Add parallel Print Page Options

Barnaba şi Saul. Elima

13 În(A) Biserica din Antiohia erau nişte proroci şi învăţători: Barnaba(B), Simon, numit Niger, Luciu(C) din Cirene, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod, şi Saul. Pe când slujeau Domnului şi posteau, Duhul Sfânt a zis: „Puneţi-Mi deoparte(D) pe Barnaba şi pe Saul pentru lucrarea la(E) care i-am chemat”. Atunci, după ce au postit(F) şi s-au rugat, şi-au pus mâinile peste ei şi i-au lăsat să plece. Barnaba şi Saul, trimişi de Duhul Sfânt, s-au coborât la Seleucia şi de acolo au plecat cu corabia la Cipru(G). Ajunşi la Salamina, au vestit(H) Cuvântul lui Dumnezeu în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan(I). După ce au străbătut toată insula până la Pafos, au întâlnit pe un(J) vrăjitor, proroc mincinos, un iudeu, cu numele Bar-Isus, care era cu dregătorul Sergius Paulus, un om înţelept. Acesta din urmă a chemat pe Barnaba şi pe Saul şi şi-a arătat dorinţa să audă Cuvântul lui Dumnezeu. Dar Elima(K), vrăjitorul – căci aşa se tâlcuieşte numele lui –, le stătea împotrivă şi căuta să abată pe dregător de la credinţă. Atunci, Saul, care se mai numeşte şi Pavel, fiind plin(L) de Duhul Sfânt, s-a uitat ţintă la el 10 şi a zis: „Om plin de toată viclenia şi de toată răutatea, fiul(M) dracului, vrăjmaş al oricărei neprihăniri, nu mai încetezi tu să strâmbi căile drepte ale Domnului? 11 Acum, iată că mâna(N) Domnului este împotriva ta: vei fi orb şi nu vei vedea soarele până la o vreme.” Îndată a căzut peste el ceaţă şi întuneric şi căuta bâjbâind nişte oameni care să-l ducă de mână. 12 Atunci, dregătorul, când a văzut ce se întâmplase, a crezut şi a rămas uimit de învăţătura Domnului.

Pavel în Perga şi în Antiohia Pisidiei

13 Pavel şi tovarăşii lui au pornit cu corabia din Pafos şi s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan(O) s-a despărţit de ei şi s-a întors la Ierusalim. 14 Din Perga, şi-au urmat drumul înainte şi au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua Sabatului, au intrat(P) în sinagogă şi au şezut jos. 15 După citirea(Q) Legii şi a Prorocilor, fruntaşii sinagogii au trimis să le zică: „Fraţilor, dacă aveţi un cuvânt(R) de îndemn pentru norod, vorbiţi”. 16 Pavel s-a sculat, a făcut(S) semn cu mâna şi a zis: „Bărbaţi israeliţi şi voi care(T) vă temeţi de Dumnezeu, ascultaţi! 17 Dumnezeul acestui popor Israel a(U) ales pe părinţii noştri. A ridicat la cinste pe norodul acesta(V), în timpul şederii lui în ţara Egiptului, şi(W) l-a scos din Egipt cu braţul Său cel puternic. 18 Timp(X) de aproape patruzeci de ani, le-a suferit purtarea în pustie. 19 Şi, după ce a nimicit(Y) şapte popoare în Ţara Canaanului, le-a(Z) dat de moştenire pământul lor, pentru aproape patru sute cincizeci de ani. 20 După aceste lucruri le-a(AA) dat judecători, până(AB) la prorocul Samuel. 21 Ei au cerut atunci(AC) un împărat. Şi, timp de aproape patruzeci de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminţia lui Beniamin, 22 apoi l-a înlăturat(AD) şi le-a(AE) ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: ‘Am(AF) găsit pe David, fiul lui Iese, om(AG) după inima Mea, care va împlini toate voile Mele’. 23 Din(AH) sămânţa lui David, Dumnezeu, după făgăduinţa(AI) Sa, a ridicat lui Israel un Mântuitor(AJ), care este Isus. 24 Înainte(AK) de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinţei la tot norodul lui Israel. 25 Şi Ioan, când era la sfârşitul însărcinării lui, zicea: ‘Cine(AL) credeţi că sunt eu? Nu sunt Acela, ci iată că după mine vine Unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălţămintea picioarelor.’ 26 Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, şi cei ce vă temeţi de Dumnezeu, vouă(AM) v-a fost trimis Cuvântul acestei mântuiri. 27 Căci locuitorii din Ierusalim şi mai-marii lor n-au cunoscut(AN) pe Isus şi, prin faptul că L-au osândit, au împlinit(AO) cuvintele prorocilor, care(AP) se citesc în fiecare Sabat. 28 Măcar că(AQ) n-au găsit în El nicio vină de moarte, totuşi(AR) ei au cerut lui Pilat să-L omoare. 29 Şi(AS), după ce au împlinit tot ce este scris despre El, L-au dat jos(AT) de pe lemn şi L-au pus într-un mormânt. 30 Dar(AU) Dumnezeu L-a înviat din morţi. 31 El(AV) S-a arătat, timp de mai multe zile, celor ce se suiseră cu El din(AW) Galileea la Ierusalim şi care(AX), acum, sunt martorii Lui înaintea norodului. 32 Şi noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa(AY) făcută părinţilor noştri, 33 Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus, după cum este scris în psalmul al doilea: ‘Tu(AZ) eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut’. 34 Că L-a înviat din morţi, aşa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: ‘Vă voi(BA) împlini cu toată credincioşia făgăduinţele sfinte pe care le-am făcut lui David’. 35 De aceea mai zice şi în alt psalm: ‘Nu(BB) vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea’. 36 Şi David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit(BC), a fost îngropat lângă părinţii săi şi a văzut putrezirea. 37 Dar Acela pe care L-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. 38 Să ştiţi dar, fraţilor, că în El(BD) vi se vesteşte iertarea păcatelor, 39 şi oricine crede este iertat prin El(BE) de toate lucrurile de care n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise. 40 Astfel, luaţi seama să nu vi se întâmple ce se spune în proroci(BF): 41 ‘Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă şi pieriţi, căci în zilele voastre am să fac o lucrare, pe care n-o veţi crede nicidecum, dacă v-ar istorisi-o cineva’.”

Prigonirea iudeilor

42 Când au ieşit afară, neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri. 43 Şi după ce s-a împrăştiat adunarea, mulţi din iudei şi din prozeliţii evlavioşi au mers după Pavel şi Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei şi-i(BG) îndemnau să stăruie în harul(BH) lui Dumnezeu. 44 În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu. 45 Iudeii, când au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse(BI) de Pavel şi-l batjocoreau. 46 Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia(BJ) vestit mai întâi vouă, dar(BK), fiindcă voi nu-l primiţi şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa veşnică, iată că ne întoarcem(BL) spre neamuri. 47 Căci aşa ne-a poruncit Domnul: ‘Te-am(BM) pus ca să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului’.” 48 Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi(BN) toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa veşnică au crezut. 49 Cuvântul Domnului se răspândea în toată ţara. 50 Dar iudeii au întărâtat pe femeile cucernice cu vază şi pe fruntaşii cetăţii, au stârnit(BO) o prigonire împotriva lui Pavel şi Barnaba şi i-au izgonit din hotarele lor. 51 Pavel(BP) şi Barnaba au scuturat praful de pe picioare împotriva lor şi s-au dus în Iconia, 52 în timp ce ucenicii erau plini(BQ) de bucurie şi de Duhul Sfânt.

Pavel în Iconia

14 În Iconia, Pavel şi Barnaba au intrat în sinagoga iudeilor şi au vorbit în aşa fel că o mare mulţime de iudei şi de greci au crezut. Dar iudeii care n-au crezut au întărâtat şi au răzvrătit sufletele neamurilor împotriva fraţilor. Totuşi au rămas destul de multă vreme în Iconia şi vorbeau cu îndrăzneală în Domnul, care(BR) adeverea Cuvântul privitor la harul Său şi îngăduia să se facă semne şi minuni prin mâinile lor. Mulţimea din cetate s-a dezbinat: unii erau cu iudeii, alţii cu apostolii(BS). Neamurile şi iudeii, în învoire cu mai-marii lor, s-au pus în mişcare, ca să-i(BT) batjocorească şi să-i ucidă cu pietre. Pavel şi Barnaba au înţeles lucrul acesta şi au fugit(BU) în cetăţile Licaoniei: Listra şi Derbe şi în ţinutul de primprejur. Şi au propovăduit Evanghelia acolo.

Vindecarea unui olog

În(BV) Listra era un om neputincios de picioare, olog din naştere, care nu umblase niciodată. El şedea jos şi asculta pe Pavel când vorbea. Pavel s-a uitat ţintă la el, şi, fiindcă a văzut(BW) că are credinţă ca să fie tămăduit, 10 a zis cu glas tare: „Scoală-te(BX) drept în picioare”. Şi el s-a sculat dintr-o săritură şi a început să umble. 11 La vederea celor făcute de Pavel, noroadele şi-au ridicat glasul şi au zis în limba licaoniană: „Zeii(BY) s-au pogorât la noi în chip omenesc”. 12 Pe Barnaba îl numeau Jupiter, iar pe Pavel, Mercur, pentru că mânuia cuvântul. 13 Preotul lui Jupiter, al cărui templu era la intrarea cetăţii, a adus tauri şi cununi înaintea porţilor şi voia(BZ) să le aducă jertfă, împreună cu noroadele. 14 Apostolii Barnaba şi Pavel, când au auzit lucrul acesta, şi-au(CA) rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului şi au strigat: 15 „Oamenilor, de(CB) ce faceţi lucrul acesta? Şi noi suntem(CC) oameni de aceeaşi fire cu voi; noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceţi de la aceste lucruri(CD) deşarte(CE) la Dumnezeul cel viu, care(CF) a făcut cerul, pământul şi marea şi tot ce este în ele. 16 El(CG), în veacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor, 17 măcar că(CH), drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimis(CI) ploi din cer şi timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug şi v-a umplut inimile de bucurie.” 18 Abia au putut să împiedice, cu vorbele acestea, pe noroade, să le aducă jertfă.

Pavel în Derbe şi Antiohia

19 Atunci, au venit pe neaşteptate din(CJ) Antiohia şi Iconia nişte iudei, care au aţâţat pe noroade. Aceştia, după ce au împroşcat(CK) pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate, crezând că a murit. 20 Când l-au înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a sculat şi a intrat în cetate. A doua zi, a plecat cu Barnaba la Derbe. 21 După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta şi(CL) au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia, 22 Întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna(CM) să stăruie în credinţă şi spunea că în Împărăţia lui Dumnezeu trebuie(CN) să intrăm prin multe necazuri. 23 Au(CO) rânduit prezbiteri în fiecare biserică şi, după ce s-au rugat şi au postit, i-au încredinţat în mâna Domnului, în care crezuseră. 24 Au trecut apoi prin Pisidia, au venit în Pamfilia, 25 au vestit Cuvântul în Perga şi s-au pogorât la Atalia. 26 De(CP) acolo au mers cu corabia la Antiohia, de unde fuseseră încredinţaţi(CQ) în grija harului lui Dumnezeu pentru lucrarea pe care o săvârşiseră. 27 După venirea lor, au adunat biserica şi au(CR) istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei şi cum deschisese(CS) neamurilor uşa credinţei. 28 Şi au rămas destul de multă vreme acolo, cu ucenicii.

Adunarea Bisericii din Ierusalim

15 Câţiva(CT) oameni veniţi din Iudeea învăţau pe fraţi şi ziceau: „Dacă(CU) nu sunteţi tăiaţi împrejur după(CV) obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi”. Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi păreri deosebite, şi fraţii au hotărât ca Pavel şi Barnaba şi câţiva dintre ei să(CW) se suie la Ierusalim, la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri. După ce au fost petrecuţi(CX) de biserică până afară din cetate, şi-au urmat drumul prin Fenicia şi Samaria, istorisind(CY) întoarcerea neamurilor la Dumnezeu, şi au făcut o mare bucurie tuturor fraţilor. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de biserică, de apostoli şi de prezbiteri şi au(CZ) istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei. Atunci, unii din partida fariseilor, care crezuseră, s-au ridicat şi au zis că(DA) neamurile trebuie să fie tăiate împrejur şi să li se ceară să păzească Legea lui Moise. Apostolii şi prezbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru şi le-a zis:

„Fraţilor(DB), ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă. Şi Dumnezeu, care cunoaşte(DC) inimile, a mărturisit pentru ei şi le-a dat(DD) Duhul Sfânt ca şi nouă. N-a făcut nicio(DE) deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţit(DF) inimile prin credinţă. 10 Acum dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu şi(DG) puneţi pe grumazul ucenicilor un jug pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta? 11 Ci credem(DH) că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” 12 Toată adunarea a tăcut(DI) şi a ascultat pe Barnaba şi pe Pavel, care au istorisit toate semnele şi minunile pe care le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul neamurilor.

Hotărârea Bisericii

13 Când au încetat ei de vorbit, Iacov a(DJ) luat cuvântul şi a zis:

„Fraţilor, ascultaţi-mă! 14 Simon(DK) a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele. 15 Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: 16 ‘După(DL) aceea, Mă voi întoarce şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile şi-l voi înălţa din nou, 17 pentru ca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate neamurile peste care este chemat Numele Meu’, 18 zice Domnul, care face aceste lucruri şi căruia Îi sunt cunoscute din veşnicie. 19 De aceea, eu(DM) sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre neamuri care se(DN) întorc la Dumnezeu, 20 ci să li se scrie doar să se ferească de(DO) pângăririle idolilor, de(DP) curvie, de dobitoace sugrumate şi(DQ) de sânge. 21 Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni care-l propovăduiesc, fiindcă este citit(DR) în sinagogi în toate zilele de Sabat.” 22 Atunci, apostolii şi prezbiterii[a] şi întreaga biserică au găsit cu cale să aleagă vreo câţiva dintre ei şi să-i trimită la Antiohia, împreună cu Pavel şi Barnaba. Şi au ales pe Iuda, zis şi Barsaba(DS), şi pe Sila, oameni cu vază între fraţi. 23 Şi au scris astfel prin ei: „Apostolii, prezbiterii[b] şi fraţii către fraţii dintre neamuri, care sunt în Antiohia, în Siria şi în Cilicia, plecăciune! 24 Fiindcă am auzit că unii(DT), plecaţi dintre noi fără vreo însărcinare din partea noastră, v-au tulburat prin vorbirile lor şi v-au zdruncinat sufletele, zicând să vă tăiaţi împrejur şi să păziţi Legea; 25 noi, după ce ne-am adunat cu toţii laolaltă, cu un gând, am găsit cu cale să alegem nişte oameni şi să-i trimitem la voi, împreună cu preaiubiţii noştri Barnaba şi Pavel, 26 oamenii(DU) aceştia, care şi-au pus în joc viaţa pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. 27 Am trimis dar pe Iuda şi pe Sila, care vă vor spune, prin viu grai, aceleaşi lucruri. 28 Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decât ceea ce trebuie, 29 adică să(DV) vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge(DW), de dobitoace sugrumate şi de curvie, lucruri de care, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi.”

Hotărârea adusă în Antiohia

30 Ei deci şi-au luat rămas-bun de la biserică şi s-au dus la Antiohia, unde au dat epistola mulţimii adunate. 31 După ce au citit-o, fraţii s-au bucurat de îmbărbătarea pe care le-o aducea. 32 Iuda şi Sila, care şi ei erau proroci, au(DX) îndemnat pe fraţi şi i-au întărit cu multe cuvinte. 33 După câtăva vreme, fraţii i-au(DY) lăsat să se întoarcă în pace la aceia de care fuseseră trimişi. 34 Totuşi Sila a găsit cu cale să rămână acolo. 35 Pavel(DZ) şi Barnaba au rămas în Antiohia şi învăţau pe norod şi propovăduiau, cu mulţi alţii, Cuvântul Domnului.

Pavel cercetează bisericile

36 După câteva zile, Pavel a zis lui Barnaba: „Să ne întoarcem şi să mergem pe la fraţii din(EA) toate cetăţile în care am vestit Cuvântul Domnului, ca să vedem ce mai fac”. 37 Barnaba voia să ia cu el şi pe Ioan(EB), numit Marcu, 38 dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi(EC) părăsise din Pamfilia şi nu-i însoţise în lucrarea lor. 39 Neînţelegerea aceasta a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu şi a plecat cu corabia la Cipru. 40 Pavel şi-a ales pe Sila şi a plecat după ce a fost încredinţat(ED) de fraţi în grija harului Domnului. 41 El a străbătut Siria şi Cilicia, întărind(EE) bisericile.

Footnotes

  1. Faptele Apostolilor 15:22 Sau: bătrâni.
  2. Faptele Apostolilor 15:23 Sau: bătrâni.