˊ lamɨ˜ iing˜ jnea˜ e nijé̱ˉguɨr fɨˊ la có̱o̱ˈ˜ jnea˜ e laco̱ˈ nijmɨcó̱o̱ˈr˜ jnea˜ cuaiñ˜ quíiˈˉ lajeeˇ e iuunˉ e sɨjnɨ́ɨnˇn fɨˊ la uíiˈ˜ e guiaaˉ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 14 Dsʉˈ jaˋ iing˜ jnea˜ jmeeˉ laco̱ˈ tɨ́ɨnˋn ˈñiáˈˋa faˈ e nijé̱ˉguɨr có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ la, co̱ˈ jangˈˉ iing˜ jnea˜ e nɨsɨɨ˜naaˈ røøˋ, jo̱ lajo̱baˈ jaˋ cuǿøngˋ foˈˆ faˈ e nijmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜ e laguidseaangˆ, co̱ˈ iing˜ jnea˜ e nijmeˈˆ jiéˈˋ jí̱i̱ˈ˜ e iáangˋ óoˊbaˈ. 15 Jo̱ jangámˉ i̱ Onésimo la caˈnaaiñˋ quíiˈˉ e huǿøbˉjiʉ e lɨ́ˈˆ laco̱ˈ lanaguɨ nitíingˈ˜tu̱r jo̱ nilɨseeiñˋ có̱o̱ˈ˜ ˈnʉˋ contøøngˉ. 16 Dsʉˈ joˋ ˈnéˉ jmeáanˈ˜re lafaˈ jaangˋ dseaˋ i̱ jmóoˋ ta˜ quíiˈˉ i̱ jaˋ ˈléenˈ˜, co̱ˈ ˈnéˉ e guiʉ́ˉguɨb nijmeáanˈ˜re laco̱ˈ jaangˋ i̱ dseaˋ laˈíˋ, co̱ˈ lana nɨlɨ́ɨiñˊ jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ ˈneáangˋnaaˈ eáangˊ. Jo̱ jnea˜, eáamˊ ˈneáanˋnre, dsʉˈ ˈnʉˋ, eáangˊguɨ nilɨˈneáanˈˋre, dsʉˈ o̱ˈ uíiˈ˜ e nɨlɨ́ɨngˊtu̱r jaangˋ dseaˋ i̱ nijméˉ ta˜ quíiˈˉ, co̱ˈ lana nɨlɨ́ɨmˊbre cajo̱ jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ.

17 Jo̱ lajo̱b lɨ́ɨˊ, uíiˈ˜ e lɨ́ɨˊnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ íimˈ˜ i̱ Onésimo la có̱o̱ˈ˜ e guiʉ́ˉ lɨ́ˈˆ lafaˈ mɨ˜ íinˈ˜ jnea˜. 18 Jo̱guɨ song lɨɨng˜ eeˋ nɨcaˈléerˊ quíiˈˉ o̱si eeˋ nɨcarøøiñˋ quíiˈˉ é, jo̱baˈ jneab˜ niquɨ́ˉɨ cuaiñ˜ quiáˈrˉ. 19 Jnea˜ Paaˉ jmoˈˊo e júuˆ la có̱o̱ˈ˜ layaang˜ guóoˋo. Jo̱guɨ dseángˈˉ e jábˈˉ, jneab˜ niquɨ́ˉɨ jaléˈˋ e nɨcarøøngˋ i̱ Onésimo la quíiˈˉ. Jo̱ lɨ́nˉn e jaˋ ngɨɨ˜lɨ faˈ ˈnéˉ e nijmiguiénˈˊn oˈˊ e lafaˈ ˈnʉbˋ røønˈˋ quiéˉe, dsʉco̱ˈ laˈeáangˊ jnea˜baˈ e calɨ́nˈˉ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ. 20 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉˋ lajo̱ uíiˈ˜ e co̱o̱bˋ fɨˊ tɨ́ˈˉnaaˈ có̱o̱ˈ˜ Dseaˋ Jmáangˉ, jo̱baˈ jmeeˉgo̱ uíiˈ˜ diée˜ e niˈíimˈ˜baˈ i̱ Onésimo la có̱o̱ˈ˜ júuˆ røøˋ uíiˈ˜ e lɨnˈˊ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ; jo̱ mɨ˜ nijmeˈˆ lajo̱, jo̱baˈ eáamˊ nilɨˈiáangˋ dsiiˉ jóng.

21 Jo̱ guiéenˈ˜n e jiˋ la quíiˈˉ e catɨ́ɨnˈˉ, dsʉco̱ˈ dseángˈˉ nɨtab˜ dsiiˉ e nijmitíˆbaˈ e jmɨˈeeˇ e nɨcamɨ́ɨˈ˜ɨ ˈnʉˋ, jo̱guɨ nɨñíˆbɨ́ɨ cajo̱ e jmiguiʉˊguɨb nijméeˈˆ laco̱ˈ jí̱i̱ˈ˜ e nɨcafáˈˉa na. 22 Jo̱guɨ jmeeˉgo̱ uíiˈ˜ diée˜ quíiˈˉ e niguiáˈˆ guiʉ́ˉ jiéˈˋ fɨˊ lɨ˜ nija̱a̱ˉ fɨˊ na, dsʉco̱ˈ nɨtab˜ dsiiˉ e nijmitib˜ Fidiéeˇ lají̱i̱ˈ˜ e nɨcamɨ́ɨˈ˜naˈre uii˜ quiéˉe e nicuǿˈrˉ jnea˜ fɨˊ e ninii˜tú̱u̱ fɨˊ na e niˈeeˇe ˈnʉ́ˈˋ caléˈˋ catú̱ˉ.

Júuˆ guicó̱o̱ˈˇ lɨ˜ cadséngˉ quiáˈˉ Paaˉ

23 Jo̱ lɨ˜ ngóoˊ cadséngˉguɨ fɨ́ɨˉɨ ˈnʉˋ, Filemón, e guiéngˈˊ i̱ Epafras la júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˈˉ, jaangˋ dseaˋ rúˈˋnaaˈ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ i̱ sɨjnɨ́ɨngˇ co̱lɨɨng˜ có̱o̱ˈ˜ jnea˜ fɨˊ la uíiˈ˜ e guiaˋnaaˈ júuˆ quiáˈˉ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ. 24 Jo̱guɨ lajo̱bɨ cajo̱ i̱ dseaˋ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ caguiaangˉguɨ i̱ seengˋ fɨˊ la i̱ nɨcajmɨcó̱o̱ˈ˜ jnea˜ jee˜ ta˜ e guiaˊ júuˆ quiáˈˉ Dseaˋ Jmáangˉ guiéiñˈˊ júuˆ guicó̱o̱ˈˇ quíiˉnaˈ cajo̱; jo̱ jaléngˈˋ i̱ dseaˋ la siirˋ Marcos jo̱guɨ Aristarco jo̱guɨ Demas có̱o̱ˈ˜guɨ Lucas.

25 Jo̱ mɨ́ɨˈ˜naaˈ Fíiˋnaaˈ Dseaˋ Jmáangˉ e niˈɨ́rˉ güeaˈˆ quiáˈrˉ jee˜ jaléngˈˋ ˈnʉ́ˈˋ. Jo̱ lajo̱b nilíˋ.

Jo̱ lanab jí̱i̱ˈ˜ féˈˋ jiˋ quiáˈˉ Paaˉ e catɨ́ɨngˉ Filemón.

  Back

1 of 1

You'll get this book and many others when you join Bible Gateway Plus. Learn more

Viewing of
Cross references
Footnotes