Add parallel Print Page Options

Cuvântarea lui Pavel

22 „Fraţilor(A) şi părinţilor, ascultaţi acum cuvântul meu de apărare faţă de voi!” Când au auzit ei că le vorbeşte în limba evreiască, au ţinut şi mai multă linişte. Şi Pavel a zis: „Eu(B) sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta, am învăţat la(C) picioarele lui Gamaliel(D) să cunosc cu(E) de-amănuntul Legea părinţilor noştri şi am fost(F) tot atât de plin de râvnă pentru Dumnezeu, cum(G) sunteţi şi voi toţi azi. Am(H) prigonit până la moarte această Cale, am legat şi am pus în temniţă bărbaţi şi femei: marele preot şi tot(I) soborul bătrânilor îmi sunt martori. Am luat chiar şi scrisori de la(J) ei către fraţii din Damasc, unde m-am dus să aduc legaţi la Ierusalim pe cei ce se aflau acolo, ca să fie pedepsiţi. Când eram(K) pe drum şi mă apropiam de Damasc, deodată, pe la amiază, a strălucit împrejurul meu o mare lumină din cer. Am căzut la pământ şi am auzit un glas care-mi zicea: ‘Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?’ ‘Cine eşti, Doamne?’ am răspuns eu. Şi El mi-a zis: ‘Eu sunt Isus din Nazaret, pe care-L prigoneşti’. Cei(L) ce erau cu mine au văzut bine lumina şi s-au înfricoşat, dar n-au auzit glasul Celui ce vorbea. 10 Atunci, am zis: ‘Ce să fac, Doamne?’ ‘Scoală-te, mi-a răspuns Domnul,du-te în Damasc şi acolo ţi se va spune ce trebuie să faci’. 11 Fiindcă nu puteam să văd nimic din pricina strălucirii luminii aceleia, cei ce erau cu mine m-au luat de mână, şi aşa am ajuns în Damasc. 12 Şi a venit la mine un(M) om numit Anania, bărbat temător de Dumnezeu, după Lege, şi pe care toţi iudeii(N) care locuiesc în Damasc îl vorbeau(O) de bine. 13 El mi-a zis: ‘Frate Saule, capătă-ţi din nou vederea!’ Chiar în clipa aceea, mi-am căpătat vederea şi m-am uitat la el. 14 El mi-a zis: ‘Dumnezeul(P) părinţilor noştri te-a(Q) ales să cunoşti voia Lui, să(R) vezi pe(S) Cel Neprihănit şi să(T) auzi cuvinte din gura Lui; 15 căci(U) Îi vei fi martor faţă de toţi oamenii, pentru lucrurile pe care(V) le-ai văzut şi auzit. 16 Şi acum, ce zăboveşti? Scoală-te, primeşte botezul şi fii spălat(W) de păcatele tale, chemând(X) Numele Domnului.’ 17 Şi mi s-a(Y) întâmplat că, după ce m-am întors la Ierusalim, pe când mă rugam în Templu, am căzut într-o răpire sufletească 18 şi am(Z) văzut pe Domnul, care-mi zicea: ‘Grăbeşte-te(AA), ieşi iute din Ierusalim, căci nu vor primi mărturisirea ta despre Mine’. 19 Şi am zis: ‘Doamne, ei(AB) ştiu că eu băgam în temniţă şi băteam(AC) prin sinagogi pe cei ce cred în Tine 20 şi că(AD), atunci când se vărsa sângele lui Ştefan, martorul Tău, eram şi eu de faţă, îmi uneam(AE) încuviinţarea mea cu a celorlalţi şi păzeam hainele celor ce-l omorau.’ 21 Atunci, El mi-a zis: ‘Du-te, căci(AF) te voi trimite departe, la neamuri…’ ”

Pavel, cetăţean roman

22 Ei l-au ascultat până la cuvântul acesta. Dar atunci şi-au ridicat glasul şi au zis: „Ia(AG) de pe pământ pe un astfel de om! Nu este vrednic să(AH) trăiască!” 23 Şi scoteau strigăte, îşi aruncau hainele şi azvârleau cu ţărână în văzduh. 24 Căpitanul a poruncit să ducă pe Pavel în cetăţuie şi să-l cerceteze, bătându-l cu biciul, ca să afle din ce pricină strigau aşa împotriva lui. 25 Pe când îl legau cu curele, Pavel a zis sutaşului care era de faţă: „Vă(AI) este îngăduit să bateţi pe un roman care nu este osândit?” 26 La auzul acestor cuvinte, sutaşul s-a dus să dea de ştire căpitanului şi a zis: „Ce ai de gând să faci? Omul acesta este cetăţean roman.” 27 Şi când a venit căpitanul a zis lui Pavel: „Spune-mi, eşti roman?” „Da”, i-a răspuns el. 28 Căpitanul a zis: „Eu cu o mare sumă de bani am dobândit cetăţenia aceasta”. „Şi eu”, a zis Pavel, „sunt chiar născut roman”. 29 Numaidecât, cei ce aveau să-l cerceteze prin bătaie au încetat să-l mai necăjească, ba căpitanul, când a aflat că Pavel este roman, s-a temut pentru că-l legase.

Pavel înaintea Sinedriului

30 A doua zi, fiindcă voia să ştie bine pentru ce este pârât de iudei, l-a dezlegat şi a poruncit să se adune laolaltă preoţii cei mai de seamă şi tot soborul, apoi a adus pe Pavel jos şi l-a pus înaintea lor.

23 Pavel s-a uitat ţintă la sobor şi a zis: „Fraţilor, eu(AJ) am vieţuit cu toată curăţia cugetului meu înaintea lui Dumnezeu până în ziua aceasta…” Marele preot Anania a poruncit celor ce stăteau lângă el să-l(AK) lovească peste gură. Atunci, Pavel i-a zis: „Te va bate Dumnezeu, perete văruit! Tu şezi să mă judeci după Lege şi porunceşti(AL) să mă lovească, împotriva Legii!” Cei ce stăteau lângă el i-au zis: „Îţi baţi joc de marele preot al lui Dumnezeu?” Şi Pavel a zis: „N-am(AM) ştiut, fraţilor, că este marele preot, căci este scris: ‘Pe(AN) mai-marele norodului tău să nu-l grăieşti de rău’.” Pavel, ca unul care ştia că o parte din adunare erau saduchei, iar alta farisei, a strigat în plin sobor: „Fraţilor, eu(AO) sunt fariseu, fiu de fariseu; din pricina nădejdii(AP) în învierea morţilor sunt dat în judecată”. Când a zis vorbele acestea, s-a stârnit o neînţelegere între farisei şi saduchei, şi adunarea s-a dezbinat. Căci(AQ) saducheii zic că nu este înviere, nici înger, nici duh, pe când fariseii le mărturisesc pe amândouă. S-a făcut o mare zarvă, şi câţiva cărturari din partida fariseilor s-au sculat în picioare, au început o ceartă aprinsă şi au zis: „Noi nu găsim nicio(AR) vină în omul acesta, dar dacă(AS) i-a vorbit un duh sau un înger(AT)?”… 10 Fiindcă gâlceava creştea, căpitanul se temea ca Pavel să nu fie rupt în bucăţi de ei. De aceea a poruncit ostaşilor să se pogoare, să-l smulgă din mijlocul lor şi să-l ducă în cetăţuie. 11 În(AU) noaptea următoare, Domnul S-a arătat lui Pavel şi i-a zis: „Îndrăzneşte, Pavele, căci, după cum ai mărturisit despre Mine în Ierusalim, tot aşa trebuie să mărturiseşti şi în Roma”.

Pavel este dus la Cezareea

12 La ziuă, iudeii au(AV) uneltit şi s-au legat cu blestem că nu vor mânca, nici nu vor bea până nu vor omorî pe Pavel. 13 Cei ce făcuseră legământul acesta erau mai mulţi de patruzeci. 14 Ei s-au dus la preoţii cei mai de seamă şi la bătrâni şi le-au zis: „Noi ne-am legat cu mare blestem să nu gustăm nimic până nu vom omorî pe Pavel. 15 Acum dar, voi, împreună cu soborul, daţi de ştire căpitanului şi rugaţi-l să-l aducă mâine jos, înaintea voastră, ca şi cum aţi vrea să-i cercetaţi pricina mai cu de-amănuntul, şi până să ajungă el, noi suntem gata să-l omorâm.” 16 Fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetăţuie şi a spus lui Pavel. 17 Pavel a chemat pe unul din sutaşi şi a zis: „Du pe tinerelul acesta la căpitan, căci are să-i spună ceva”. 18 Sutaşul a luat pe tânăr cu el, l-a dus la căpitan şi a zis: „Pavel cel întemniţat m-a chemat şi m-a rugat să aduc la tine pe acest tinerel, care are să-ţi spună ceva”. 19 Căpitanul l-a apucat de mână, l-a luat deoparte şi l-a întrebat: „Ce ai să-mi spui?” 20 El a răspuns: „Iudeii(AW) s-au sfătuit să te roage să aduci mâine pe Pavel înaintea soborului, ca şi cum ai avea să-l cercetezi mai cu de-amănuntul. 21 Tu să nu-i asculţi, pentru că mai mulţi de patruzeci dintre ei îl pândesc şi s-au legat cu blestem să nu mănânce şi să nu bea nimic până nu-l vor omorî; acum stau gata şi n-aşteaptă decât făgăduiala ta.” 22 Căpitanul a lăsat pe tinerel să plece şi i-a poruncit să nu spună nimănui că i-a descoperit aceste lucruri. 23 În urmă, a chemat pe doi sutaşi şi le-a zis: „La ceasul al treilea din noapte, să aveţi gata două sute de ostaşi, şaptezeci de călăreţi şi două sute de suliţari, ca să meargă până la Cezareea”. 24 Le-a poruncit să aducă şi dobitoace pentru Pavel, ca să-l pună călare şi să-l ducă sănătos şi teafăr la dregătorul Felix. 25 Lui Felix i-a scris o scrisoare cu următorul cuprins: 26 „Claudius Lisias către preaalesul dregător Felix: plecăciune! 27 Acest(AX) om, pe care l-au prins iudeii, era să fie omorât de ei, şi eu m-am dus repede cu ostaşi şi l-am scos din mâna lor, căci am aflat că este roman. 28 Am(AY) vrut să aflu pricina pentru care-l pârau şi l-am adus înaintea soborului lor. 29 Am găsit că era pârât pentru(AZ) lucruri privitoare la Legea lor, dar(BA) că nu săvârşise nicio nelegiuire care să fie vrednică de moarte sau de lanţuri. 30 Mi s-a dat(BB) însă de ştire că iudeii îl pândesc ca să-l omoare; l-am trimis îndată la tine şi am făcut cunoscut(BC) şi celor ce-l învinuiesc să-ţi spună ţie ce au împotriva lui. Fii sănătos.” 31 Ostaşii, după porunca pe care o primiseră, au luat pe Pavel şi l-au dus noaptea până la Antipatrida. 32 A doua zi, au lăsat pe călăreţi să-şi urmeze drumul înainte cu el, iar ei s-au întors în cetăţuie. 33 Ajunşi în Cezareea, călăreţii au dat scrisoarea în mâna dregătorului şi au adus pe Pavel înaintea lui. 34 Dregătorul, după ce a citit scrisoarea, a întrebat din ce ţinut este Pavel. Când a aflat că este din Cilicia(BD), 35 „te(BE) voi asculta”, a zis el, „când vor veni pârâşii tăi”. Şi a poruncit să fie păzit în palatul(BF) lui Irod.

Pavel la Cezareea

24 După cinci(BG) zile, a venit marele preot(BH) Anania cu unii din bătrâni şi cu un vorbitor, numit Tertul. Au adus înaintea dregătorului plângere împotriva lui Pavel. Pavel a fost chemat, şi Tertul a început să-l pârască astfel: „Preaalesule Felix, tu ne faci să ne bucurăm de o pace mare şi neamul acesta a căpătat îmbunătăţiri sănătoase prin îngrijirile tale. Lucrul acesta îl mărturisim cu toată mulţumirea, în toată vremea şi în tot locul. Dar, ca să nu te ţin prea mult, te rog să asculţi, în bunătatea ta, câteva cuvinte. Am(BI) găsit pe omul acesta, care este o ciumă: pune la cale răzvrătiri printre toţi iudeii de pe tot pământul, este mai-marele partidei nazarinenilor şi(BJ) a încercat să spurce chiar şi Templul. Şi am pus mână pe el. Am vrut să-l judecăm(BK) după Legea noastră, dar(BL) a venit căpitanul Lisias, l-a smuls din mâinile noastre, cu mare silă, şi a poruncit(BM) pârâşilor lui să vină înaintea ta. Dacă-l vei cerceta, tu însuţi vei putea afla de la el toate lucrurile de care îl pârâm noi.” Iudeii s-au unit la învinuirea aceasta şi au spus că aşa stau lucrurile.

Apărarea lui Pavel

10 După ce i-a făcut dregătorul semn să vorbească, Pavel a răspuns: „Fiindcă ştiu că de mulţi ani eşti judecătorul neamului acestuia, voi răspunde cu încredere pentru apărarea mea. 11 Nu sunt mai mult de douăsprezece zile – te poţi încredinţa de lucrul acesta – de când m-am suit să(BN) mă închin la Ierusalim. 12 Nu(BO) m-au găsit nici în Templu, nici în sinagogi, nici în cetate stând de vorbă cu cineva sau făcând răscoală de norod. 13 Aşa că n-ar putea dovedi lucrurile de care mă pârăsc acum. 14 Îţi mărturisesc că slujesc Dumnezeului(BP) părinţilor mei după Calea(BQ) pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege(BR) şi în Proroci 15 şi am(BS) în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că(BT) va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi. 16 De aceea mă(BU) silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor. 17 După o lipsă de mai mulţi ani, am(BV) venit să aduc milostenii neamului meu şi să aduc daruri la Templu. 18 Tocmai atunci(BW) nişte iudei din Asia m-au găsit curăţit în Templu, nu cu gloată, nici cu zarvă. 19 Ei înşişi(BX) ar trebui să se înfăţişeze înaintea ta şi să mă pârască, dacă au ceva împotriva mea. 20 Sau să spună aceştia singuri de ce nelegiuire m-au găsit vinovat, când am stat înaintea soborului, 21 afară numai doar de strigătul acesta, pe care l-am scos în mijlocul lor: ‘Pentru(BY) învierea morţilor sunt dat eu în judecată astăzi înaintea voastră’.” 22 Felix, care ştia destul de bine despre „Calea” aceasta, i-a amânat zicând: „Am să cercetez pricina voastră când va veni căpitanul(BZ) Lisias.” 23 Şi a poruncit sutaşului să păzească pe Pavel, dar să-l lase puţin mai slobod şi să nu oprească pe(CA) nimeni din ai lui să-i slujească sau să vină la el.

Pavel stă de vorbă cu Felix

24 După câteva zile, a venit Felix cu nevastă-sa, Drusila, care era iudeică; a chemat pe Pavel şi l-a ascultat despre credinţa în Hristos Isus. 25 Dar, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare şi despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis: „De astă dată, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema”. 26 Totodată el trăgea nădejde că Pavel are să-i(CB) dea bani, de aceea trimitea şi mai des să-l cheme, ca să stea de vorbă cu el.

Pavel înaintea lui Festus

27 Doi ani au trecut astfel, şi, în locul lui Felix, a venit Porcius Festus. Felix a vrut(CC) să facă pe placul iudeilor şi a lăsat pe Pavel în temniţă.