Add parallel Print Page Options

Sutaşul Corneliu

10 În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaş din ceata de ostaşi numită „Italiana”. Omul acesta era cucernic(A) şi temător(B) de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii norodului şi se ruga totdeauna lui Dumnezeu. Pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut(C) lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el şi i-a zis: „Cornelie!” Corneliu s-a uitat ţintă la el, s-a înfricoşat şi a răspuns: „Ce este, Doamne?” Şi îngerul i-a zis: „Rugăciunile şi milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu, şi El Şi-a adus aminte de ele. Trimite acum nişte oameni la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru. El găzduieşte la un om numit Simon(D) Tăbăcarul, a cărui casă este lângă mare: acela(E) îţi va spune ce trebuie să faci.” Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slugile sale şi un ostaş cucernic, din aceia care-i slujeau în tot timpul, şi, după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope.

Corneliu întors la Dumnezeu

A doua zi, când erau pe drum şi se apropiau de cetate, Petru s-a suit(F) să se roage pe acoperişul casei, pe la ceasul al şaselea. 10 L-a ajuns foamea şi a vrut să mănânce. Pe când îi pregăteau mâncarea, a căzut într-o răpire sufletească. 11 A(G) văzut cerul deschis şi un vas ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, coborându-se şi slobozindu-se în jos pe pământ. 12 În ea se aflau tot felul de dobitoace cu patru picioare şi târâtoare de pe pământ şi păsările cerului. 13 Şi un glas i-a zis: „Petre, scoală-te, taie şi mănâncă”. 14 „Nicidecum, Doamne”, a răspuns Petru. „Căci(H) niciodată n-am mâncat ceva spurcat sau necurat”. 15 Şi glasul i-a zis iarăşi a doua oară: „Ce(I) a curăţit Dumnezeu, să nu numeşti spurcat”. 16 Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, şi îndată după aceea vasul a fost ridicat iarăşi la cer. 17 Pe când Petru nu ştia ce să creadă despre înţelesul vedeniei pe care o avusese, iată că oamenii trimişi de Corneliu, întrebând de casa lui Simon, au stat la poartă 18 şi au întrebat cu glas tare dacă Simon, zis şi Petru, găzduieşte acolo. 19 Şi pe când se gândea Petru la vedenia aceea, Duhul(J) i-a zis: „Iată că te caută trei oameni; 20 scoală-te(K), pogoară-te şi du-te cu ei fără şovăire, căci Eu i-am trimis”. 21 Petru deci s-a pogorât şi a zis oamenilor acelora: „Eu sunt acela pe care-l căutaţi. Ce pricină vă aduce?” 22 Ei au răspuns: „Sutaşul Corneliu(L), om drept şi temător de Dumnezeu şi vorbit de bine(M) de tot neamul iudeilor, a fost înştiinţat de Dumnezeu, printr-un înger sfânt, să te cheme în casa lui şi să audă cuvintele pe care i le vei spune”. 23 Petru deci i-a chemat înăuntru şi i-a găzduit. 24 A doua zi, s-a sculat şi a plecat cu ei. L-au(N) însoţit şi câţiva fraţi din Iope. În cealaltă zi au ajuns la Cezareea. Corneliu îi aştepta cu rudele şi prietenii de aproape, pe care-i chemase. 25 Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui şi i s-a închinat. 26 Dar Petru l-a ridicat şi a zis: „Scoală-te(O), şi eu sunt om!” 27 Şi vorbind cu el, a intrat în casă şi a găsit adunaţi pe mulţi. 28 „Ştiţi”, le-a zis el, „că(P) nu este îngăduit de Lege unui iudeu să se însoţească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el, dar Dumnezeu(Q) mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat. 29 De aceea am venit fără cârtire când m-aţi chemat. Vă întreb dar: Cu ce gând aţi trimis după mine?” 30 Corneliu a răspuns: „Acum patru zile, chiar în clipa aceasta, mă rugam în casa mea la ceasul al nouălea şi iată că a stat înaintea mea un(R) om cu(S) o haină strălucitoare 31 şi a zis: ‘Cornelie, rugăciunea(T) ta a fost ascultată şi(U) Dumnezeu Şi-a adus aminte de milosteniile tale. 32 Trimite dar la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru; el găzduieşte în casa lui Simon Tăbăcarul, lângă mare. Când va veni el, îţi va vorbi.’ 33 Am trimis îndată la tine, şi bine ai făcut că ai venit. Acum dar, toţi suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să ascultăm tot ce ţi-a poruncit Domnul să ne spui.” 34 Atunci, Petru a început să vorbească şi a zis: „În(V) adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, 35 ci că în(W) orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de El. 36 El a trimis Cuvântul Său fiilor lui Israel şi le-a vestit(X) Evanghelia păcii, prin Isus Hristos, care este(Y) Domnul tuturor. 37 Ştiţi vorba făcută prin toată Iudeea, începând(Z) din Galileea, în urma botezului propovăduit de Ioan; 38 cum Dumnezeu(AA) a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul, căci(AB) Dumnezeu era cu El. 39 Noi(AC) suntem martori a tot ce a făcut El în ţara iudeilor şi în Ierusalim. Ei L-au(AD) omorât, atârnându-L pe lemn. 40 Dar Dumnezeu L-a înviat(AE) a treia zi şi a îngăduit să Se arate, 41 nu(AF) la tot norodul, ci nouă, martorilor aleşi mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care(AG) am mâncat şi am băut împreună cu El după ce a înviat din morţi. 42 Isus ne-a(AH) poruncit să propovăduim norodului şi să mărturisim că(AI) El a fost rânduit de Dumnezeu Judecătorul celor vii(AJ) şi al celor morţi. 43 Toţi prorocii mărturisesc despre El(AK) că oricine(AL) crede în El capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.” 44 Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a(AM) pogorât Duhul Sfânt peste toţi cei ce ascultau Cuvântul. 45 Toţi credincioşii tăiaţi împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiţi(AN) când au văzut că(AO) darul Duhului Sfânt s-a vărsat şi peste neamuri. 46 Căci îi auzeau vorbind în limbi şi mărind pe Dumnezeu. Atunci, Petru a zis: 47 „Se poate opri apa ca să nu fie botezaţi aceştia, care au primit Duhul Sfânt ca(AP) şi noi?” 48 Şi a(AQ) poruncit să fie botezaţi în(AR) Numele Domnului Isus Hristos. Atunci, l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.

Petru îşi îndreptăţeşte purtarea

11 Apostolii şi fraţii, care erau în Iudeea, au auzit că şi neamurile au primit Cuvântul lui Dumnezeu. Şi când s-a suit Petru la Ierusalim, îl(AS) mustrau cei tăiaţi împrejur şi ziceau: „Ai(AT) intrat în casă la nişte oameni netăiaţi împrejur şi(AU) ai mâncat cu ei”. Petru a început să le spună pe(AV) rând cele întâmplate. El a zis: „Eram(AW) în cetatea Iope şi, pe când mă rugam, am căzut într-o răpire sufletească şi am avut o vedenie: un vas, ca o faţă de masă mare, legată cu cele patru colţuri, se cobora din cer şi a venit până la mine. Când m-am uitat în ea, am văzut dobitoacele cu patru picioare de pe pământ, fiarele, târâtoarele şi păsările cerului. Şi am auzit un glas, care mi-a zis: ‘Petre, scoală-te, taie şi mănâncă’. Dar eu am răspuns: ‘Nicidecum, Doamne, căci nimic spurcat sau necurat n-a intrat vreodată în gura mea’. Şi glasul mi-a zis a doua oară din cer: ‘Ce a curăţit Dumnezeu, să nu numeşti spurcat’. 10 Lucrul acesta s-a făcut de trei ori, apoi toate au fost ridicate iarăşi în cer. 11 Şi iată că, îndată, trei oameni trimişi din Cezareea la mine au stat la poarta casei în care eram. 12 Duhul(AX) mi-a spus să plec cu ei, fără să fac vreo deosebire. Aceşti(AY) şase fraţi m-au însoţit şi ei şi am intrat în casa omului. 13 El(AZ) ne-a istorisit cum a văzut în casa lui pe înger stând înaintea lui şi zicându-i: ‘Trimite la Iope şi cheamă pe Simon, zis şi Petru, 14 care-ţi va spune cuvinte prin care vei fi mântuit, tu şi toată casa ta’. 15 Şi, cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt S-a pogorât peste ei ca(BA) şi peste noi la început. 16 Şi mi-am adus aminte de vorba Domnului, cum a zis: ‘Ioan(BB) a botezat cu apă, dar voi(BC) veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt’. 17 Deci(BD), dacă Dumnezeu le-a dat acelaşi dar ca şi nouă, care am crezut în Domnul Isus Hristos, cine(BE) eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu?” 18 După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu şi au zis: „Dumnezeu a dat deci(BF) şi neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţa”.

Barnaba şi Saul la Antiohia

19 Cei ce(BG) se împrăştiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia şi propovăduiau Cuvântul numai iudeilor. 20 Totuşi printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirene, care au venit în Antiohia, au vorbit şi grecilor(BH) şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. 21 Mâna(BI) Domnului era cu ei, şi un mare număr de oameni au crezut şi s-au(BJ) întors la Domnul. 22 Vestea despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, şi au trimis pe Barnaba(BK) până la Antiohia. 23 Când a ajuns el şi a văzut harul lui Dumnezeu, s-a bucurat şi i-a îndemnat(BL) pe toţi să rămână cu inimă hotărâtă alipiţi de Domnul. 24 Căci Barnaba era un om de bine, plin(BM) de Duhul Sfânt şi de credinţă. Şi(BN) destul de mult norod s-a adaos la Domnul. 25 Barnaba s-a dus apoi la Tars(BO), ca să caute pe Saul 26 şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările bisericii şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

O foamete prorocită de Agab

27 În vremea aceea, s-au pogorât nişte proroci(BP) din Ierusalim la Antiohia. 28 Unul din ei, numit Agab(BQ), s-a sculat şi a vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Şi a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. 29 Ucenicii au hotărât să trimită, fiecare după puterea lui, un ajutor(BR) fraţilor care locuiau în Iudeea, 30 ceea ce(BS) au şi făcut, şi au trimis acest ajutor la prezbiteri[a] prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul.

Petru izbăvit din temniţă

12 Cam pe aceeaşi vreme, împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică, pentru ca să-i chinuiască, şi a ucis cu sabia pe Iacov, fratele(BT) lui Ioan. Când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna şi pe Petru. (Erau zilele(BU) Praznicului Azimilor.) După ce l-a prins(BV) şi l-a băgat în temniţă, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostaşi, cu gând ca după Paşte să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. În noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfăţişeze la judecată, Petru dormea între doi ostaşi, legat de mâini cu două lanţuri, şi nişte păzitori păzeau temniţa la uşă. Şi iată, un înger al Domnului a stat lângă el pe neaşteptate şi o lumină a strălucit în temniţă. Îngerul(BW) a deşteptat pe Petru, lovindu-l în coastă, şi i-a zis: „Scoală-te, iute!” Lanţurile i-au căzut jos de pe mâini. Apoi, îngerul i-a zis: „Încinge-te şi leagă-ţi încălţămintele”. Şi el a făcut aşa. Îngerul i-a mai zis: „Îmbracă-te în haină, şi vino după mine”. Petru a ieşit afară şi a mers după el, fără(BX) să ştie dacă ce făcea îngerul este adevărat. I se părea că are(BY) o vedenie. 10 După ce au trecut de straja întâi şi a doua, au ajuns la poarta de fier, care dă în cetate, şi ea(BZ) li s-a deschis singură; au ieşit şi au trecut într-o uliţă. Îndată, îngerul a plecat de lângă el. 11 Când şi-a venit Petru în fire, a zis: „Acum văd cu adevărat că Domnul a(CA) trimis pe îngerul Său şi m-a(CB) scăpat din mâna lui Irod şi de la tot ce aştepta poporul iudeu”. 12 După ce şi-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a(CC) îndreptat spre casa Mariei, mama lui(CD) Ioan, zis şi Marcu, unde erau adunaţi mulţi laolaltă şi se rugau(CE). 13 A bătut la uşa care dădea în pridvor, şi o slujnică, numită Roda, a venit să vadă cine e. 14 A cunoscut glasul lui Petru şi, de bucurie, în loc să deschidă, a alergat înăuntru să dea de veste că Petru stă înaintea porţii. 15 „Eşti nebună!” i-au zis ei. Dar ea stăruia şi spunea că el este. Ei, dimpotrivă, ziceau: „Este(CF) îngerul lui”. 16 Petru însă bătea mereu. Au deschis şi au rămas încremeniţi când l-au văzut. 17 Petru le-a făcut(CG) semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniţă şi a zis: „Spuneţi lucrul acesta lui Iacov şi fraţilor”. Apoi a ieşit şi s-a dus într-alt loc. 18 Când s-a făcut ziuă, ostaşii au fost într-o mare fierbere, ca să ştie ce s-a făcut Petru. 19 Irod, după ce l-a căutat în toate părţile şi nu l-a aflat, a luat la cercetare pe păzitori şi a poruncit să-i omoare. În urmă, s-a pogorât din Iudeea la Cezareea, ca să rămână acolo.

Moartea lui Irod

20 Irod era foarte mâniat pe cei din Tir şi din Sidon. Dar aceştia au venit toţi într-un gând la el şi, după ce au câştigat de partea lor pe Blast, care era mai mare peste odaia de dormit a împăratului, au cerut pace, pentru că ţara(CH) lor se hrănea din ţara împăratului. 21 Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat cu hainele lui împărăteşti, a şezut pe scaunul lui împărătesc şi le vorbea. 22 Norodul a strigat: „Glas de Dumnezeu, nu de om!” 23 Îndată l-a(CI) lovit un înger al Domnului, pentru că nu(CJ) dăduse slavă lui Dumnezeu. Şi a murit mâncat de viermi. 24 Însă Cuvântul(CK) lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult, şi numărul ucenicilor se mărea. 25 Barnaba şi Saul, după ce şi-au împlinit însărcinarea, s-au întors din Ierusalim, luând(CL) cu ei pe Ioan(CM), zis şi Marcu.

Footnotes

  1. Faptele Apostolilor 11:30 Sau: bătrâni.