Add parallel Print Page Options

Petru şi Ioan la Sinedriu

Pe când vorbeau Petru şi Ioan norodului, au venit la ei pe neaşteptate preoţii, căpitanul Templului şi saducheii, foarte necăjiţi(A) că învăţau pe norod şi vesteau în Isus învierea din morţi. Au pus mâinile pe ei şi i-au aruncat în temniţă până a doua zi, căci se înserase. Însă mulţi din cei ce auziseră cuvântarea au crezut, şi numărul bărbaţilor credincioşi s-a ridicat aproape la cinci mii. A doua zi, mai-marii norodului, bătrânii şi cărturarii s-au adunat împreună la Ierusalim, cu marele preot Ana(B), Caiafa, Ioan, Alexandru şi toţi cei ce se trăgeau din neamul marilor preoţi. Au pus pe Petru şi pe Ioan în mijlocul lor şi i-au întrebat: „Cu(C) ce putere sau în numele cui aţi făcut voi lucrul acesta?” Atunci(D), Petru, plin de Duhul Sfânt, le-a zis: „Mai-mari ai norodului şi bătrâni ai lui Israel! Fiindcă suntem traşi astăzi la răspundere pentru o facere de bine, făcută unui om bolnav, şi suntem întrebaţi cum a fost vindecat, 10 s-o ştiţi toţi şi s-o ştie tot norodul lui Israel! Omul acesta se înfăţişează înaintea voastră pe deplin sănătos în(E) Numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe(F) care voi L-aţi răstignit, dar pe care Dumnezeu L-a înviat din morţi. 11 El(G) este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. 12 În nimeni altul nu este mântuire, căci nu(H) este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.” 13 Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât(I) ştiau că erau oameni necărturari şi de rând, şi au priceput că fuseseră cu Isus. 14 Dar, fiindcă vedeau lângă(J) ei pe omul care fusese vindecat, nu puteau zice nimic împotrivă. 15 Le-au poruncit doar să iasă din sobor, s-au sfătuit între ei 16 şi au zis: „Ce(K) vom face oamenilor acestora? Căci este ştiut(L) de toţi locuitorii Ierusalimului că prin ei s-a făcut o minune vădită, pe care n-o putem tăgădui. 17 Dar, ca să nu se lăţească vestea aceasta mai departe în norod, să-i ameninţăm şi să le poruncim ca de acum încolo să nu mai vorbească nimănui în Numele acesta.” 18 Şi după ce i-au chemat(M), le-au poruncit să nu mai vorbească cu niciun chip, nici să mai înveţe pe oameni în Numele lui Isus. 19 Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: „Judecaţi voi singuri dacă(N) este drept înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, 20 căci(O) noi nu putem să nu vorbim despre ce am văzut şi am auzit”. 21 I-au ameninţat din nou şi i-au lăsat să plece, căci nu ştiau cum să-i pedepsească, din pricina(P) norodului, fiindcă(Q) toţi slăveau pe Dumnezeu pentru cele întâmplate. 22 Căci omul cu care se făcuse această minune de vindecare avea mai bine de patruzeci de ani.

Petru şi Ioan la ai lor

23 După(R) ce li s-a dat drumul, ei s-au dus la ai lor şi le-au istorisit tot ce le spuseseră preoţii cei mai de seamă şi bătrânii. 24 Când au auzit ei aceste lucruri, şi-au ridicat glasul toţi împreună către Dumnezeu şi au zis: „Stăpâne, Doamne, care(S) ai făcut cerul, pământul, marea şi tot ce este în ele! 25 Tu ai zis prin Duhul Sfânt, prin gura părintelui nostru David, robul Tău: Pentru ce(T) se întărâtă neamurile şi pentru ce cugetă noroadele lucruri deşarte? 26 Împăraţii pământului s-au răsculat şi domnitorii s-au unit împotriva Domnului şi împotriva Unsului Său. 27 În(U) adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt(V), Isus, pe(W) care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu neamurile şi cu noroadele lui Israel, 28 ca(X) să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău. 29 Şi acum, Doamne, uită-Te la ameninţările lor, dă putere robilor Tăi să(Y) vestească Cuvântul Tău cu toată îndrăzneala 30 şi întinde-Ţi mâna, ca(Z) să se facă tămăduiri, minuni şi semne prin(AA) Numele Robului(AB) Tău celui sfânt, Isus.” 31 După ce s-au rugat ei, s-a(AC) cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt şi(AD) vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.

Unirea şi dragostea credincioşilor

32 Mulţimea celor ce crezuseră era(AE) o inimă şi un suflet. Niciunul(AF) nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate de obşte. 33 Apostolii mărturiseau cu multă(AG) putere despre(AH) învierea Domnului Isus. Şi un mare(AI) har era peste toţi. 34 Căci nu era niciunul printre ei care să ducă lipsă: toţi(AJ) cei ce aveau ogoare sau case le vindeau, aduceau preţul lucrurilor vândute 35 şi-l(AK) puneau la picioarele apostolilor, apoi(AL) se împărţea fiecăruia după cum avea nevoie. 36 Iosif, numit de apostoli şi Barnaba, adică, în tălmăcire, „fiul mângâierii”, un levit, de neam din Cipru, 37 a vândut un ogor pe care-l avea(AM), a adus banii şi i-a pus la picioarele apostolilor.

Anania şi Safira

Dar un om numit Anania a vândut o moşioară, cu nevastă-sa Safira, şi(AN) a oprit o parte din preţ cu ştirea nevestei lui, apoi a adus partea cealaltă şi a pus-o la picioarele apostolilor. Petru(AO) i-a zis: „Anania, pentru ce ţi-a(AP) umplut Satana inima ca să minţi pe Duhul Sfânt şi să ascunzi o parte din preţul moşioarei? Dacă n-o vindeai, nu rămânea ea a ta? Şi, după ce ai vândut-o, nu puteai să faci ce vrei cu preţul ei? Cum s-a putut naşte un astfel de gând în inima ta? N-ai minţit pe oameni, ci pe Dumnezeu.” Anania, când a auzit cuvintele acestea, a căzut(AQ) jos şi şi-a dat sufletul. O mare frică a apucat pe toţi cei ce ascultau aceste lucruri. Flăcăii s-au sculat, l-au(AR) învelit, l-au scos afară şi l-au îngropat. Cam după trei ceasuri, a intrat şi nevastă-sa, fără să ştie ce se întâmplase. Petru i-a zis: „Spune-mi, cu atât aţi vândut moşioara?” „Da”, a răspuns ea, „cu atâta”. Atunci, Petru i-a zis: „Cum de v-aţi înţeles între voi să(AS) ispitiţi pe Duhul Domnului? Iată picioarele celor ce au îngropat pe bărbatul tău sunt la uşă şi te vor lua şi pe tine.” 10 Ea(AT) a căzut îndată la picioarele lui şi şi-a dat sufletul. Când au intrat flăcăii, au găsit-o moartă; au scos-o afară şi au îngropat-o lângă bărbatul ei. 11 O(AU) mare frică a cuprins toată adunarea şi pe toţi cei ce au auzit aceste lucruri.

Izbânda apostolilor

12 Prin(AV) mâinile apostolilor se făceau multe semne şi minuni în norod. Toţi(AW) stăteau împreună în pridvorul lui Solomon 13 şi(AX) niciunul din ceilalţi nu cuteza să se lipească de ei, dar(AY) norodul îi lăuda în gura mare. 14 Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbaţi şi femei, se mărea tot mai mult, 15 până acolo că scoteau pe bolnavi chiar pe uliţe şi îi puneau pe paturi şi pe aşternuturi, pentru ca, atunci când(AZ) va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. 16 Mulţimea, de asemenea, alerga la Ierusalim, din cetăţile vecine, şi aducea pe cei bolnavi şi pe cei(BA) chinuiţi de duhuri necurate: şi toţi se vindecau.

Apostolii închişi şi izbăviţi

17 Însă(BB) marele preot şi toţi cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s-au sculat plini de pizmă, 18 au(BC) pus mâinile pe apostoli şi i-au aruncat în temniţa de obşte. 19 Dar un înger(BD) al Domnului a deschis uşile temniţei, noaptea, i-a scos afară şi le-a zis: 20 „Duceţi-vă, staţi în Templu şi vestiţi norodului toate(BE) cuvintele vieţii acesteia”. 21 Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis-de-dimineaţă în Templu şi au început să înveţe pe norod. Marele(BF) preot şi cei ce erau cu el au venit pe neaşteptate, au adunat soborul şi pe toată bătrânimea fiilor lui Israel şi au trimis la temniţă să aducă pe apostoli. 22 Aprozii, la venirea lor, nu i-au găsit în temniţă. S-au întors şi au spus astfel: 23 „Temniţa am găsit-o încuiată cu toată grija, şi pe păzitori stând în picioare la uşi, dar, când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru”. 24 Când au auzit aceste vorbe, căpitanul(BG) Templului şi preoţii cei mai de seamă au rămas înmărmuriţi şi nu ştiau ce să creadă despre apostoli şi despre urmările acestei întâmplări. 25 Cineva a venit şi le-a spus: „Iată că oamenii pe care i-aţi băgat în temniţă stau în Templu şi învaţă pe norod”. 26 Atunci, căpitanul Templului a plecat cu aprozii şi i-au adus, dar nu cu sila, căci(BH) se temeau să nu fie ucişi cu pietre de norod. 27 După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului. Şi marele preot i-a întrebat astfel: 28 „Nu(BI) v-am poruncit noi cu tot dinadinsul să nu învăţaţi pe norod în Numele acesta? Şi voi iată că aţi umplut Ierusalimul cu învăţătura voastră şi căutaţi(BJ) să aruncaţi asupra noastră sângele(BK) acelui om.” 29 Petru şi apostolii ceilalţi, drept răspuns, i-au zis: „Trebuie(BL) să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni! 30 Dumnezeul(BM) părinţilor noştri a înviat pe Isus, pe care voi L-aţi omorât, atârnându-L(BN) pe lemn. 31 Pe acest(BO) Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn(BP) şi Mântuitor(BQ), ca să(BR) dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor. 32 Noi(BS) suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe(BT) care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”

Apostolilor li se dă drumul

33 Când(BU) au auzit ei aceste vorbe, îi tăia la inimă şi s-au sfătuit să-i omoare. 34 Dar un fariseu numit Gamaliel(BV), un învăţător al Legii, preţuit de tot norodul, s-a sculat în picioare în sobor şi a poruncit să scoată puţin afară pe apostoli. 35 Apoi le-a zis: „Bărbaţi israeliţi, luaţi seama bine ce aveţi de gând să faceţi oamenilor acestora. 36 Căci nu de mult s-a ivit Teuda, care zicea că el este ceva şi la care s-au alipit aproape patru sute de bărbaţi. El a fost omorât, şi toţi cei ce îl urmaseră au fost risipiţi şi nimiciţi. 37 După el s-a ivit Iuda Galileeanul, pe vremea înscrierii, şi a tras mult norod de partea lui: a pierit şi el, şi toţi cei ce-l urmaseră au fost risipiţi. 38 Şi acum, eu vă spun: Nu mai necăjiţi pe oamenii aceştia şi lăsaţi-i în pace! Dacă(BW) încercarea sau lucrarea aceasta este de la oameni, se va nimici; 39 dar(BX), dacă este de la Dumnezeu, n-o veţi putea nimici. Să nu vă pomeniţi că luptaţi(BY) împotriva lui Dumnezeu.” 40 Ei au ascultat de el. Şi, după ce au chemat(BZ) pe apostoli, au pus să-i bată(CA) cu nuiele, i-au oprit să vorbească în Numele lui Isus şi le-au dat drumul. 41 Ei au plecat dinaintea soborului şi s-au bucurat(CB) că au fost învredniciţi să fie batjocoriţi pentru Numele Lui. 42 Şi în fiecare zi, în(CC) Templu şi acasă, nu încetau(CD) să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.

Cei şapte diaconi

În zilele acelea, când s-a(CE) înmulţit numărul ucenicilor, evreii care vorbeau greceşte(CF) cârteau împotriva evreilor, pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea la împărţeala(CG) ajutoarelor de toate zilele. Cei doisprezece au adunat mulţimea ucenicilor şi au zis: „Nu(CH) este potrivit pentru noi să lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu ca să slujim la mese. De aceea, fraţilor, alegeţi(CI) dintre voi şapte bărbaţi, vorbiţi de bine, plini de Duhul Sfânt şi înţelepciune, pe care îi vom pune la slujba aceasta. Iar noi vom(CJ) stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.” Vorbirea aceasta a plăcut întregii adunări. Au ales pe Ştefan, bărbat(CK) plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Filip(CL), pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena şi pe Nicolae(CM), un prozelit din Antiohia. I-au adus înaintea apostolilor, care(CN), după ce s-au rugat, şi-au(CO) pus mâinile peste ei.

Ştefan învinuit de hulă

Cuvântul(CP) lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, numărul ucenicilor se înmulţea mult în Ierusalim şi o mare mulţime de(CQ) preoţi veneau la credinţă. Ştefan era plin de har şi de putere şi făcea minuni şi semne mari în norod. Unii din sinagoga numită a Izbăviţilor, a Cirinenilor şi a Alexandrinilor, împreună cu nişte iudei din Cilicia şi din Asia, au început o ceartă de vorbe cu Ştefan, 10 dar(CR) nu puteau să stea împotriva înţelepciunii şi Duhului cu care vorbea el. 11 Atunci(CS), au pus la cale pe nişte oameni să zică: „Noi l-am auzit rostind cuvinte de hulă împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu”. 12 Au întărâtat norodul, pe bătrâni şi pe cărturari, au năvălit asupra lui, au pus mâna pe el şi l-au dus în sobor. 13 Au scos nişte martori mincinoşi, care au zis: „Omul acesta nu încetează să spună cuvinte de hulă împotriva acestui locaş sfânt şi împotriva Legii. 14 În adevăr(CT), l-am auzit zicând că acest Isus din Nazaret va dărâma(CU) locaşul acesta şi va schimba obiceiurile, pe care ni le-a dat Moise.” 15 Toţi cei ce şedeau în sobor s-au uitat ţintă la Ştefan, şi faţa lui li s-a arătat ca o faţă de înger.